Varázslatos Mexikó 9 éj

Varázslatos Mexikó

11 napos körutazás Mexikóban

Vegyen részt eme páratlan élményt nyújtó Mexikó-i körutazáson és garantáltan felejthetetlen élményben lesz része.

Alapár tartalmazza

A repülőjegyeket, beleértve a belső járatot is, a helyi autóbuszt, a 9 éj­sza­kai szállást a programban megadott étke­zé­sek­kel, az út­le­mon­dá­si biztosítást, a felso­rolt programokat belépődíjakkal, valamint a helyi és a kísérő ide­gen­ve­ze­tő költségét.

Alapár nem tartalmazza

A repülőtéri illetéket, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat.

Hossz: 
11 nap
Szállás: 
szálloda
****
Program: 

1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai átszál­lás­sal Mexikóvárosba, a világ egyik legnépesebb váro­sá­ba. Érkezés helyi idő szerint az esti órákban. Transz­fer a szállodába (4 éj).

2. nap: Mexikóváros, Puebla
Délelőtt is­mer­ke­dés Mexikó főváro­sá­val (Zócalo – a város hatalmas főtere; a katedrális – Latin-Amerika egyik leg­na­gyobb temploma; Nemzeti Palota; Tenoch­tit­lán, az azték főváros romjai stb.).
Ezután kirán­dulás Mexikó negyedik leg­na­gyobb váro­sába, Pueblába. Útközben szép kilátás nyílik az or­szág 5000 méter feletti hegy­csú­csai­ra. Puebla óvá­ro­sa nagy­sze­rűen megő­rizte gyar­mati jellegét. Vá­ros­né­zés: kated­rális, Szent Domonkos-templom a me­se­szép Rózsa­füzér-kápol­nával, művész­ne­gyed, szí­nes ház­sorok a gyarmati kor­szakból stb. Vissza­utazás Mexikó­városba a késő délutáni órák­ban.

3. nap: Mexikóváros, Cuernavaca, Taxco
Egész napos kirándulás a Sierra Madre hegyein ke­resz­tül a Mexikó­vá­ros­tól délre fekvő Cuerna­va­cába, az örök tavasz váro­sába és Taxcóba, az ezüst­vá­ros­ba. Útközben fotó­szünet a mexikó­városi Olimpiai Sta­dion­nál és a modern moza­ikokkal borított Egye­te­mi Könyv­tár épüle­ténél. Cuerna­va­cában rövid séta a leg­fon­tosabb ne­ve­ze­tes­sé­gek­hez (erőd­sze­rű ka­ted­rális, Cortés palo­tája stb.), majd to­vább­uta­zás Mexikó egyik leg­szebb kisvá­ro­sába, Taxcóba, mely már a gyarmati korban az ezüst­bányá­szatnak köszön­hette gazdag­ságát. Az utazókat elbűvöli a város fek­vése, a ka­nyargós, macska­köves utcácskák, a szebbnél szebb piros tetős, fehérre meszelt házak, az ezüst­mű­vesek boltjai, a tarka piac és a Santa Prisca-templom, mely a churri­gue­reszk stílus mester­műve.

4. nap: Teotihuacán, Guadalupe, Mexikóváros
Délelőtt kirándulás a több mint 1000 éves teotihu­acá­ni romvá­rosba, mely annak idején már a be­ván­dor­ló azté­kokat is lenyű­gözte (minden mexikói kör­utazás „köte­lező” prog­ramja). Megcso­dáljuk a Hold- és a Nap-pi­ramist (az előbbi 46 méter, az utóbbi 65 méter magas, mind­kettő meg­mász­ható), sétálunk a „Holtak utcá­ján” a Cita­della nevű épü­let­együt­teshez és a Tollas­kígyó temp­lo­mához. Vissza­útban meg­néz­zük a guadalupei régi és új bazilikát, amely Ame­rika leg­na­gyobb za­rándok­helye (Szűz Mária XVI. szá­za­di meg­jele­né­sének hely­színe).
Délután látogatás a mexikó­városi Chapultepec park­ban lévő Nemzeti Antro­po­lógiai Múze­umban, Föl­dünk egyik leg­gaz­da­gabb régé­szeti múze­umában (a Ko­lum­busz előtti közép-amerikai civili­zációk va­ló­sá­gos kincsesháza).

5. nap: Uxmal, Mérida
Transzfer Mexikóváros repülőterére, utazás Méridába, Yucatán állam főváro­sába. Kirán­dulás a szavan­nával körül­vett Uxmalba, az egyik leglát­vá­nyo­sabb maya rom­vá­rosba (Varázsló piramisa, Apáca­zárda, Tek­nős­béka háza, Kormányzó palo­tája, Nagy pira­mis). 
Ezután vá­ros­né­zés Méridában, melynek során látjuk Mérida elegáns főterét, a kated­rálist, a gyönyörű vá­ros­há­zát, Montejo XVI. századi házát (a város első spa­nyol kor­mány­zója volt), vala­mint a híres Montejo sugár­utat tele szebbnél szebb palo­tákkal. Méridát „fe­hér vá­rosnak” is szokták nevezni tiszta, rendezett utcái és jól karban­tartott épületei miatt. Szállás Méridá­ban (1 éj).

6. nap: Izamal, Chichén Itzá, Cancún
Utazás a Yucatán-félsziget szavannáin és maya in­di­ánok lakta falvakon keresztül Izamalba, a „sárga vá­ros­ba". A Szent Antal kolostor meg­te­kin­té­se, majd Chi­chén Itzá, a maya föld leg­lá­to­ga­tot­tabb romvá­rosa kö­vet­kezik. A régé­szeti körzet bejá­rása során látjuk a Csillag­vizs­gáló épüle­tét, a Kukulkán piramist, a Lab­da­játék terét, a Harcosok temp­lomát és a Szent ku­tat, ahol az indiánok ember­ál­do­za­tokat mutattak be az Eső­is­tennek.
Délután to­vább­uta­zás Mexikó világ­hírű üdülő­öve­zetébe, a Maya Riviérára. Szállás a Karib-tenger part­ján fekvő Cancúnban (4 éj).

7. nap: Cancún, Xcaret
Pihenés a karibi ten­ger­parton.
Fakultatív program: Xcaret Délelőtt elutazás a Maya Riviéra egyik legkü­lön­le­ge­sebb attrak­ció­jához, a Xcaret öko-régé­szeti tema­ti­kus parkba. Ízelítő a park kíná­la­tából: maya romok, re­konst­ru­ált maya falu, állat­kert közép-ame­rikai álla­tok­kal, lovas­be­mu­tató, akvá­rium, delfinek, bota­ni­kus kert, múzeum a maya rom­vá­rosok makett­jeivel, la­gú­na fürdési és búvár­kodási le­he­tő­séggel, föld alatti patak, ten­ger­par­ti strand stb. Este rész­vétel egy látvá­nyos előa­dáson, ahol Mexikó törté­nete eleve­nedik meg az indi­ánok labda­játé­kaitól kezdve a spa­nyol hó­dí­táson keresztül a spanyolok és az indiánok keve­re­dé­sé­ig. Az elő­adás második része egy fe­lejt­he­tet­len bemu­tatója a mexikói nép­vise­le­teknek, nép­zenék­nek és nép­tán­cok­nak. A fakultatív program ára: kb. 129 USD belépő­díjjal együtt (a helyszínen fizetendő) – garantált indulás. Figyelem: a fenti ár min. 5 fő esetén érvényes. Ki­sebb létszám esetén is indul a program, de abban az esetben az ár vala­mivel több a magasabb transz­fer­költség miatt.

8. nap: Cancún, Tulum
Pihenés a karibi ten­ger­parton.
Fakultatív program: Tulum Félnapos kirándulás Tulum maya romváro­sába. A ro­mok igazi vonz­erejét azok fekvése adja. A leg­épeb­ben megmaradt épü­let­együt­tes (az El Castillo) egy, a Karib-tenger fölé emel­kedő 25 méter magas sziklán talál­ható. A fakultatív program ára: kb. 55 USD belépő­díjjal együtt (a hely­színen fize­tendő) – garantált indulás. Figyelem: a fenti ár min. 5 fő esetén érvényes. Ki­sebb létszám esetén is indul a program, de abban az esetben az ár vala­mivel több a magasabb transz­fer­költség miatt.

9. nap: Cancún
Szabad program, pihenés a karibi ten­ger­parton, il­let­ve ide­gen­ve­ze­tőnk­kel fakultatív le­he­tő­ség egy újabb kirándulásra.

10. nap: Cancún
Szabad program, majd a délutáni órákban transzfer a cancúni repülőtérre, elutazás Buda­pest­re.

11. nap:
Érkezés Ferihegyre a délutáni órákban.

Kapcsolódó cikkek

» Mexikó harca a bikaviadalok ellen - Etédi Alexa, 2013. június. 20
» Mit adtak nekünk a maják? - Etédi Alexa, 2013. május. 17
» Hátborzongató: ezrek akarják látni a halott menyasszonyt - Etédi Alexa, 2013. május. 15
» Kitört a Popocatépetl - Kovács Attila, 2013. május. 15
» Titok övezi a maják eredetét - Etédi Alexa, 2013. május. 14
» Mire iszunk ma? - Etédi Alexa, 2013. május. 14
» Kuba hangulata - Kovács Attila, 2017. október. 30
» Toulousetól Martiniqueig: egy karibi utazás története - Kovács Attila, 2015. december. 28
Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Fakultatív programok

Xcaret
Délelőtt elutazás a Maya Riviéra egyik leg­kü­lön­le­ge­sebb attrakciójához, a Xcaret öko-régészeti tematikus parkba. Ízelítő a park kínálatából: maya romok, rekonstruált maya falu, állatkert közép-ame­ri­kai állatokkal, lovasbemutató, akvárium, delfinek, botanikus kert, múzeum a maya rom­vá­ro­sok makett­je­i­vel, lagúna fürdési és búvár­ko­dási lehetőséggel, föld alatti patak, tengerparti strand stb. Este részvétel egy látványos előadáson, ahol Mexikó története elevenedik meg az indiánok labdajátékaitól kezdve a spanyol hódításon keresztül a spanyolok és az indiánok keveredéséig. Az előadás második része egy fe­lejt­he­tet­len bemutatója a mexikói nép­vi­se­le­tek­nek, népzenéknek és néptáncoknak.
A fakultatív program ára: kb. 129 USD belépődíjjal együtt (a helyszínen fizetendő) – garantált indu­lás. Figyelem: a fenti ár min. 5 fő esetén érvényes. Ki­sebb létszám esetén is indul a program, de abban az esetben az ár valamivel több a magasabb transz­fer­költség miatt.

Tulum
Félnapos kirándulás Tulum maya romvárosába. A romok igazi vonzerejét azok fekvése adja. A leg­é­peb­ben megmaradt épü­let­együt­tes (az El Cas­til­lo) egy, a Karib-tenger fölé emelkedő 25 méter magas sziklán található.
A fakultatív program ára: kb. 55 USD belépődíjjal együtt (a helyszínen fizetendő) – garantált indu­lás. Figyelem: a fenti ár min. 5 fő esetén érvényes. Ki­sebb létszám esetén is indul a program, de abban az esetben az ár valamivel több a magasabb transz­fer­költség miatt.

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyeket, beleértve a belső járatot is, a helyi autóbuszt, a 9 éj­sza­kai szállást a programban megadott étke­zé­sek­kel, az út­le­mon­dá­si biztosítást, a felso­rolt programokat belépődíjakkal, valamint a helyi és a kísérő ide­gen­ve­ze­tő költségét.

Alapár nem tartalmazza: 

A repülőtéri illetéket, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat.

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték - Ft/fő VÁLTOZHAT!
BBP biztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Fakultatív programok díja, egyéb étkezések, személyes kiadások.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulás előtt 30 napon belül történő foglalás esetén a teljes részvételi díj fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Menetrend szerinti repülőjáratokkal a Budapest – Mexikóváros, a Mexikóváros – Mérida és a Cancún – Mexikóváros – Budapest út­vo­na­lon, a programok során lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

Megjegyzés: A nov. 30-i csoporthoz sikerült olyan repülőjegyet foglalnunk, amivel a cso­port­nak Cancúnból nem kell visszarepülni Mexi­kó­vá­rosba, hanem közvetlenül repülhet Nyugat-Európába, majd onnan Buda­pest­re. A Cancún és Nyugat-Európa közötti közvetlen járat előnyei többek között az eggyel kevesebb átszállás hazaútban, valamint a kb. 3,5 órával kevesebb összes repülési idő, amely által a csoport a hazautazás napján jó 4 órával több időt tud Cancúnban eltölteni.

Szállás: 

November 13-i csoport, valamint 2016 évi február 26-i: 1 éj­sza­ka (Méridában) 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 8 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban. (En­nek a csoportnak Cancúnban egy városi szállodát foglaltunk, amely nem ten­ger­par­ti, de van szabadtéri medencéje, illetve a szálloda vendégei számára buszjárat üzemel a hotel és a ten­ger­par­ti „Mandala Beach” strandja között.)

November 30-i, valamint 2016 januári és február 04-i csoport: 5 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, 4 éj­sza­ka (Cancúnban) egy 5 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szo­bák­ban. Figyelem: Mexikóban a ten­ger­par­ti 5 csil­la­gos szállodák nagy része Európában inkább erős 4 csil­la­gos szintűnek felel meg.

Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
November 13-i, valamint 2016 február 26-i csoport: Félpanzió – 9 büfé- vagy ame­ri­kai reggeli és 7 ebéd vagy vacsora (napi egy fő­ét­ke­zés a 2. naptól a 9. napig a 7. nap kivételével). November 30-i, valamit 2016 januári és február 04-i csoport: Félpanzió a körutazás során (5 büfé- vagy amerikai reggeli és 4 ebéd vagy vacsora a 2. naptól az 5. napig – napi egy fő­ét­ke­zés). A cancúni szál­lo­dá­ban (a 6. nap estéjétől a 10. nap reggeléig) all inclusive rendszerű, itt a napi háromszori étkezés mellett a korlátlan italfogyasztás is benne van az árban. Megjegyzés: Az első este nincs a hotelben va­csora, mert a tapasztalatok szerint ezt nem igénylik az utasok.
Időjárás: 
Mexikóban a száraz évszak október végétől április elejéig tart. A száraz évszakban Mexikóváros környékén és a Yucatán-félszigeten ritka az eső, sok a napsütés. Csapadék inkább csak az ország déli részén, Chiapas államban fordul elő (14 napos körutazás). Novembertől márciusig Chiapas államban és a Yucatán-félszigeten 28-30 °C körüli csúcshőmérsékletekre lehet számítani. Mexikóváros és környéke több mint 2000 méter magasan fekszik a tenger szintje felett, ott a nappali csúcshőmérsékletek 20 °C körüliek. A szinte folyamatos napsütés miatt ezt is kellemes melegnek érzik a turisták. Estére, illetve éjszakára viszont Mexikóvárosban lehűl a levegő, a hőmérséklet 10 °C alá is csökkenhet. A Karib-tenger térségére jellemző hurrikánszezon (ami Cancún környékét is érintheti) szeptember elejétől október végéig tart.
Vízum: 
Magyar állampolgár a kiindulási országtól függetlenül, turizmus, valamint üzleti tárgyalás céljából 180 napig vízum nélkül léphet be, és tartózkodhat Mexikóban. Az útlevélnek a belépéstől számított 6 hónapig kell érvényesnek lennie. Beutazáskor be kell mutatni a visszautazásra szóló érvényes repülőjegyet, és rendelkezni kell a repülőjegyen megjelölt tartózkodási időhöz feltétlenül szükséges, ésszerűen meghatározott anyagi fedezettel.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére
Egészségügyi tudnivalók: 
Védőoltásra nincs szükség. Az egészségügyi előírásokról helyi partnereink megkérdezése alapján adtunk tájékoztatást. Ha pontosabb információra van szükségük, akkor utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot (Budapest, IX. Gyáli u. 3/a). Telefon: (0036) (1) 476-1364, honlap: www.oek.hu
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!