Thaiföld - A Távol-Kelet Varázsa 12 éj

15 napos körutazás Thaiföldön

Thaiföldet változatos, páratlan szépségű tájak, örökké mosolygó emberek, valamint lélegzetelállító látványosságok jellemzik. A látogató felderítheti az ősi városokat, megismerheti a varázslatos kultúrát, bebarangolhatja a hatalmas hegyeket és őserdőket, valamint megcsodálhatja a végeláthatatlan rizsföldeket is.

Alapár tartalmazza

A repülőjegyeket, a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közlekedést, a felsorolt progra­mo­kat a fakultatívok kivételével, a szükséges belé­pő­dí­ja­kat, a 12 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, a 3., 5., 6., 8. és 9. napon ebédet is, az utolsó pattayai napon a szobában tar­tóz­ko­dást az esti órákig, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az iroda ide­gen­ve­ze­tő­jét a bu­da­pesti indulástól a budapesti érkezésig és a helyi idegenvezetéseket.

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, a repülőtéri illetéket.

Hossz: 
15 nap
Szállás: 
szálloda
****
Program: 

1. nap:
Elutazás Ferihegyről egyszeri át­szál­lás­sal Bang­kokba.

2. nap: Bangkok
Megérkezés után transzfer a szállodába (3 éj). Pihenés, szabad program.
Fakultatív program: Thai vacsora és klasszikus táncok. Vacsora egy tipikus thai étte­remben jelleg­zetes thai­földi éte­lekkel, közben pedig látvá­nyos jelme­zekbe öltözött thai táncosok bemu­ta­tójában gyö­nyör­köd­he­tünk. A fakultatív program ára: 6.300 Ft (garantált prog­ram).

3. nap: Bangkok
Thaiföld fővárosa sokarcúságával, trópusi fur­csa­sá­gai­val, fe­lejt­he­tet­len műem­lé­ke­ivel, egzo­ti­ku­mával óriási élmény az euró­paiak számára. A vá­ros­né­zés során meglá­to­gatjuk az Arany Buddha Temp­lomot (5 és fél tonnás arany Buddha-szoborral), vala­mint a Fekvő Buddha Temp­lomot és kolos­tort (46 méter hosszú fekvő Buddha-szoborral). A vá­ros­né­zés fény­pontjai a Királyi Palota pompás épü­let­együt­tese a Smaragd Buddha Temp­lomával és a szemet gyö­nyör­köd­tető Hajnal Temp­loma. Ebéd egy helyi étte­remben.
A kb. 6-7 órás vá­ros­né­zés során közel kétszer annyit látnak utasaink, mint a Bangkokban szokásos fél­napos (3-4 órás) város­néző prog­ramokon.

4. nap: Damnern Saduak úszó piac, Kwai folyó, Nakhon Pathom
Szabad program Bangkokban, pihenés a szál­lo­dá­ban, illetve annak úszó­me­den­céjénél.
Fakultatív program: Úszó piac, Kwai folyó, Nakhon Pathom Autó­buszos kirán­dulás Bangkoktól nyugatra. Elő­ször a híres Damnern Saduak úszó piacot láto­gatjuk meg (a leg­na­gyobb úszó piac), majd to­vább­uta­zás a Kwai folyóhoz, a burmai határ köze­lébe (trópusi eső­erdő). A második világ­há­ború idején a japánok egy vasút­vo­nalat épít­tettek itt az angol, ausztrál és más nemze­ti­ségű hadi­fog­lyaikkal. Az ember­telen kö­rül­mé­nyek követ­kez­tében több mint 100.000 ember vesz­tette életét a dzsungelben. A világ­hírű híd meg­te­kin­té­se, majd lá­to­ga­tás a katona­te­me­tőben és az egykori fogoly­tábor helyén beren­dezett em­lék­mú­ze­umban. Vissza­útban pihenő Nakhon Pathomban, a világ leg­na­gyobb budd­hista chedijénél. A fakultatív program ára: 11.900 Ft (ebéddel) – garantált indulás.

5. nap: Bang Pa-In, Ayutthaya, Lopburi
Elutazás autó­busszal Bangkokból északi irányba, az ország belseje felé. Láto­gatás a XIX. század végén épült Bang Pa-In palota­együt­tesben, mely a thai kirá­lyok nyári rezi­den­ciája volt (gyönyörű park). To­vább­uta­zás Ayutthayába (UNESCO vi­lág­örök­ség). Ez a város évszá­za­dokon keresztül az egyik leg­je­len­tő­sebb ázsiai civi­li­záció köz­pontja volt, mígnem a burmaiak az 1760-as években kifosz­tották. A jó álla­potban lévő romok a trópusi környe­zetben lenyű­göző hatást gyako­rolnak a turis­tákra (temp­lomok, kolos­torok, Buddha-szobrok, kiserődök stb.). Ebéd egy helyi étte­remben.
A kö­vet­ke­ző megálló Lopburi, egy ugyancsak ősi város, ahol a khmer (kambodzsai) építő­mű­vészet számos remek­műve talál­ható. (Lopburi a thai uralom előtt a khmerek fővá­rosa volt.) A turisták körében talán leg­is­mer­tebb ne­ve­zetes­sé­ge az úgyne­vezett Majom temp­lom, melyet valóban majmok laknak.
To­vább­uta­zás északi irányba végtelen rizsföl­deken keresztül. Szállás Phitsanulokban (1 éj).

6. nap: Phitsanulok, Sukhothai
Phitsanulok fő szenzációja a Wat Mahathat, a Nan folyó partján talál­ható XIV. században épült temp­lom. Itt talál­ható a zarán­dokok ezreit vonzó, gyógyító Chinnarat Buddha, az egyik legnép­sze­rűbb Buddha ábrá­zolás Thai­földön. Ennek meg­te­kin­té­se után lá­to­ga­tás egy közeli nép­rajzi múze­umban, ahol főleg fából és bam­buszból készített helyi hasz­ná­lati tár­gyakat mutatnak be. 
Közép-thai­földi kirán­du­lásunk fő állo­mása Sukhothai romvá­rosa (UNESCO vi­lág­örök­ség). A XIII. szá­zad­ban virágzó Sukhothai király­ság a thai törté­nelem első nagy kor­szaka volt. Az arany­kor­ként emle­getett első független Thai Királyság fővá­ro­sának marad­vá­nyait tekint­hetjük meg, melyet a XX. század köze­péig dzsun­gel borított.
Ebéd egy helyi étte­remben, majd délután vissza­uta­zás autó­busszal Bangkokba (1 éj).

7. nap: Thaiföld skanzenje, Siem Reap (Kambodzsa)
A délelőtti programunk Thaiföld skanzenje, a világ egyik leg­na­gyobb szabad­téri múze­uma. Az ország minden részé­ből hoztak ide épüle­teket, illetve Thaiföld legtöbb híres épü­le­tének máso­latát is fel­épí­tették. A láto­gatók itt néhány óra alatt meg­is­mer­ked­het­nek szinte az egész ország építé­szeti kincse­ivel és nép­raj­zával.
Ezt követően to­vább­uta­zás Kambo­dzsába, érkezés Siem Reapba a kora esti órákban, a szállodai szobák elfog­lalása (3 éj).
Siem Reap városa Angkor ősi romjai köze­lében talál­ható, az utóbbi időben szinte a semmiből nőtt ki, s vált nagyon fontos turista­köz­ponttá. Ma már több száz szálloda, szám­talan étterem, bár, kávézó, üzlet talál­ható a városban.

8. nap: Angkor Thom, Ta Prohm, Angkor Wat, Bakheng
Angkor, a hatalmas Khmer Biro­dalom fővá­rosa a közép­korban nagyobb volt bárme­lyik euró­pai városnál. Aztán az 1400-as években a thai seregek feldúlták, Angkor elnép­te­le­nedett, az egykor virágzó várost benőtte a dzsungel. A franciák fedezték fel ezt a csodát a XIX. század második felében, amely még romja­iban is lenyű­göző, a világon nagyon kevés tör­té­nel­mi emlék tesz ilyen benyo­mást a turis­tákra. Igazából egy kb. 200 négyzet­ki­lo­mé­teres terü­leten több tucat romte­rület van, ezek közül a leg­fon­to­sab­bakat tudjuk megmu­tatni utasa­inknak.
Délelőtt az első prog­ramunk Angkor Thom (magyarul: a Nagy Város) meg­te­kin­té­se. Az Angkor Thom-ot körbe­vevő város­fal kerü­lete 12 kilométer, a fal magas­sága 8 méter. A leg­ér­de­ke­sebb látni­valók a kö­vet­ke­zők: a Leprás Király Terasza (végig szép dombor­mű­vekkel), az Elefántok Terasza, a királyi palota komp­lexum a Phimeanakas temp­lom­mal, a pira­mis­szerű Baphuon temp­lom és a fő látvá­nyosság, a Bayon szentély. Ez utóbbi kü­lön­le­gessége a szám­talan torony, minde­gyiknek a tetején 4-4 titok­za­tosan mosolygó arc (óriási kövekből kifa­ragva). 
Angkor Thom után a sokak által legjob­ban kedvelt Ta Prohm romte­rület követ­kezik. Valaha ez egy budd­hista temp­lom­együttes volt, kü­lön­le­ges­sége abban áll, hogy az Angkort feltáró francia régé­szek itt a romokat meg­hagyták olyan álla­potban, ahogy megta­lálták. A dzsungel fái, a fák gyökerei átszö­vik az egész épü­let­együt­test. 
Ebéd egy helyi étte­remben, majd a délutáni prog­ramunk Angkor Wat meg­te­kin­té­se, mely a leg­is­mer­tebb az itteni épít­mé­nyek közül. Ez a XII. században épült szentély állí­tólag a világ leg­na­gyobb vallásos épít­ménye. 
A mai kirán­dulás zárá­saként felsé­tálunk a közeli Bakheng-dombra, ahol szintén van egy nagy­mé­retű temp­lom­rom, de a turisták több­sége inkább a napnyugta élmé­nyé­ért keresi fel ezt a helyet. (Ha nyugaton felhős az ég, akkor csak a környező tájban gyö­nyör­köd­he­tünk.)
Az estét Siem Reapban töltjük, ahol lehe­tő­ség lesz vásár­lásra, néze­lődésre a város kiváló piacán, ahol főleg a turisták számára kínálnak viszonylag jó minő­ségben termé­keket (óriási áru­bőség, kedvező árak).

9. nap: úszó falu a Tonle Sap tavon, Angkor Nemzeti Múzeum, Kambodzsai Kulturális Falu
Siem Reap köze­lében talál­ható a Tonle Sap tó, Délkelet-Ázsia leg­na­gyobb tava. A tó mentén ren­ge­teg ember él csóna­kokra épített fahá­zakban, vis­kók­ban. Egy ilyen úszó faluval is­mer­ke­dünk délelőtt egy kis hajóki­rán­dulás kere­tében.
Ezt követően Siem Reapban meg­néz­zük az Angkor Nemzeti Múze­umot. A 2007-ben átadott kiváló múzeum jó kiegé­szí­tést ad az Angkorban látot­takhoz.
Ebéd egy helyi étte­remben, majd lá­to­ga­tást teszünk a „Kambo­dzsai Kultu­rális Falu” nevű tema­tikus parkban, ahol tulaj­don­képpen az egész orszá­got megis­mer­hetjük néhány óra lefor­gása alatt: híres emberek viasz­fi­gurái; jele­netek a törté­ne­lemből; fontos épít­mé­nyek makett­jei; törzsek, népcso­portok falvai élet­nagy­ságban; show­mű­sorok, tánc­be­mu­ta­tók – és mindez egy szép trópusi kertben.

10. nap: Banteay Srei
Délelőtt egy újabb Angkorhoz kapcso­lódó látni­va­lóval is­mer­ke­dünk. Szép tájakon keresztül utazunk a Banteay Srei (magyarul: a Szépség Cita­dellája) nevű komp­lexumhoz. Külön­le­ges­sége a rengeteg szép dombor­műben, kőfa­ra­gásban rejlik, szokták nevezni a khmer művé­szet ékszer­do­bo­zának is. 
Ezt követően búcsú Kambodzsától, vissza­uta­zás Thaiföldre, szállás Pattaya mellett, egy ten­ger­par­ti szál­lo­dá­ban (4 éj).

11. nap: Pattaya, Nong Nooch trópusi kert
Pattaya nemcsak Thaiföldnek, de egész Ázsi­ának a leg­na­gyobb ten­ger­par­ti üdülő­helye. Egy kis ízelítő abból, amit a város kínál a turis­táknak: kitűnő étter­mek, szóra­ko­zó­helyek, olcsó piacok, lég­kon­dicio­nált bevá­sár­ló­köz­pontok, spor­to­lási lehe­tő­ségek, ren­ge­teg napfény, úszó­me­dencék, ki­rán­du­lá­si lehe­tő­ségek stb.
Félnapos kirán­dulás a Pattayától néhány kilo­mé­terre fekvő Nong Nooch trópusi kertbe, ahol a fe­lejt­he­tet­lenül szép vege­táción kívül elefánt show és thai folklór bemu­tató (táncok, thai kardozás, thai box stb.) is szóra­koz­tatja a láto­ga­tókat.
Fakultatív program: Alcazar show Látvá­nyos revü­műsor a híres transz­vesztita együttes előadá­sában. A fakultatív program ára: 6.100 Ft (garantált program).

12. nap: Pattaya, Paradicsom-sziget
Szabad program Pattayán.
Fakultatív program: Paradicsom-sziget Egész napos kirán­dulás a Para­dicsom-szigetre (Samet Island), stran­dolási lehe­tő­ség. A fakultatív program ára: kb. 49 USD (ebéddel) – a hely­színen fize­tendő, garantált indulás.

13. nap: Pattaya, Mini Sziám
Szabad program Pattayán. A késő délutáni órákban lá­to­ga­tás a Mini Sziámban. Ez egy han­gu­la­tos park, ahol Thaiföld híres épít­mé­nyei­nek makettjei látha­tóak Földünk leghí­re­sebb épü­le­te­inek kicsi­nyített másai mellett. Mivel késő dél­után érkezik ide a csoport, így a maket­teket nap­pali fényben és esti díszki­vi­lá­gí­tásban is meg­cso­dálhatják.

14. nap: Pattaya, Elefánt farm
Szabad program Pattayán (este kell csak elhagyni a szobákat). 
Fakultatív program: Elefánt farm Félnapos kirán­dulás egy közeli farmra, ahol lehe­tő­ség van egy kisebb túrára elefánt­háton, bemu­tatják a környék élővi­lágát egy rövid erdei séta kere­tében, majd ökör­fo­gattal viszik vissza a láto­ga­tókat a farm központ­jába, az ebéd hely­szí­nére. A fakultatív program ára: 19.500 Ft (ebéddel) – garantált indulás.
Este transzfer a bang­koki repülő­térre, elutazás Thai­földről.

15. nap:
Érkezés Buda­pest­re a délelőtti órákban.

Kapcsolódó cikkek

» Thaiföld - Kovács Attila, 2018. január. 20
» Indokína arcai - Hudanik Zsolt, 2012. február. 24
» Thaiföldi utazás - tengeri kajakozással fűszerezve - Kovács Attila, 2018. május. 27
» Palawan, Fülöp-szigetek - Kovács Attila, 2018. május. 25
» Aktív utazások, izgalmas túrák az utazom.com szervezésében - Kovács Attila, 2018. május. 24
» Thaiföld kajakkal - Khao Sok expedició - Kovács Attila, 2018. május. 20
» A Maldív-szigetek - Kovács Attila, 2018. május. 13
» Thaiföld - Khao Sok expedició - Hudanik Zsolt, 2018. április. 26
Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Fakultatív programok

Thai vacsora és klasszikus táncok 6.300 Ft (garantált program).

Úszó piac, Kwai folyó, Nakhon Pathom 11.900 Ft (ebéddel) – garantált indu­lás.

Alcazar show 6.100 Ft (garantált program).

Paradicsom-sziget kb. 49 USD (ebéddel) – a helyszínen fizetendő, garantált indu­lás.

Elefánt farm 19.500 Ft (ebéddel) – garantált indu­lás.

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyeket, a transz­fe­re­ket, a helyi autó­buszos közlekedést, a felsorolt progra­mo­kat a fakultatívok kivételével, a szükséges belé­pő­dí­ja­kat, a 12 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, a 3., 5., 6., 8. és 9. napon ebédet is, az utolsó pattayai napon a szobában tar­tóz­ko­dást az esti órákig, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az iroda ide­gen­ve­ze­tő­jét a bu­da­pesti indulástól a budapesti érkezésig és a helyi idegenvezetéseket.

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, a repülőtéri illetéket.

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték.

BBP biztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Személyes kiadások, borravalók, leírásban nem szereplő étkezések költségei, helyszínem fizetendő fakultatív program díja.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.

Indulás előtt 30 napon belül történő befizetés esetén a teljes részvételi díj fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Menetrend szerinti repülőjáratokkal egyszeri át­szál­lás­sal Bangkokig és vissza. Thaiföldön és Kambodzsában lég­kon­dicio­nált autó­buszokkal. 

A menetrend szerinti repülőjáratok Európa és a célállomás között nem tartanak félúton tech­ni­kai szünetet üzemanyagfelvétel céljából. Eze­ken a nagyméretű gépeken általában jóval ké­nyel­me­sebb ülések vannak, mint azon kis­gé­pek esetében, melyeket gyakran char­te­re­zés­re használnak az utazási irodák.

Időeltolódás: Magyarországhoz képest plusz 6 óra.
Európából Thaiföldre a repülőút hossza 11 óra.

Szállás: 

9 éj­sza­ka + egy fél nap Thaiföldön 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, 3 éj­sza­ka Kambodzsában 5 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban (a szállodáknak van saját szabadtéri úszó­me­den­cé­je, a szo­bák­ban légkondicionáló, mű­hol­das tv, telefon, hűtőszekrény vagy minibár áll utasaink rendelkezésére). Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj büféreggelis ellátást tartalmaz a 3., az 5., a 6., a 8. és a 9. napon ebédet is kapnak a csoportok / fakultatív va­cso­ra a 4. naptól igényelhető felár ellenében.
A területről: 
Az időeltolódás Magyarországhoz képest téli időszámítás szerint +6, míg nyáron +5 óra. Az ország hivatalos nyelve a thai, de a turisták által látogatott helyeken az angol is széles rétegben beszélt. Thaiföld lakosságának döntő többsége buddhista vallású, így a nagyobb ünnepek és fesztiválok gyakran kapcsolódnak a buddhizmushoz. Akik hagyományos filmes gépekkel fotózóknak, azoknak még az utazás előtt érdemes beszerezni filmtekercseiket. Fényképezésnél ajánlott körültekintően eljárni, mivel bizonyos létesítmények fényképezése tilos. A videokamerákat a beutazásnál vámnyilatkozatban kell fel tüntetni. Az országban a helyi ételek mellett számos nemzetközi konyha ételeit is megtaláljuk. A thai konyha, amely jellemzően erősen fűszeres és csípős, leginkább a kínai és az indiai ízekhez közelít. A vegetáriánusoknak rendkívül gazdag választék áll rendelkezésre. Palackozott ivóvíz fogyasztását javasoljuk, ami bárhol beszerezhető. Thaiföldön a konnektorokhoz átalakító nem szükséges és a hálózati feszültség is megegyezik a magyarországival.
Időjárás: 
A száraz évszak novembertől március elejéig tart. Ritka az eső, a hőmérséklet kellemes, 25-30 °C körüli. A tenger vize strandolásra alkalmas (26-28°C). Észak-Thaiföldön (14 napos program) kissé hűvösebb időre kell számítani, az éjszakai hőmérséklet akár 10°C alá is csökkenhet, egy vastagabb pulóverre szükség lehet.
Vízum: 
Magyar állampolgárok esetében az útlevélnek még legalább a Thaiföldre érkezés napját követő 7 hónapig érvényesnek kell lennie. Thaiföldre 2015 augusztusában magyar állampolgároknak nem szükséges, a Kambodzsába való belépés viszont vízumhoz kötött. A vízumdíj 2015 augusztusában Kambodzsába 30 USD (kb. 8.500 Ft). A kambodzsai vízumdíj irodánknak forintban fizetendő, melynek pontos összegéről kb. 35-40 nappal indulás előtt, a reptéri illetékkel együtt küldünk tájékoztatást. A vízumügyintézéshez 1 db igazolványkép, valamint egy útlevélmásolat szükséges. Kérjük, az útlevélmásolatot jelentkezéskor irodánknak küldjék el, a fényképekre viszont a helyszíni ügyintézés során lesz szükség, ezért azokat feltétlenül vigyék magukkal.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
A Thaiföldre utazóknak nincs kötelezően előírt védőoltás, mégis ajánljuk a nagyobb utazások előtt szokásos, általános védőoltások beszerzését, mint a Hepatitis A-B és Tetanusz. Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára. A Kwai folyónál és Észak-Thaiföldön a dzsungelben előfordultak régebben maláriás megbetegedések. Bár a helyi partneriroda szerint ma már nincs ilyen veszély, azért az ide utazók konzultáljanak orvosukkal a malária elleni tabletta szükségességéről. Az egészségügyi előírásokról helyi partnereink megkérdezése alapján adtunk tájékoztatást. Ha pontosabb információra van szükségük, akkor utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot! Cím: Budapest, IX. Gyáli u. 3/a, telefon: 06-1 476-1364, honlap: www.oek.hu
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!