USA - Nyugati-part Körutazás

USA - Nyugati-part Körutazás

12 napos körutazás Los Angeles - Las Vegas - San Francisco

USA - Nyugati-part: Utazzon el velünk az Amerikai Egyesült államok nyugati partvidékére és csodálja meg a táj lebilincselő szépségeit, valamint a monumentális épületeket, a hatalmas amerikai városokban!

Alapár tartalmazza

A repülőjegyet, a helyi autóbuszt, a 10 éjszakai szállást reg­ge­li­vel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt progra­mo­kat, az idegenvezetést indulástól érke­zé­sig, valamint a belépőjegyeket a nemzeti parkokba, Calico szellemvárosba és a Santa Barbara-i misszió épület­együttesébe.

Alapár nem tartalmazza

Repülőtéri illetéket, baleset-, betegség, -poggyászbiztosítást, fakultatív programokat. A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­vezetőnek és a helyi idegenvezetőknek. A helyiek ezt gyakorlatilag kötelezőnek tekintik. Utasonként összesen kb. 30 dollárra kell számítani.

Hossz: 
12 nap
Szállás: 
szálloda
Program: 

1. nap: Los Angeles
Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Los Angelesbe. Érkezés a világ egyik leg­na­gyobb re­pü­lő­te­ré­re a kora délutáni órákban (helyi idő sze­rint), transzfer a Los Angeles-i szállodába (2 éj).

2. nap: Los Angeles
Félnapos vá­ros­né­zés a Nyugati-Part leg­na­gyobb metro­po­li­szában (a belváros felhő­kar­co­lói, az óváros mexikói stílusú épületei, Beverly Hills, Rodeo Drive – ahol a sztárok vásá­rolnak, Sunset Boulevard, Holly­wood, Mann's Chinese Theatre a sztárok kéz- és láb­le­nyo­ma­tai­val, Walk of Fame stb.). 
Délután szabad program Los Angelesben, vagy:
Fakultatív program: Uni­ver­sal Studios
Is­mer­ke­dés Hollywood titkaival, láto­gatás a Universal Studiosban, ahol életre kelnek a film­tör­té­ne­lem leghí­resebb alko­tásai.
A fakultatív program ára: 34.400.- illetve 36.900.- Ft - indulás függvénye (garantált in­dulás).

3. nap: San Diego, Sea World
Utazás Kalifornia legdélibb részébe. Vá­ros­né­zés San Diegóban, Kalifornia második leg­na­gyobb vá­ro­sá­ban (felhő­kar­colók, törté­nelmi város­részek, Balboa park stb.), majd válasz­tási le­he­tő­ség 3 különböző program közül: sza­bad­idő a törté­nelmi belváros egyéni felfe­de­zésére vagy láto­gatás a világ­hírű Sea World (Tengerek Világa) tema­tikus parkban vagy a kikö­tőben horgonyzó USS Midway (repülőgép anya­hajó) Múze­umban – a belépő­díjak a hely­színen fize­tendők. Szállás San Diegóban (1 éj).

4. nap: Calico szellemváros (vadnyugat), Las Vegas
Utazás a Mojave sivatagon keresztül Las Vegas irá­nyá­ba. Útközben látogatás Calico szellem­vá­ros­ban. A XIX. század máso­dik felében egy tipikus vad­nyugati város volt itt a helyi ezüst­bányák köze­lében. Miután az ezüst elfo­gyott, a város elnép­tele­nedett. Néhány évti­zede az épü­leteket resta­urálták, a város ma egy szabad­téri múzeum, amely bemu­tatja a régi vadnyu­gati életet. Délután érkezés a Nevada állam­beli Las Vegasba, a szeren­cse­já­tékok világ­fővá­ro­sába, szál­lás (2 éj).

5. nap: Las Vegas, Grand Canyon
Szabad program Las Vegasban.
Fakultatív program: Kirándulás a Grand Canyonhoz lég­kon­dicio­nált autó­busszal. Rövid fotó­szünet a Co­lo­rado folyót átívelő hatalmas hídnál, ahon­nan kivá­lóan látszik a Hoover-gát és a Mead-tó (itt van a vi­lág egyik leg­na­gyobb vízi erő­műve). A Grand Canyon Földünk egyik leg­híre­sebb ter­mé­szeti csodája. A több mint 1000 méter mély szur­dokot év­milliók alatt vágta a Colorado folyó a fenn­síkba. Uta­zásunk vég­célja a Hualapai indián rezer­vátum, ahol talál­koz­hatunk az őslakos indiá­nokkal, valamint a nap csúcs­pont­jaként végig­sé­tál­hatunk a Skywalk (Égi séta) kilátó U-alakú üveg­pad­lóján, mely 1200 méteres magas­ságban nyúlik a kanyon fölé. 
A fakultatív program ára: 44.900.- illetve 47.100.- Ft - indulás függvénye (garantált in­dulás).

6. nap: Death Valley (Halál völgye)
Reggel elutazás Las Vegasból, látogatás a Death Valley Nemzeti Parkban, ahol kü­lön­le­ges, hold­béli tájak várják a turis­tákat. Itt talál­ható Észak-Amerika legmélyebb pontja (-86 méter), de van a közelben 3000 métert megha­ladó hegy­csúcs is. To­vább­uta­zás a Mojave sivatagon és a termékeny Központi Sík­sá­gon keresztül Visaliába, szállás (1 éj).

7. nap: Yosemite Nemzeti Park
Utazás a Sierra Nevada hegységbe. Ez a terület kb. 150 éve népesült be a nagy kali­for­niai aranyláz idején. A Sierra Nevada leg­na­gyobb attrak­ciója a Yosemite Nemzeti Park (Amerika leg­lá­to­ga­tot­tabb nemzeti parkja). A park meg­lá­to­ga­tá­sa során a leg­több időt a Yosemite-völgyben töltjük. A völgy fölé közel 1000 méter magas szik­la­alak­za­tok emel­kednek, több helyen gyö­nyörű víz­esések zúdul­nak le a mélybe. A láto­gatói köz­pontban érdekes múzeum és a helyi indi­ánok életét bemu­tató kiál­lítás is látható eredeti indián kuny­hókkal és ritu­ális épü­le­tekkel. Délután to­vább­uta­zás San Francisco irányába. Szállás San Franciscóban vagy kör­nyé­kén (2 éj).

8. nap: San Francisco
Félnapos vá­ros­né­zés Amerika sokak szerint leg­szebb nagy­vá­ro­sában (a felhő­kar­colók – köztük a Trans­america Piramis, a Kínai Negyed, Union Square, Város­háza, Golden Gate Park, Golden Gate híd, a híres kábel­vasút, a halász­kikötő helyén ki­ala­kí­tott szóra­koz­tató központ stb.). 
Délután szabad program, le­he­tő­ség séta­hajózásra a San Francisco-öbölben (ahova termé­szetesen ide­gen­ve­ze­tőnk is elkíséri a csoportot).

9. nap: Monterey, 17-Mile Drive, Carmel
Utazás az óceánparti Monterey-be, is­mer­ke­dés a han­gu­la­tos kisvá­rossal. Monterey volt Kalifornia fő­vá­ro­sa, amikor ez a vidék még Mexi­kóhoz tar­tozott, erre az időre számos törté­nelmi épület emlé­keztet. A kö­vet­kező prog­ramunk egy látvá­nyos pano­rámaút, a híres „17-Mile Drive” (fotó­szünetek). Pihenő Car­mel­ben, a művészek váro­sában, majd to­vább­uta­zás Los Angeles irányába. Szállás egy kis­vá­rosban (1 éj).

10. nap: Solvang, Santa Barbara
Utazás tovább déli irányban az óceán közelében. Séta Solvangban, egy bájos kis­vá­rosban. Solvangot a dánok alapí­tották 1911-ben, a mai turisták úgy ér­zik, hogy Skan­dináviában járnak. Ezután is­mer­ke­dés a medi­terrán han­gulatú Santa Barbarával, mely­nek bel­váro­sában nagy­szerűen felújí­tották a spanyol gyar­mati korszak épüle­teit. Lehe­tőség az egykori misszió épü­let­együt­tesének és a hozzá tartozó múze­umnak a meg­te­kin­té­sé­re (a missziók király­nő­jének is szokták nevezni). Délután to­vább­uta­zás déli irány­ba, szállás Los Angelesben (1 éj).

11. nap: Los Angeles
Szabad program, majd transzfer a repülőtérre, el­uta­zás egy nyugat-európai átszállással Buda­pest­re.

12. nap:
Érkezés Ferihegyre a kora délutáni órákban.

* A március 21-i csoportnál a szállodákat eltérő sorrendben sikerült foglalni, ezért a progra­mo­kat az alábbiak szerint bonyolítjuk le:

 1. nap: Los Angeles 
 2. nap: San Diego, Sea World 
 3. nap: Calico szellemváros (vadnyugat), Las Vegas 
 4. nap: Las Vegas, Grand Canyon 
 5. nap: Death Valley (Halál Völgye) 
 6. nap: Yosemite Nemzeti Park 
 7. nap: San Francisco 
 8. nap: Monterey, 17-Mile Drive, Carmel 
 9. nap: Solvang, Santa Barbara 
10. nap: Los Angeles 
11. nap: Los Angeles 
12. nap: Érkezés Ferihegyre

Tehát valamennyi program teljesülni fog, csak más sorrendben (a Los Angeles-i vá­ros­né­zés a 2. napról a 10. napra kerül).

Kapcsolódó cikkek

» San Francisco utcáin - Kovács Attila, 2014. július. 25
» New York a Grand Canyonban - Etédi Alexa, 2013. július. 24
» Elképesztő homokkő formák, vad sziklás vidékek... - Kovács Attila, 2016. október. 16
» A tavasz Manhattanben - Kovács Attila, 2016. május. 09
» A világ legnagyobb kötélhintája - Kovács Attila, 2016. április. 30
» A Tahoe-tó csodája - Kovács Attila, 2016. április. 03
» Hihetetlen Oregon... - Kovács Attila, 2016. március. 21
» Egy nap Kaliforniában - Kovács Attila, 2016. január. 25
Fakultatív programok

Universal Studios: Ismerkedés Hollywood titkaival, látogatás a Uni­ver­sal Studiosban, ahol életre kelnek a film­tör­té­ne­lem leghíresebb alkotásai. A fakultatív program ára: 34.400.-  illetve 36.900.- Ft/fő - indulás függvénye (garantált in­du­lás).

Kirándulás a Grand Canyonhoz légkondicionált autóbusszal. Rövid fotószünet a Colorado folyót átívelő hatalmas hídnál, ahonnan kiválóan látszik a Hoover-gát és a Mead-tó (itt van a világ egyik legnagyobb vízi erőműve). A Grand Canyon Földünk egyik leghíresebb természeti csodája. A több mint 1000 méter mély szurdokot évmilliók alatt vágta a Colorado folyó a fennsíkba. Utazásunk végcélja a Hualapai indián rezervátum, ahol találkozhatunk az őslakos indiánokkal, valamint a nap csúcspontjaként végigsétálhatunk a Skywalk (Égi séta) kilátó U-alakú üvegpadlóján, mely 1200 méteres magasságban nyúlik a kanyon fölé. A fakultatív program ára: 44.900.-, illetve 47.100.- Ft/fő - indulás függvénye (garantált in­du­lás).

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyet, a helyi autóbuszt, a 10 éjszakai szállást reg­ge­li­vel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt progra­mo­kat, az idegenvezetést indulástól érke­zé­sig, valamint a belépőjegyeket a nemzeti parkokba, Calico szellemvárosba és a Santa Barbara-i misszió épület­együttesébe.

Alapár nem tartalmazza: 

Repülőtéri illetéket, baleset-, betegség, -poggyászbiztosítást, fakultatív programokat. A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­vezetőnek és a helyi idegenvezetőknek. A helyiek ezt gyakorlatilag kötelezőnek tekintik. Utasonként összesen kb. 30 dollárra kell számítani.

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték - VÁLTOZHAT!
BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­ze­tők­nek és a helyi idegenvezetőknek. A helyiek ezt gyakorlatilag kötelezőnek tekintik. Uta­son­ként összesen kb. 25 dollárra kell számítani.

Az árak tájékoztató jellegűek!

Az ár tartalmazza a belépődíjakat a nemzeti parkokba, Calico szellemvárosba és a Santa Barbara-i misszió épületegyüttesébe.
További fakultatív lehetőségek:
San Diego Sea World USD 89,-
USS Midway anyahajó USD 20,-
San Francisco sétahajózás USD 30,-

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő.  

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.
 

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Menetrend szerinti repülőjáratokkal, a hely­szí­nen légkondicionált autóbusszal.

Szállás: 

10 éjszaka jó középkategóriájú szállodákban, kétágyas, fürdőszobás szobákban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
2 kon­ti­nen­tális és 8 amerikai reggeli. Ebédet vagy vacsorát a részvételi díj nem tartalmaz. (A szál­lo­dák­ban, illetve környékükön többféle ét­ke­zé­si le­he­tő­ség van, a kiválasztásban az ide­gen­ve­ze­tő ter­mé­szetesen segítséget nyújt. Ame­ri­ká­ban az étkezést gyors­éttermekben jóval ol­csób­ban meg lehet oldani, mint a szállodák étter­meiben.)
Vízum: 
Magyar állampolgárok esetében az útlevélnek legalább a hazaérkezés napjáig kell érvényesnek lennie. Az Egyesült Államokba történő belépés módjai: 1. bordó színű útlevél + elektronikus beutazási engedély (ESTA); 2. kék színű útlevél + érvényes amerikai vízum. ESTA: 2008. november 17-től magyar állampolgárok a Vízummentességi Program keretében üzleti vagy magáncélból 90 napnál nem hosszabb időtartamra vízum nélkül, ESTA engedéllyel utazhatnak az Egyesült Államokba. A beutazási engedélyt interneten keresztül lehet igényelni, a következő honlapon: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ Ennek díja (14 USD) az Amerikai Nagykövetségnek fizetendő, a fizetés bankkártyával az interneten keresztül történik. Az ESTA engedély többszöri beutazásra jogosít. VÍZUM: A vízum újonnan történő igénylését nem ajánljuk, mivel annak ügyintézése jóval körülményesebb és költségesebb a fent említett ESTA beutazási engedélynél. Ebben az esetben inkább az új (bordó színű) útlevél kiváltását és az ESTA engedély igénylését javasoljuk. Ha valaki már rendelkezik érvényes amerikai vízummal, nem kell ESTA engedélyt igényelnie, és az érvényes vízumot a régebbi nem elektronikus, kék borítójú, útlevélben is elfogadják. Az amerikai vízum a lejáratának napjáig jogosít a beutazásra, ezért az érvényes vízumot a lejárt útlevélben is elfogadják, ez esetben persze szükség van egy új, érvényes útlevélre is. Az USA - Nyugati-Part programok esetében a tijuanai programon is részt vevő utasainknak legalább kétszeri belépésre jogosító vízumra van szüksége. A beutazási engedély (vagy a vízum) egyénileg intézhető, de természetesen irodánk szükség esetén segítséget nyújt. További információk az elektronikus utazási engedéllyel és a vízummal kapcsolatban: www.usembassy.hu
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Védőoltás nem szükséges. Az egészségügyi előírásokról helyi partnereink megkérdezése alapján adtunk tájékoztatást. Ha pontosabb információra van szükségük, akkor utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot! Cím: Budapest, IX. Gyáli u. 3/a, telefon: 06-1 476-1364, honlap: www.oek.hu
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!