Japán, a felkelő nap országa!

Japán, a felkelő nap országa!

9 napos körutazás Tokio-Nikko-Fuji-Kyoto-Osaka

Japán Földünk egyik legkülönlegesebb országa. Sok évszázados elszigeteltsége a külvilágtól egy sajátos, az európaitól teljesen különböző kultúrát hozott létre. Japán egyik varázsát éppen az adja, hogy a szupermodern felhőkarcolók és technikai csodák mellett mindenhol ott vannak a múlt számunkra egzotikus emlékei, a buddhista templom­együt­te­sek, a sintoista szentélyek, a régi várak stb.

Alapár tartalmazza

A repülőjegyeket, a helyi autóbuszt, a szuperexpressz jegyet a Fuji­tól Kyotóig, a 7 éjszakai szállást büfé­reg­ge­li­vel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt progra­mo­kat, a helyi és a kísérő idegenvezető költségeit, valamint a program szerinti belépődíjakat a Skytree torony, az esetleges metrójegyek és néhány osakai fakultatív lehetőség kivételével.

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, repülőtéri illetéket. ​BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Hossz: 
9 nap
Szállás: 
szálloda
****
Program: 

1. nap:
Délelőtt elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri át­szál­lás­sal Tokióba.

2. nap: Tokió, Kamakura
Megérkezés Tokió nemzetközi repülő­terére a reggeli órákban (helyi idő szerint), majd félnapos kirán­dulás egy közeli kisvá­rosba, a Csendes-óceán partján fekvő Kama­kurába. Ez a város a XII. század végétől közel 150 éven keresztül Japán katonai veze­tő­jének, a sógunnak volt a szék­helye. Ebből a korszak­ból szár­maz­nak értékes műem­lékei. Láto­gatás a Tsurugaoka Hachimangu szen­télyben, majd a Kotokuin temp­lom terü­letén lévő Nagy Buddha-szobor meg­te­kin­té­se (11 méter magas bronz­szobor a XIII. századból). Szállás Tokióban (3 éj).

3. nap: Tokió
8-9 órás vá­ros­né­zés a japán fő­vá­ros­ban, a világ egyik leg­na­gyobb metro­po­li­szában. Elő­ször lá­to­ga­tás a Meiji-szentélyben, majd séta a Csá­szári Palota előtti téren. Kora délután séta­ha­jó­zás a Sumida folyón, majd Tokió legré­gibb és legnép­sze­rűbb budd­hista temp­lomával, az Asakusa-temp­lommal is­mer­ke­dünk (apró ajándék­boltok soka­sága). Végül felme­gyünk a 2012 máju­sában átadott Skytree toronyba, mely 634 méteres magas­ságával a világ leg­ma­ga­sabb tornya­ként került be a Guinness Rekor­dok köny­vébe. A 350 méter magasan lévő kilá­tó­te­raszról le­bi­lin­cselő pano­ráma nyílik az egész városra, a modern fel­hő­kar­co­lók soka­sá­gára. Tiszta időben még a Fuji is látszik. (A Skytree belé­pő­jegy fogla­lása legko­rábban csak 6 hónappal a lá­to­ga­tás napját mege­lő­zően lehet­séges, ezen kata­ló­gusunk megje­le­nése után, így a japán partner­iro­dánk is ezekkel a felté­te­lekkel tudja a csoport­be­lé­pőket lekérni és nagy eséllyel vissza­iga­zolni. Amennyiben vala­milyen oknál fogva nem sikerül a csoport­fog­lalás a Skytree toronyba, a párizsi Eiffel-torony mintá­jára épített Tokió-torony 150 méter magas kilá­tó­te­ra­száról gyö­nyör­köd­het­nek a pano­rá­mában.). Este fakultatív lehe­tő­ség ide­gen­ve­ze­tőnkkel kipró­bálni az érdekes és modern japán metró­köz­le­ke­dést: utazás Tokió központ­jába, séta a Ginza negyedben.

4. nap: Nikko, Chuzenji-tó, Kegon-vízesés
Szabad program Tokióban, lehe­tő­ség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re. Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás egy nagy hegyek között fekvő kisvá­rosba, Nikkóba, és a körü­lötte fekvő nemzeti parkba. Láto­gatás a mese­szép Toshogu-szen­télyben. Ez az épü­let­együt­tes a XVII. századi japán művé­szet talán legpom­pá­sabb alko­tása. Nikko felett, közel 1300 méter magasan talál­ható egy vad­re­gé­nyes hegyi tó (a Chuzenji-tó), ahová egy pano­rá­maút vezet fel. Séta a tóparton, majd a 100 méter magasból lezú­duló Kegon-vízesés meg­te­kin­té­se (Japán egyik leglát­vá­nyosabb víze­sése).
A fakultatív program ára: 26.800 Ft (ga­ran­tált indulás).

5. nap: Fuji, Hakone, Shinkansen (szuperexpressz)
Búcsú Tokiótól, utazás a Fujihoz, az ország leg­ma­ga­sabb hegy­csú­csához, a japánok szent hegyéhez (3776 méter magas). Elő­ször a hegy lába­inál lévő Fuji Infor­má­ciós Központ­ban beren­dezett kis múzeumot nézzük meg, majd az autó­busszal 2000 méter feletti magas­ságba kapasz­kodunk (szép időben a pano­ráma fe­lejt­he­tet­len). Délután ba­ran­go­lás a Fuji köze­lében lévő Hakone Nemzeti Parkban, amely termé­szeti szép­ségei és gyógy­for­rásai miatt a toki­óiak egyik kedvenc üdülő­öve­zete. Hajózás a bájos Ashi-tavon, majd kabinos felvo­nóval felme­gyünk a Komagatake-hegyre (vagy rövid pihenő az Owakudani-völgy forró kénes forrá­sainál). To­vább­uta­zás Shinkansennel Kyotóba (2 éj). A körutazás egyik nagy élménye ez az utazás az egyes szaka­szokon közel 300 km/óra sebes­séggel száguldó expressz­vonattal. Figyelem: a bőröndöket külön kocsival szállítják (1 bőrönd/fő engedélyezett).

6. nap: Kyoto
A régi császári főváros, a másfél milliós Kyoto Japán mű­em­lé­kek­ben leggaz­dagabb városa. A több ezer műemlék közül az egész napos vá­ros­né­zés során a kö­vet­ke­zőket tekintjük meg: a Kiyomizu budd­hista temp­lom épü­let­együt­tese (tera­száról gyönyörű pano­ráma a városra, a környék ódon háza­iban rengeteg kézműves- és ajándék­bolt), a Sanju-Sangendo csarnok (benne 1001 darab XIII. századi Kannon-szobor, középen az ezer­karú Kannon mo­nu­men­tá­lis szobra), a Heian-szentély (pompás épü­let­együt­tes elbű­völő kertekkel és tavakkal), a Nijo várkastély (a sógunok kyotói rezi­denciája volt) és az Arany Pavilon (Yoshimitsu sógun arany­le­me­zekkel borí­tott nyara­lója a világ egyik leg­szebb japán­kertjében).

7. nap: Nara, Osaka
Elutazás a közeli Narába, mely az első egy­séges japán állam központja volt 1250 évvel ezelőtt. Séta egy kelle­mes parkban, ahol több száz szelíd őz szabadon kószál, majd Japán egyik leg­je­len­tő­sebb műem­lékét nézzük meg, a Todaiji-temp­lomot. A hatalmas, fából készült főépü­letben talál­ható Japán leg­na­gyobb bronzból készült Buddha-szobra (16 méter magas). Ezután is­mer­ke­dés a Kasuga-szen­téllyel, majd to­vább­uta­zás Osakába. A modern metro­polisz az ország második leg­fon­to­sabb gazdasági és keres­ke­delmi központja Tokió után. Láto­gatás az impozáns osakai várkas­télyban (látvá­nyos kiál­lítások, szép park), majd a város harmadik évez­redet idéző kilátó­pontja követ­kezik, mely két egymás melletti fel­hő­kar­co­ló tetejét össze­kötő tera­szon talál­ható. Szállás Osakában (2 éj).

8. nap: Hiroshima, Miyajima
Szabad program Osakában, lehe­tő­ség egyé­nileg felfe­dezni a város to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­geit (pl. Uni­ver­sal Studios, kikö­tői negyed az Akvá­riummal, a mú­zeu­mokkal, üzle­tekkel stb.). Fakultatív program: Hiroshima, Miyajima-sziget. Egész napos kirán­dulás Shinkansennel Nyugat-Japán leg­na­gyobb váro­sába, Hiroshi­mába, mely 1945-ben a világ első atom­bomba-táma­dásának szín­helye volt. Láto­gatás a robbanás epicent­ruma köze­lében beren­dezett Béke Emlék­parkban (emlék­művek, érdekes em­lék­mú­ze­um). Délután kirán­dulás komppal a japánok szent szige­tére, Miyajimára, az Itsukushima-szentély meg­te­kin­té­se (az ország egyik legidillikusabb helye). A fakultatív program ára: 98.600 Ft (ga­ran­tált in­dulás).

9. nap:
Elutazás Osakából egy európai át­szál­lás­sal Buda­pest­re. Érkezés magyar idő szerint menetrendtől függően a késő délutáni vagy késő esti órákban.

Kapcsolódó cikkek

» Megnyílt a nagyközönség számára is az „Égig érő fa” - Etédi Alexa, 2013. június. 12
» 7 hely, ahol tilos meghalni - Etédi Alexa, 2013. szeptember. 10
» Beégett a japán tárlatvezető robot...de nem szégyelli - Etédi Alexa, 2013. július. 05
» Elhagyatott helyek: "Csatahajó-sziget" - Világutazó.net, 2013. június. 05
» 10 hely, ahová soha nem juthatsz el - Etédi Alexa, 2013. május. 16
» Mélyponton a gyerekek száma Japánban - Etédi Alexa, 2013. május. 09
» Aktív utazások, izgalmas túrák az utazom.com szervezésében - Kovács Attila, 2017. július. 18
» A szamarkandi Gur Emir mauzóleum - Etédi Alexa, 2017. június. 20
Fakultatív programok

Egész napos kirándulás egy nagy hegyek között fekvő kisvárosba, Nikkóba, és a körülötte fekvő nemzeti parkba. Látogatás a mese­szép Toshogu-szentélyben. Ez az épület­együt­tes a XVII. századi japán művészet talán legpompásabb alkotása.
Nikko felett, közel 1300 méter magasan található egy vadregényes hegyi tó (a Chuzenji-tó), ahová egy panorámaút vezet fel. Séta a tóparton, majd a 100 méter magasból lezúduló Kegon-vízesés meg­te­kin­té­se (Japán egyik leglátványosabb vízesése). A fakultatív program ára: 26.800.- Ft/fő

Egész napos kirándulás Shinkansennel Nyugat-Ja­pán legnagyobb városába, Hiroshimába, mely 1945-ben a világ első atombomba-támadásának színhelye volt. Látogatás a robbanás epicentruma közelében berendezett Béke Emlékparkban (em­lék­művek, érdekes emlékmúzeum). Délután kirándulás komppal a japánok szent szigetére, Miyajimára, az Itsukushima-szentély megtekintése (az ország egyik legidillikusabb helye). A fakultatív program ára: 99.600.- Ft/fő

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyeket, a helyi autóbuszt, a szuperexpressz jegyet a Fuji­tól Kyotóig, a 7 éjszakai szállást büfé­reg­ge­li­vel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt progra­mo­kat, a helyi és a kísérő idegenvezető költségeit, valamint a program szerinti belépődíjakat a Skytree torony, az esetleges metrójegyek és néhány osakai fakultatív lehetőség kivételével.

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, repülőtéri illetéket. ​BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték.
BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Belépődíjak - az árak tájékoztató jellegűek!
Az ár tartalmazza a belépődíjakat.
További fakultatív lehetőségek:

Tokió Skytree JPY 2000,-
metrójegy kb. JPY 170,-
Osaka Akvárium JPY 2300,-
Universal Studios JPY 7400,-
1 napos metróbérlet JPY 800,-

Figyelem: Az itt felsorolt programokon a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Indulás időpontját megelőző 30 napon belül a teljes összeg fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az idulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Budapestről Tokióba, illetve Osakából Buda­pest­re menetrend szerinti repülőjáratokkal (egy európai átszállással). Japánban lég­kon­di­ci­onált autóbusszal, a Fujitól Kyotóig pedig a híres expresszvonattal, a Shinkansennel.
Európából Japánba a repülőút hossza 11-12 óra.

Szállás: 

7 éjszaka 4 csillagos szintű szállodákban, két­ágyas, fürdőszobás szobákban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj büféreggelis ellátást tartalmaz. Félpanziós ellátás (5 ebéd a 2., 3., 5., 6., 7. napokon) felár ellenében kérhető.
A területről: 
Magyarországhoz képest plusz 8 óra, de az európai nyári időszámítás idején csak 7 óra. Japán Földünk egyik legkülönlegesebb országa. Sok évszázados elszigeteltsége a külvilágtól egy sajátos, az európaitól teljesen különböző kultúrát hozott létre (furcsa szokások, eltérő életszemlélet, megdöbbentően változatos ételek, egzotikus mű­em­lékek stb.). Közismert, hogy a II. világháború után a japán gazdaság hihetetlenül gyorsan fejlődött. A ro­mok­ból felépí­tették a világ egyik leggaz­dagabb orszá­gát. Japán egyik vará­zsát ép­pen az ad­ja, hogy a szuper­mo­dern felhő­kar­colók és tech­nikai cso­dák mellett minden­hol ott vannak a múlt szá­munk­ra egzo­tikus emlé­kei, a buddhis­ta temp­lom­együt­te­sek, a sin­to­ista szen­télyek, a régi várak stb. A turisz­tikai attrak­ciókhoz tartoz­nak még a szép tájak, az elbű­völő ja­pán ker­tek vagy a kéz­mű­ves­áruk hihe­tetlen gazdag­sága, mindez a világ egyik leg­bizton­ságo­sabb és egyik leg­tisz­tább or­szágá­ban.
Időjárás: 
Az áprilisi középhőmérséklet 2-3 °C-kal magasabb, mint Magyarországon. A parkok, a kertek ilyenkor már nagyon szépek. Valószínűleg erre az időszakra esik a Japán egyik nagy attrakciójának számító cseresznyefa-virágzás. Eső előfordulhat, de áprilisban még jóval kisebb az esélye, mint a nyári időszakban.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes magyar útlevéllel 90 napig tartózkodhatnak vízum nélkül Japánban amennyiben az utazás célja turizmus. Az útlevélnek a hazaérkezés napjától számítva még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie. Vízummentes kiutazás esetén is, különösen az országba való belépéskor, az utazónak ajánlott a következőt magánál tartani és szükség esetén felmutatni: Japán időben történő elhagyását biztosító repülőjegy.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Az egészségügyi előírásokról helyi partnereink megkérdezése alapján adtunk tájékoztatást. Ha pontosabb információra van szükségük, akkor utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot (Budapest, IX. Gyáli u. 3/a). Telefon: (0036) (1) 476-1364, honlap: www.oek.hu
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!