Törökország csodái I. - ősi kultúrák, iszlám emlékek, természeti csodák

10 napos körutazás Törökországban

Az ezeréves kultúrával rendelkező, mesés szépségű ország sok meglepetést tartogat az odalátogatóknak: letűnt kultúrák felfedezésre váró nyomai, a mesés szépségű tájak, a helyiek vendégszeretete, az ízletes ételek és nem utolsó sorban a 8000 kilométer hosszú, gyönyörű tengerpart várja a turistákat!

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a kompátkelést a Dardanellákon, a 9 éj­sza­kai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, a helyi ide­gen­ve­zetőt és a kísérő ide­gen­ve­ze­tő­t (in­du­lástól érkezésig).

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyeket, baksit.

Hossz: 
10 nap
Szállás: 
szálloda
****

Szállás

1-1 éjszaka tranzitszállás oda- és visszaútban Szófiában, 4 csillagos szállodában, 2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban.
7 éjszaka Törökországban, 4 csillagos szállodákban, 2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető

Program: 

1. nap:
Elutazás Székesfe­hér­várról, a Piac téri par­ko­lóból reg­gel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Kecs­kemét – Szeged – Belgrád – Niš – Szófia út­vo­na­lon. Szállás a bol­gár fő­vá­ros­ban (1 éj).

2. nap: Rodostó, Isztambul
Bulgárián keresztül Plovdiv érintésével érkezés Tö­rök­or­szágba a dél­utáni órákban. Rodos­tóba meg­érkezve a Rákóczi-ház és em­lék­mú­ze­um meg­te­kin­té­se. Itt töl­tötte éle­tének utolsó 15 évét szám­űze­tésben II. Rákóczi Ferenc és a töb­bi bujdosó. To­vább­uta­zás a Már­vány-ten­ger men­tén Isztambulba. Szállás a bel­vá­rosban (2 éj).

3. nap: Isztambul
Isztambul a világ egyetlen városa, amely két föld­ré­szen épült. Külön­legessége azon­ban nem csak eb­ből ered, hanem gaz­dag múlt­jából is: Konstan­ti­ná­polyt a Bizánci Csá­szárság, majd az Oszmán Biro­dalom fény­korában a világ köldö­keként em­le­get­ték. A vá­ros­né­zés során meg­tekint­jük az Aya Sofia temp­lomot (1400 éve a keresz­tény világ leg­na­gyobb temp­loma volt), a Topkapi szerájt (a török szul­tánok egy­ko­ri palota­együt­tese), a Sultanahmet Me­csetet (a híres Kék Me­cset a 6 mina­retjével), vala­mint a hatal­mas föld alatti cisz­ter­nákat. A nap során lehe­tő­ség lesz fakul­tatív hajó­ki­rán­du­lásra az Európát Ázsi­ától elvá­lasztó ten­ger­szo­roson, a Bosz­poruszon.

4. nap: Ankara
Elutazás Ankarába. Érkezés a kora dél­utáni órák­ban, majd rö­vid is­mer­ke­dés a tö­rök fő­város­sal. An­kara a köz­tár­sa­ság kikiál­tásával vet­te át Isztam­bultól a fővá­rosi címet 1923-ban. Láto­gatás a világ­hírű „Ana­tó­liai Civili­zációk" Múze­umban (az ókori művé­szetek és kéz­mű­ves­ség való­ságos kin­csesháza). To­vább­uta­zás Kap­pa­dókiába, szállás (2 éj).

5. nap: Kappadókia
Barangolás Kappadókia mesébe illő tájain. A nap során lát­juk a hold­béli tájakra emlé­kez­tető szikla­formákat a barlang­la­ká­sokkal, a Szerze­tesek völ­gyének tündér­ké­mé­nyeit, Göreme nagy­szerű szabad­téri múze­umát a szik­lába vájt kolos­torral és temp­lo­mokkal (gyö­nyörű freskók), valamint a meg­hök­ken­tően érde­kes föld alatti várost Derin­kuyuban vagy Kaymakliban. Délután rövid időre ellá­to­gatunk egy helyi ékszer­készítő műhely­be is (is­mer­ke­dés az ékszer­készítéssel, illetve vásár­lási lehe­tő­ség). 
Este fakul­tatív lehe­tő­ség egy török esten való rész­vételre egy han­gu­la­tos barlang­mulatóban (gaz­dag folklór- és hastánc-bemutató).

6. nap: Sultanhani karavánszeráj, Konya
Utazás nyugati irányba az Anatóliai-fenn­síkon. Az el­ső meg­állónk Sultan­hani, itt talál­ható az egyik leg­jobb álla­potban meg­maradt kara­ván­szeráj az egykori Selyemút mentén. A karaván­szeráj meg­te­kin­té­se után to­vább­uta­zás Konyába, a törökök szent vá­ro­sá­ba (a „táncoló der­visek” szerze­tes­rend központja), lá­to­ga­tás a híres Mevlána Múze­umban. Szállás Pa­muk­ka­léban (1 éj).

7. nap: Pamukkale, Hierapolis, Ephesos, Szűz Mária háza, Kusadasi
A pamukkalei táj méltán nevez­hető Török­ország egyik leg­fan­tasz­ti­ku­sabb termé­szeti csodá­jának. Sé­ta a fehéren csillo­gó termál­vizes mészkő-gipsz tera­szokon, melyek már messziről hívo­gatják az arra tévedt láto­gatót. Is­mer­ke­dés az ókori Hiera­polis város rom­jaival, mely a pamuk­kalei termál­víznek kö­szön­hetően a Római Biro­dalom egyik híres fürdő­városa volt. Ezt köve­tően utazás az Égei-ten­ger irá­nyába. A Kusa­dasi mellett fekvő Ephesos az ókor egyik leg­je­len­tő­sebb váro­sa volt, az itteni Artemis-temp­lom a világ hét cso­dája közé tar­tozott. A jó álla­potban lévő rom­város ma Török­ország leg­fon­to­sabb régé­szeti ne­ve­zetes­sé­ge. Ephesos meglá­to­ga­tása után Selcuk köze­lében azt a házat tekintjük meg, ahol Szűz Mária élete utol­só éveit tö­ltötte. A nap zárá­saként kitérőt teszünk egy bőr­fel­dol­gozó üzembe. A helyiek rövid divat­be­mutató kere­tében ízelítőt adnak az igényes termé­ke­ikből, amelyek ter­mé­sze­te­sen meg is vásárol­hatóak. Szállás az Égei-ten­ger partján fekvő Kusa­dasiban (1 éj).

8. nap: Pergamon, Trója
Elutazás észak felé, Pergamon ősi váro­sába. A 300 méteres magas­ságban épült Akro­polisz már elhe­lyez­kedése folytán is ámu­latba ejti a láto­gatót. Követ­kező prog­ramunk Trója romja­inak meg­te­kin­té­se. A romok közt sétálva életre kelnek az ókori világ iste­nei és hősei. Trójá­ban látható a legen­dás faló óriási máso­lata is. Szállás Canak­kaléban (1 éj).

9. nap: Dardanellák, Edirne
Kompátkelés az Európát Ázsiától elvá­lasztó tenger­szo­roson, a Darda­nellákon, majd to­vább­uta­zás Edirnébe. A híres Selimiye-dzsámi meg­te­kin­té­se után utazás Magyar­ország felé az oda­utazás út­vo­nalán. Szállás Szófiában (1 éj).

10. nap: Szófia
Kora délelőtt rövid séta Szófia központjában, majd haza­uta­zás a Niš – Belgrád – Újvidék – Szeged – Kecs­kemét út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra az esti órákban.

Kapcsolódó cikkek

» Hihetetlen Isztambul... - Kovács Attila, 2018. november. 24
» Isztambul hangulata - Kovács Attila, 2018. június. 11
» Látnivalók Isztambulban: a Boszporusz palotái és villái - Etédi Alexa, 2014. február. 12
» Saját múzeuma lesz Trójának - Etédi Alexa, 2013. június. 13
» A világ 10 legcsodálatosabb helyszíne - Etédi Alexa, 2013. május. 15
» A Google Translate Android alkalmazása már magyarul is tud - Etédi Alexa, 2013. május. 09
» Látnivalók Isztambulban: a Beyoglu-negyed - Etédi Alexa, 2012. december. 12
» Látnivalók Isztambulban: a Hagia Sophia - Etédi Alexa, 2012. december. 12

Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető.

Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a kompátkelést a Dardanellákon, a 9 éj­sza­kai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, a helyi ide­gen­ve­zetőt és a kísérő ide­gen­ve­ze­tő­t (in­du­lástól érkezésig).

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyeket, baksit.

Kötelező költségek: 

BBP utasbiztosítás megléte utazási feltétel! Baksis: Számítsanak rá, hogy a helyszínen személyenként összesen kb. 5 EUR borravalót illik adni a helyi idegenvezetőnek.

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Rodostó Rákóczi-ház TRY 5,-
Isztambul Aya Sofia TRY 65,-
Topkapi palota+hárem TRY 95,-
ciszternák TRY 20,-
Ankara Anatóliai Civilizációk Múzeuma TRY 30,-
Göreme szabadtéri múzeum TRY 45,-
Kaymakli föld alatti város TRY 35,-
Sultanhani karavánszeráj TRY 5,-
Konya Mevlána Múzeum TRY 5,-
Pamukkale TRY 50,-
Ephesos ásatások TRY 60,-
Selcuk Szűz Mária háza TRY 25,-
Pergamon Akropolisz TRY 35,-
Trója TRY 35,-
Baksis: Számítsanak rá, hogy a helyszínen személyenként összesen kb. 5 EUR borravalót illik adni a helyi idegenvezetőnek.

Várható kötelező költségek a helyszínen: 
Baksis: Számítsanak rá, hogy a helyszínen személyenként összesen kb. 5 EUR borravalót illik adni a helyi idegenvezetőnek.
Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Az indulástól számított egy hónapon belül már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

1-1 éjszaka tranzitszállás oda- és visszaútban Szófiában, 4 csillagos szállodában, 2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban.
7 éjszaka Törökországban, 4 csillagos szállodákban, 2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető

Étkezés: 
A részvételi díj félpanziós – büféreggeli, vacsora ellátást tartalamaz. (A legtöbb szál­lo­dá­ban a vacsora is svédasztalos.) Figyelem: Odaútban a határátkelések és az óra­át­állítás miatt elképzelhető, hogy helyi idő sze­rint csak 21 óra körül érkeznek a csoportok Szó­fiá­ba. Ezért az első este nem biztosítunk va­cso­rát, helyette egy ebédet kapnak a cso­por­tok Török­or­szág­ban.
A területről: 
Az a hely, ahol Ázsia megvetette a lábát Európában, különböző kultúrák olvasztótégelye, egyben híd a két kontinens között. Az ország gyors ütemben modernizálódik - olykor annyira gyorsan, hogy úgy érezzük, mintha a folyamat a szemünk láttára játszódna le. Világias, Nyugat-orientált, élénk szabadpiaci gazdasággal. Konyhaművészetéről csak legekben lehet beszélni, tengerpartjai álomszépek, városai közül sokat látványos, régi mecsetek és várak tarkítanak. Ráadásul Törökország továbbra is a Földközi-tenger vidékének legolcsóbb úticélja.
Vízum: 
A beutazási feltételekről, az esetleges vízum kötelezettségekről és díjaikról információkat a Konzuli Szolgálat honlapján talál:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!