Egyiptom, a Nílus ajándéka 10 éj

11 napos körutazás Egyiptomban

Vegyen részt a páratlan élményt nyújtó Egyiptom-i körutazáson és garantáltan felejthetetlen élményben lesz része.

Alapár tartalmazza

A repülőjegyeket (beleértve a belső járatokat is), a helyi autó­buszos közlekedést és a nílusi hajózást, a 10 éjszakai szállást félpanzióval, illetve a hajón teljes ellátással, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat belépődíjakkal, idegenvezetést a budapesti in­du­lás­tól a budapesti érkezésig és a helyi ide­gen­ve­ze­téseket.

Alapár nem tartalmazza

A repülőtéri illetéket, vízumdíj, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, borravalókat, egyéb személyes kiadásokat. BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Hossz: 
11 nap
Szállás: 
szálloda
*****
Program: 

1. nap: Kairó
Elutazás menetrend szerinti közvetlen járattal Fe­ri­hegy­ről Kairóba, a muzulmán világ legné­pesebb váro­sába. Transzfer az 5 csil­la­gos szál­lo­dába (3 éj).

2. nap: Gízai Piramisok, Szfinx, Kairó
Délelőtt a Gízai Pira­misok és a Szfinx meg­te­kin­té­se Kairó mellett. Több mint 4000 éve áll­nak ezek a hatal­mas épít­mények itt a siva­tag szélén, bámu­latba ejtve minden láto­gatót. Az ókori világ 7 csodája közül mára csak a Gízai Pira­misok ma­radtak meg. To­vább­uta­zás Kairó központ­jába, vá­ros­né­zés (az Egyip­tomi Múze­um a felbe­csülhe­tetlen értékű kincseivel, a Cita­della és a Moha­med Ali mecset, a Khan el Khalili ba­zár stb.).

3. nap: Alexandria
Egész napos kirándulás a sivatag­on át Egyip­tom má­sodik leg­na­gyobb váro­sába, Alexand­riába, mely a Nílus-delta nyugati végé­ben, a Föld­közi-ten­ger partján fekszik. Alexandria az ókor egyik leg­je­len­tő­sebb vá­rosa volt, az Egyip­tomot meghó­dító Nagy Sándor alapí­totta több mint 2300 évvel ezelőtt. Vá­ros­né­zés (katakombák, Pompeius osz­lopa, Qaitbai-erőd, Montazah Palota stb.), majd szabad program.

4. nap: Asszuán, Philae
Transzfer a kairói repülőtérre, utazás Asszuán­ba, Egyip­tom legdélibb nagy­váro­sába. Láto­gatás az Asszuáni-gát­nál, a világ egyik leg­na­gyobb ví­zi­erő­művé­nél. A gát mögött kelet­kezett Nasszer-tó hossza 500 km. Ezután Philae temp­lomait te­kintjük meg, melyeket a gát építése miatt Philae szige­téről egy másik szi­getre telepí­tettek át. A követ­kező prog­ramunk a régi gránit­bányák, ahonnan a fáraók emlék­művei­nek kő­tömbjei is szár­maznak. Itt talál­ható az ún. befe­jezet­len obe­liszk, amelyik a maga 35 mé­teres magas­ságával a leg­na­gyobb obeliszk lehe­tett volna. 
Ezt köve­tően transzfer az 5 csil­la­gos hajó­hoz, a ka­bi­nok elfog­lalása (3 éj). Délután feluk­kázás a Níluson.

5. nap: Asszuán, Abu Szimbel, nílusi hajóút, Kom Ombo
Délelőtt szabad program, pihenés a hajón, napozás.
Fakultatív program: Kirándulás lég­kon­dicio­nált autó­busszal a szudáni határ köze­lébe, Abu Szimbel több mint 3000 éves, szik­lába vájt, hatalmas temp­lomaihoz – UNESCO vi­lág­örök­ség. (Indulás hajnali 4-kor, vissza­ér­ke­zés 13 óra körül.)
A fakultatív program ára novemberre: 25.800 Ft/fő.
A fakultatív program ára márciusra és áprilisra: 23.000 Ft/fő.

Délután hajózás a Níluson észak felé. Ú­tköz­ben Kom Ombo Ptole­maiosz-kori temp­lomának meg­te­kin­té­se.

6. nap: Edfu, nílusi hajóút, Luxor
A Nílus bal partján talál­ható Edfu városa, körül­belül fél­úton Asszuán és Luxor között. Az itt talál­ható Hórusz-temp­lom a Krisztus előtti I. szá­zadra készült el, korá­nak legtel­jesebb egyip­tomi emléke. Reg­gel láto­gatás a temp­lomban, majd tovább­hajó­zás. Az egyip­tomi uta­zás egyik leg­na­gyobb él­mé­nye a nílusi ha­jó­út (a part menti, ősi mód­szerek­kel művelt földek a szub­tró­pusi nö­vény­zettel és a föl­de­ken dol­gozó em­berekkel, a siva­tagi tájak, a falvak, ahol megállt az idő stb.).

7. nap: Luxor, Karnak, Királyok völgye
Luxor helyén állott valaha Egyip­tom hatal­mas fővá­rosa, a „száz­kapus" Théba. Ért­hető, hogy az itteni műem­lékek a leg­je­len­tő­sebbek és leg­ér­té­ke­sebbek. Délelőtt ba­ran­go­lás a Nílus bal ol­dalán, a ha­lottak váro­sában. Séta a Kirá­lyok völ­gyében a fá­raó­sí­rok­hoz, majd a Mem­non-kolosszu­sok és Hatsep­szut ki­rálynő lenyű­göző kör­nye­zetben fekvő ha­lotti temp­lomának meg­te­kin­té­se. Délután a Nílus jobb part­ján lévő Luxori temp­lom, majd a Luxor mel­lett talál­ható mo­nu­men­tá­lis Kar­naki temp­lom meg­lá­to­ga­tá­sa.
A késő délutáni órákban utazás autó­busszal Hurgha­dába, Egyip­tom nép­szerű ten­ger­par­ti üdü­lő­váro­sába (3 éj).

8. nap: Vörös-tenger, Hurghada
Szabad program, pihenés. 
A Vörös-tenger és Hurgha­da szám­talan prog­ramle­he­tő­sé­get kínál: pl. egész na­pos hajó­kirán­dulás a Vörös-ten­geren a Giftun szi­getre; dzsip szafari (dzsi­pezés a siva­tagban, láto­gatás egy beduin falu­ban, bete­kintés a bedui­nok éle­tébe); üveg­fenekű ha­jóról is kém­lelhe­tik a ten­ger élő­vilá­gát stb. A prog­ramokra a hely­színen lehet jelent­kezni és befi­zetni.

9. nap: Vörös-tenger, Hurghada
Szabad program, pihenés. Lehetőség fakul­tatív prog­ramo­kon való rész­vé­telre.

10. nap: Memphisz, Szakkara
A reggeli órákban transzfer a hurghadai repü­lőtér­re, uta­zás Kairóba. 
Látogatás az ókori Egyiptom egykori főváro­sában, Memphiszben, majd a kö­zeli Szak­karába uta­zunk. Itt talál­ható a világ ed­dig feltárt legré­gebbi pira­misa, Dzsószer fá­raó sír­em­léke (a híres lép­csős pira­mis).
Szállás Kairóban (1 éj).

11. nap: Kairó
Transzfer a kairói repülőtérre, elutazás Feri­hegy­re menet­rend sze­rinti köz­vet­len já­rattal.

Figyelem: Az egyiptomi viszonyok miatt néha elő­for­dul, hogy a bel­ső repülő­járatok, illetve a hajó in­dulá­sa vál­tozik, ilyen­kor a prog­ramok sor­rendje is módo­sulhat. Ez egy meg­lehe­tősen sze­gény afrikai or­szág, amely­nek lakói nem a pre­cizi­tásuk­ról híresek. Szá­mít­sanak arra is, hogy a szál­lodák kate­gori­zálá­sa nem feltét­lenül azo­nos az euró­paival. 
Az Egypt Air járat­szervezése miatt a bel­ső jára­tok gyak­ran kora reg­gel vagy késő este kö­zleked­nek.

Kapcsolódó cikkek

» Egyiptom - Kovács Attila, 2016. február. 21
» A világ 10 leglátogatottabb látványossága - Etédi Alexa, 2013. július. 05
» Elfelejtett ősi városok - Etédi Alexa, 2013. június. 07
» Egyiptom elveszett víz alatti városa - Etédi Alexa, 2013. május. 13
» CONGO – THE GRAND INGA PROJECT - gyémántkemény vadvízi kajakfilm - Kollmann András, 2017. december. 15
» Lányok a parketten- női bicikli - Fóti Lázár, 2017. július. 05
» Tenerife tájain... - Kovács Attila, 2017. június. 24
» Namíbia éjjel - Kovács Attila, 2017. április. 11
Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Fakultatív programok

Fakultatív program: Kirándulás lég­kon­dicio­nált autó­busszal a szu­dáni határ köze­lébe, Abu Szimbel több mint 3000 éves, sziklába vájt, ha­tal­mas temp­lomai­hoz – UNESCO vi­lág­örök­ség. (Indu­lás haj­nali 4-kor, vissza­ér­ke­zés 13 óra körül.)
A fakultatív program ára novemberre: 25.800 Ft/fő.
A fakultatív program ára márciusra és áprilisra: 23.000 Ft/fő.

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyeket (beleértve a belső járatokat is), a helyi autó­buszos közlekedést és a nílusi hajózást, a 10 éjszakai szállást félpanzióval, illetve a hajón teljes ellátással, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat belépődíjakkal, idegenvezetést a budapesti in­du­lás­tól a budapesti érkezésig és a helyi ide­gen­ve­ze­téseket.

Alapár nem tartalmazza: 

A repülőtéri illetéket, vízumdíj, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, borravalókat, egyéb személyes kiadásokat. BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték.
Vízum.
Borravaló
BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Baksis: A helyszínen összesen kb. 40 dollár bor­ra­valót illik adni. A helyi szolgáltatók ezt gya­kor­latilag kötelezőnek tekintik.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulás előtt 30 napon belül történő foglalás esetén a teljes részvételi díj fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Menetrend szerinti repülőjáratokkal a Budapest – Kairó – Asszuán és a Hurghada – Kairó – Budapest útvonalon. Asszuántól Luxorig 5 csillagos hajóval, egyébként pedig légkondicionált autóbusszal.

Szállás: 

4 éjszaka Kairóban 5 csillagos szállodában, 3 éjszaka egy 5 csillagos nílusi hajón és 3 éjszaka Hurghada környékén egy 5 csillagos tengerparti szállodában, kétágyas, fürdőszobás szobákban.

Étkezés: 
Félpanzió a szállodákban (reggeli, vacsora), teljes ellátás a hajón (reggeli, ebéd, vacsora).
Időjárás: 
A nappali csúcshőmérsékletek sokéves átlagai a következők: Kairó: szeptember: 33 °C / október: 30 °C / november: 25 °C / december: 21 °C / január: 19 °C / február: 21 °C / március: 24 °C / április: 29 °C / május: 33 °C. Luxor: szeptember: 38 °C / október: 35 °C / november: 28 °C / december: 25 °C / január: 24 °C / február: 25 °C / március: 28 °C / április: 34 °C / május: 39 °C. Az esőnek nagyon kicsi a valószínűsége, a folyamatos napsütés jellemző, hiszen Egyiptomban sivatagi éghajlat van.
Vízum: 
Magyar állampolgároknak az országba való belépéshez vízum szükséges. Felhívjuk figyelmüket, hogy az útle­vél­nek a hazaérkezés napjától számítva még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére
Egészségügyi tudnivalók: 
Védőoltásra nincs szükség. Jó szolgálatot tehet valamilyen gyógyszer az esetleges hasmenéses megbetegedések kezelésére. Az egészségügyi előírásokról helyi partnereink megkérdezése alapján adtunk tájékoztatást. Ha pontosabb információra van szükségük, akkor utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot! (Cím: Budapest, IX. Gyáli u. 3/a, telefon: 06-1 476-1364, honlap: www.oek.hu)
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!