Szerbiai körutazás

7 napos buszos körutazás, kiegészítve Eszék, Újlak és Herkulesfürdő meg­lá­to­ga­tá­sá­val

Déli szomszédunk, Szerbia nem tartozik az európai turisz­tikai nagyha­talmak közé. Erre­felé kevesebb a látni­való, keve­sebb a tör­té­nel­mi emlék, mint a nyugat-európai orszá­gokban. Ugyan­akkor Szerbia a délszláv háborúk után egyér­tel­műen elindult a fejlődés útján, egyre jobb infra­struk­tú­rával várják a turis­tákat.
A látni­valók egy jelentős része magyar vonat­kozású, már csak azért is, mert az ország fejlet­tebb északi fele (a Vajdaság) 1920-ig Magyar­or­szághoz tarto­zott. A köru­tazás színe­sí­té­sére beik­tattuk a kelet-horvátországi Eszék és Újlak városát, valamint a délnyugat-erdélyi Herku­les­fürdőt.

Alapár tartalmazza

Az autó­buszos uta­zást, a 6 éj­sza­kai szál­lást regge­livel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést és a felsorolt progra­mo­kat, de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyek, fakultatív programok árát.

Hossz: 
7 nap
Szállás: 
szálloda
***

Szállás

Színvonalas szállodákban, kétágyas, fürdőszobás szobákban.
- 2 éjszaka Újvidéken egy szép és modern 4 csillagos szállodában, mely a belvárostól 2 km-re található.
- 3 éjszaka Belgrádban egy városközponthoz közeli 4 csillagos szállodában.
- 1 éjszaka Kladovóban egy 4 csillagos wellness szállodában, mely a Duna-parti sétány mentén található.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében igényelhető.

Program: 

1. nap: Palics (Palić), Szabadka (Subotica), Zenta (Senta)
Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 5.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Kecskemét – Szeged – Röszke út­vo­na­lon Szerbi­ába. Első megál­lónk a határ után a híres üdülő­hely, Palics. Ez a kisváros már az Osztrák-Magyar Monar­chia idején fontos fürdő­város volt a Palicsi-tó partján, akkor épültek szép épületei nagy­részt magyaros szecessziós stílusban. A közös séta után a közeli Szabadka megis­me­rése követ­kezik. Szabadka a Trianon előtti Magyar­ország harmadik leg­na­gyobb városa volt, mind a mai napig a szerbiai magyarok kul­tu­rá­lis központja. A soknem­ze­ti­ségű város gaz­dag építészeti örök­séggel rendel­kezik, fő ne­ve­zetes­sé­ge a pompás vá­ros­háza, a magyar­or­szági szecesszió remek­műve. A város­néző séta után lesz sza­bad­idő is, majd a Tisza-parti Zentára utazunk. Zentát a Vajdaság „legma­gya­rabb” váro­sának tartják, a lakosság döntő több­sége még ma is magyarnak vallja magát. A város fő ne­ve­zetes­sé­ge a Zentai csata emlék­ki­látója a hatalmas vá­ros­háza tornyában. Itt a szép kilátás mellett a helyiek bemu­tatják a magyar törté­nelem egyik leg­fon­to­sabb győztes csatáját. 1697-ben a város mellett mértek döntő csapást Savoyai Jenő herceg katonái a törö­kökre, és ezzel vált végle­gessé Magyar­ország török uralom alóli felsza­ba­dítása.
Szállás Újvidéken (2 éj).

2. nap: Horvátország / Kelet-Szlavónia: Újlak (Ilok), Eszék (Osijek)
Kirándulás Horvátországba. Délelőtt az Újlaki család ősi fész­kével is­mer­ke­dünk. A Duna fölé emel­kedő, egykor hatalmas várból mára csak falak és egyes épületek maradtak meg. A várnegyed terü­letén meg­néz­zük azt a szép neogó­tikus temp­lomot, ahol a Nándorfe­hér­vári diadal hadve­zére, Kapisztrán Szent János sírem­léke talál­ható, majd lehe­tő­ség lesz a várkas­télyban berendezett törté­neti múzeum meg­te­kin­té­sé­re. Ezt köve­tően Kelet-Horvát­ország leg­na­gyobb városa, Eszék felé vesszük az irányt, ahol a vá­ros­né­zés főbb állo­másait a várne­gyed egészen kü­lön­le­ges barokk épü­let­együt­tese, a ka­ted­rá­lis, a belváros sze­cesszi­ós palotái és a Dráva-parti han­gu­la­tos sétány je­lentik.

3. nap: Újvidék (Novi Sad), Karlóca (Sremski Karlovci), Fruška Gora-i kolostorok
A délelőttöt Újvidéken, a Vajdaság főváro­sában, Szerbia második leg­fon­to­sabb váro­sában töltjük. A város fő ne­ve­zetes­sé­ge a Péter­váradi erőd, melyet a Habs­burgok a törökök 1692-es kiűzése után építettek, ez lett a biro­dalom egyik leg­na­gyobb erődít­ménye. Érdemes körbe­sé­tálni a várfa­lakon, szép pano­ráma nyílik Újvi­dékre, a Dunára és a környező tájra. (Figyelem: az erődbe autó­busszal nem lehet felmenni, a kiszál­lító helytől 200 lépcső vezet fel – 5-10 perc. Aki a lépcső­zést nem vállalja, annak taxival lesz lehe­tő­sége felmenni – kb. 200 dínár/taxi.)
Az erőd meg­te­kin­té­se után séta Újvidék han­gu­la­tos belváro­sában, sza­bad­idő, majd utazás a Duna mentén Újvidék Szent­end­réjére, Karló­cára. Is­mer­ke­dés a tör­té­nel­mi hangu­latú kisvá­rossal, lá­to­ga­tás az ortodox ka­ted­rá­lisban és a Karlócai béke emlék­ká­pol­ná­jában. A délutáni órákban a Fruška Gora (magyarul a Tarcal-hegység) híres kolos­to­raival is­mer­ke­dünk. Ezek a szerb ortodox kolos­torok a XV-XVIII. században épültek, valaha 30 körül volt a számuk, ezek közül 17 maradt fenn. Láto­gatás 2-3 kolos­torban (szép épületek, gyönyörű freskók), majd to­vább­uta­zás a szerb fő­vá­ros­ba, Belgrádba, szállás (3 éj).

4. nap: Belgrád, Zimony (Zemun)
Autóbuszos és gyalogos vá­ros­né­zés a szerb fő­vá­ros­ban. A fő látni­való a Kalemegdan-erőd (az egykori Nándorfe­hér­vári vár), mely a Száva és a Duna össze­folyása fölé épült. A közös program után lesz sza­bad­idő is a belvá­rosban (elegáns üzletek, han­gu­la­tos kávézók, éttermek). A délu­táni órákban a Duna-parti Zimonnyal is­mer­ke­dünk. A régi Magyar­ország talán legdélibb városa manapság már Belgrád egy város­része, han­gu­la­tos utcácskái és híres folyó­parti ét­ter­mei turisz­tikai vonz­erőt jelen­tenek. Lehe­tőség lesz fel­menni a mille­nniumi kilá­tóba, ahonnan szép pa­no­ráma nyílik a Dunára és a városra. A kilátót 1896-ban állí­tották fel, a honfog­lalás ezredik év­for­du­lóján.

5. nap: Szendrő (Smederevo) vára, Manasija-erődkolostor, Topola
Barangolás Belgrádtól délre. Elő­ször Szendrő váro­sába láto­gatunk, ahol Szerbia leg­na­gyobb kö­zép­ko­ri vára talál­ható. Ez a tele­pülés az 1400-as években Szerbia fővá­rosa volt, amikor a törökök 1459-ben elfog­lalták a várat, az a független Szerbia megszű­nését jelen­tette hosszú évszá­zadokra. Is­mer­ke­dés a Duna partján álló hatalmas erődít­ménnyel, melynek a keleti részén álló cita­della egészen látvá­nyos. 
Ezután a török veszély idején épült Manasija-erődko­lostorhoz láto­gatunk. A kü­lön­le­ges épü­let­együt­tes temp­lomát értékes kö­zép­ko­ri freskók díszítik. Délután a szerb királyi család, a Karađorđević dinasztia váro­sába, Topolára utazunk. Is­mer­ke­dés a városka ne­ve­zetes­sé­geivel, melyek közül kiemel­kedik a pompás mozai­kokkal díszí­tett Szent György-temp­lom, benne a Karađorđević mauzóleummal.

6. nap: Viminacium, Galambóc (Golubac) vára, Vaskapu, Lepenski Vir, Kazán-szoros, Kladovo
Búcsú Belgrádtól, utazás keleti irányba. Délelőtt egy római kori város marad­ványait nézzük meg. Viminacium fontos tarto­mányi szék­hely volt, több érdekes épületet is megmu­tatnak majd a helyiek. 
A kö­vet­ke­ző megál­lónk egy pazar fekvésű várrom a Duna jobb partján, a magyar törté­ne­lemben is szerepet játszó Galambóc vára. Galambóc város­kánál kezdődik a Vaskapu Nemzeti Park. A Vaskapu Európa talán leg­na­gyobb szurdok­völgye, 100 km-en keresztül több száz méter magas hegyek között kanyarog a Duna. Az országút vagy a folyó­parton halad, vagy a sziklák tetején, a látvány végig lenyű­gőző. Többször lesz fotó­szünet útközben. A legvad­re­gé­nyesebb rész a Kazán-szoros, ahol a Duna mindössze 150 méter széles. Még a Kazán-szoros előtt megte­kin­tünk egy érdekes régé­szeti lelő­helyet a törté­nelem előtti korból. Lepenski Vir európai hírű, egy kü­lön­le­ges kőkor­szaki kultú­rával fogunk megis­merkedni, a múzeum a legjobbak közé tartozik Szerbi­ában. Szállás a Duna-menti Kladovo váro­sában (1 éj). A szállodai szobák elfoglalása után az ér­dek­lő­dő­ket az autó­busz elviszi a közeli Trajanus híd marad­vá­nyaihoz. Szinte hihe­tetlen, hogy már az ókorban, Trajanus római császár ural­kodása alatt híd épült a Dunán itt, ahol a folyam 1 km széles.

7. nap: Vaskapu (sétahajózás), Herkulesfürdő (Băile Herculane)
Körutazásunk megko­ro­ná­zását jelenti a délelőtti 2 órás hajó­ki­rán­dulás a Dunán. A hajóról csodá­latos pano­ráma nyílik a Vaskapu, a Kazán-szoros fen­sé­ges hegyvi­lá­gára. Jól látszik majd a Duna román oldalán Decebal dák király mo­nu­men­tá­lis, sziklából kifa­ragott fejszobra. A hajó­zást köve­tően búcsú Szerbiától, átkelés Romá­niába, és to­vább­uta­zás a közeli Herku­les­für­dőre. Ez a hatalmas hegyek között fekvő kisváros az Osztrák-Magyar Monar­chia idején a biro­dalom egyik leghí­re­sebb fürdő­helye volt, nagy­szerű paloták, szál­lodák épültek. Ezeket az épüle­teket az utóbbi években elkezdték felú­jítani, még nincsenek kész a munká­la­tokkal, de ez az épü­let­együt­tes így is jelentős turisz­tikai értéket képvisel. A herkules­fürdői közös séta és sza­bad­idő után indulás haza­felé a Karánsebes – Temesvár – Nagylak – Szeged – Kecskemét út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, aztán Székesfe­hér­várra az esti órákban.

Kapcsolódó cikkek

» Főszezoni akció Horvátországban: nyaralás akár 30% kedvezménnyel! - Kovács Attila, 2013. július. 29
» Európa 9 legolcsóbb nagyvárosa! - Etédi Alexa, 2013. május. 14
» Az egyik legszebb kisváros Dalmáciában - Trogir - Kovács Attila, 2014. január. 21
» Opatija reggeli fényben - Kovács Attila, 2013. június. 28
» Ismét ideiglenes konzuli szolgálat Splitben - Etédi Alexa, 2013. június. 18
» Látnivalók és érdekességek Krk szigetén - Kovács Attila, 2014. augusztus. 18
» Montenegro legszebb strandjai - Sveti Stefan - Kovács Attila, 2014. január. 09
» Krk városa, Horvátország - Kovács Attila, 2013. június. 20

Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető.

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­buszos uta­zást, a 6 éj­sza­kai szál­lást regge­livel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést és a felsorolt progra­mo­kat, de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyek, fakultatív programok árát.

Kötelező költségek: 

BBP biztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Zenta emlékkilátó RSD 150,-
Újlak múzeum HRK 30,-
Zimony millenniumi kilátó RSD 150,-
Szendrő vár RSD 120,-
Topola Szt. György templom a mauzóleummal RSD 400,-
Viminacium RSD 500,-
Galambóc  vár RSD 450,-
Lepenski Vir RSD 350,-
Vaskapu hajózás EUR 12,-

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­auto­mata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

Színvonalas szállodákban, kétágyas, fürdőszobás szobákban.
- 2 éjszaka Újvidéken egy szép és modern 4 csillagos szállodában, mely a belvárostól 2 km-re található.
- 3 éjszaka Belgrádban egy városközponthoz közeli 4 csillagos szállodában.
- 1 éjszaka Kladovóban egy 4 csillagos wellness szállodában, mely a Duna-parti sétány mentén található.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében igényelhető.

Étkezés: 
A részvételi díj reggelis ellátást tartalmaz. Félpanzió felár ellenében kérhető.
Vízum: 
A beutazási feltételekről, az esetleges vízum kötelezettségekről és díjaikról információkat a Konzuli Szolgálat honlapján talál:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!