Spanyol körutazás II.

11 napos buszos körutazás Spanyolországban

Az Ibériai-félszigeten fekvő Spanyolország változatos földrajzával, homokos tengerpartjaival és történelmi emlékeivel még mindig új és újabb meglepetéseket tud okozni. Az Európa legépebben maradt középkori városa - Cáceres, az elbűvölő Granada, Málaga, Gibraltár, Sevilla, Madrid, vagy az El Escorial a világ 8. csodájának tartott kolostorpalota.

Alapár tartalmazza

A repülőjegyet, a helyi autóbuszt Spanyolországban, a 10 éj­sza­kai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, a kísérő ide­gen­ve­ze­tő­t indulástól érkezésig és a helyi idegenvezetéseket.

Alapár nem tartalmazza

A repülőtéri illetéket, baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, belépők árát.

Hossz: 
11 nap
Szállás: 
szálloda
****
Program: 

1. nap: Madrid
Elutazás a Ferihegyi repülőtérről Madridba a délutáni órákban. Megér­kezés után transzfer a szál­lodába (1 éj).

2. nap: Madrid, Toledo
Autóbuszos vá­ros­né­zés Madridban: óváros, a Habs­burg és a Bourbon dinasz­tiák Madridja, a Királyi Palota, a modern Madrid a hiva­tali negyeddel stb. To­vább­uta­zás Toledóba, a spanyol királyok ősi szék­vá­ro­sába. Vá­ros­né­zés: XIV. sz-i ka­ted­rá­lis, Kincs­tár, El Greco-emlékek, zsina­góga stb. Toledót a világ mű­em­lé­kek­ben egyik leggaz­dagabb váro­sának tart­ják. Szállás Toledóban (1 éj).

3. nap: Granada
A „királyi” várostól délre fekvő La Mancha vidékét, Don Quijote kaland­jainak földjét átszelve, majd hatalmas szőlős­kertek és olaj­fa­li­getek között haladva meg­ér­kezés Grana­dába. Is­mer­ke­dés a várossal, lehe­tő­ség a Királyi Kápolna meglá­to­ga­tására. Ezt köve­tően az utolsó szultáni rezi­dencia, a világ­hírű Alhambra palota és a Generalife kertek meg­te­kin­té­se. (2008 janu­árjától az Alhambra be­lé­pő­fog­la­lá­sá­val kap­cso­lat­ban új szabá­lyozás lépett érvénybe. E sza­bá­lyo­zás szerint a belépők csak két hónappal a lá­to­ga­tás napját mege­lőzően fog­lal­ha­tó­ak. Ezért part­ner­iro­dánk is a fenti felté­te­lekkel tudja a cso­port­be­lé­pő­ket lekérni, és nagy eséllyel vissza­iga­zol­ni. Az elmúlt 8 év alatt – tehát a fenti szabá­lyozás beve­ze­tése óta – a több mint 70 spa­nyol­or­szági köru­ta­zásunk során egyszer sem fordult elő, hogy vala­melyik csoport ne tudta volna az Alhambrát meglá­to­gatni.)
Szállás Granadában (1 éj).

4. nap: Málaga, Ronda
Utazás Spanyolország szub­tró­pusi tenger­part­jára, a Costa del Solra, a „Napos­part”-ra. Rövid vá­ros­né­zés Málagában, a Costa del Sol „fővá­ro­sában", majd to­vább­uta­zás az egyedül­álló fekvésű Ronda váro­sába, mely nevével ellen­tétben Anda­lú­ziának egyik leg­szebb városa. Az ódon hangu­latú óvárost két részre osztja egy több mint 100 méter mély szurdok. Szállás egy ten­ger­par­ti üdülő­helyen, Torremolinosban (2 éj).

5. nap: Torremolinos, Gibraltár
Pihenés a ten­ger­parton.
Fakultatív program: Kirán­dulás Gibraltárba, az Ibériai-félsziget legdélibb ré­szé­be, amely 1704 óta brit felség­terület. 
A fakultatív program ára: 13.900 Ft, mely tar­tal­maz­za a város­néző kisbusz árát is (garantált indulás).

6. nap: Córdoba, Sevilla
Elutazás Córdobába, a Córdobai Kalifátus egykori fő­vá­ro­sába. A Nagy Mecset meg­te­kin­té­se, mely a város legfőbb látni­va­lója, valaha a nyugati iszlám fő­me­cset­je volt (20.000 négy­zet­méter alap­te­rület, 850 márvány­oszlop). Ezt köve­tően séta az óváros szűk utcáin, illetve a Zsidó negyedben. Délután to­vább­uta­zás Sevillába, Andalúzia fővá­ro­sába, is­mer­ke­dés a várossal. Szállás Sevillában (1 éj).

7. nap: Sevilla, Mérida
A sevillai vá­ros­né­zés foly­tatása: Plaza de Espana, Alcázar palota, Santa Cruz negyed (az egykori zsidó ne­gyed), a világ egyik leg­na­gyobb ka­ted­rá­lisa a híres harang­to­ronnyal (a Giraldával). Elutazás Sevillából Méridába, Spanyol­ország római kori emlé­kekben leggaz­dagabb váro­sába. Rövid séta, majd to­vább­uta­zás a cáceresi szállodába (1 éj).

8. nap: Cáceres, Plasencia, Candelario
Vá­ros­né­zés Cáceresben, melynek tör­té­nel­mi bel­vá­rosa a közép­korba viszi vissza a láto­gatót (Euró­pa egyik legépebben megma­radt kö­zép­ko­ri városa). A dombra épült óvárost 12 toronnyal meg­erő­sí­tett vá­ros­fal veszi körül. 
To­vább­uta­zás válto­zatos extremadurai és kasztíliai tá­ja­kon keresztül Salamanca irányába. Útközben rövid lá­to­ga­tás Plasenciában, melynek ka­ted­rá­lisa impozáns látványt nyújt, majd kitérőt teszünk egy el­bű­vö­lő hegyi faluba, Candelarióba. Szállás Sala­man­ca mellett (1 éj).

9. nap: Salamanca, Ávila
Délelőtt vá­ros­né­zés Spanyolország híres egye­temi váro­sában, Salamancában, mely tele van mű­emlé­kek­kel (gyönyörű főtér, a régi és az új ka­ted­rá­lis, a Kagylók háza, az egyetem épületei stb.). Délután Ávi­lá­val is­mer­ke­dünk, Szent Teréz váro­sával, amely kö­zép­ko­ri város­képét napja­inkig megőrizte (2,5 km-es város­fal­rend­szer 88 bástyával). Szállás Sego­viá­ban (1 éj).

10. nap: Segovia, El Escorial
A segoviai vá­ros­né­zés során megtekintjük a híres római vízve­ze­téket, valamint az óvárost ősi nemesi háza­ival és román stílusú temp­lomaival. Lehe­tőség a csupa torony Alcázar palota meg­te­kin­té­sé­re is. To­vább­uta­zás Madrid irányába a Guadarrama-hegy­sé­gen keresztül. Útközben az El Escorialban, a világ nyolcadik csodá­jának tartott kolos­tor­palotában te­szünk lá­to­ga­tást (II. Fülöp királyi lakosz­tályai, nagy­temp­lom, a spanyol királyok mauzó­leuma stb.). Szállás Madridban (1 éj).

11. nap: Madrid
Szabadidő Madridban, illetve az érdeklődők ide­gen­ve­ze­tőnk­kel egy közös sétát tehetnek a Királyi Palota – Puerta del Sol – Prado út­vo­na­lon. Ezután lehe­tő­ség a Prado (Európa egyik leggaz­dagabb képtára) vagy egyéb más ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re. A késő délutáni órákban transzfer a repülő­térre, elutazás Buda­pest­re.

Kapcsolódó cikkek

» A Guell Park, Barcelona - Kovács Attila, 2017. szeptember. 21
» A nyár Barcelonában - Kovács Attila, 2017. június. 30
» Barcelona hangulata - Kovács Attila, 2016. december. 23
» A legszebb park a világon – Park Güell - Etédi Alexa, 2013. július. 23
» Barcelona újra alkot: Tündérmese és Kísértetház keveredik - Etédi Alexa, 2013. május. 17
» La Sagrada Familia - Ürögi Beáta, 2013. január. 28
» Egy tündéri kis település Angliában: Bibury - Kovács Attila, 2018. január. 14
» Tenerife hegyvidéki tájain... - Kovács Attila, 2017. július. 23
Fakultatív programok

Kirándulás Gibraltárba, az Ibé­riai-félsziget legdélibb részébe, amely 1704 óta brit felségterület. A fakultatív program ára: 13.900 Ft, mely tar­tal­maz­za a városnéző kisbusz árát is (garantált indulás).

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyet, a helyi autóbuszt Spanyolországban, a 10 éj­sza­kai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, a kísérő ide­gen­ve­ze­tő­t indulástól érkezésig és a helyi idegenvezetéseket.

Alapár nem tartalmazza: 

A repülőtéri illetéket, baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, belépők árát.

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték.
BBP biztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Toledo katedrális és kincstár EUR 8,-
zsinagóga EUR 2,50
Santo Tomé EUR 2,50
Granada Alhambra EUR 26,-
Sevilla Alcázar palota EUR 9,50
katedrális EUR 9,-
Córdoba Nagy Mecset EUR 8,-
El Escorial EUR 8,-
Segovia Alcázar palota EUR 3,50
Madrid Prado EUR 15,-
Mérida színház EUR 8,-
Salamanca katedrális EUR 4,-

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Induláshoz képest egy hónapon belüli foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Menetrend szerinti, közvetlen repülőjárattal Mad­rid­ig és vissza, Spanyolországban lég­kon­dicio­nált autóbusszal.

Szállás: 

10 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kétágyas, für­dő­szo­bás szobákban.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj félpanziós ellátást tartalmaz.
Vízum: 
Vízum nem szükséges. Magyar állampolgár turizmus céljából három hónapig vízum nélkül tartózkodhat Spanyolországban, ha az útlevele legalább még hazaérkezéstől számítva még három hónapig érvényes. Magyar állampolgár érvényes személyi igazolvánnyal is beutazhat.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése ajánlott. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára. Védőoltásra nincs szükség.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!