Repülőjegy Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezetés

1.1. Az Utazom.com Utazásszervező és Utazásközvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1052 Budapest, Károly krt. 6., telefonszáma: +36-1-800-9255, cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-950903, adószáma: 23057175-2-41) (a továbbiakban: „Közvetítő”) az alábbiakban közzéteszi az UTAZOM.COMhonlapon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül megkötött légi személyszállítási szerződésekre és a Honlapon működtetett foglalási rendszer igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek”). Az Általános Szerződési Feltételek a légi személyszállítási szerződés részét képezik.

1.2. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a légi személyszállítási szerződés minden esetben az érintett légitársaság és a légi személyszállítást megrendelő természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: „Megrendelő”) között jön létre, a Közvetítő csak az érintett légitársaság nevében, annak meghatalmazottjaként jár el a légi személyszállítási szerződés megkötése során.

1.3. A jelen Általános Szerződési Feltételek eltérő megállapodás hiányában csak abban az esetben alkalmazandók, ha a szerződés tárgyát kizárólag légi személyszállítás és ahhoz szorosan kapcsolódó szolgáltatások (pl. poggyászszállítás, biztosítás) képezi. Ennek megfelelően a jelen Általános Szerződési Feltételek nem alkalmazandók különösen akkor, ha a Közvetítő utazási csomagnak minősülő utazási szolgáltatást vagy egyéb turisztikai szolgáltatást (pl. szállásszolgáltatást) értékesít. A jelen Általános Szerződési Feltételek attól függetlenül alkalmazandók, hogy a foglalásra a Közvetítő Honlapján, vagy személyesen vagy egyéb módon (pl. elektronikus kommunikáció) került sor.

1.4. A Honlapon keresztül létrejött légi személyszállítási szerződésre (a továbbiakban: „Szerződés”) a Honlapon és a Közvetítő által küldött értesítésekben a szerződés tárgyát képező szolgáltatás(ok)ról közzétett leírás, a szolgáltatás(ok) tartalmára, az igénybevétel feltételeire vonatkozó tájékoztatás, továbbá az általános tájékoztatás (pl. gyakran feltett kérdések stb.) (a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatás-leírás és –tájékoztatás”), valamint a repülőjegyen olvasható, a számlában szereplő, továbbá a jelen Általános Szerződési Feltételekben valamint az érintett légitársaság üzletszabályzatában (a továbbiakban: „Üzletszabályzat”) meghatározott tartalom az irányadó, azzal, hogy az ezekben nem szabályozott kérdésekben a légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II.12.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.

2. Szerződés megkötése

2.1. A Szerződés érvényesen akkor jön létre, amikor a Megrendelő megrendelése (foglalása) a Közvetítőhöz megérkezett, és a Megrendelő a megrendelt légi személyszállítás (alábbi 2.4. pontban definiált) Ellenértékét hiánytalanul megfizette, és a légitársaság – akár saját maga, akár közvetítője útján – a repülőjegyet kiállította.

2.2. A foglalás történhet elektronikus úton, a Közvetítő Honlapján működő online foglalási rendszer használatával, vagy a telefonon a Közvetítő ügyfélszolgálatán keresztül, vagy személyesen a Közvetítő irodájában. A Megrendelő a foglaláshoz a foglalásban szereplő jegykiállítási határidő leteltéig kötve van, kivéve ha a Közvetítő már ennél korábban a foglalás el nem fogadásáról értesíti.

A Megrendelő az utasok adatait az érvényes és az utazáshoz használt dokumentumban (útlevél, vagy személyi igazolvány) szereplővel megegyező módon köteles megadni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a légitársaságok megtagadhatják a légi személyszállítást, amennyiben az azonosításra használt dokumentumban és a repülőjegyen eltérő adatok szerepelnek. Az adatok megadása a Megrendelő felelőssége. Erre tekintettel a Megrendelő a foglalás során a megrendelése elküldését megelőzően a megrendelést összefoglaló/ellenőrző lépésnél köteles gondosan ellenőrizni a megrendelésben szereplő személyes adatokat, számlázási adatokat, elérhetőségeket és a megrendelt szolgáltatásra vonatkozó adatokat. Helytelen adatok megadásából és/vagy nem megfelelő ellenőrzéséből származó károkért a Közvetítő nem vállal felelősséget.

2.3. A foglalást követően a rendszer generál egy foglalás tartalmát összefoglaló automatikus válaszüzenetet, melyet a Megrendelő által megadott e-mail címre küld meg. Az automatikus válaszüzenet azt igazolja, hogy a foglalási rendszer rögzítette a Megrendelő foglalását, de nem jelenti a foglalás légitársaság általi elfogadását.

2.4. A Megrendelő az ellenértéket, mely tartalmazza a légi személyszállítás viteldíját, repülőtéri illetéket, az érintett légitársaság által felszámított egyéb esetleges díjakat és költségeket valamint a Honlapon működtetett foglalási rendszer igénybevételéért felszámított felárakat (mindezek a továbbiakban együttesen: „Ellenérték”), megfizetheti bankkártyával, átutalással vagy készpénzben. A légitársaságok az átutalással vagy készpénzben történő fizetést nem minden foglalásnál teszik lehetővé. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyes légitársaságok a viteldíjon és a repülőtéri illetéken felül bankkártya tranzakciós díjat és esetenként más díjakat (pl. poggyászdíj) vagy költségeket is felszámíthatnak, melyeket esetleg csak a foglalási folyamat későbbi fázisában jelenítenek meg.

Átutalással vagy készpénzben történő fizetés esetén kérjük, hogy ügyeljen arra, hogy az Ellenérték a jegykiállítási határidőn belül a Közvetítőhöz megérkezzen. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a foglalásban szereplő jegykiállítási határidő nem teremt kötelezettséget a légitársaság számára, a légitársaság a jegykiállítási határidőt jogosult lerövidíteni, és az is előfordulhat, hogy az Ellenérték jegykiállítási határidőn belüli elutalása ellenére a légitársaság nem fogadja el a Megrendelő megrendelését és a repülőjegyet nem állítja ki.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a légitársaságok a foglalást követően a jegykiállításig bármikor visszavonhatják díjtételeiket. Így – ha ritkán is – de előfordulhat, hogy a jegykiállítási határidő lejárta előtt sem lehet biztosítani a foglalásban megadott árakat. Erre tekintettel javasoljuk a bankkártyával történő fizetést.

2.5. A megrendelést követően a Szerződés akkor jön létre, amikor a Megrendelő a teljes Ellenértéket hiánytalanul megfizette, és a légitársaság – akár saját maga, akár közvetítője útján – a repülőjegyet kiállította. A repülőjegy és ahhoz kapcsolódó iratok, ideértve a Közvetítő közreműködésével esetlegesen megkötött biztosítás(ok) igénybevételére jogosító bizonylatot is (a továbbiakban együttesen: „Úti Dokumentumok”) elektronikusan a Megrendelő által megadott e-mail címre kerülnek megküldésre, vagy ha a Megrendelő kéri, akkor azok a Közvetítő irodájában további külön felár (lásd. 4.1. pont) ellenében átvehetők. A Megrendelő felelőssége, hogy az általa megadott e-mail-cím az Úti Dokumentumok fogadására alkalmas legyen. Az Úti Dokumentumok határidőben történő megérkezésének elmaradását a Megrendelő haladéktalanul köteles a Közvetítő irodájában bejelenteni.

Ha az Ellenérték jegykiállítási határidőn belüli megfizetése ellenére a légitársaság nem fogadja el a megrendelést (pl. szabad helyek hiányában), úgy a Közvetítő erről e-mailben értesíti a Megrendelőt.

2.6. Amennyiben az automatikus válaszüzenet (2.3. pont) vagy a repülőjegy (2.5. pont) vagy az elektronikus számla (4.4. pont) nem érkezik meg az Ön e-mail címére, úgy a Megrendelő köteles azonnal felvenni a kapcsolatot a Közvetítő kollégáival a Honlapon szereplő elérhetőségeken.

2.7. A Közvetítő – eltérő megállapodás hiányában – a repülőjegyeket csak azt követően küldi meg a Megrendelőnek, miután a Megrendelő a teljes Ellenértéket megfizette a Közvetítő felé. A repülőjegy kiállítása és Megrendelő részére való megküldése ugyanakkor önmagában nem igazolja az Ellenérték megfizetését.

2.8. Ellenkező megállapodás hiányában a megrendelt légi személyszállítás leírását, a szolgáltatás(ok)ra vonatkozó információkat, és az azok igénybevételére vonatkozó feltételeket, továbbá a légi személyszállítással kapcsolatos tájékoztatásokat a Honlap, az Üzletszabályzat és a Közvetítő által küldött értesítések tartalmazzák. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Megrendelő a megrendelés leadásával igazolja, hogy a megrendelést megelőzően a Honlapon közzétett, a megrendelés tárgyát képező légi személyszállításra vonatkozó Szolgáltatás-leírást és –tájékoztatást valamint a jelen Általános Szerződési Feltételeket és az érintett légitársaság Üzletszabályzatát megismerte, megértette, és elfogadja.

2.9. A Megrendelő a megrendelés leadásával kéri, hogy a Közvetítő a Megrendelő részére az értesítéseket és az Úti Dokumentumokat e-mailben küldje meg. A Megrendelő a szerződéses kapcsolat befejeződéséig a megadott e-mail címre érkező küldemények fogadását, és hozzáférhetővé tételét köteles biztosítani. Kizárólag a Megrendelő a felelős az abból eredő károkért, ha az általa megadott értesítési e-mail cím hibás, vagy bármely okból a Megrendelő számára nem hozzáférhető. Ebből következően a Megrendelő minden esetben közöltnek ismeri el az általa megadott e-mail címre küldött küldeményeket.

2.10. Ha a Megrendelő harmadik személy utas(ok) érdekében (is) megrendelést ad le, akkor ezen harmadik személy utas(ok) értesítéséről a Megrendelő köteles gondoskodni. Ebben az esetben a Szerződés szerint a légi személyszállítás megkezdéséig az utast megillető jogok és az utast terhelő kötelezettségek a Megrendelőt jogosítják, ill. terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen az utas(oka)t érinthetik (pl. kötelező oltás). A Közvetítő a Szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatait és iratküldési kötelezettségét a Megrendelő által megadott névre és címre, e-mail címre, egyéb elérhetőségre történő elküldéssel közölheti, ill. teljesítheti joghatályosan. Az ezen adatokban bekövetkező esetleges változásról a Megrendelő köteles a Közvetítőt írásban értesíteni, melynek elmaradásáért vagy késedelméért a Megrendelőt terheli a felelősség.

2.11. A Szerződés megkötése során valamennyi szerződő félnek az 5. pontban foglaltak betartásával kell eljárnia.

3. Szerződés teljesítése

3.1. A légitársaság kizárólag a Szerződésben vállalt szolgáltatás(oka)t köteles teljesíteni.

3.2. Mind a légitársaság, mind a Megrendelő és az utas(ok) kötelesek maradéktalanul betartani a Szerződést, és az annak részét képező Általános Szerződési Feltételeket, Üzletszabályzatot, Honlapon található Szolgáltatás-leírást és –tájékoztatást, a Közvetítő által küldött értesítésekben és a repülőjegyen szereplő tájékoztatásokat valamint a hatályos jogszabályokat és nemzetközi egyezményeket.

4. Fizetési feltételek

4.1. A Szerződés alapján fizetendő teljes Ellenérték a légi személyszállítás légitársaság által felszámított díjaiból és költségeiből valamint a Honlapon működtetett foglalási rendszer igénybevétele ellenében felszámított felárakból tevődik össze. A felárakat az alábbi táblázat tartalmazza:

Szolgáltatási díjtáblázat

Ár

Megjegyzés

Kontinensen belüli repülőjegy felár, online felületen készített foglalás esetén

4 000-10 000 Ft /repülőjegy

 

Kontinensek közötti repülőjegy felár, online felületen készített foglalás esetén

4 000-10 000 Ft /repülőjegy

 

Irodai ügyintézés díja (irodai jegyátvétel, ill. ügyfélszolgálaton keresztül történő foglalás esetén)

2 000-5 000 Ft /repülőjegy

a meghatározott repülőjegy felárakon felül

Repülőjegy módosítás/lemondás díja

5 000-10 000 Ft /repülőjegy

a légitársasági díjakon felül

Online check-in elkészítése (Ügyfél által kezdeményezett esetben)

5 000 Ft /repülőjegy

 

Befizetés visszautalásának díja (befoglalt, kifizetett és a befizetés napján lemondott repülőjegyek esetén)

2 000 Ft /alkalom

 

Kiegészítő szolgáltatások foglalási díja

(feladott poggyász, ülöhely, elsőbbségi beszállás foglalása, speciális poggyász, kíséret nélküli gyermek, előállat szállítása)

2 000 Ft /repülőjegy/fő/útirány

a légitársasági díjakon felül

Számla utólagos módosításának díja

5 000 Ft /alkalom

 

Számla kézbesítése postai úton

a felmerülő postai díjat a címzett fizeti

 

Nyitva tartáson kívüli időben történő ügyintézés díja

5 000 Ft /alkalom

 

Bankkártyás kezelési költség

Fizetendő összeg 1,3%-a

 

A felszámított felárak semmilyen esetben nem visszatéríthetők.

4.2. A Közvetítő – eltérő megállapodás hiányában – a repülőjegyeket csak azt követően küldi meg a Megrendelőnek, miután a Megrendelő a teljes Ellenértéket megfizette a Közvetítő felé. A repülőjegy kiállítása és Megrendelő részére való megküldése ugyanakkor önmagában nem igazolja az Ellenérték megfizetését.

Amennyiben a megrendelés tárgyát képező légi személyszállítási szolgáltatás nem áll rendelkezésre, és emiatt a légitársaság a megrendelést nem fogadja el, úgy a Közvetítő a már befizetett összeget haladéktalanul visszautalja arra a bankszámlaszámra illetve bankkártyára, ahonnan a díjakat megfizették. Ez bármilyen fizetési módnál, még bankkártyás fizetésnél is előfordulhat.

4.3. A Megrendelő a díjakat megfizetheti online bankkártyás fizetéssel vagy – amennyiben arra a foglalási rendszer lehetőséget ad – banki átutalással vagy a Közvetítő irodájában készpénzzel. A fizetés azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor a jóváírás a Közvetítő bankszámláján megtörtént.

4.3.1. Bankkártyával történő online fizetés

A bankkártyával történő fizetés a légitársaságoknak a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő rendszerén keresztül történik. Nem minden légitársaság fogadja el az összes kártyatípust, így fennáll a lehetősége, hogy a Megrendelő által megvásárolni kívánt repülőjegyet nem lehet kártyával kifizetni. Ebben az esetben kérjük, hogy forduljon a Közvetítő irodájához.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy bankkártyával történő fizetés esetén a légitársaságok forinttól eltérő devizában is benyújthatják terhelésüket. Az ebből eredő árfolyam különbözetért a Közvetítő nem vállal felelősséget.

4.3.2. Fizetés banki átutalással vagy banki befizetéssel

Ha a foglalási rendszer lehetővé teszi ezen fizetési módot, úgy az Ellenértéket az alábbi számlaszámra kérjük átutalni/befizetni a jegykiállítási határidőn belül:

Számlajogosult: Utazom.com Kft.

Számlaszám: 12010556-01251958-00600009

A közlemény rovatba kérjük a foglalási számot feltüntetni.

4.3.3. Készpénzben történő befizetés a Közvetítő irodájában

Ha a foglalási rendszer lehetővé teszi ezen fizetési módot, úgy a Megrendelő az Ellenértéket a Közvetítő irodájában is befizetheti nyitvatartási időben a jegykiállítási határidőn belül további külön felár ellenében.

4.4. A Megrendelő elfogadja, hogy a Közvetítő a számlát elektronikus számla formájában küldi meg a Megrendelőnek. Az elektronikus számlát a Közvetítő a Megrendelő által kapcsolattartás céljára megadott e-mail címre, elektronikus levélben küldi meg. A Megrendelő kérésére a számla a Közvetítő irodájában papír alapon is átvehető további külön felár ellenében. A számla minden esetben a foglalás során a számlázási adatoknál megadott címre kerül kiállításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Közvetítő által kiállított semelyik számviteli bizonylat sem értelmezhető akként, hogy a légi személyszállítási szerződés a Megrendelő és a Közvetítő között jönne létre. A Megrendelő a légi személyszállítás teljesítésével kapcsolatos bármely igényét kizárólag az érintett légitársasággal szemben jogosult érvényesíteni.

4.5. Abban az esetben, ha a Megrendelő a Szerződés megkötésével egyidejűleg a Közvetítő közreműködésével baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást (BBP) és/vagy útlemondási biztosítást is köt, akkor ennek díja a Szerződésben meghatározott díjakon és költségeken felül fizetendő.

4.6. Egyebekben a fizetésre a jelen Általános Szerződési Feltételek egyéb rendelkezései (pl. 2. pont) is alkalmazandók.

5. Együttműködési kötelezettség

5.1. A Megrendelő, a légitársaság és a Közvetítő a Szerződés megkötése és teljesítése során - különösen a rövid határidős megrendelések esetén – kötelesek jóhiszeműen eljárni, és egymással kölcsönösen együttműködni. Ennek keretében kötelesek egymást kölcsönösen és haladéktalanul értesíteni az elérhetőségükben bekövetkező esetleges változásokról, melynek elmaradása esetén a következményeket a mulasztó félnek kell viselnie.

5.2. A Közvetítő kijelenti, hogy Honlapján a kedvezményeket, akciókat, az egyébként érvényes áraktól, ill. az általában szokásos feltételeitől történő esetleges egyéb eltéréseket minden esetben kiemeléssel, külön figyelemfelhívással, magyarázattal látja el. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ilyen kiemeléssel, külön figyelemfelhívással, magyarázattal el nem látott szokatlan tartalom, feltűnő eltérés (pl. kirívóan alacsony vagy magas ár, nyilvánvaló számítási hiba, stb.) tévedésre, és a számítógépes rendszer meghibásodására utal, melynek előfordulása az elvárható mértékű karbantartás és felügyelet biztosítása ellenére sem zárható ki. Kérjük, hogy ilyen eset észlelésekor, a megrendelés, vagy egyéb nyilatkozat megtétele előtt tisztázás céljából lépjen kapcsolatra a Közvetítővel. A számítógépes rendszer hibájából eredő téves adatokért a Közvetítő nem vállal felelősséget, és az ilyen téves adatok szerződéskötés alapjául nem szolgálhatnak.

6. Szerződés módosítása, átruházása, elállás

6.1. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Megrendelő nem jogosult a Szerződéstől elállni vagy azt módosítani (ideértve az adatváltozásokat vagy az időpont illetve útvonal megváltoztatását is) vagy átruházni, kivéve ha az érintett légitársaság Üzletszabályzata ezt lehetővé teszi. Ez utóbbi esetben az elállásra, módosításra illetve az átruházásra a légitársaság Üzletszabályzata és az ott közölt külön díjak és költségek az irányadók. Ezen felül a légitársaság által elfogadott elállás, módosítás illetve átruházás esetén a fenti 4.1. pontban rögzített táblázat szerinti további külön felárak kerülnek felszámításra.

6.2. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Megrendelő elállása vagy az utazás előzetes nyilatkozat nélkül történő meg nem kezdése (no show) esetén a már kifizetett Ellenértéket a légitársaságok általában semmilyen arányban nem térítik vissza.

6.3. A légitársaság az Üzletszabályzata és a vonatkozó jogszabályok szerint jogosult a Szerződéstől elállni vagy azt módosítani.

7. Szerződésszegés

7.1. A Közvetítő csak az érintett légitársaság nevében, annak meghatalmazottjaként jár el a Szerződés megkötése során, ezért a Szerződés minden esetben az érintett légitársaság és a Megrendelő között jön létre. Ebből következően felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Közvetítőt a légi személyszállítási szolgáltatás hibás, késedelmes vagy egyéb módon nem szerződésszerű teljesítéséért vagy éppen a teljesítés megtagadásáért semminemű felelősség nem terheli.

7.2. A Közvetítő nem jogosult a Megrendelő Szerződés teljesítésével kapcsolatos panaszát elbírálni. A Közvetítő segítséget nyújt a Megrendelő panasza légitársaság felé történő továbbításában.

7.3. A légi személyszállítási szolgáltatás teljesítéséért az érintett légitársaság tartozik felelősséggel az Üzletszabályzatának és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

8. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések

8.1. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések betartásáért a Megrendelő és az utasok felelnek. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nemzetközi előírások általában a visszaérkezés dátumát követő további hat (6) hónapos érvényességet írnak elő az okmányok (útlevél, személyi igazolvány) esetében. Kérjük minden esetben ellenőrizze az átszállási város országához és a célországhoz tartozó vízumszabályokat az adott ország(ok) külképviseletén. A Közvetítő nem ellenőrzi a szükséges okmányokat és vízumot, és nem vállal felelősséget azért, mert a légi személyszállítás a szükséges dokumentumok vagy vízum hiányában meghiúsul. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az utas a légi személyszállítást nem tudja igénybe venni, úgy kell tekinteni, mintha a 6.2. pontban írottak szerint az utazást nem kezdte volna meg.

9. Biztosítás

9.1. Az adott biztosítási termék vonatkozásában abban az esetben minősülnek biztosítottnak a Szerződésben utasként megjelölt természetes személyek, ha az adott biztosítási termékre vonatkozó, Szerződésben feltüntetett biztosítási díj a megrendeléssel egyidejűleg hiánytalanul megfizetésre került. A Biztosító kockázatviselése utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás vonatkozásában a Szerződés megkötésével egyidejűleg, baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás vonatkozásában a Szerződésben meghatározott kezdetével egyidejűleg - de mindkét esetben legkorábban a biztosítási díjnak a Közvetítő felé történő megfizetését követően - kezdődik meg. A biztosítás díja semmilyen esetben sem igényelhető vissza, így elállás, átruházás vagy módosítás esetén sem.

9.2. A megrendelés elküldésével a Megrendelő igazolja, hogy a Honlapon közzétett biztosítási feltételeket megismerte, és az abban foglaltakat magára és az utasokra vonatkozóan kötelezőnek fogadja el.

10. További fontos információk

10.1. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alábbi információkat a Megrendelő és az utas(ok) kötelesek gondosan átolvasni és betartani:

  • Az utazások megkezdése előtt hetvenkét (72) órával javasolt a foglalásokat az érintett légitársaságnál telefonon vagy e-mailben megerősíttetni, különösen amerikai utazások esetén.
  • Ha Megrendelőnek/utasnak ugyanazon útvonalra és/vagy időpontokra több foglalása is van, célszerű minél hamarabb töröltetni azt a foglalást, amelyikre nem lesz szükség, ugyanis a légitársaság a dupla foglalásokat figyelmeztetés nélkül törli. Az ebből eredő károkért a Közvetítő nem vállal felelősséget.
  • A megnövekedett légi forgalom és a szigorodó biztonsági előírások miatt a repülőjegyen szereplő indulási idő előtt legalább kettő (2) órával meg kell jelenni a repülőtéren. Egyes repülőterek esetén ennél szigorúbb szabályok is előfordulhatnak. A járatra való bejelentkezés legkésőbbi megengedett időpontja légitársaságonként, repülőterenként és útvonalanként változhat, ezért kérjük, utazása előtt érdeklődjön erről Közvetítőnél vagy a légitársaság honlapján.
  • Repülőjegy lemondásra vagy módosításra vonatkozó kérést csak írásban (emailen) tudunk elfogadni, legkésőbb 2 munkanappal az indulás előtt. 
  • Amennyiben az utas oda-vissza repülőjeggyel rendelkezik, és a repülőjegy valamely szakaszát nem használja fel ("no-show"), úgy a légitársaság automatikusan törli a repülőjegyhez tartozó foglalást, és a további szakaszoknál megtagadja az utas szállítását. Az ebből eredő károkért a Közvetítő nem tehető felelőssé.
  • Egyes légitársaságok esetében kötelező az online utasfelvétel (check-in) elvégzése, erről a foglalás során a rendszer nyújt tájékoztatást.

A fenti tájékoztatások be nem tartása miatt felmerülő károkért a Közvetítőt nem terheli felelősség.

11. Jogviták rendezése

11.1. A Közvetítő és a Megrendelő a Szerződéssel kapcsolatban – a 7. pontban foglaltak ellenére – keletkező minden jogvitájukban alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság (1525 Budapest, Pf.: 223) kizárólagos illetékességének.

11.2. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A §-a értelmében a Közvítető tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a panaszügyintézés helye a vállalkozás 1052 Budapest, Károly krt. 6. szám alatti székhelye. Az esetleges panaszok benyújthatók elektronikus levélben is az alábbi e-mail címen: repulojegy@utazom.com.

11.3. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény szerint a fogyasztó a lakhelye/tartózkodási helye/székhelye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését a légitársaságnál megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. A Közvetítő székhelye szerint illetékes Békéltető Testület levelezési címe: 1253 Budapest, Pf. 10. A békéltető testületi eljárás szabályait az 1997. évi CLV. törvény 18-37/A. §-ai tartalmazzák.

11.4. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság eljárása kezdeményezhető, a központi szerv címe a jelen Általános Szerződési Feltételek elkészítésekor: 1088 Budapest, József krt. 6., a területi felügyelőségek elérhetősége és az egyéb információk megtalálhatók a www.nfh.hu web-oldalon.

12. Egyéb

12.1. A Közvetítő a Honlap változtatásának jogát fenntartja.

12.2. A Megrendelő a megrendelése elküldésével igazolja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket, a Honlapot, és az általa megrendelt szolgáltatás(ok)ra vonatkozó, Honlapon található Szolgáltatás-leírást és -tájékoztatást, árakat, figyelemfelhívásokat a légi személyszállítási szolgáltatás(ok) megrendelését megelőzően megtekintette, tartalmukat részletesen megismerte, megértette és elfogadta.

12.3. A szerződéskötés technikai lépéseiről a jelen Általános Szerződési Feltételek 2. pontja ad tájékoztatást. A megrendelés/Szerződés adatai a Megrendelő számára utóbb az automatikus válaszüzenetben (2.3. pont) elérhetők. A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Szerződést a Közvetítő foglalási számmal ellátva nyilvántartja. A Megrendelő a foglalás során a megrendelése elküldését megelőzően a megrendelést összefoglaló/ellenőrző lépésnél jogosult és köteles ellenőrizni a megrendelésben szereplő személyes adatokat, számlázási adatokat, elérhetőségeket és a megrendelt szolgáltatásra vonatkozó adatokat. A megrendelést a Megrendelő – választásától függően – magyar vagy angol nyelven jogosult leadni, az automatikus válaszüzenet ennek megfelelően szintén magyar vagy angol nyelvű. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a repülőjegyek minden esetben angol nyelvűek, és angol nyelvű tájékoztatásokat tartalmaznak. A Megrendelő a megrendelés leadásával vállalja, hogy a repülőjegyen található angol nyelvű tájékoztatások saját maga részére való lefordíttatásáról haladéktalanul intézkedik. Nincs Közvetítőre kötelező magatartási kódex.

Hatályos 2015.03.23. napjától.

UTAZOM.COM KFT.

Hasznosnak találta ezt az oldalt?
Miben javítaná ezt az oldalt?


Online repülőjegy foglalás