Törökország csodái II. - ősi kultúrák, iszlám emlékek, természeti csodák

12 napos körutazás Törökországban

Az ezeréves kultúrával rendelkező, mesés szépségű ország sok meglepetést tartogat az odalátogatóknak: letűnt kultúrák felfedezésre váró nyomai, a mesés szépségű tájak, a helyiek vendégszeretete, az ízletes ételek és nem utolsó sorban a 8000 kilométer hosszú, gyönyörű tengerpart várja a turistákat!

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a kompátkelést a Dardanellákon, a 11 éj­sza­kai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, a helyi ide­gen­ve­zetőt és a kísérő ide­gen­ve­ze­tő­t (in­du­lástól érkezésig).
Figyelem: A részvételi díj tehát tartalmazza a török helyi idegenvezető mellett a jól felkészült magyar idegenvezető költsé­geit is, akinek jelenléte tapasztalataink szerint a körutazás sikerességének egyik fontos feltétele.

Alapár nem tartalmazza

Bbetegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyeket, baksist: Számítsanak rá, hogy a helyszínen személyenként összesen kb. 5 EUR borravalót illik adni a helyi idegenvezetőnek.

Hossz: 
12 nap
Szállás: 
szálloda
***

Szállás

1-1 éjszaka tranzitszállás oda- és visszaútban Szófiában, 4 csillagos szállodában, 2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban.
9 éjszaka Törökországban, 4 csillagos szállodákban, 2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető

Program: 

1. nap:
Elutazás Székesfe­hér­várról, a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Kecskemét – Szeged – Belgrád – Niš – Szófia út­vo­na­lon. Szállás a bolgár fő­vá­ros­ban (1 éj).

2. nap: Rodostó, Isztambul
Bulgárián keresztül Plovdiv érinté­sével érkezés Tö­rök­országba a délu­táni órákban. Rodos­tóba meg­ér­kez­ve a Rákóczi-ház és em­lék­mú­ze­um meg­te­kin­té­se. Itt töl­tötte éle­tének utolsó 15 évét szám­űzetésben II. Rákóczi Ferenc és a többi buj­dosó. To­vább­uta­zás a Már­vány-ten­ger mentén Isztam­bulba. Szállás a belvá­rosban (2 éj).

3. nap: Isztambul
Isztambul a világ egyetlen városa, amely két föld­részen épült. Külön­leges­sége azonban nem csak ebből ered, hanem gaz­dag múltjából is: Konstan­tinápolyt a Bizánci Csá­szárság, majd az Oszmán Biro­dalom fény­ko­rában a világ köldö­keként emle­gették. A vá­ros­né­zés során megte­kintjük az Aya Sofia temp­lomot (1400 éve a keresz­tény világ leg­na­gyobb temp­loma volt), a Topkapi szerájt (a török szul­tánok egykori palota­együt­tese), a Sultanahmet Mecsetet (a híres Kék Mecset a 6 mina­retjével), vala­mint a ha­talmas föld alatti cisz­ternákat. A nap során lehe­tő­ség lesz fakul­tatív hajó­ki­rán­du­lásra az Európát Ázsiától elvá­lasztó tenger­szo­roson, a Boszporuszon.

4. nap: Ankara
Elutazás Ankarába. Érkezés a kora délutáni órákban, majd rövid is­mer­ke­dés a tö­rök fő­vá­rossal. Ankara a köz­társaság kiki­ál­tá­sával vette át Isztam­bultól a fő­városi címet 1923-ban. Láto­gatás a világ­hírű „Ana­tó­liai Civi­li­zációk" Múze­umban (az ókori művé­szetek és kéz­műves­ség való­ságos kincses­háza). To­vább­uta­zás Kappa­dókiába, szállás (2 éj).

5. nap: Kappadókia
Barangolás Kappadókia mesébe illő tájain. A nap során lát­juk a hold­béli tájakra emlé­kez­tető szikla­for­mákat a barlang­la­ká­sokkal, a Szer­ze­tesek völ­gyének tündér­ké­mé­nyeit, Göreme nagy­szerű szabad­téri múzeumát a sziklába vájt kolos­torral és temp­lo­mokkal (gyönyörű freskók), vala­mint a meg­hök­ken­tően érdekes föld alatti várost Derin­kuyuban vagy Kay­makliban. Délután rövid időre elláto­gatunk egy helyi ékszer­ké­szítő műhelybe is (is­mer­ke­dés az ékszer­ké­szí­tés­sel, illetve vásár­lási lehe­tő­ség). 
Este fakultatív lehe­tő­ség egy török esten való rész­vé­telre egy han­gu­la­tos barlang­mu­latóban (gaz­dag folklór- és hastánc-bemutató).

6. nap: Sultanhani karavánszeráj, Konya, Aspendos
Utazás nyugati irányba az Anatóliai-fennsíkon. Az első meg­állónk Sultan­hani, itt talál­ható az egyik leg­jobb álla­potban meg­ma­radt kara­ván­szeráj az egykori Selyem­út mentén. A kara­ván­szeráj meg­te­kin­té­se után to­vább­uta­zás Konyába, a törökök szent vá­ro­sába (a „tán­coló dervi­sek” szer­ze­tes­rend köz­pontja), lá­to­ga­tás a híres Mevlána Múze­umban. A fenn­síkot elhagyva leeresz­kedünk a Török Rivi­érára. As­pen­dos­ban meg­néz­zük a világ egyik legjobb álla­potban fenn­maradt ókori szín­házát. Szállás Antalya kör­nyé­kén (2 éj).

7. nap: Török Riviéra, Phaselis
Pihenés a Török Riviérán.
Fakultatív program: Kirándulás Phaselis ókori város romjaihoz, amely a Török Riviéra egyik leg­idil­liku­sabb helye. A gyönyörű erdős környezet, a titok­zatos antik romok és a kris­tály­tisz­ta vizű tenger elbű­völik a láto­gatókat. Lehe­tőség fürdő­zésre, stran­dolásra.
Ezután hajózás a Török Riviéra mentén: gyö­nyör­kö­dés a szép tájban, majd ebéd a hajón, illetve a kitar­tóbbaknak egy újabb lehe­tő­ség a ten­gerben való für­dőzésre. 
A fakultatív program ára: kb. 30 EUR + belépődíj (autó­buszos transz­ferrel, ebéddel). A program ára a hely­színen fize­tendő (garantált indulás).

8. nap: Antalya
Pihenés, majd séta Antalya han­gu­la­tos óváro­sában. A kora délutáni órákban to­vább­uta­zás a Taurus-hegy­ségen keresztül Pamukkaléba. A szállodai szobák elfoglalása (1 éj).

9. nap: Pamukkale, Hierapolis, Ephesos, Szűz Mária háza, Kusadasi
A pamukkalei táj méltán nevez­hető Török­ország egyik leg­fan­tasz­ti­ku­sabb ter­mészeti cso­dájának. Sé­ta a fehéren csil­logó termál­vizes mész­kő-gipsz tera­szokon, melyek már messziről hívo­gatják az arra tévedt láto­gatót. Is­mer­ke­dés az ókori Hiera­polis város romja­ival, mely a pamuk­kalei termál­víznek köszön­he­tően a Római Biro­dalom egyik híres fürdő­vá­rosa volt. Ezt köve­tően utazás az Égei-tenger irányába. A Kusadasi mellett fekvő Ephesos az ókor egyik leg­je­len­tő­sebb városa volt, az itteni Artemis-temp­lom a világ hét csodája közé tarto­zott. A jó álla­potban lévő rom­város ma Török­ország leg­fon­to­sabb régé­szeti ne­ve­zetes­sé­ge. Ephesos meglá­to­ga­tása után Selcuk köze­lében azt a házat te­kintjük meg, ahol Szűz Mária élete utolsó éveit töl­tötte. A nap zárá­saként kitérőt teszünk egy bőrfel­dol­gozó üzembe. A helyiek rövid divat­be­mutató kere­tében ízelítőt adnak az igényes termé­ke­ikből, amelyek ter­mé­sze­te­sen meg is vásá­rolhatóak. Szállás az Égei-tenger partján fekvő Kusadasiban (1 éj).

10. nap: Pergamon, Trója
Elutazás észak felé, Pergamon ősi váro­sába. A 300 méteres magas­ságban épült Akropolisz már el­he­lyez­kedése folytán is ámulatba ejti a láto­gatót. Követ­kező prog­ramunk Trója romjainak meg­te­kin­té­se. A romok közt sétálva életre kel­nek az ókori világ istenei és hősei. Trójában látható a legen­dás faló óriási másolata is. Szállás Canak­kaléban (1 éj).

11. nap: Dardanellák, Edirne
Kompátkelés az Európát Ázsiától elválasztó tenger­szo­ro­son, a Darda­nellákon, majd to­vább­uta­zás Edir­né­be. A hí­res Selimiye-dzsámi meg­te­kin­té­se után utazás Magyar­ország felé az oda­utazás útvo­nalán. Szállás Szófiában (1 éj).

12. nap: Szófia
Kora délelőtt rövid séta Szófia központ­jában, majd haza­uta­zás a Niš – Belgrád – Újvidék – Szeged – Kecskemét út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra az esti órákban.

Kapcsolódó cikkek

» Hihetetlen Isztambul... - Kovács Attila, 2018. november. 24
» Isztambul hangulata - Kovács Attila, 2018. június. 11
» Látnivalók Isztambulban: a Boszporusz palotái és villái - Etédi Alexa, 2014. február. 12
» Saját múzeuma lesz Trójának - Etédi Alexa, 2013. június. 13
» A világ 10 legcsodálatosabb helyszíne - Etédi Alexa, 2013. május. 15
» A Google Translate Android alkalmazása már magyarul is tud - Etédi Alexa, 2013. május. 09
» Látnivalók Isztambulban: a Beyoglu-negyed - Etédi Alexa, 2012. december. 12
» Látnivalók Isztambulban: a Hagia Sophia - Etédi Alexa, 2012. december. 12

Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető.

Fakultatív programok

Fakultatív program: Kirándulás Phaselis ókori város romjaihoz, amely a Török Riviéra egyik leg­idil­liku­sabb helye. A gyönyörű erdős környezet, a titok­zatos antik romok és a kris­tály­tisz­ta vizű tenger elbű­völik a láto­gatókat. Lehe­tőség fürdő­zésre, stran­dolásra.

Ezután hajózás a Török Riviéra mentén: gyö­nyör­kö­dés a szép tájban, majd ebéd a hajón, illetve a kitar­tóbbaknak egy újabb lehe­tő­ség a ten­gerben való für­dőzésre. 
A fakultatív program ára: kb. 30 EUR + belépődíj (autó­buszos transz­ferrel, ebéddel). A program ára a hely­színen fize­tendő (garantált indulás).

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a kompátkelést a Dardanellákon, a 11 éj­sza­kai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, a helyi ide­gen­ve­zetőt és a kísérő ide­gen­ve­ze­tő­t (in­du­lástól érkezésig).
Figyelem: A részvételi díj tehát tartalmazza a török helyi idegenvezető mellett a jól felkészült magyar idegenvezető költsé­geit is, akinek jelenléte tapasztalataink szerint a körutazás sikerességének egyik fontos feltétele.

Alapár nem tartalmazza: 

Bbetegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyeket, baksist: Számítsanak rá, hogy a helyszínen személyenként összesen kb. 5 EUR borravalót illik adni a helyi idegenvezetőnek.

Kötelező költségek: 

BBP utasbiztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Rodostó Rákóczi-ház TRY 5,-
Isztambul Aya Sofia TRY 65,-
Topkapi palota+hárem TRY 95,-
ciszternák TRY 20,-
Ankara Anatóliai Civilizációk Múzeuma TRY 30,-
Göreme szabadtéri múzeum TRY 45,-
Kaymakli föld alatti város TRY 35,-
Sultanhani karavánszeráj TRY 5,-
Konya Mevlána Múzeum TRY 5,-
Pamukkale TRY 50,-
Ephesos ásatások TRY 60,-
Selcuk Szűz Mária háza TRY 25,-
Pergamon Akropolisz TRY 35,-
Trója TRY 35,-
Aspendos ókori színház TRY 35,-
Baksis: Számítsanak rá, hogy a helyszínen személyenként összesen kb. 5 EUR borravalót illik adni a helyi idegenvezetőnek.

Várható kötelező költségek a helyszínen: 
Baksis: Számítsanak rá, hogy a helyszínen személyenként összesen kb. 5 EUR borravalót illik adni a helyi idegenvezetőnek.
Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Az indulástól számított egy hónapon belül már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

1-1 éjszaka tranzitszállás oda- és visszaútban Szófiában, 4 csillagos szállodában, 2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban.
9 éjszaka Törökországban, 4 csillagos szállodákban, 2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető

Étkezés: 
A részvételi díj félpanziós – büféreggeli, vacsora ellátást tartalamaz. (A legtöbb szál­lo­dá­ban a vacsora is svédasztalos.) Figyelem: Odaútban a határátkelések és az óra­át­állítás miatt elképzelhető, hogy helyi idő sze­rint csak 21 óra körül érkeznek a csoportok Szó­fiá­ba. Ezért az első este nem biztosítunk va­cso­rát, helyette egy ebédet kapnak a cso­por­tok Török­or­szág­ban.
A területről: 
Az a hely, ahol Ázsia megvetette a lábát Európában, különböző kultúrák olvasztótégelye, egyben híd a két kontinens között. Az ország gyors ütemben modernizálódik - olykor annyira gyorsan, hogy úgy érezzük, mintha a folyamat a szemünk láttára játszódna le. Világias, Nyugat-orientált, élénk szabadpiaci gazdasággal. Konyhaművészetéről csak legekben lehet beszélni, tengerpartjai álomszépek, városai közül sokat látványos, régi mecsetek és várak tarkítanak. Ráadásul Törökország továbbra is a Földközi-tenger vidékének legolcsóbb úticélja.
Vízum: 
A beutazási feltételekről, az esetleges vízum kötelezettségekről és díjaikról információkat a Konzuli Szolgálat honlapján talál:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Vélemények, értékelések
4.8
1 értékelés alapján
Szervezés értékelése
5.0
Program értékelése
5.0
Szállás értékelése
4.0
Túravezetők értékelése
5.0
Utazás értékelése
5.0
Budapest, VI. kerület
4.8
Törökország egyszerűen lenyűgöző, az utazás címe (Törökország csodái) cseppet sem túlzó. A régmúlt várt és ismert csodái mellett, számos kellemes meglepetést tartogat - az irigylésre méltóan fejlődő - Törökország jelene is. A program és a szervezés kiváló volt, mert az idegenvezetők és a sofőrök profi csapatot alkottak, folyamatosan mindent megtettek, hogy tökéletes legyen a nyaralásunk. Egyébként az irodával való kommunikáció telefonon és e-mailben hasonlóan olajozottan működött. Persze a 12 napon át tartó csoportos buszos csavargás fáradalmakkal és alkalmazkodással jár. De csak ajánlani tudom az utat annak, aki társas utazásban gondolkodik, illetve nem lustálkodós tengerparti nyaralásra vágyik, hanem szeretne kicsit többet látni Törökországból.
Írjon véleményt Ön is!
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!