Japán, a felkelő nap országa!

Japán, a felkelő nap országa!

9 napos körutazás Tokio-Nikko-Fuji-Kyoto-Osaka

Japán Földünk egyik legkülönlegesebb országa. Sok évszázados elszigeteltsége a külvilágtól egy sajátos, az európaitól teljesen különböző kultúrát hozott létre. Japán egyik varázsát éppen az adja, hogy a szupermodern felhőkarcolók és technikai csodák mellett mindenhol ott vannak a múlt számunkra egzotikus emlékei, a buddhista templom­együt­te­sek, a sintoista szentélyek, a régi várak stb.

Alapár tartalmazza

A repülőjegyeket, a helyi autóbuszt, a szuperexpressz jegyet a Fuji­tól Kyotóig, a 7 éjszakai szállást büfé­reg­ge­li­vel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt progra­mo­kat, a helyi és a kísérő idegenvezető költségeit, valamint a program szerinti belépődíjakat a Skytree torony, az esetleges metrójegyek és néhány osakai fakultatív lehetőség kivételével.

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, repülőtéri illetéket. ​BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Hossz: 
9 nap
Szállás: 
szálloda
****
Program: 

1. nap:
Délelőtt elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri át­szál­lás­sal Tokióba.

2. nap: Tokió, Kamakura
Megérkezés Tokió nemzetközi repülő­terére a reggeli órákban (helyi idő szerint), majd félnapos kirán­dulás egy közeli kisvá­rosba, a Csendes-óceán partján fekvő Kama­kurába. Ez a város a XII. század végétől közel 150 éven keresztül Japán katonai veze­tő­jének, a sógunnak volt a szék­helye. Ebből a korszak­ból szár­maz­nak értékes műem­lékei. Láto­gatás a Tsurugaoka Hachimangu szen­télyben, majd a Kotokuin temp­lom terü­letén lévő Nagy Buddha-szobor meg­te­kin­té­se (11 méter magas bronz­szobor a XIII. századból). Szállás Tokióban (3 éj).

3. nap: Tokió
8-9 órás vá­ros­né­zés a japán fő­vá­ros­ban, a világ egyik leg­na­gyobb metro­po­li­szában. Elő­ször lá­to­ga­tás a Meiji-szentélyben, majd séta a Csá­szári Palota előtti téren. Kora délután séta­ha­jó­zás a Sumida folyón, majd Tokió legré­gibb és legnép­sze­rűbb budd­hista temp­lomával, az Asakusa-temp­lommal is­mer­ke­dünk (apró ajándék­boltok soka­sága). Végül felme­gyünk a 2012 máju­sában átadott Skytree toronyba, mely 634 méteres magas­ságával a világ leg­ma­ga­sabb tornya­ként került be a Guinness Rekor­dok köny­vébe. A 350 méter magasan lévő kilá­tó­te­raszról le­bi­lin­cselő pano­ráma nyílik az egész városra, a modern fel­hő­kar­co­lók soka­sá­gára. Tiszta időben még a Fuji is látszik. (A Skytree belé­pő­jegy fogla­lása legko­rábban csak 6 hónappal a lá­to­ga­tás napját mege­lő­zően lehet­séges, ezen kata­ló­gusunk megje­le­nése után, így a japán partner­iro­dánk is ezekkel a felté­te­lekkel tudja a csoport­be­lé­pőket lekérni és nagy eséllyel vissza­iga­zolni. Amennyiben vala­milyen oknál fogva nem sikerül a csoport­fog­lalás a Skytree toronyba, a párizsi Eiffel-torony mintá­jára épített Tokió-torony 150 méter magas kilá­tó­te­ra­száról gyö­nyör­köd­het­nek a pano­rá­mában.). Este fakultatív lehe­tő­ség ide­gen­ve­ze­tőnkkel kipró­bálni az érdekes és modern japán metró­köz­le­ke­dést: utazás Tokió központ­jába, séta a Ginza negyedben.

4. nap: Nikko, Chuzenji-tó, Kegon-vízesés
Szabad program Tokióban, lehe­tő­ség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re. Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás egy nagy hegyek között fekvő kisvá­rosba, Nikkóba, és a körü­lötte fekvő nemzeti parkba. Láto­gatás a mese­szép Toshogu-szen­télyben. Ez az épü­let­együt­tes a XVII. századi japán művé­szet talán legpom­pá­sabb alko­tása. Nikko felett, közel 1300 méter magasan talál­ható egy vad­re­gé­nyes hegyi tó (a Chuzenji-tó), ahová egy pano­rá­maút vezet fel. Séta a tóparton, majd a 100 méter magasból lezú­duló Kegon-vízesés meg­te­kin­té­se (Japán egyik leglát­vá­nyosabb víze­sése).
A fakultatív program ára: 26.800 Ft (ga­ran­tált indulás).

5. nap: Fuji, Hakone, Shinkansen (szuperexpressz)
Búcsú Tokiótól, utazás a Fujihoz, az ország leg­ma­ga­sabb hegy­csú­csához, a japánok szent hegyéhez (3776 méter magas). Elő­ször a hegy lába­inál lévő Fuji Infor­má­ciós Központ­ban beren­dezett kis múzeumot nézzük meg, majd az autó­busszal 2000 méter feletti magas­ságba kapasz­kodunk (szép időben a pano­ráma fe­lejt­he­tet­len). Délután ba­ran­go­lás a Fuji köze­lében lévő Hakone Nemzeti Parkban, amely termé­szeti szép­ségei és gyógy­for­rásai miatt a toki­óiak egyik kedvenc üdülő­öve­zete. Hajózás a bájos Ashi-tavon, majd kabinos felvo­nóval felme­gyünk a Komagatake-hegyre (vagy rövid pihenő az Owakudani-völgy forró kénes forrá­sainál). To­vább­uta­zás Shinkansennel Kyotóba (2 éj). A körutazás egyik nagy élménye ez az utazás az egyes szaka­szokon közel 300 km/óra sebes­séggel száguldó expressz­vonattal. Figyelem: a bőröndöket külön kocsival szállítják (1 bőrönd/fő engedélyezett).

6. nap: Kyoto
A régi császári főváros, a másfél milliós Kyoto Japán mű­em­lé­kek­ben leggaz­dagabb városa. A több ezer műemlék közül az egész napos vá­ros­né­zés során a kö­vet­ke­zőket tekintjük meg: a Kiyomizu budd­hista temp­lom épü­let­együt­tese (tera­száról gyönyörű pano­ráma a városra, a környék ódon háza­iban rengeteg kézműves- és ajándék­bolt), a Sanju-Sangendo csarnok (benne 1001 darab XIII. századi Kannon-szobor, középen az ezer­karú Kannon mo­nu­men­tá­lis szobra), a Heian-szentély (pompás épü­let­együt­tes elbű­völő kertekkel és tavakkal), a Nijo várkastély (a sógunok kyotói rezi­denciája volt) és az Arany Pavilon (Yoshimitsu sógun arany­le­me­zekkel borí­tott nyara­lója a világ egyik leg­szebb japán­kertjében).

7. nap: Nara, Osaka
Elutazás a közeli Narába, mely az első egy­séges japán állam központja volt 1250 évvel ezelőtt. Séta egy kelle­mes parkban, ahol több száz szelíd őz szabadon kószál, majd Japán egyik leg­je­len­tő­sebb műem­lékét nézzük meg, a Todaiji-temp­lomot. A hatalmas, fából készült főépü­letben talál­ható Japán leg­na­gyobb bronzból készült Buddha-szobra (16 méter magas). Ezután is­mer­ke­dés a Kasuga-szen­téllyel, majd to­vább­uta­zás Osakába. A modern metro­polisz az ország második leg­fon­to­sabb gazdasági és keres­ke­delmi központja Tokió után. Láto­gatás az impozáns osakai várkas­télyban (látvá­nyos kiál­lítások, szép park), majd a város harmadik évez­redet idéző kilátó­pontja követ­kezik, mely két egymás melletti fel­hő­kar­co­ló tetejét össze­kötő tera­szon talál­ható. Szállás Osakában (2 éj).

8. nap: Hiroshima, Miyajima
Szabad program Osakában, lehe­tő­ség egyé­nileg felfe­dezni a város to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­geit (pl. Uni­ver­sal Studios, kikö­tői negyed az Akvá­riummal, a mú­zeu­mokkal, üzle­tekkel stb.). Fakultatív program: Hiroshima, Miyajima-sziget. Egész napos kirán­dulás Shinkansennel Nyugat-Japán leg­na­gyobb váro­sába, Hiroshi­mába, mely 1945-ben a világ első atom­bomba-táma­dásának szín­helye volt. Láto­gatás a robbanás epicent­ruma köze­lében beren­dezett Béke Emlék­parkban (emlék­művek, érdekes em­lék­mú­ze­um). Délután kirán­dulás komppal a japánok szent szige­tére, Miyajimára, az Itsukushima-szentély meg­te­kin­té­se (az ország egyik legidillikusabb helye). A fakultatív program ára: 98.600 Ft (ga­ran­tált in­dulás).

9. nap:
Elutazás Osakából egy európai át­szál­lás­sal Buda­pest­re. Érkezés magyar idő szerint menetrendtől függően a késő délutáni vagy késő esti órákban.

Kapcsolódó cikkek

» Megnyílt a nagyközönség számára is az „Égig érő fa” - Etédi Alexa, 2013. június. 12
» 7 hely, ahol tilos meghalni - Etédi Alexa, 2013. szeptember. 10
» Beégett a japán tárlatvezető robot...de nem szégyelli - Etédi Alexa, 2013. július. 05
» Elhagyatott helyek: "Csatahajó-sziget" - Világutazó.net, 2013. június. 05
» 10 hely, ahová soha nem juthatsz el - Etédi Alexa, 2013. május. 16
» Mélyponton a gyerekek száma Japánban - Etédi Alexa, 2013. május. 09
» Aktív utazások, izgalmas túrák az utazom.com szervezésében - Kovács Attila, 2017. október. 15
» A Holi-ünnep Indiában- a színek fesztiválja - Kovács Attila, 2017. szeptember. 17
Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Fakultatív programok

Egész napos kirándulás egy nagy hegyek között fekvő kisvárosba, Nikkóba, és a körülötte fekvő nemzeti parkba. Látogatás a mese­szép Toshogu-szentélyben. Ez az épület­együt­tes a XVII. századi japán művészet talán legpompásabb alkotása.
Nikko felett, közel 1300 méter magasan található egy vadregényes hegyi tó (a Chuzenji-tó), ahová egy panorámaút vezet fel. Séta a tóparton, majd a 100 méter magasból lezúduló Kegon-vízesés meg­te­kin­té­se (Japán egyik leglátványosabb vízesése). A fakultatív program ára: 26.800.- Ft/fő

Egész napos kirándulás Shinkansennel Nyugat-Ja­pán legnagyobb városába, Hiroshimába, mely 1945-ben a világ első atombomba-támadásának színhelye volt. Látogatás a robbanás epicentruma közelében berendezett Béke Emlékparkban (em­lék­művek, érdekes emlékmúzeum). Délután kirándulás komppal a japánok szent szigetére, Miyajimára, az Itsukushima-szentély megtekintése (az ország egyik legidillikusabb helye). A fakultatív program ára: 99.600.- Ft/fő

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyeket, a helyi autóbuszt, a szuperexpressz jegyet a Fuji­tól Kyotóig, a 7 éjszakai szállást büfé­reg­ge­li­vel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt progra­mo­kat, a helyi és a kísérő idegenvezető költségeit, valamint a program szerinti belépődíjakat a Skytree torony, az esetleges metrójegyek és néhány osakai fakultatív lehetőség kivételével.

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, repülőtéri illetéket. ​BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték.
BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Belépődíjak - az árak tájékoztató jellegűek!
Az ár tartalmazza a belépődíjakat.
További fakultatív lehetőségek:

Tokió Skytree JPY 2000,-
metrójegy kb. JPY 170,-
Osaka Akvárium JPY 2300,-
Universal Studios JPY 7400,-
1 napos metróbérlet JPY 800,-

Figyelem: Az itt felsorolt programokon a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Indulás időpontját megelőző 30 napon belül a teljes összeg fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az idulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Budapestről Tokióba, illetve Osakából Buda­pest­re menetrend szerinti repülőjáratokkal (egy európai átszállással). Japánban lég­kon­di­ci­onált autóbusszal, a Fujitól Kyotóig pedig a híres expresszvonattal, a Shinkansennel.
Európából Japánba a repülőút hossza 11-12 óra.

Szállás: 

7 éjszaka 4 csillagos szintű szállodákban, két­ágyas, fürdőszobás szobákban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj büféreggelis ellátást tartalmaz. Félpanziós ellátás (5 ebéd a 2., 3., 5., 6., 7. napokon) felár ellenében kérhető.
A területről: 
Magyarországhoz képest plusz 8 óra, de az európai nyári időszámítás idején csak 7 óra. Japán Földünk egyik legkülönlegesebb országa. Sok évszázados elszigeteltsége a külvilágtól egy sajátos, az európaitól teljesen különböző kultúrát hozott létre (furcsa szokások, eltérő életszemlélet, megdöbbentően változatos ételek, egzotikus mű­em­lékek stb.). Közismert, hogy a II. világháború után a japán gazdaság hihetetlenül gyorsan fejlődött. A ro­mok­ból felépí­tették a világ egyik leggaz­dagabb orszá­gát. Japán egyik vará­zsát ép­pen az ad­ja, hogy a szuper­mo­dern felhő­kar­colók és tech­nikai cso­dák mellett minden­hol ott vannak a múlt szá­munk­ra egzo­tikus emlé­kei, a buddhis­ta temp­lom­együt­te­sek, a sin­to­ista szen­télyek, a régi várak stb. A turisz­tikai attrak­ciókhoz tartoz­nak még a szép tájak, az elbű­völő ja­pán ker­tek vagy a kéz­mű­ves­áruk hihe­tetlen gazdag­sága, mindez a világ egyik leg­bizton­ságo­sabb és egyik leg­tisz­tább or­szágá­ban.
Időjárás: 
Az áprilisi középhőmérséklet 2-3 °C-kal magasabb, mint Magyarországon. A parkok, a kertek ilyenkor már nagyon szépek. Valószínűleg erre az időszakra esik a Japán egyik nagy attrakciójának számító cseresznyefa-virágzás. Eső előfordulhat, de áprilisban még jóval kisebb az esélye, mint a nyári időszakban.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes magyar útlevéllel 90 napig tartózkodhatnak vízum nélkül Japánban amennyiben az utazás célja turizmus. Az útlevélnek a hazaérkezés napjától számítva még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie. Vízummentes kiutazás esetén is, különösen az országba való belépéskor, az utazónak ajánlott a következőt magánál tartani és szükség esetén felmutatni: Japán időben történő elhagyását biztosító repülőjegy.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Az egészségügyi előírásokról helyi partnereink megkérdezése alapján adtunk tájékoztatást. Ha pontosabb információra van szükségük, akkor utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot (Budapest, IX. Gyáli u. 3/a). Telefon: (0036) (1) 476-1364, honlap: www.oek.hu
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!