Szilveszter Székelyföldön

Szilveszter Székelyföldön Szászföldi ízelítővel

5 napos körutazás székelyföldön

Tartsa­nak velünk egy csodálatos, felemelő utazásra a székelyek közé, ismerkedjenek meg Székelyföld városaival, falvaival, természeti csodáival, gyö­nyörű tájaival, műkincseivel, magyar vonatkozású történelmi emlékeivel. Az út meghatározó élményét jelentik majd a székely magyarokkal való találkozások, akiknek vendégszeretete, köz­vet­len­sé­ge, természetessége, jólelkűsége, segítő­kész­sé­ge és büszkén vállalt magyarságtudata egy már-már elfeledett világba viszi vissza a látogatókat.

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a 4 éj­sza­kai szál­lást reg­ge­li­vel, 3 bü­fé­va­cso­rát, a 4. napi ebé­det, illetve ka­lács- és for­ralt­bor-kós­to­lást, az út­le­mon­dási biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést, a fel­so­rolt prog­ra­mo­kat, de nem tar­tal­mazza az egyéb be­lé­pő­dí­ja­kat.

Alapár nem tartalmazza

Baleset, betegség, poggyász biztosítást, egyéni belépőket, a kötelezően fizetendő szilveszteri gálavacsorát.

Hossz: 
5 nap 4 éjszaka
Szállás: 
szálloda
***
Program: 

1. nap: Marosvásárhely, Székelyudvarhely
Elutazás Szé­kes­fe­hér­vár­ról a Piac téri parko­lóból reg­gel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pálya­ud­var­tól. Utazás a Szolnok – Ártánd – Nagy­várad – Kolozs­vár – Torda út­vo­na­lon Maros­vásár­helyre, Székely­föld leg­na­gyobb váro­sába. Séta Maros­vásár­helyen, ahol az elmúlt évti­zedek (külö­nösen a Ceauşescu-korszak) elro­má­nosítási poli­tikája követ­kez­tében mára vala­mivel 50% alá csök­kent a magyarság rész­aránya. Szállás Székely­udvarhelyen, Erdély „legma­gyarabb” vá­ro­sában, ahol a lakosság több mint 95%-a ma is ma­gyar­nak vallja magát (4 éj).

2. nap: Szászföld (Segesvár, Fehéregyháza), Székelykeresztúr, Agyagfalva, Székelyderzs
Átruccanás Szászföldre, is­mer­ke­dés a vi­lág­örök­ség­hez tartozó Segesvár roman­tikus, kö­zép­ko­ri óvá­ro­sá­val. Ezután a szom­szé­dos Fehér­egy­házán meg­nézzük a Petőfi múze­umot és emlék­parkot. Rövid pihe­nő a falu melletti Petőfi emlék­műnél, nagy költőnk halá­lának felté­telezett hely­színén. Délután visszatérünk Székely­földre, és Székely­kereszt­úron a Gyárfás-kúriához láto­ga­tunk, ahol Petőfi az utolsó estéjét töltötte (a Petőfi emlék­szoba meg­te­kin­té­se). Vissza­útban Székely­udvar­helyre rövid fotó­szünet­re meg­állunk Agyag­falván, az 1848-as székely nemzet­gyűlés emlék­mű­vénél, majd Székelyderzsen az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó erőd­temp­lomot nézzük meg. A templom belső falán látható a Szt. László legenda nagyon értékes kö­zép­ko­ri freskója. A falu lakos­sága ősi szokás szerint mind a mai napig a bás­tyák­ban tárolja a szalonnát.

3. nap: Parajd, Korond, Farkaslaka, Székelyudvarhely
Délelőtt utazás Parajdra, látogatás a Kár­pát-me­den­ce egyik legfon­tosabb sóbá­nyájában, ahol ma is ak­tí­van folyik a ter­melés. A turis­tákat helyi bánya­busz viszi a bar­langba. Itt egy kis kápolna, játszó­tér és szer­szám-, illetve ásvány­be­mutató is fo­gadja a láto­ga­tókat. Visszaútban Székelyudvarhelyre szabad program a fa­ze­kas­mű­vé­sze­téről híres Korond köz­ségben (er­dé­lyi nép­mű­vé­szeti tárgyak kira­kodó­vására), majd Far­kas­lakán tisz­telgés a nagy székely-magyar író, Tamási Áron sír­em­lé­kénél. A délután hátralévő részét Székely­udvar­helyen töltjük. Séta a szépen karban­tar­tott belvá­rosban, és lá­to­ga­tás a város egyik leg­újabb neve­zetes­sé­génél, ab­ban a szobor­parkban, mely a magyar és a székely tör­té­ne­lem nagy­jainak állít emléket.

4. nap: Lovasszánnal a Varságon (Csorgókő-vízesés, Tálasberce)
Autóbuszos és lovasszános kirán­dulás helyi kí­sé­rő­vel (össze­sen kb. 8 órás prog­ram). Késő dél­előtt uta­zás a Var­ságra, majd on­nan tovább 4-6-8 fős, pok­ró­cokkal kibé­lelt, nyitott tetejű lovas­száno­kon. Feny­vesek között vezet az út a Csorgó­kő-víz­esé­sig, mely télen, be­fagyva is szép lát­ványt nyújt. Ezután szán­nal to­vább­uta­zás Tálas­bercéig, melynek kilá­tójánál gyö­nyörű lát­vány fogadja a turis­tákat: belát­hatják az egész Varság kü­lön­le­ges tanya­világát. Helyi kalács- és for­ralt­bor-kós­toló után három­fogásos ebéd a helyi panzió étter­mében. (Amennyi­ben a hó mennyi­sége nem teszi lehe­tővé a száno­zást, a prog­ramot lovas­szeke­rekkel bonyolítják le.)

5. nap: Kolozsvár
Búcsú Székelyföldtől, hazaútban láto­gatás Ko­lozs­váron, is­mer­ke­dés a város híres ma­gyar emlé­keivel: Szent Mihály-temp­lom a Mátyás szoborral, Mátyás király szülő­háza stb. Hazautazás a Nagyvárad – Ártánd – Szolnok út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Szé­kes­fe­hér­vár­ra a késő esti órákban.

Figyelem: a programok sorrendje a nyitva tartások függ­vényében felcserélődhet.

Kapcsolódó cikkek

» Európa 9 legolcsóbb nagyvárosa! - Etédi Alexa, 2013. május. 14
» Középkori templomok útja - Etédi Alexa, 2013. május. 10
» Kiváló síszállás Ausztriában - Dorfhotel Seeleitn - Kovács Attila, 2018. május. 18
» Nyaralás és tengeri kajak - irány a Sporádok! - Kovács Attila, 2018. május. 16
» Last Great Climb egy egy antarktiszi nagyfal első megmászása - Kovács Attila, 2018. május. 15
» Kajakkal Kaprijén - Hudanik Zsolt, 2018. május. 15
» Bringatúra a Balatonon - Keszthelyi-öböl kerülés - Kovács Attila, 2018. május. 15
» Síelés Heiligenblutban - Hunguest Hotel Heiligenblut téli ajánlat! - Kovács Attila, 2018. május. 14
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a 4 éj­sza­kai szál­lást reg­ge­li­vel, 3 bü­fé­va­cso­rát, a 4. napi ebé­det, illetve ka­lács- és for­ralt­bor-kós­to­lást, az út­le­mon­dási biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést, a fel­so­rolt prog­ra­mo­kat, de nem tar­tal­mazza az egyéb be­lé­pő­dí­ja­kat.

Alapár nem tartalmazza: 

Baleset, betegség, poggyász biztosítást, egyéni belépőket, a kötelezően fizetendő szilveszteri gálavacsorát.

Kötelező költségek: 

Szil­vesz­teri gá­la­va­csora és mu­lat­ság (kö­te­lezően fi­ze­tendő)
A szilveszter esti gálavacsora és mulatság a szálloda éttermében kerül megrendezésre. Magában foglalja a következőket: az este folyamán folyamatosan felszolgált többfogásos vacsora, hajnali meglepetés fogás, korlátlan italfogyasztás, meglepetés fellépők, élőzene, tombola, tűzijáték.

Helyszíni költségek leírása: 

További étkezések, személyes kiadások, belépők.

Az árak tájékoztató jellegűek!

Fehéregyháza Petőfi Múzeum RON 3,-
Székelykeresztúr Gyárfás-kúria RON 4,-
Székelyderzs erődtemplom RON 6,-
Parajd sóbánya RON 30,-

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Előleg: 

 A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Az indulástól számított egy hónapon belül már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált luxusautóbusszal.

Szállás: 

4 éj­sza­ka egy han­gu­la­tos, jó 3*-os szé­kely­ud­var­he­lyi szál­lo­dá­ban, ké­nyel­mes, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.
A szál­loda egy kis well­ness-rész­leg­gel (szau­nák, pezs­gő­fürdő) is ren­del­ke­zik, me­lyet a ven­dé­gek in­gyen hasz­nál­hat­nak.

Étkezés: 
Félpanzió (4 büféreggeli + 3 büfévacsora + a 4. napon ebéd, illetve kalács- és forraltbor-kós­to­lás). A szilveszteri gálavacsora külön fize­tendő (Kötelezően). Szil­vesz­teri gála­va­csora és mulatság (kö­te­lezően fi­ze­ten­dő) A szilveszter esti gálavacsora és mulatság a szálloda éttermében kerül megrendezésre. Magában foglalja a következőket: az este fo­lya­mán folyamatosan felszolgált többfogásos vacsora, hajnali meglepetés fogás, korlátlan ital­fo­gyasz­tás, meglepetés fellépők, élőzene, tom­bo­la, tűzijáték.
A területről: 
Székelyföld egy 2-3 magyar megyényi terület Erdély keleti részén, a Kárpátok lábainál, a magyar határtól többszáz km-re, ahol a lakosság több mint 90%-a még mindig magyarnak vallja magát. Székelyföld télen is gyönyörű és misztikus arcát mutatja a látogatóknak. A hófödte domboldalak, a havas fenyőerdők, a kis falvak téli csendje és nyugalma felejthetetlen élményt nyújtanak.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése ajánlott. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Vélemények, értékelések
4.0
1 értékelés alapján
Szervezés értékelése
4.0
Program értékelése
4.0
Szállás értékelése
4.0
Túravezetők értékelése
5.0
Utazás értékelése
3.0
Szilveszter Székelyföldön
Kakasd
4.0
A programokkal és a szervezéssel minden a legnagyobb rendben volt, csak az utastársak néhány tagja volt sokszor elviselhetetlen,és ez egy kissé beárnyékolta az utazási élményeket.
Írjon véleményt Ön is!
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!