USA - Keleti-part I. - Boston, New York, Philadelphia, Washington

9 napos körutazás USA-ban

Amerika mindig az álmok és a lehetőségek országa volt, máig felkelti az emberek felfedezőkedvét. Járja végig velünk a Keleti part legnagyobb városait: Boston-t, New York-ot, Phiadelphia-t és Washington-t.

Alapár tartalmazza

A repülőjegyeket, a helyi autóbuszt, a 7 éj­sza­ka szállást, a 7 reg­ge­lit, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, az ide­gen­ve­ze­tő­t Bu­da­pest­től Budapestig valamint a következő be­lé­pő­je­gyeket: „The Breakers” kastély New­port­ban, Empire State Building pano­ráma-kilátó és Szabadság-sziget hajókirándulás New York­ban, Mount Vernon Washington mellett. (Egyes ne­ve­zetes­sé­gek ingyen látogathatóak, például New Havenben a Yale Egyetem, Wa­shingt­onban a Légi és Űrhajózási Múzeum va­la­mint az Arlington Nemzeti Temető.)

Alapár nem tartalmazza

A baleset-, betegség, -poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, repülőtéri illetéket. A BBP biztosítás megkötése utazási feltétel. A helyszínen borravalót illik adni a gépkocsivezetőnek. A helyiek ezt gyakorlatilag kötelezőnek tekintik. Utasonként összesen kb. 25 dollárra kell számítani.

Hossz: 
9 nap
Szállás: 
szálloda
***
Program: 

1. nap: Boston
Elutazás Bu­da­pest­ről egy európai át­szál­lás­sal Bos­ton­ba. Szállás Boston kör­nyé­kén (2 éj).

2. nap: Boston, Plymouth
Vá­ros­né­zés Bostonban, az Egyesült Államok egyik leg­szebb váro­sában. Az amerikai nagy­vá­rosok közül talán Boston emlé­keztet legjobban az angol váro­sokra. Joggal szokták az amerikai függet­lenség bölcső­jének is nevezni, a város­köz­pont jó pár tör­té­nel­mi épülete emlé­keztet a függet­len­ségi háború időszakára. 
Délután szabad program Bostonban, vagy:
Fakultatív program: Félnapos kirándulás a bájos Plymouth város­kába, is­mer­ke­dés Amerika törté­nel­mének kezde­teivel. Itt kötött ki 1620-ban az első angol tele­peseket szállító hajó, a Mayflower, melynek mása Plymouth kikö­tőjében áll és láto­gat­ható. A város mellett talál­ható Plimoth Plantation skanzen­együttes nagy­szerű képet ad a korszak viszo­nyairól, bemu­tatva a korai tele­pesek és az indi­ánok életét is. A hatás úgy válik teljessé, hogy a rekonst­ruált falu­ban kora­beli ruhákba öltözött emberek élik (játsszák) az egykori lakosok minden­napjait. 
A fakultatív program ára: 13 600 Ft (belépődíjjal) – ga­ran­tált indulás. A fakultatív programot azon uta­saink­nak ajánljuk, akik szeretik a történelmet.

3. nap: Newport, New Haven
Délelőtt utazás egy han­gu­la­tos ten­ger­par­ti üdülő­vá­rosba, Newportba, mely tele van szebbnél szebb XIX. század végi kasté­lyokkal. Közülük a leghí­resebb a „The Breakers”, egy pazarul beren­dezett, 70 szobás, neore­neszánsz stílusú kastély, melyet a magyar kötő­désű Vanderbilt család épít­tetett. A kastély meg­te­kin­té­se után to­vább­uta­zás New York felé. Útközben New Havenben is­mer­ke­dés a világ­hírű Yale Egyetem tör­té­nel­mi épüle­teivel. Itt tanult többek között mindkét Bush és Clinton elnök is. Szállás New York kör­nyé­kén (2 éj).

4. nap: New York
Egész napos vá­ros­né­zés a szuper­latí­vuszok váro­sában (Battery Park, Ground Zero, One World Trade Center, Wall Street, Brooklyn-híd stb.). A vá­ros­né­zés fény­pont­ját jelenti majd egy­részt a pano­ráma az Empire State Building 86. emele­téről, másrészt a hajó­ki­rán­dulás a Szabadság-szigethez, ahol a város jelképe, a mo­nu­men­tá­lis Szabadság-szobor áll.

5. nap: New York
A vá­ros­né­zés folytatása New Yorkban (Soho, China­town, Times Square, Central Park stb.), majd szabad program. Lehe­tőség a Central Parkban talál­ható Metro­politan Múzeum meg­te­kin­té­sé­re (a világ egyik leggaz­dagabb múze­uma), illetve to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek felke­re­sésére.
A késő délutáni órákban to­vább­uta­zás délnyu­gati irányba, szállás Philadelphia környékén (1 éj).

6. nap: Philadelphia, Baltimore
Délelőtt vá­ros­né­zés Amerika egyik leg­fon­to­sabb tör­té­nel­mi váro­sában, Philadelphiában. Itt talál­ható az Independence Hall (Függet­lenség Csarnoka), ahol 1776-ban aláírták a Függet­len­ségi Nyilat­ko­zatot és megfo­gal­mazták az Egyesült Államok alkot­má­nyát is néhány évvel később (UNESCO vi­lág­örök­ség). Délután to­vább­uta­zás a Washington melletti szállo­dába (2 éj). Útközben is­mer­ke­dés Baltimore modern váro­sával, séta a han­gu­la­tos kikötőben.

7. nap: Washington DC
Egész napos vá­ros­né­zés az Egyesült Államok gyö­nyö­rű főváro­sában: Fehér Ház, Capitolium, Jeffer­son-em­lék­mű, Lincoln-emlékmű, Vietnámi Vete­ránok emlék­műve, Arlington Nemzeti Temető stb. Délután lehe­tő­ség múze­umlá­to­ga­tásra, pl. a világ­hírű Nem­zeti Légi és Űrha­józási Múze­umban (Amerika egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb múzeuma).

8. nap: Mount Vernon
Délelőtt kirándulás a Potomac folyó partján talál­ható Mount Vernonba. A XVII. század végétől ez volt a Washington család birtoka, az első amerikai elnök, George Washington is itt töltötte élete leg­na­gyobb részét. A neoklasszikus stílusban épült kúriában (Amerika egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb épülete) érdekes kiál­lítás mutatja be az egykori elnök életét és munkás­ságát. A ház körül elte­rülő birtokon tett séta közben lehe­tő­ség nyílik bete­kin­teni a gazda­sági épüle­tekbe, a rabszolgák, a kiszol­gáló személyzet lakré­szeibe, illetve ellá­to­gatni az elnök és felesége sírjához is. 
Ezután transzfer a washingtoni repülő­térre, elutazás egy európai át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

9. nap:
Érkezés Buda­pest­re a menetrend függ­vé­nyé­ben.

Kapcsolódó cikkek

» A világ 10 leglátogatottabb látványossága - Etédi Alexa, 2013. július. 05
» A tavasz Manhattanben - Kovács Attila, 2016. május. 09
» A világ legrondább pályaudvarai? - Etédi Alexa, 2013. július. 26
» New York a Grand Canyonban - Etédi Alexa, 2013. július. 24
» Elérte végleges magasságát a WTC-utódtorony - Etédi Alexa, 2013. június. 13
» Perzsaszőnyeg 7 MILLIÁRD forintért? - Etédi Alexa, 2013. június. 12
» Észak Amerika döbbenetes tájain - Kovács Attila, 2019. május. 09
» New York - Kovács Attila, 2019. április. 28

Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető.

Fakultatív programok

Fakultatív program: Félnapos kirándulás a bájos Plymouth városkába, is­mer­ke­dés Amerika tör­té­nel­mé­nek kezdeteivel. Itt kötött ki 1620-ban az első angol telepeseket szállító hajó, a Mayflower, melynek mása Plymouth kikötőjében áll és láto­gat­ható. A város mellett található Plimoth Plan­ta­tion skan­zen­együttes nagyszerű képet ad a korszak vi­szo­nyai­ról, bemutatva a korai telepesek és az indiánok életét is. A hatás úgy válik teljessé, hogy a rekonstruált faluban korabeli ruhákba öltözött emberek élik (játsszák) az egykori lakosok mindennapjait. 
A fakultatív program ára: 13 600 Ft (belépődíjjal) – garantált indulás. A fakultatív programot azon uta­saink­nak ajánljuk, akik szeretik a történelmet.

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyeket, a helyi autóbuszt, a 7 éj­sza­ka szállást, a 7 reg­ge­lit, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, az ide­gen­ve­ze­tő­t Bu­da­pest­től Budapestig valamint a következő be­lé­pő­je­gyeket: „The Breakers” kastély New­port­ban, Empire State Building pano­ráma-kilátó és Szabadság-sziget hajókirándulás New York­ban, Mount Vernon Washington mellett. (Egyes ne­ve­zetes­sé­gek ingyen látogathatóak, például New Havenben a Yale Egyetem, Wa­shingt­onban a Légi és Űrhajózási Múzeum va­la­mint az Arlington Nemzeti Temető.)

Alapár nem tartalmazza: 

A baleset-, betegség, -poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, repülőtéri illetéket. A BBP biztosítás megkötése utazási feltétel. A helyszínen borravalót illik adni a gépkocsivezetőnek. A helyiek ezt gyakorlatilag kötelezőnek tekintik. Utasonként összesen kb. 25 dollárra kell számítani.

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték.
A BBP biztosítás megkötése utazási feltétel.

Helyszíni költségek leírása: 

A helyszínen borravalót illik adni a gépkocsivezetőnek. A helyiek ezt gyakorlatilag kötelezőnek tekintik. Utasonként összesen kb. 25 dollárra kell számítani.

Az árak tájékoztató jellegűek!
Az ár tartalmazza a belépődíjakat a programleírásban megadott helyekre:  „The Breakers” kastély New­port­ban, Empire State Building pano­ráma-kilátó és Szabadság-sziget hajókirándulás New York­ban, Mount Vernon Washington mellett. (Egyes ne­ve­zetes­sé­gek ingyen látogathatóak, például New Havenben a Yale Egyetem, Wa­shingt­onban a Légi és Űrhajózási Múzeum va­la­mint az Arlington Nemzeti Temető.)
További fakultatív lehetőségek:
New York Metropolitan Múzeum USD 25,-

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő.  

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.
 

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Menetrend szerinti repülőjáratokkal, a hely­szí­nen légkondicionált autóbusszal. 

Szállás: 

7 éjszaka középkategóriájú szállodákban, két­ágyas fürdőszobás szobákban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj 7 reggelit tartalmaz. Ebédet vagy vacsorát a részvételi díj nem tartalmaz. (A szállodák környékén, illetve a megtekintett nevezetességek közelében többféle étkezési lehetőség van, a kiválasztásban az idegenvezető természetesen segítséget nyújt.)
Időjárás: 
Nagyrészt hasonló hőmérsékleti értékekre számíthatnak, mint Magyarországon, Washington környékén viszont pár fokkal melegebb lehet. Eső bármely hónapban előfordulhat, valamivel nagyobb az esélye, mint nálunk.
Vízum: 
2008. november 17-től a magyar állampolgárok a Vízummentességi Program keretében üzleti vagy magáncélból 90 napnál nem hosszabb időtartamra vízum nélkül utazhatnak az Egyesült Államokba. A vízum­men­tes­ség egyik előfeltétele az elektronikus chipet tartalmazó, érvényes, bordó színű magyar útlevél, valamint egy "elektronikus utazási engedély" benyújtása (ennek díja 14 USD – az Amerikai Nagykövetségnek fizetendő).
A régebbi nem-elektronikus, kék borítójú út­le­vél­lel rendelkező utasaink továbbra is csak vízummal utazhatnak az Amerikai Egyesült Államokba. A vízumigénylés egyénileg in­téz­he­tő. Vízumköltség: kb. 140 USD. A budapesti nagykövetség vízumigénylésre használt emelt díjas telefonszáma: 06-90-603-703. Az amerikai követség csak az interneten kitöltött és elküldött vízumkérő űrlapokat fogadja el.
További információk az elektronikus utazási engedéllyel és a vízummal kapcsolatban: www.usembassy.hu
Magyar állampolgárok esetében az útlevélnek legalább a hazaérkezés napjáig kell érvé­nyes­nek lennie.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Védőoltás nem szükséges. Az egészségügyi előírásokról helyi partnereink megkérdezése alapján adtunk tájékoztatást. Ha pontosabb információra van szükségük, akkor utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot!
Cím: Budapest, IX. Gyáli u. 3/a, telefon: 06-1 476-1364, honlap: www.oek.hu
Vélemények, értékelések
5.0
1 értékelés alapján
Szervezés értékelése
5.0
Program értékelése
5.0
Szállás értékelése
5.0
Túravezetők értékelése
5.0
Utazás értékelése
5.0
Rechnitz
5.0
Minden tökéletes volt, az idegenvezető (Andi) kivételes tudással és előadási stílussal emelte az amúgy is magas szinvonalat.
Írjon véleményt Ön is!
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!