Csillagtúra az Isztrián

5 napos üdülés és körutazás Horvátországban

A különleges, sziklás tengerpartok látványa, a kristálytiszta kavicsos tengerpart szépsége és a horvát kisvárosok egyedisége teszi ellenállhatatlanná Isztriát. Isztria Horvátország nyugati részén fekszik. Összesen 90 km hosszú és 60 km széles ez a csodálatos és színes félsziget. Közelsége sok magyar turistát vonz, akiket hamar rabul ejt Isztria szépsége, és változatossága.

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a 4 éj­sza­kai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat (a fakultatívok kivételével) és az ide­gen­ve­ze­tő­t az indulástól az érkezésig.

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyek, fakultatív programok árát.

Hossz: 
5 nap
Szállás: 
szálloda
***
Program: 

1. nap: Zágráb, Rijeka (Fiume)
Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Szé­kes­fe­hér­vár­ról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parko­lóból. Utazás a Siófok – Nagykanizsa – Letenye – Varasd út­vo­na­lon Zágrábba. Is­mer­ke­dés Horvát­ország fővá­ro­sával: a ka­ted­rá­lis (magyar vonat­ko­zású emlé­kekkel), Jelasics tér, Szent Márk-temp­lom stb. To­vább­uta­zás Rijeka váro­sába. Rijeka Horvát­or­szág leg­na­gyobb kikö­tője, ten­ger­par­ti kapuja. Az egykori soknem­ze­ti­ségű város 100 évvel ezelőtt még Magyar­or­szághoz tarto­zott, akkor élte egyik virág­korát. Is­mer­ke­dés a várossal, sza­bad­idő, majd utazás a Pula melletti szállodába (4 éj).

2. nap: Pula, Brioni-szigetek
Délelőtt vá­ros­né­zés Pulában, az Isztriai-félsziget leg­na­gyobb váro­sában. Pula volt valaha az Osztrák-Ma­gyar Monar­chia leg­na­gyobb hadi­ki­kö­tője. Az óvá­ros­ban több római kori műemlék talál­ható, melyek közül kiemel­kedik a kiváló álla­potban meg­ma­radt amfi­teátrum. A vá­ros­né­zés után rövid sza­bad­idő Pulában, majd a kö­vet­ke­ző lehe­tő­ségekből választ­hatnak utasaink: további szabad program a városban vagy pihenés a szál­lo­dá­ban (illetve a közeli ten­ger­parton) vagy: 
Fakultatív program: Brioni-szigetek
A 14 szigetből álló sziget­cso­portot az 1980-as évekig turisták nem láto­gat­hatták, hiszen Jugo­szlávia elnö­kének, Titónak itt volt a magán­re­zi­den­ciája. 
Utazás autó­busszal egy han­gu­la­tos halász­falu, Fažana kikö­tőjébe. Átkelés a közeli Nagy-Brioni szigetre, ahol egy kb. 4 órás programon veszünk részt. Elő­ször egy kisvo­nattal utazunk körbe, közben gyönyör­ködünk a sziget pompás medi­terrán és egzo­tikus növény­ze­tében. Meg­néz­zük a mini szafari-parkot, a római és bizánci kori marad­ványokat, a Szent Germana-temp­lomot (horvát kö­zép­ko­ri mű­kincsek máso­latai), a Termé­szet­tu­do­mányi Mú­zeu­mot és a Tito életével kapcso­latos fénykép­kiál­lítást. A program végén még egy sétát teszünk az egykori kőbá­nyához, az 1600 éves olajfához és a híres pínea­fenyő fasorhoz. 
A fakultatív program ára: 7.900 Ft (14 éves korig: 4.500 Ft). Az ár tartalmazza az autó­buszos transzfert, a hajózást, a kisvo­na­tozást, a szükséges belé­pő­dí­ja­kat és a helyi idegen­ve­zető költ­ségeit (garantált indulás).

3. nap: Bale, Rovinj, Dvigrad, Limski-fjord, Poreč
Kora délelőtt séta egy kö­zép­kor­ból itt felejtett tele­pülésen, Baléban. Rovinj a kö­vet­ke­ző állomás. A félszi­getre épült siká­toros kö­zép­ko­ri óváros a leg­szebbek közé tartozik Horvát­országban. Lehe­tőség felmenni a félsziget leg­ma­ga­sabb pontján álló Szent Euphémia-temp­lom harang­tornyába (meseszép kör­pano­ráma).
Ezt követően Dvigrad romvárosát nézzük meg. A kö­zép­ko­ri város­fa­lakkal körül­vett tele­pülés 1630 körül egy pestis­járvány miatt elnép­te­le­ne­dett, mára a látvá­nyos romok maradtak meg. Az egykori Szent Zsófia-temp­lom falai még ma is magasan állnak, az ódon házak egy részét azonban már benőtte az erdő. 
Útban Poreč felé pihenő a Limski-fjordnál. 9 km mélyen nyúlik a száraz­föld belse­jébe ez a hegyekkel sze­gé­lye­zett, keskeny tenger­öböl, amelyet formája miatt fjordnak szoktak nevezni. 
A nap utolsó programja Poreč városa. Az óváros leg­na­gyobb kincse a bizánci korból származó Euphrasius-bazilika a csodá­latos mozaik­jaival (UNESCO vi­lág­örök­ség).

4. nap: Szlovén-Adria (Portorož, Piran, Koper, Hrastovlje)
Pihenés a szál­lo­dá­ban (illetve a közeli ten­ger­parton).
Fakultatív program: Kirándulás az Isztriai-félsziget északi részén fekvő szlovén tenger­partra. Elő­ször séta a híres üdülő­vá­rosban, Portorožban, majd vá­ros­né­zés egy elbűvölő, ódon hangu­latú kis­vá­rosban, Piranban, mely egy keskeny félszi­geten fekszik.
Ezután is­mer­ke­dés a szlovén tenger­part fővá­rosával, Koperrel. A medi­terrán hangu­latú óvárosban sok szép palota talál­ható. A főtér a város első­számú látni­va­lója, az itt álló szé­kes­egy­ház harang­tor­nyából pá­rat­lan kilátás nyílik. 
Szlové­niai kirán­du­lá­sunkat Hrastovljében zárjuk. Ez egy kis falu az Isztriai-félsziget belse­jében. Az ősi erőd­temp­lomot láto­gatjuk meg, melynek hajóját és szenté­lyét nagyon értékes kö­zép­ko­ri freskók díszítik.
A fakultatív program ára: 5.700 Ft + eset­le­ges belépődíjak (garantált indulás).

5. nap: Belső-Isztria (Motovun, Hum), Opatija (Abbázia)
Délelőtt Isztria tengerparttól távolabb eső terü­leteinek felfe­de­zé­sére indulunk. Elő­ször a legti­pi­kusabb bel­ső-isztriai tele­pülést, Motovunt nézzük meg. A hegy­tetőre épült kö­zép­ko­ri óvárosba helyi busszal megyünk fel. Közös séta a macs­ka­kö­ves utcákon. A város­fa­lakról pazar kilátás nyílik a környező isztriai tájra. 
To­vább­uta­zás a Mirna folyó szép völgyében Buzet (egy másik akro­polisz jellegű tele­pülés) mellett elha­ladva Hum város­kába. Hum állí­tólag a világ leg­kisebb városa. Körülbelül 20-an lakják, de kö­zép­ko­ri város­falak veszik körül, az erődí­tett város­kapun belépve egy-két ódon hangu­latú utcácskán, te­recs­kén sétál­hatunk. 
A kora délutáni órákban vissza­térünk a tenger­partra, és Opatija meglá­to­ga­tásával búcsú­zunk az Isztriától. Opatija a XIX. század végén az Osztrák-Magyar Monar­chia egyik leg­je­len­tő­sebb fürdő­városa volt, akkor épültek az előkelő szállodái. Opatija vará­zsát a szép szállo­dákon és villákon kívül a pálmafás sétányok és han­gu­la­tos parkok adják. Az opatijai séta után haza­uta­zás a Zágráb – Letenye – Nagy­ka­nizsa – Siófok – Székesfehérvár – Budapest út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re a késő esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a nyitva­tartások függvényében felcserélődhet.

Kapcsolódó cikkek

» Otthon a világban - Hegedüs Anett, 2013. június. 10
» Az Isztria titkai: Limski kanal - Kovács Attila, 2012. augusztus. 29
» Pula szépséges városa - Kovács Attila, 2014. augusztus. 21
» Opatija reggeli fényben - Kovács Attila, 2013. június. 28
» Pula látnivalói - Kovács Attila, 2013. január. 23
» Rovinj színei - Kovács Attila, 2012. augusztus. 31
» Novigrad esti hangulata - Kovács Attila, 2014. szeptember. 05
» Látnivalók és érdekességek Krk szigetén - Kovács Attila, 2014. augusztus. 18
Fakultatív programok

Fakul­tatív program: Brioni-szigetek
A 14 szigetből álló sziget­cso­portot az 1980-as évekig turisták nem láto­gat­hatták, hiszen Jugosz­lávia elnökének, Titónak itt volt a magán­re­zi­den­ciája. 
Utazás autó­busszal egy han­gu­la­tos halász­falu, Fažana kikö­tő­jébe. Átkelés a közeli Nagy-Brioni szigetre, ahol egy kb. 4 órás programon veszünk részt. Először egy kis­vo­nattal utazunk körbe, közben gyönyör­ködünk a sziget pompás medi­terrán és egzo­tikus növény­ze­tében. Megnézzük a mini szafari-parkot, a római és bizánci kori marad­vá­nyokat, a Szent Germana-templomot (horvát kö­zép­ko­ri műkincsek máso­latai), a Termé­szet­tu­do­mányi Múze­umot és a Tito életével kapcso­latos fény­kép­ki­ál­lítást. A program végén még egy sétát teszünk az egy­kori kőbá­nyához, az 1600 éves olajfához és a híres pínea­fenyő fasorhoz. A fakul­tatív program ára: 7.900 Ft (14 éves korig: 4.500 Ft). Az ár tartal­mazza az autó­bu­szos transzfert, a hajózást, a kisvo­na­tozást, a szükséges belé­pő­dí­ja­kat és a helyi idegen­vezető költségeit (garantált indulás).

Fakultatív program: Kirán­dulás az Isztriai-félsziget északi részén fekvő szlovén tenger­partra. Először séta a híres üdülő­vá­rosban, Portorožban, majd vá­ros­né­zés egy elbűvölő, ódon hangu­latú kisvá­rosban, Piranban, mely egy keskeny félszi­geten fekszik. Ezután is­mer­ke­dés a szlovén tenger­part fővá­ro­sával, Koperrel. A medi­terrán hangu­latú óvárosban sok szép palota talál­ható. A főtér a város első­számú látni­valója, az itt álló szé­kes­egy­ház harang­tor­nyából páratlan kilátás nyílik. Szlové­niai kirán­du­lá­sunkat Hrastovljében zárjuk. Ez egy kis falu az Isztriai-félsziget belse­jében. Az ősi erőd­temp­lomot láto­gatjuk meg, melynek hajóját és szentélyét nagyon értékes kö­zép­ko­ri freskók díszítik. A fakultatív program ára: 5.700 Ft + eset­leges belé­pő­díjak (garantált indulás).
 

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a 4 éj­sza­kai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat (a fakultatívok kivételével) és az ide­gen­ve­ze­tő­t az indulástól az érkezésig.

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyek, fakultatív programok árát.

Kötelező költségek: 

BBP biztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Pula amfiteátrum HRK 50,-
Rovinj harangtorony HRK 20,-
Poreč Euphrasius-bazilika és múzeuma HRK 40,-
Koper harangtorony EUR 3,-
Hrastovlje erődtemplom EUR 3,-
Motovun helyi busz HRK 20,-

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­auto­mata).

Szállás: 

4 éj­sza­ka Pula mellett, egy csendes helyen fek­vő, jó 3 csil­la­gos szálloda kétá­gyas (pót­ágyaz­ható), fürdő­szo­bás szobá­iban. A lég­kon­dicio­nált szobákban tv, telefon, széf, in­gye­nes inter­net­kap­cso­lat, hűtő­szerkény és haj­szá­rí­tó szolgálja a vendégek kényelmét. Az épületben egy kis wellness részleg is ren­del­ke­zés­re áll, ahol a belső medence ingye­nesen hasz­nál­ha­tó, a többi szolgál­tatás külön térítés elle­nében. A szál­loda közvet­lenül a ten­ger­parton talál­ható, de a fürdésre is alkalmas ten­ger­par­ti strand kb. 10-15 perc sétával érhető el.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében igényelhető.

Étkezés: 
A részvételi díj félpanziós ellátást tartalmaz.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Vélemények, értékelések
4.9
2 értékelés alapján
Szervezés értékelése
5.0
Program értékelése
5.0
Szállás értékelése
4.5
Túravezetők értékelése
5.0
Utazás értékelése
5.0
Mosonszentmiklós
5.0
Idegenvezetőnk nagyon széles látókörű, rendkívül felkészült,figyelmes, segítőkész, jó kommunikációs készségű,közvetlen ember volt.
Jó hangulatú, kellemes utazáson vehettünk részt.
Gratulálunk!!!
Győr
4.8
Tartalmas, gyönyörű, jól szervezett út volt, kiváló idegenvezetővel. Köszönjük!
Írjon véleményt Ön is!
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!