USA - Keleti part II. kirándulással a Niagarához és Torontóba

USA - Keleti part II. kirándulással a Niagarához és Torontóba

12 napos körutazás az USA keleti partján

A 12 napos körutazás alatt az USA keleti partját járjuk be a függetlenség bölcsőjétől, Bostontól New Porton, New Havenen, New Yorkon, Philadelphián keresztül, Baltimore-on, Washintonon, Harrisburgon át egészen a Niagara vízesésig. Tartson velünk!

Alapár tartalmazza

A repülőjegyeket, a helyi autóbuszt, a 10 éjszakai szállást, a 10 reggelit, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, a kísérő ide­gen­ve­ze­tő­t Budapesttől Budapestig, valamint a következő belépőjegyeket: „The Breakers” kastély New­port­ban, Empire State Building pano­ráma-kilátó és Szabadság-sziget hajókirándulás New Yorkban, Amish farm Lancasterben, az üveg­mú­ze­um Corningban, valamint a Niagara hajó­ki­rán­dulás. (Egyes ne­ve­zetes­sé­gek ingyen látogathatóak, például New Havenben a Yale Egyetem, Washingtonban a Légi és Űrhajózási Múzeum, az Arlington Nemzeti Temető és a Hershey Cso­ko­lá­dé­múzeum.)

Alapár nem tartalmazza

A repülőtéri illetékeket és díjakat, a baleset-betegség-poggyász biztosítást. A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­zető­nek. A helyiek ezt gyakorlatilag kö­te­le­ző­nek tekintik. Utasonként összesen kb. 25 dollárra kell számítani.

Hossz: 
12 nap
Szállás: 
szálloda
***
Program: 

1. nap: Boston
Elutazás Bu­da­pest­ről egy európai átszállással Bos­ton­ba. Szállás Boston kör­nyé­kén (2 éj).

2. nap: Boston, Plymouth
Vá­ros­né­zés Bostonban, az Egyesült Államok egyik leg­szebb váro­sában. Az amerikai nagy­vá­rosok közül talán Boston emlé­keztet legjobban az angol váro­sok­ra. Joggal szokták az amerikai függet­lenség böl­cső­jének is nevezni, a város­köz­pont jó pár tör­té­nel­mi é­pü­lete emlé­keztet a függet­lenségi háború idő­sza­ká­ra. 
Délután szabad program Bostonban, vagy:
Fakultatív program: Félnapos kirándulás a bájos Plymouth város­kába, is­mer­ke­dés Amerika törté­nel­mé­nek kezde­teivel. Itt kötött ki 1620-ban az első an­gol tele­peseket szállító hajó, a Mayflower, mely­nek má­sa Plymouth kikö­tőjében áll és láto­gatható. A vá­ros mellett talál­ható Plimoth Plan­ta­tion skan­zen­együttes nagy­szerű képet ad a korszak viszo­nya­iról, bemu­tatva a korai tele­pesek és az in­di­á­nok életét is. A hatás úgy válik teljessé, hogy a rekonst­ruált fa­lu­ban kora­beli ruhákba öltözött em­be­rek élik (játsszák) az egykori lako­sok min­den­napjait. 
A fakultatív program ára: 12.200.- Ft - indulás függvénye (belépődíjjal) – ga­ran­tált indulás. A fakultatív programot azon uta­sa­ink­nak ajánljuk, akik szeretik a történelmet.

3. nap: Newport, New Haven
Délelőtt utazás egy han­gu­la­tos ten­ger­par­ti üdü­lő­városba, Newportba, mely tele van szebbnél szebb XIX. század végi kasté­lyokkal. Közülük a leg­hí­resebb a „The Breakers”, egy pazarul beren­dezett, 70 szo­bás, neore­ne­szánsz stílusú kas­tély, melyet a ma­gyar kötő­désű Vanderbilt család épít­tetett. A kastély meg­te­kin­té­se után to­vább­uta­zás New York felé. Útközben New Havenben is­mer­ke­dés a vi­lág­hí­rű Yale Egyetem tör­té­nel­mi épüle­teivel. Itt ta­nult töb­bek között mindkét Bush és Clinton elnök is. Szál­lás New York kör­nyé­kén (2 éj).

4. nap: New York
Egész napos vá­ros­né­zés a szuperla­tívuszok váro­sá­ban (Battery Park, Ground Zero, One World Trade Center, Wall Street, Brooklyn-híd stb.). A vá­ros­né­zés fény­pont­ját je­len­ti majd egyrészt a pano­ráma az Em­pi­re Sta­te Building 86. emeletéről, másrészt a ha­jó­ki­rán­du­lás a Szabadság-szigethez, ahol a város jel­ké­pe, a mo­nu­men­tá­lis Szabadság-szobor áll.

5. nap: New York
A vá­ros­né­zés folytatása New Yorkban (Soho, Chi­na­town, Times Square, Central Park stb.), majd sza­bad program. Lehe­tőség a Central Parkban talál­ha­tó Met­ro­politan Múzeum meg­te­kin­té­sé­re (a világ egyik leg­gaz­dagabb múzeuma), illetve további ne­ve­ze­tes­sé­gek felke­re­sésére.
A késő délutáni órákban to­vább­uta­zás délnyugati i­rány­ba, szállás Philadelphia kör­nyé­kén (1 éj).

6. nap: Philadelphia, Baltimore
Délelőtt vá­ros­né­zés Amerika egyik legfon­tosabb tör­té­nel­mi váro­sában, Philadelphiában. Itt talál­ható az In­de­pendence Hall (Függet­lenség Csar­noka), ahol 1776-ban aláírták a Függet­len­ségi Nyilat­ko­zatot és megfo­gal­mazták az Egye­sült Államok alkot­má­nyát is né­hány évvel később (UNESCO vi­lág­örök­ség). Dé­lu­tán to­vább­uta­zás a Washington melletti szál­lo­dába (2 éj). Útközben is­mer­ke­dés Baltimore mo­dern vá­ro­sával, séta a han­gu­la­tos kikötőben.

7. nap: Washington DC
Egész napos vá­ros­né­zés az Egye­sült Államok gyö­nyö­rű fővá­ro­sában: Fehér Ház, Capitolium, Jef­fer­son-emlékmű, Lincoln-emlékmű, Vietnámi Ve­te­ránok em­lék­műve, Arlington Nemzeti Temető stb. Délután le­he­tő­ség múze­um­lá­to­ga­tásra, pl. a vi­lág­hírű Nem­ze­ti Légi és Űrha­jó­zási Múze­umban (A­me­ri­ka e­gyik leg­lá­to­ga­tot­tabb múzeuma).

8. nap: Washington DC, Lancaster (Amish farm)
Délelőtt szabad program, lehe­tő­ség további was­hing­to­ni múze­umok és ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re.
Délután tovább­utazunk Pennsylvania állam fővárosa, Harrisburg irányába. Útközben a Lancaster külvá­ro­sá­ban talál­ható Amish farm meg­te­kin­té­se. A farm ké­pet nyújt az amishok élet­mód­járól, arról, hogyan él a XXI. században, XVIII. századi körül­mények között, a mo­dern civili­zá­ciótól szinte teljesen elszi­ge­telten ez a kö­zös­ség.
Szállás Harrisburg mellett (1 éj).

9. nap: Harrisburg, Corning
Utazás észak felé, a kanadai határon talál­ható Nia­ga­ra-víze­séshez. Útközben rövid láto­gatást te­szünk az amerikai csoko­lá­dé­gyártás központ­jában, a Har­ris­burg mellett felépített Hershey Csoko­lá­dé­mú­ze­umban, majd egy szép kis­vá­rosban, Cor­ning­ban a látvá­nyos üveg­mú­ze­umot tekintjük meg. 
Szállás Niagara Falls városban (2 éj).

10. nap: Niagara (amerikai és kanadai oldal)
Az egész napot a Niagaránál töltjük. Kilátó­pontok fel­ke­resése az amerikai és a kanadai oldalon, majd le­he­tő­ség részt venni a klasszikus hajó­ki­rán­duláson, mely­nek végcélja a Kana­dához tartozó, félel­metes ro­baj­jal lezúduló Patkó-vízesés.

11. nap: Toronto
Utazás az Ontario-tó partja mentén Torontóba. Au­tó­buszos vá­ros­né­zés (fotó­szünetekkel) Kanada leg­na­gyobb, s talán legmo­dernebb váro­sában (Yon­ge Stre­et – a világ leghosszabb utcája, a régi és az új Vá­ros­háza, Ontario tarto­mány parla­mentje, a bel­vá­ros felhő­kar­co­lói, Sky Dome, kikötő stb.). 
Délután transzfer a torontói repülő­térre, elutazás egy e­u­ró­pai átszállással Buda­pest­re.

12. nap:
Érkezés Buda­pest­re a menetrend függvényében.

Kapcsolódó cikkek

» A világ 10 leglátogatottabb látványossága - Etédi Alexa, 2013. július. 05
» A tavasz Manhattanben - Kovács Attila, 2016. május. 09
» A világ legrondább pályaudvarai? - Etédi Alexa, 2013. július. 26
» New York a Grand Canyonban - Etédi Alexa, 2013. július. 24
» Elérte végleges magasságát a WTC-utódtorony - Etédi Alexa, 2013. június. 13
» Perzsaszőnyeg 7 MILLIÁRD forintért? - Etédi Alexa, 2013. június. 12
» Egy hét Montanaban - Kovács Attila, 2017. október. 15
» Jackson Hole tilt-shift videón - Kovács Attila, 2017. augusztus. 11
Fakultatív programok

Félnapos kirándulás a bájos Ply­mouth városkába, is­mer­ke­dés Amerika tör­té­nel­mé­nek kezdeteivel. Itt kötött ki 1620-ban az első angol telepeseket szállító hajó, a Mayflower, melynek mása Plymouth kikötőjében áll és lá­to­gat­ha­tó. A vá­ros mellett található Plimoth Plantation skan­zen­együt­tes nagyszerű képet ad a kor­szak vi­szo­nyai­ról, bemutatva a korai telepesek és az indiánok életét is. A hatás úgy válik teljessé, hogy a rekonstruált falu­ban korabeli ruhákba öltözött em­be­rek élik (játsszák) az eredeti lakosok minden­nap­jait.
A fakultatív program ára: 12.200.- Ft/fő - választott indulási időpont függvénye (belépődíjjal) – ga­rantált indulás. A fakultatív programot azon uta­saink­nak ajánljuk, akik szeretik a történelmet.

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyeket, a helyi autóbuszt, a 10 éjszakai szállást, a 10 reggelit, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, a kísérő ide­gen­ve­ze­tő­t Budapesttől Budapestig, valamint a következő belépőjegyeket: „The Breakers” kastély New­port­ban, Empire State Building pano­ráma-kilátó és Szabadság-sziget hajókirándulás New Yorkban, Amish farm Lancasterben, az üveg­mú­ze­um Corningban, valamint a Niagara hajó­ki­rán­dulás. (Egyes ne­ve­zetes­sé­gek ingyen látogathatóak, például New Havenben a Yale Egyetem, Washingtonban a Légi és Űrhajózási Múzeum, az Arlington Nemzeti Temető és a Hershey Cso­ko­lá­dé­múzeum.)

Alapár nem tartalmazza: 

A repülőtéri illetékeket és díjakat, a baleset-betegség-poggyász biztosítást. A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­zető­nek. A helyiek ezt gyakorlatilag kö­te­le­ző­nek tekintik. Utasonként összesen kb. 25 dollárra kell számítani.

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték.
BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

A helyszínen borravalót illik adni a gépkocsivezetőnek és a helyi idegenvezetőknek. A helyiek ezt gyakorlatilag kötelezőnek tekintik. Utasonként összesen kb. 25 dollárra kell számítani.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő. 

Hátralék: 

 A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Menetrend szerinti repülőjáratokkal, Ame­ri­kában légkondicionált autóbusszal.

Szállás: 

10 éjszaka jó középkategóriájú szállodákban, két­ágyas fürdőszobás szobákban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
Az alapár reggelit tartalmaz. 8 amerikai és 2 kontinentális reggeli. Ebédet vagy vacsorát a részvételi díj nem tartalmaz. (A szállodák kör­nyé­kén, illetve a megtekintett ne­ve­zetes­sé­gek közelében többféle étkezési le­he­tő­ség van, a kiválasztásban az idegenvezető természetesen segítséget nyújt.)
Időjárás: 
Nagyrészt hasonló hőmérsékleti értékekre számíthatnak, mint Magyarországon, a Niagaránál és Torontóban 1-2 fokkal hűvösebb, Washington környékén viszont pár fokkal melegebb lehet. Eső bármely hónapban előfordulhat, valamivel nagyobb az esélye, mint nálunk.
Vízum: 
Az utazáshoz 2006. okt. 26. után kiállított, biometrikus (bordó) útlevél szükséges, amelynek a hazautazást követően további 6 hónapig érvényesnek kell lennie. Az érvényes útlevél beszerzése az utasfelelőssége. Magyar állampolgár vízum nélkül utazhat az Egyesült Államokba, azonban rendelkeznie kell ESTA engedéllyel. Az engedély beszerzését irodánk segíti, de felelőssége az engedély elbírálására nem terjed ki. Az ESTA engedély két évig érvényes, többszöri kiutazásra jogosít fel,alkalmanként maximum 90 napos kinttartózkodással. Az Egyesült Államokba a belépést az érvényes vízum, ill. ESTA engedély nem garantálja, a végső döntést a belépési pontnál a Bevándorlási Hivatal tisztviselője hozza meg. Az Amerikai Bevándorlási Hivatal döntéséért az utazási iroda felelősséget nem vállal, az ebből eredő valamennyi kár az utast terheli.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára. Védőoltásra nincs szükség.
Vélemények, értékelések
4.2
1 értékelés alapján
Szervezés értékelése
4.0
Program értékelése
4.0
Szállás értékelése
4.0
Túravezetők értékelése
5.0
Utazás értékelése
4.0
USA - Keleti part II. kirándulással a Niagarához és Torontóba
Gyula
4.2
A reggeli kínálata egy hét után nagyon egyhangú.
Írjon véleményt Ön is!
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!