Klasszikus Török körutazás - pihenéssel a Török Riviérán

12 napos körutazás Törökországban

Az ezeréves kultúrával rendelkező, mesés szépségű ország sok meglepetést tartogat az odalátogatóknak: letűnt kultúrák felfedezésre váró nyomai, a mesés szépségű tájak, a helyiek vendégszeretete, az ízletes ételek és nem utolsó sorban a 8000 kilométer hosszú, gyönyörű tengerpart várja a turistákat!

Alapár tartalmazza

A repülőjegyet, a helyi autóbuszt, a kompátkelést a Dardanellákon, a 11 éjszakai szállást félpanzióval, egy ebédet, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, a helyi idegenvezetőt és a kísérő ide­gen­ve­ze­tő­t az indu­lástól az ér­ke­zés­ig, de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Alapár nem tartalmazza

Repülőtéri illetéket, fakultatív programok díját, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyeket.

Hossz: 
12 nap
Szállás: 
szálloda
****
Program: 

1. nap: Isztambul
Elutazás Ferihegyről a Turkish Airlines közvetlen jára­tával Isztam­bulba, Török­ország leg­na­gyobb nemzet­közi repülő­terére. Transzfer a belvá­rosi szállodába (1 éj). 
A délután folya­mán lehe­tő­ség lesz egy közös isztam­buli sétára. Is­mer­ke­dés a város kü­lön­le­ges hangu­latával, lá­to­ga­tás a Nagy Szulejmán mecsetben (az egyik leg­szebb Isztam­bulban), ahol a Magyar­or­szágot is meghó­dító Szulejmán szultán nyugszik.

2. nap: Rodostó, Dardanellák, Trója
A Márvány-tenger mentén utazás Rodostó felé. Rodostóban töltötte életének utolsó 15 évét számű­ze­tésben II. Rákóczi Ferenc és a többi bujdosó. A Rákóczi-ház és em­lék­mú­ze­um meglá­to­ga­tása. Átkelés az Európát Ázsi­ától elvá­lasztó tenger­szo­roson, a Darda­nellákon. Trója romjainak meg­te­kin­té­se. A romok közt sétálva életre kelnek az ókori világ istenei és hősei. Trójában látható a legendás faló óriási máso­lata is.
Szállás egy üdü­lő­vá­rosban az Égei-tengernél (1 éj).

3. nap: Pergamon, Ephesos, Szűz Mária háza, Kusadasi
Délelőtt Pergamon ősi városának meg­te­kin­té­se. A 300 méteres magas­ságban épült Akropolisz már elhe­lyez­ke­dése folytán is ámulatba ejti a láto­gatót. To­vább­uta­zás Izmir érin­té­sével Ephesos felé. Ephesos az ókor egyik leg­je­len­tő­sebb városa volt, az itteni Artemis-temp­lom a világ hét csodája közé tarto­zott. A jó álla­potban lévő romváros ma Török­ország leg­fon­to­sabb régé­szeti ne­ve­zetes­sé­ge. Ephesos meglá­to­ga­tása után Selcuk köze­lében azt a házat tekintjük meg, ahol Szűz Mária élete utolsó éveit töltötte. A nap zárá­saként kitérőt teszünk egy bőrfel­dol­gozó üzembe. A helyiek rövid divat­be­mu­tató kere­tében ízelítőt adnak az igényes termé­ke­ikből, amelyek ter­mé­sze­te­sen meg is vásá­rol­hatóak. Szállás az Égei-tenger partján fekvő Kusadasiban (1 éj).

4. nap: Pamukkale, Hierapolis
Utazás az ország belseje felé. A pamukkalei táj méltán nevez­hető Török­ország egyik leg­fan­tasz­ti­ku­sabb termé­szeti csodá­jának. Séta a fehéren csillogó termál­vizes mészkő-gipsz tera­szokon, melyek már messziről hívo­gatják az arra tévedt láto­gatót. Is­mer­ke­dés az ókori Hierapolis város romja­ival, mely a pamukkalei termál­víznek köszön­he­tően a Római Biro­dalom egyik híres fürdő­városa volt. To­vább­uta­zás a Taurus-hegységen keresztül a Török Rivi­érára, szállás Antalya kör­nyé­kén (3 éj).

5. nap: Török Riviéra, Antalya, Düden-vízesés
Pihenés a Török Riviérán. Félnapos kirándulás Antalyába. A várost nyugatról és északról magas hegyek fogják körül, szinte elzárva azt a száraz­földtől. Is­mer­ke­dés a Török Riviéra fővá­rosával, séta a han­gu­la­tos óvárosban, majd a Düden-vízesés meg­te­kin­té­se.

6. nap: Hajókirándulás: Phaselis
Pihenés a Török Riviérán.
Fakultatív program: Kirándulás Phaselis ókori város romjaihoz, amely a Török Rivi­éra egyik legidil­li­ku­sabb helye. A gyönyörű erdős környezet, a ti­tok­za­tos antik romok és a kris­tály­tisz­ta vizű tenger elbű­völik a láto­ga­tókat. Lehe­tőség fürdő­zésre, strandolásra. 
Ezután hajózás a Török Riviéra mentén: gyönyör­ködés a szép tájban, majd ebéd a hajón, illetve a kitar­tób­baknak egy újabb lehe­tő­ség a tengerben való fürdőzésre. 
A fakultatív program ára: kb. 30 EUR + belépődíj (autó­buszos transzferrel, ebéddel). A program ára a hely­színen fize­tendő (ga­ran­tált indulás).

7. nap: Aspendos, Konya, Sultanhani karavánszeráj
Aspendosban lá­to­ga­tás a világ egyik legjobb álla­potban fenn­maradt ókori színhá­zában, majd utazás a Taurus-hegység gyönyörű tájain keresztül az Anatóliai-fennsíkra. A kö­vet­ke­ző megál­lónk Konya, a törökök szent városa (a „táncoló dervisek” szerzetes­rend központja). Láto­gatás a híres Mevlána Múzeumban, majd to­vább­uta­zás Kappa­dókiába. Útközben a Sultanhani karaván­szeráj meg­te­kin­té­se, mely az egyik legjobb álla­potban megma­radt karaván­szeráj az egykori Selyemút mentén. Szállás Kappadókiában (2 éj).

8. nap: Kappadókia
Barangolás Kappadókia mesébe illő tájain. A nap során látjuk a hold­béli tájakra emlé­kez­tető szikla­for­mákat a barlang­la­ká­sokkal, a Szerze­tesek völgyének tündér­ké­mé­nyeit, Göreme nagy­szerű szabad­téri múze­umát a sziklába vájt kolos­torral és temp­lo­mokkal (gyönyörű freskók), vala­mint a meg­hök­ken­tően érdekes föld alatti várost Derinkuyuban vagy Kaymakliban. Délután rövid időre ellá­to­gatunk egy helyi ékszer­ké­szítő műhelybe is (is­mer­ke­dés az ékszer­ké­szí­téssel, illetve vásár­lási lehe­tő­ség). 
Este fakultatív lehe­tő­ség egy török esten való részvételre egy han­gu­la­tos barlang­mu­latóban (gaz­dag folklór- és hastánc-bemutató).

9. nap: Hattusas, Yazilikaya
Utazás Hattusas romjaihoz. Hattusas a Krisztus előtti II. évezredben a Hettita Biro­dalom fővárosa volt, az itteni régé­szeti feltá­rások a leg­je­len­tő­sebbek közé tartoznak Török­országban (UNESCO vi­lág­örök­ség). Láto­gatás egy közeli hettita szikla­szen­télyben (Yazilikaya) is. Délután to­vább­uta­zás Ankarába, szállás (1 éj).

10. nap: Ankara
Is­mer­ke­dés a török fővárossal. Ankara a köztár­saság kikiál­tá­sával vette át Isztam­bultól a fővá­rosi címet 1923-ban. Láto­gatás a világ­hírű „Anatóliai Civilizációk" Múze­umban (az ókori művé­szetek és kézmű­vesség való­ságos kincses­háza). Utazás Isztambulba, szállás a belvá­rosban (2 éj).

11. nap: Isztambul
Isztambul a világ egyetlen városa, amely két föld­részen épült. Külön­le­ges­sége azonban nem csak ebből ered, hanem gaz­dag múlt­jából is: Konstan­ti­ná­polyt a Bizánci Császárság, majd az Oszmán Biro­dalom fény­ko­rában a világ köldö­ke­ként emle­gették. A vá­ros­né­zés során megte­kintjük az Aya Sofia temp­lomot (1400 éve a keresz­tény világ leg­na­gyobb temp­loma volt), a Topkapi szerájt (a török szul­tánok egykori palota­együt­tese), a Sultanahmet Mecsetet (a híres Kék Mecset a 6 minaret­jével), a hatalmas föld alatti cisz­ter­nákat, vala­mint a Fedett Bazárt (állí­tólag a leg­na­gyobb keleti piac a világon). A nap során lehe­tő­ség lesz fakul­tatív hajó­ki­rán­du­lásra az Európát Ázsiától elvá­lasztó tenger­szo­roson, a Boszporuszon.

12. nap: Isztambul
Délelőtt lá­to­ga­tás a fényű­zően beren­dezett Dolmabahce palo­tában, mely az utolsó török szul­tánok egykori rezi­den­ciája volt, majd Isztambul repülő­te­réről haza­uta­zás Buda­pest­re.

Kapcsolódó cikkek

» Hihetetlen Isztambul... - Kovács Attila, 2016. november. 15
» Látnivalók Isztambulban: a Boszporusz palotái és villái - Etédi Alexa, 2014. február. 12
» Saját múzeuma lesz Trójának - Etédi Alexa, 2013. június. 13
» A világ 10 legcsodálatosabb helyszíne - Etédi Alexa, 2013. május. 15
» A Google Translate Android alkalmazása már magyarul is tud - Etédi Alexa, 2013. május. 09
» Látnivalók Isztambulban: a Beyoglu-negyed - Etédi Alexa, 2012. december. 12
» Látnivalók Isztambulban: a Hagia Sophia - Etédi Alexa, 2012. december. 12
» Látnivalók Isztambulban: a Dolmabahce palota - Etédi Alexa, 2012. december. 03
Fakultatív programok

Kirándulás Phaselis ókori város romjaihoz, amely a Török Rivi­éra egyik leg­idil­li­ku­sabb helye. A gyönyörű erdős környezet, a titok­zatos antik romok és a kris­tály­tisz­ta vizű tenger elbű­völik a láto­gatókat. Lehe­tőség fürdő­zésre, strando­lásra. 
Ezután hajózás a Török Riviéra mentén: gyö­nyör­kö­dés a szép tájban, majd ebéd a hajón, illetve a kitar­tób­baknak egy újabb lehe­tő­ség a ten­ger­ben való fürdő­zésre. 
A fakultatív program ára: kb. 30 EUR + belé­pődíj (autó­buszos transz­ferrel, ebéddel). A program ára a helyszí­nen fize­tendő (garantált indulás).

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyet, a helyi autóbuszt, a kompátkelést a Dardanellákon, a 11 éjszakai szállást félpanzióval, egy ebédet, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, a helyi idegenvezetőt és a kísérő ide­gen­ve­ze­tő­t az indu­lástól az ér­ke­zés­ig, de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Alapár nem tartalmazza: 

Repülőtéri illetéket, fakultatív programok díját, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyeket.

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték.
BBP utasbiztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Antalya Düden-vízesés TRY 3,-
Aspendos ókori színház TRY 25,-
Hattusas TRY 8,-
Isztambul Dolmabahce-palota TRY 40,-
Rodostó Rákóczi-ház TRY 5,-
Isztambul Aya Sofia TRY 43,-
Topkapi palota+hárem TRY 65,-
ciszternák TRY 20,-
Ankara Anatóliai Civilizációk Múzeuma TRY 20,-
Göreme szabadtéri múzeum TRY 30,-
Kaymakli föld alatti város TRY 30,-
Sultanhani karavánszeráj TRY 5,-
Konya Mevlána Múzeum TRY 3,-
Pamukkale TRY 35,-
Ephesos ásatások TRY 40,-
Selcuk Szűz Mária háza TRY 25,-
Pergamon Akropolisz TRY 25,-
Trója TRY 25,-

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Baksis: Számítsanak rá, hogy a helyszínen utasonként összesen kb. 10 EUR borravalót illik adni a helyi idegenvezetőnek és a busz­ve­ze­tőnek.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Az indulástól számított egy hónapon belül már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

A Turkish Airlines menetrend szerinti közvetlen repülőjáratával Isztambulig és vissza, Tö­rök­or­szág­ban lég­kon­dicio­nált autó­busszal. A Turkish Airlines 2016-ban is – immár a hatodik egymást követő évben – elnyerte az „Év legjobb európai légi­tár­sasága” díjat.

Szállás: 

11 éjszaka 4 csillagos szállodákban, 2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető

Étkezés: 
A részvételi díj félpanziós – büféreggeli, vacsora ellátást tartalmaz. Félpanzió (vacsora, büféreggeli) az első nap estéjétől az utolsó nap reggeléig, valamint egy ebéd Kappadókiában. (A legtöbb szál­lo­dá­ban a vacsora is svédasztalos.)
A területről: 
Az a hely, ahol Ázsia megvetette a lábát Európában, különböző kultúrák olvasztótégelye, egyben híd a két kontinens között. Az ország gyors ütemben modernizálódik - olykor annyira gyorsan, hogy úgy érezzük, mintha a folyamat a szemünk láttára játszódna le. Világias, Nyugat-orientált, élénk szabadpiaci gazdasággal. Konyhaművészetéről csak legekben lehet beszélni, tengerpartjai álomszépek, városai közül sokat látványos, régi mecsetek és várak tarkítanak. Ráadásul Törökország továbbra is a Földközi-tenger vidékének legolcsóbb úticélja.
Vízum: 
A Törökországba történő beutazás vízummentes. Belépéskor az érvényes útlevélnek még legalább fél évig érvényesnek kell lennie!
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!