Csillagtúra az Isztrián

5 napos üdülés és körutazás Horvátországban

A különleges, sziklás tengerpartok látványa, a kristálytiszta kavicsos tengerpart szépsége és a horvát kisvárosok egyedisége teszi ellenállhatatlanná Isztriát. Isztria Horvátország nyugati részén fekszik. Összesen 90 km hosszú és 60 km széles ez a csodálatos és színes félsziget. Közelsége sok magyar turistát vonz, akiket hamar rabul ejt Isztria szépsége, és változatossága.

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a 4 éj­sza­kai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat (a fakultatívok kivételével) és az ide­gen­ve­ze­tő­t az indulástól az érkezésig.

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyek, fakultatív programok árát.

Hossz: 
5 nap
Szállás: 
szálloda
***
Program: 

1. nap: Zágráb, Rijeka (Fiume)
Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Szé­kes­fe­hér­vár­ról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parko­lóból. Utazás a Siófok – Nagykanizsa – Letenye – Varasd út­vo­na­lon Zágrábba. Is­mer­ke­dés Horvát­ország fővá­ro­sával: a ka­ted­rá­lis (magyar vonat­ko­zású emlé­kekkel), Jelasics tér, Szent Márk-temp­lom stb. To­vább­uta­zás Rijeka váro­sába. Rijeka Horvát­or­szág leg­na­gyobb kikö­tője, ten­ger­par­ti kapuja. Az egykori soknem­ze­ti­ségű város 100 évvel ezelőtt még Magyar­or­szághoz tarto­zott, akkor élte egyik virág­korát. Is­mer­ke­dés a várossal, sza­bad­idő, majd utazás a Pula melletti szállodába (4 éj).

2. nap: Pula, Brioni-szigetek
Délelőtt vá­ros­né­zés Pulában, az Isztriai-félsziget leg­na­gyobb váro­sában. Pula volt valaha az Osztrák-Ma­gyar Monar­chia leg­na­gyobb hadi­ki­kö­tője. Az óvá­ros­ban több római kori műemlék talál­ható, melyek közül kiemel­kedik a kiváló álla­potban meg­ma­radt amfi­teátrum. A vá­ros­né­zés után rövid sza­bad­idő Pulában, majd a kö­vet­ke­ző lehe­tő­ségekből választ­hatnak utasaink: további szabad program a városban vagy pihenés a szál­lo­dá­ban (illetve a közeli ten­ger­parton) vagy: 
Fakultatív program: Brioni-szigetek
A 14 szigetből álló sziget­cso­portot az 1980-as évekig turisták nem láto­gat­hatták, hiszen Jugo­szlávia elnö­kének, Titónak itt volt a magán­re­zi­den­ciája. 
Utazás autó­busszal egy han­gu­la­tos halász­falu, Fažana kikö­tőjébe. Átkelés a közeli Nagy-Brioni szigetre, ahol egy kb. 4 órás programon veszünk részt. Elő­ször egy kisvo­nattal utazunk körbe, közben gyönyör­ködünk a sziget pompás medi­terrán és egzo­tikus növény­ze­tében. Meg­néz­zük a mini szafari-parkot, a római és bizánci kori marad­ványokat, a Szent Germana-temp­lomot (horvát kö­zép­ko­ri mű­kincsek máso­latai), a Termé­szet­tu­do­mányi Mú­zeu­mot és a Tito életével kapcso­latos fénykép­kiál­lítást. A program végén még egy sétát teszünk az egykori kőbá­nyához, az 1600 éves olajfához és a híres pínea­fenyő fasorhoz. 
A fakultatív program ára: 7.400 Ft (14 éves korig: 4.200 Ft). Az ár tartalmazza az autó­buszos transzfert, a hajózást, a kisvo­na­tozást, a szükséges belé­pő­dí­ja­kat és a helyi idegen­ve­zető költ­ségeit (garantált indulás).

3. nap: Bale, Rovinj, Dvigrad, Limski-fjord, Poreč
Kora délelőtt séta egy kö­zép­kor­ból itt felejtett tele­pülésen, Baléban. Rovinj a kö­vet­ke­ző állomás. A félszi­getre épült siká­toros kö­zép­ko­ri óváros a leg­szebbek közé tartozik Horvát­országban. Lehe­tőség felmenni a félsziget leg­ma­ga­sabb pontján álló Szent Euphémia-temp­lom harang­tornyába (meseszép kör­pano­ráma).
Ezt követően Dvigrad romvárosát nézzük meg. A kö­zép­ko­ri város­fa­lakkal körül­vett tele­pülés 1630 körül egy pestis­járvány miatt elnép­te­le­ne­dett, mára a látvá­nyos romok maradtak meg. Az egykori Szent Zsófia-temp­lom falai még ma is magasan állnak, az ódon házak egy részét azonban már benőtte az erdő. 
Útban Poreč felé pihenő a Limski-fjordnál. 9 km mélyen nyúlik a száraz­föld belse­jébe ez a hegyekkel sze­gé­lye­zett, keskeny tenger­öböl, amelyet formája miatt fjordnak szoktak nevezni. 
A nap utolsó programja Poreč városa. Az óváros leg­na­gyobb kincse a bizánci korból származó Euphrasius-bazilika a csodá­latos mozaik­jaival (UNESCO vi­lág­örök­ség).

4. nap: Szlovén-Adria (Portorož, Piran, Koper, Hrastovlje)
Pihenés a szál­lo­dá­ban (illetve a közeli ten­ger­parton).
Fakultatív program: Kirándulás az Isztriai-félsziget északi részén fekvő szlovén tenger­partra. Elő­ször séta a híres üdülő­vá­rosban, Portorožban, majd vá­ros­né­zés egy elbűvölő, ódon hangu­latú kis­vá­rosban, Piranban, mely egy keskeny félszi­geten fekszik.
Ezután is­mer­ke­dés a szlovén tenger­part fővá­rosával, Koperrel. A medi­terrán hangu­latú óvárosban sok szép palota talál­ható. A főtér a város első­számú látni­va­lója, az itt álló szé­kes­egy­ház harang­tor­nyából pá­rat­lan kilátás nyílik. 
Szlové­niai kirán­du­lá­sunkat Hrastovljében zárjuk. Ez egy kis falu az Isztriai-félsziget belse­jében. Az ősi erőd­temp­lomot láto­gatjuk meg, melynek hajóját és szenté­lyét nagyon értékes kö­zép­ko­ri freskók díszítik.
A fakultatív program ára: 6.200 Ft + eset­le­ges belépődíjak (garantált indulás).

5. nap: Belső-Isztria (Motovun, Hum), Opatija (Abbázia)
Délelőtt Isztria tengerparttól távolabb eső terü­leteinek felfe­de­zé­sére indulunk. Elő­ször a legti­pi­kusabb bel­ső-isztriai tele­pülést, Motovunt nézzük meg. A hegy­tetőre épült kö­zép­ko­ri óvárosba helyi busszal megyünk fel. Közös séta a macs­ka­kö­ves utcákon. A város­fa­lakról pazar kilátás nyílik a környező isztriai tájra. 
To­vább­uta­zás a Mirna folyó szép völgyében Buzet (egy másik akro­polisz jellegű tele­pülés) mellett elha­ladva Hum város­kába. Hum állí­tólag a világ leg­kisebb városa. Körülbelül 20-an lakják, de kö­zép­ko­ri város­falak veszik körül, az erődí­tett város­kapun belépve egy-két ódon hangu­latú utcácskán, te­recs­kén sétál­hatunk. 
A kora délutáni órákban vissza­térünk a tenger­partra, és Opatija meglá­to­ga­tásával búcsú­zunk az Isztriától. Opatija a XIX. század végén az Osztrák-Magyar Monar­chia egyik leg­je­len­tő­sebb fürdő­városa volt, akkor épültek az előkelő szállodái. Opatija vará­zsát a szép szállo­dákon és villákon kívül a pálmafás sétányok és han­gu­la­tos parkok adják. Az opatijai séta után haza­uta­zás a Zágráb – Letenye – Nagy­ka­nizsa – Siófok – Székesfehérvár – Budapest út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re a késő esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a nyitva­tartások függvényében felcserélődhet.

Kapcsolódó cikkek

» Otthon a világban - Hegedüs Anett, 2013. június. 10
» Az Isztria titkai: Limski kanal - Kovács Attila, 2012. augusztus. 29
» Pula szépséges városa - Kovács Attila, 2014. augusztus. 21
» Opatija reggeli fényben - Kovács Attila, 2013. június. 28
» Pula látnivalói - Kovács Attila, 2013. január. 23
» Rovinj színei - Kovács Attila, 2012. augusztus. 31
» Novigrad esti hangulata - Kovács Attila, 2014. szeptember. 05
» Látnivalók és érdekességek Krk szigetén - Kovács Attila, 2014. augusztus. 18
Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Fakultatív programok

Fakul­tatív program: Brioni-szigetek
A 14 szigetből álló sziget­cso­portot az 1980-as évekig turisták nem láto­gat­hatták, hiszen Jugosz­lávia elnökének, Titónak itt volt a magán­re­zi­den­ciája. 
Utazás autó­busszal egy han­gu­la­tos halász­falu, Fažana kikö­tő­jébe. Átkelés a közeli Nagy-Brioni szigetre, ahol egy kb. 4 órás programon veszünk részt. Először egy kis­vo­nattal utazunk körbe, közben gyönyör­ködünk a sziget pompás medi­terrán és egzo­tikus növény­ze­tében. Megnézzük a mini szafari-parkot, a római és bizánci kori marad­vá­nyokat, a Szent Germana-templomot (horvát kö­zép­ko­ri műkincsek máso­latai), a Termé­szet­tu­do­mányi Múze­umot és a Tito életével kapcso­latos fény­kép­ki­ál­lítást. A program végén még egy sétát teszünk az egy­kori kőbá­nyához, az 1600 éves olajfához és a híres pínea­fenyő fasorhoz. A fakul­tatív program ára: 7.400 Ft (14 éves korig: 4.200 Ft). Az ár tartal­mazza az autó­bu­szos transzfert, a hajózást, a kisvo­na­tozást, a szükséges belé­pő­dí­ja­kat és a helyi idegen­vezető költségeit (garantált indulás).

Fakultatív program: Kirán­dulás az Isztriai-félsziget északi részén fekvő szlovén tenger­partra. Először séta a híres üdülő­vá­rosban, Portorožban, majd vá­ros­né­zés egy elbűvölő, ódon hangu­latú kisvá­rosban, Piranban, mely egy keskeny félszi­geten fekszik. Ezután is­mer­ke­dés a szlovén tenger­part fővá­ro­sával, Koperrel. A medi­terrán hangu­latú óvárosban sok szép palota talál­ható. A főtér a város első­számú látni­valója, az itt álló szé­kes­egy­ház harang­tor­nyából páratlan kilátás nyílik. Szlové­niai kirán­du­lá­sunkat Hrastovljében zárjuk. Ez egy kis falu az Isztriai-félsziget belse­jében. Az ősi erőd­temp­lomot láto­gatjuk meg, melynek hajóját és szentélyét nagyon értékes kö­zép­ko­ri freskók díszítik. A fakultatív program ára: 6.200 Ft + eset­leges belé­pő­díjak (garantált indulás).
 

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a 4 éj­sza­kai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat (a fakultatívok kivételével) és az ide­gen­ve­ze­tő­t az indulástól az érkezésig.

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyek, fakultatív programok árát.

Kötelező költségek: 

BBP biztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Pula amfiteátrum HRK 50,-
Rovinj harangtorony HRK 20,-
Poreč Euphrasius-bazilika és múzeuma HRK 40,-
Koper harangtorony EUR 3,-
Hrastovlje erődtemplom EUR 3,-
Motovun helyi busz HRK 20,-

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­auto­mata).

Szállás: 

4 éj­sza­ka Pula mellett, egy csendes helyen fek­vő, jó 3 csil­la­gos szálloda kétá­gyas (pót­ágyaz­ható), fürdő­szo­bás szobá­iban. A lég­kon­dicio­nált szobákban tv, telefon, széf, in­gye­nes inter­net­kap­cso­lat, hűtő­szerkény és haj­szá­rí­tó szolgálja a vendégek kényelmét. Az épületben egy kis wellness részleg is ren­del­ke­zés­re áll, ahol a belső medence ingye­nesen hasz­nál­ha­tó, a többi szolgál­tatás külön térítés elle­nében. A szál­loda közvet­lenül a ten­ger­parton talál­ható, de a fürdésre is alkalmas ten­ger­par­ti strand kb. 10-15 perc sétával érhető el.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében igényelhető.

Étkezés: 
A részvételi díj félpanziós ellátást tartalmaz.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!