Törökország csodái II. - ősi kultúrák, iszlám emlékek, természeti csodák

12 napos körutazás Törökországban

Az ezeréves kultúrával rendelkező, mesés szépségű ország sok meglepetést tartogat az odalátogatóknak: letűnt kultúrák felfedezésre váró nyomai, a mesés szépségű tájak, a helyiek vendégszeretete, az ízletes ételek és nem utolsó sorban a 8000 kilométer hosszú, gyönyörű tengerpart várja a turistákat!

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a kompátkelést a Dardanellákon, a 11 éj­sza­kai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, a helyi ide­gen­ve­zetőt és a kísérő ide­gen­ve­ze­tő­t (in­du­lástól érkezésig).

Alapár nem tartalmazza

Bbetegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyeket.

Hossz: 
12 nap
Szállás: 
szálloda
****
Program: 

1. nap:
Elutazás Székesfe­hér­várról, a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Kecskemét – Szeged – Belgrád – Niš – Szófia út­vo­na­lon. Szállás a bolgár fő­vá­ros­ban (1 éj).

2. nap: Rodostó, Isztambul
Bulgárián keresztül Plovdiv érinté­sével érkezés Tö­rök­országba a délu­táni órákban. Rodos­tóba meg­ér­kez­ve a Rákóczi-ház és em­lék­mú­ze­um meg­te­kin­té­se. Itt töl­tötte éle­tének utolsó 15 évét szám­űzetésben II. Rákóczi Ferenc és a többi buj­dosó. To­vább­uta­zás a Már­vány-ten­ger mentén Isztam­bulba. Szállás a belvá­rosban (2 éj).

3. nap: Isztambul
Isztambul a világ egyetlen városa, amely két föld­részen épült. Külön­leges­sége azonban nem csak ebből ered, hanem gaz­dag múltjából is: Konstan­tinápolyt a Bizánci Csá­szárság, majd az Oszmán Biro­dalom fény­ko­rában a világ köldö­keként emle­gették. A vá­ros­né­zés során megte­kintjük az Aya Sofia temp­lomot (1400 éve a keresz­tény világ leg­na­gyobb temp­loma volt), a Topkapi szerájt (a török szul­tánok egykori palota­együt­tese), a Sultanahmet Mecsetet (a híres Kék Mecset a 6 mina­retjével), vala­mint a ha­talmas föld alatti cisz­ternákat. A nap során lehe­tő­ség lesz fakul­tatív hajó­ki­rán­du­lásra az Európát Ázsiától elvá­lasztó tenger­szo­roson, a Boszporuszon.

4. nap: Ankara
Elutazás Ankarába. Érkezés a kora délutáni órákban, majd rövid is­mer­ke­dés a tö­rök fő­vá­rossal. Ankara a köz­társaság kiki­ál­tá­sával vette át Isztam­bultól a fő­városi címet 1923-ban. Láto­gatás a világ­hírű „Ana­tó­liai Civi­li­zációk" Múze­umban (az ókori művé­szetek és kéz­műves­ség való­ságos kincses­háza). To­vább­uta­zás Kappa­dókiába, szállás (2 éj).

5. nap: Kappadókia
Barangolás Kappadókia mesébe illő tájain. A nap során lát­juk a hold­béli tájakra emlé­kez­tető szikla­for­mákat a barlang­la­ká­sokkal, a Szer­ze­tesek völ­gyének tündér­ké­mé­nyeit, Göreme nagy­szerű szabad­téri múzeumát a sziklába vájt kolos­torral és temp­lo­mokkal (gyönyörű freskók), vala­mint a meg­hök­ken­tően érdekes föld alatti várost Derin­kuyuban vagy Kay­makliban. Délután rövid időre elláto­gatunk egy helyi ékszer­ké­szítő műhelybe is (is­mer­ke­dés az ékszer­ké­szí­tés­sel, illetve vásár­lási lehe­tő­ség). 
Este fakultatív lehe­tő­ség egy török esten való rész­vé­telre egy han­gu­la­tos barlang­mu­latóban (gaz­dag folklór- és hastánc-bemutató).

6. nap: Sultanhani karavánszeráj, Konya, Aspendos
Utazás nyugati irányba az Anatóliai-fennsíkon. Az első meg­állónk Sultan­hani, itt talál­ható az egyik leg­jobb álla­potban meg­ma­radt kara­ván­szeráj az egykori Selyem­út mentén. A kara­ván­szeráj meg­te­kin­té­se után to­vább­uta­zás Konyába, a törökök szent vá­ro­sába (a „tán­coló dervi­sek” szer­ze­tes­rend köz­pontja), lá­to­ga­tás a híres Mevlána Múze­umban. A fenn­síkot elhagyva leeresz­kedünk a Török Rivi­érára. As­pen­dos­ban meg­néz­zük a világ egyik legjobb álla­potban fenn­maradt ókori szín­házát. Szállás Antalya kör­nyé­kén (2 éj).

7. nap: Török Riviéra, Phaselis
Pihenés a Török Riviérán.
Fakultatív program: Kirándulás Phaselis ókori város romjaihoz, amely a Török Riviéra egyik leg­idil­liku­sabb helye. A gyönyörű erdős környezet, a titok­zatos antik romok és a kris­tály­tisz­ta vizű tenger elbű­völik a láto­gatókat. Lehe­tőség fürdő­zésre, stran­dolásra.
Ezután hajózás a Török Riviéra mentén: gyö­nyör­kö­dés a szép tájban, majd ebéd a hajón, illetve a kitar­tóbbaknak egy újabb lehe­tő­ség a ten­gerben való für­dőzésre. 
A fakultatív program ára: kb. 30 EUR + belépődíj (autó­buszos transz­ferrel, ebéddel). A program ára a hely­színen fize­tendő (garantált indulás).

8. nap: Antalya
Pihenés, majd séta Antalya han­gu­la­tos óváro­sában. A kora délutáni órákban to­vább­uta­zás a Taurus-hegy­ségen keresztül Pamukkaléba. A szállodai szobák elfoglalása (1 éj).

9. nap: Pamukkale, Hierapolis, Ephesos, Szűz Mária háza, Kusadasi
A pamukkalei táj méltán nevez­hető Török­ország egyik leg­fan­tasz­ti­ku­sabb ter­mészeti cso­dájának. Sé­ta a fehéren csil­logó termál­vizes mész­kő-gipsz tera­szokon, melyek már messziről hívo­gatják az arra tévedt láto­gatót. Is­mer­ke­dés az ókori Hiera­polis város romja­ival, mely a pamuk­kalei termál­víznek köszön­he­tően a Római Biro­dalom egyik híres fürdő­vá­rosa volt. Ezt köve­tően utazás az Égei-tenger irányába. A Kusadasi mellett fekvő Ephesos az ókor egyik leg­je­len­tő­sebb városa volt, az itteni Artemis-temp­lom a világ hét csodája közé tarto­zott. A jó álla­potban lévő rom­város ma Török­ország leg­fon­to­sabb régé­szeti ne­ve­zetes­sé­ge. Ephesos meglá­to­ga­tása után Selcuk köze­lében azt a házat te­kintjük meg, ahol Szűz Mária élete utolsó éveit töl­tötte. A nap zárá­saként kitérőt teszünk egy bőrfel­dol­gozó üzembe. A helyiek rövid divat­be­mutató kere­tében ízelítőt adnak az igényes termé­ke­ikből, amelyek ter­mé­sze­te­sen meg is vásá­rolhatóak. Szállás az Égei-tenger partján fekvő Kusadasiban (1 éj).

10. nap: Pergamon, Trója
Elutazás észak felé, Pergamon ősi váro­sába. A 300 méteres magas­ságban épült Akropolisz már el­he­lyez­kedése folytán is ámulatba ejti a láto­gatót. Követ­kező prog­ramunk Trója romjainak meg­te­kin­té­se. A romok közt sétálva életre kel­nek az ókori világ istenei és hősei. Trójában látható a legen­dás faló óriási másolata is. Szállás Canak­kaléban (1 éj).

11. nap: Dardanellák, Edirne
Kompátkelés az Európát Ázsiától elválasztó tenger­szo­ro­son, a Darda­nellákon, majd to­vább­uta­zás Edir­né­be. A hí­res Selimiye-dzsámi meg­te­kin­té­se után utazás Magyar­ország felé az oda­utazás útvo­nalán. Szállás Szófiában (1 éj).

12. nap: Szófia
Kora délelőtt rövid séta Szófia központ­jában, majd haza­uta­zás a Niš – Belgrád – Újvidék – Szeged – Kecskemét út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra az esti órákban.

Kapcsolódó cikkek

» Hihetetlen Isztambul... - Kovács Attila, 2015. június. 20
» Látnivalók Isztambulban: a Boszporusz palotái és villái - Etédi Alexa, 2014. február. 12
» Saját múzeuma lesz Trójának - Etédi Alexa, 2013. június. 13
» A világ 10 legcsodálatosabb helyszíne - Etédi Alexa, 2013. május. 15
» A Google Translate Android alkalmazása már magyarul is tud - Etédi Alexa, 2013. május. 09
» Látnivalók Isztambulban: a Beyoglu-negyed - Etédi Alexa, 2012. december. 12
» Látnivalók Isztambulban: a Hagia Sophia - Etédi Alexa, 2012. december. 12
» Látnivalók Isztambulban: a Dolmabahce palota - Etédi Alexa, 2012. december. 03
Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Fakultatív programok

Fakultatív program: Kirándulás Phaselis ókori város romjaihoz, amely a Török Riviéra egyik leg­idil­liku­sabb helye. A gyönyörű erdős környezet, a titok­zatos antik romok és a kris­tály­tisz­ta vizű tenger elbű­völik a láto­gatókat. Lehe­tőség fürdő­zésre, stran­dolásra.

Ezután hajózás a Török Riviéra mentén: gyö­nyör­kö­dés a szép tájban, majd ebéd a hajón, illetve a kitar­tóbbaknak egy újabb lehe­tő­ség a ten­gerben való für­dőzésre. 
A fakultatív program ára: kb. 30 EUR + belépődíj (autó­buszos transz­ferrel, ebéddel). A program ára a hely­színen fize­tendő (garantált indulás).

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a kompátkelést a Dardanellákon, a 11 éj­sza­kai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, a helyi ide­gen­ve­zetőt és a kísérő ide­gen­ve­ze­tő­t (in­du­lástól érkezésig).

Alapár nem tartalmazza: 

Bbetegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyeket.

Kötelező költségek: 

BBP utasbiztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Rodostó Rákóczi-ház TRY 3,-
Isztambul Aya Sofia TRY 43,-
Topkapi palota+hárem TRY 65,-
ciszternák TRY 20,-
Ankara Anatóliai Civilizációk Múzeuma TRY 20,-
Göreme szabadtéri múzeum TRY 30,-
Kaymakli föld alatti város TRY 30,-
Sultanhani karavánszeráj TRY 5,-
Konya Mevlána Múzeum TRY 2,-
Pamukkale TRY 35,-
Ephesos ásatások TRY 40,-
Selcuk Szűz Mária háza TRY 20,-
Pergamon Akropolisz TRY 25,-
Trója TRY 25,-
Aspendos ókori színház TRY 25,-

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Az indulástól számított egy hónapon belül már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata).

Szállás: 

1-1 éj­sza­ka tran­zit­szál­lás oda- és visszaútban Szófiában, egy 5 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 2-3 ágyas, fürdő­szo­bás szobákban. (Figyelem: a szept. 30-i és az okt. 12-i csoportok ese­tében a szófiai tranzitszállás jó 3 csillagos szál­lo­dában lesz.)

9 éj­sza­ka Törökországban, 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, 2-3 ágyas, fürdő­szo­bás szobákban. 

Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető

Étkezés: 
A részvételi díj félpanziós – büféreggeli, vacsora ellátást tartalamaz. (A legtöbb szál­lo­dá­ban a vacsora is svédasztalos.) Figyelem: Odaútban a határátkelések és az óra­át­állítás miatt elképzelhető, hogy helyi idő sze­rint csak 21 óra körül érkeznek a csoportok Szó­fiá­ba. Ezért az első este nem biztosítunk va­cso­rát, helyette egy ebédet kapnak a cso­por­tok Török­or­szág­ban.
A területről: 
Az a hely, ahol Ázsia megvetette a lábát Európában, különböző kultúrák olvasztótégelye, egyben híd a két kontinens között. Az ország gyors ütemben modernizálódik - olykor annyira gyorsan, hogy úgy érezzük, mintha a folyamat a szemünk láttára játszódna le. Világias, Nyugat-orientált, élénk szabadpiaci gazdasággal. Konyhaművészetéről csak legekben lehet beszélni, tengerpartjai álomszépek, városai közül sokat látványos, régi mecsetek és várak tarkítanak. Ráadásul Törökország továbbra is a Földközi-tenger vidékének legolcsóbb úticélja.
Vízum: 
A Törökországba történő beutazás vízummentes. Belépéskor az érvényes útlevélnek még legalább fél évig érvényesnek kell lennie!
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!