Nagy svájci körutazás

Nagy svájci körutazás

8 napos buszos utazás Svájcban

Svájc Európa egyik legszebb országa. Szinte min­den megtalálható itt, ami a turisták számára vonz­erővel bír: varázslatos alpesi tájak; kristálytiszta vizű tavak; hangulatos, középkori kisvárosok; régi várak, katedrálisok; modern nagyvárosok ... A körutazás során utasaink Svájcnak mind a német, mind a francia, mind az olasz részéből kapnak ízelítőt, de az út legnagyobb élménye az Alpok fenséges hegyvilága lesz.

Alapár tartalmazza

Az autóbuszos utazást, a 7 éjszakai szállást reggelivel, az út­le­mon­dási biztosítást, a felsorolt programokat és az idegenvezetést.

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, és a belépődíjakat.

Hossz: 
8 nap
Szállás: 
szálloda
Program: 

1. nap: Innsbruck
Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 5.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Bécs – Salzburg – Innsbruck út­vo­na­lon. Séta Innsbruckban, Tirol főváro­sában, majd to­vább­uta­zás az Inn alpesi völgyében a tiroli szállodához (1 éj).

2. nap: St. Gallen, Schaffhausen, Zürich, Axenstrasse, Altdorf
Utazás az Arlberg-hágó – Feldkirch – Bodeni-tó út­vo­na­lon St. Gallenbe. A barokk ka­ted­rá­lis és a vi­lág­örök­séghez tartozó kolos­tor­könyvtár meg­te­kin­té­se, majd rövid szabad program. To­vább­uta­zás a schaffhauseni Rajna-vízeséshez (Európa leg­bő­vizűbb víze­sése). Délután is­mer­ke­dés Zürich-hel. Séta az óvárosban és a Bahnhofstrassén, a világ egyik legelő­kelőbb üzlet­ut­cáján. Késő délután to­vább­uta­zás egy gyönyörű autó­úton, az Axenstrassén, majd Altdorfban a Tell Vilmos emlékmű meg­te­kin­té­se. Szállás egy közép-svájci alpesi szál­lo­dá­ban, egy tipikus svájci faluban, 3000 méter magas hegy­ó­riások között (2 éj).

3. nap: Szent Gotthárd-hágó útja, Lugano, hajózás a Luganói-tavon, Locarno
Kirándulás az olasz Svájcba. Utazás a Szent Gotthárd-hágó útján, vad­re­gé­nyes alpesi tájakon keresztül Ticino kantonba (több fotó­szünet útközben). Ticino jellemzői a kris­tály­tisz­ta vizű alpesi tavak, partjaikon medi­terrán növény­zettel, és a han­gu­la­tos, olaszos jellegű üdülő­városok. Délelőtt séta Luganóban, a Luganói-tó partján fekvő medi­terrán hangu­latú városban. A közös program után sza­bad­idő, illetve az érdek­lő­dőknek lehe­tő­ség részt venni egy séta­ha­jó­záson az elbű­völő Luganói-tavon. A hajóról – mind svájci, mind olasz felség­te­rületről – meg­cso­dál­hat­juk a part mentén hirtelen kiemel­kedő hegy­vo­nu­la­to­kat, a tóparti ódon hangu­latú tele­pü­léseket és a dús, színpompás vege­tációt.
Délután is­mer­ke­dés az olasz Svájc másik híres váro­sával, a Maggiore-tó partján fekvő Locarnóval. A város­köz­pont felett emelkedik a Madonna del Sasso kolostor, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a városra, a tóra és a környező hegyekre (sikló vezet fel a kolostorhoz).

4. nap: Luzern, Jungfrau, Trümmelbach gleccser­víz­esések
Kora délelőtt séta az egyik leghan­gu­la­tosabb svájci városban, Luzernben. A város jelké­peinek, a Kapell­brückének (kö­zép­ko­ri fedett fahíd) és az Orosz­lános emlék­műnek a meg­te­kin­té­se. To­vább­uta­zás Interlaken érin­té­sével a Berni-Alpok (a Jungfrau-csoport) 4000 m magas hegyei között fekvő Lauter­brunneni-völgybe, Európa talán leg­szebb gleccser­völ­gyébe. Lehe­tőség könnyű túrá­zásra, vagy pedig a híres Jungfrau fogas­ke­rekű vasúttal egy kilátó­pont eléré­sére. A pano­ráma egy életre szóló élmény. Délután a Trümmelbach gleccser­víz­esések meg­te­kin­té­se (10 vízesés egy hegy belse­jében), majd utazás tipikus alpesi tájakon keresztül Svájc nyugati ré­szé­be, a francia Svájcba. Szállás Aigle kör­nyé­kén, egy gyönyörű fekvésű alpesi szál­lo­dá­ban (3 éj).

5. nap: Lausanne, Genf
Is­mer­ke­dés a francia Svájc 2 nagyvárosával, Lau­sanne-nal és Genffel. Mindkét város Nyugat-Európa leg­na­gyobb tava, a csodá­latos fekvésű Genfi-tó partján talál­ható. Elő­ször Lausanne-ba utazunk. Ebben a városban van a Nemzet­közi Olim­piai Bizottság központja. Séta az óvárosban, Svájc talán legran­gosabb műem­lé­kének, a Notre Dame ka­ted­rá­lisnak a meg­te­kin­té­se. Lehe­tőség az Olim­piai Múzeum meglá­to­ga­tására, mely néhány évvel ezelőtt megkapta „Az év európai múze­uma” kitüntetést. 
To­vább­uta­zás Genfbe. Több világ­szer­vezet szék­helye van ebben a patinás hangu­latú városban (ENSZ, Nemzet­közi Vörös­ke­reszt stb.). Vá­ros­né­zés (Diplo­ma­ta­negyed, Nemzetek Palo­tája, St. Pierre Kated­rális, Refor­máció Emlék­műve stb.), majd a Genfi-tó északi partja mentén vissza­uta­zás a szállodába. Pára­mentes időben az autó­pá­lyáról nagy­szerű pano­ráma nyílik a Mont Blanc-ra.

6. nap: Zermatt, Matterhorn
Pihenés az Alpokban.
Fakultatív program: kirándulás Wallis kantonba. Utazás a Rhone folyó közel 4000 méteres hegy­lán­cokkal határolt völgyében, Martigny és Sion városok érin­té­sével a Matter-völgybe. Csodálatos tájakon keresztül érkezünk Täsch-be. Innen lehe­tő­ség fogas­ke­rekű vasúttal tovább­utazni Zermattba. Ez a kisváros, mely a Matterhorn lábainál fekszik 1600 méteres magas­ságban, az Alpok egyik legele­gánsabb üdülő­helye. Is­mer­ke­dés a várossal, lehe­tő­ség könnyű túrá­zásra, vagy pedig fogas­ke­rekű vasúttal a Gornergrat szikla­ge­rin­cének eléré­sére (3100 méter). Léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma nyílik innen a "havasok aré­nájára", a gleccserek soka­sá­gára. Tucatnyi 4000 méter feletti csúcs vesz körül minket, köztük az Alpok második leg­ma­ga­sabb csúcsa, a Dufourspitze a Monte Rosa-csoportban (4634 m) és a világ­hírű piramis formájú hegy­csúcs, a Matterhorn (4478 m).
A fakultatív program ára: 6.000 Ft (garantált indulás). Figyelem: A fogaskerekű vasúttal utazóknak a vonatjegy a helyszínen fizetendő.

7. nap: Chillon vízivára, Bern, Liechtenstein
Délelőtt Svájc egyik leg­ér­de­ke­sebb tör­té­nel­mi em­lé­két, Chillon vízi­várát nézzük meg. To­vább­uta­zás Bernbe, Svájc főváro­sába. Az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó óváros az Aare folyó hajtű­ka­nyarjában fekszik. Séta a leg­je­len­tő­sebb ne­ve­ze­tes­sé­gek­hez (medvepark, vá­ros­háza, pano­rá­ma­pontok, par­la­ment, óratorony stb.), majd indulás haza­felé. A késő délutáni órákban is­mer­ke­dés Vaduzzal, a miniállam, Liechtenstein fővá­ro­sával, majd átkelés Auszt­riába, utazás Vorarlbergen át a tiroli szállodába (1 éj).

8. nap: Rattenberg
Délelőtt séta egy kö­zép­ko­ri hangu­latú tiroli kis­vá­rosban, az Inn partján fekvő Rattenbergben (gyö­nyö­rű­szép plébá­niatemp­lom), majd haza­uta­zás a Salzburg – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra az esti órákban.

Figyelem: az 5. és a 6. nap programja az időjárástól függően felcserélődhet.

Kapcsolódó cikkek

» Kiváló síszállás Ausztriában - Dorfhotel Seeleitn - Kovács Attila, 2018. május. 18
» Síelés Heiligenblutban - Hunguest Hotel Heiligenblut téli ajánlat! - Kovács Attila, 2018. május. 14
» Schlögener Schlinge - Hegedüs Anett, 2018. január. 03
» Az első hó Karintiában - Kovács Attila, 2016. november. 19
» Túra a Dürre Wandon - Ürögi Beáta, 2014. január. 17
» Wasserloch szurdok, Ausztria - Kovács Attila, 2013. október. 24
» Bécs este - Kovács Attila, 2013. október. 14
» Felhőszakadás után sárlavina öntötte el az UNESCO világörökségi várost, Hallstattot - Etédi Alexa, 2013. június. 26
Fakultatív programok

Fakultatív program: kirándulás Wallis kantonba. Uta­zás a Rhone folyó közel 4000 méteres hegy­lán­cok­kal határolt völgyében, Martigny és Sion városok érin­té­sé­vel a Matter-völgybe. Csodálatos tájakon ke­resz­tül érkezünk Täsch-be. Innen lehetőség fogaskerekű vasúttal továbbutazni Zermattba. Ez a kisváros, mely a Matterhorn lábainál fekszik 1600 méteres ma­gas­ság­ban, az Alpok egyik legelegánsabb üdülőhelye. Ismerkedés a várossal, lehetőség könnyű túrázásra, vagy pedig fogaskerekű vasúttal a Gornergrat sziklagerincének elérésére (3100 méter). Léleg­zet­el­állító panoráma nyílik innen a "havasok arénájára", a gleccserek sokaságára. Tucatnyi 4000 méter feletti csúcs vesz körül minket, köztük az Alpok második legmagasabb csúcsa, a Dufourspitze a Monte Rosa csoportban (4634 m) és a világhírű piramis formájú hegycsúcs, a Matterhorn (4478 m). A fakultatív program ára: 6.000 Ft/fő (garantált indulás). Figyelem: A fogaskerekű vasúttal utazóknak a vonatjegy a helyszínen fizetendő.

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autóbuszos utazást, a 7 éjszakai szállást reggelivel, az út­le­mon­dási biztosítást, a felsorolt programokat és az idegenvezetést.

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, és a belépődíjakat.

Kötelező költségek: 

BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Belépődíjak
Az árak tájékoztató jellegűek!

St. Gallen kolostorkönyvtár CHF 10,-
Schaffhausen Rajna-vízesés CHF 1,50
Lugano hajózás CHF 13,-
Locarno sikló CHF 5,-
Jungfrau fogaskerekű vasút Wengernalpig CHF 38,20
vagy CHF 49,40 (Kleine Scheideggig)
Trümmelbach-gleccservízesések CHF 11,-
Täsch-Zermatt kisvasút CHF 16,40
Zermatt-Gornergrat fogaskerekű CHF 78,40
Chillon vízivár CHF 9,50

Figyelem: Az itt felsorolt programokon a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Az indulástól számított egy hónapon belül már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A teljes részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­auto­mata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

1-1 éj­sza­ka tran­zit­szál­lás Nyugat-Ausztriában, 5 éj­sza­ka Svájcban, gyönyörű fekvésű szál­lo­dák­ban, 2-3 ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.

Az alább felsorolt időpontok esetében Aigle kör­nyé­kén (4., 5. és 6. éj­sza­ka) egy belső úszó­me­dencés, emelt szintű 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban lesznek elhe­lyezve, a többi csoport pedig egy normál 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban.
Május 12, 23, június 13, 20, 23, július 04, 07, 18, 28, augusztus 08, 11, 15, 22, szeptember 01, 12, 22., október 03.

Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A reggeli a közép-svájci szál­lo­dá­ban (2 éj) bő­ví­tett kon­ti­nen­tális, a többi helyen pedig büfé. A vacsorák háromfogásosak. Félpanziós ellátás felár ellenében kérhető. Az alább felsorolt időpontok esetében az Aigle környéki szál­lo­dá­ban büfévacsorát kapnak a fél­pan­ziós felárat befizető utasaink. Május 12, 23, június 13, 20, 23, július 04, 07, 18, 28, augusztus 08, 11, 15, 22, szeptember 01, 12, 22., október 03.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Svájcba.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Vélemények, értékelések
4.8
3 értékelés alapján
Szervezés értékelése
5.0
Program értékelése
5.0
Szállás értékelése
4.0
Túravezetők értékelése
5.0
Utazás értékelése
5.0
Nagy svájci körutazás
Budapest, VII. kerület
4.8
Gyonyoru ut volt!
Érsekújvár
4.8
Nagyon jól szervezett út volt, kítűnő túravezetővel és sofőrrel. Kedves Tímea és Robi minden dicséretet megérdemel.
Siófok
4.8
Nagyon szervezett és jól kialakított programon vehettünk részt. Köszönjük az utazási irodának ezt a nagyszerű élményt!
Írjon véleményt Ön is!
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!