Baszkföldtől Lisszabonig

16 napos körutazás Portugáliában, valamint Észak- és Nyugat-Spanyolországban

16 napos körutazásra hívjuk, ahol Portugál és Spanyol látnivalókkal, kincsekkel ismerkedhet meg. Bilbao építészeti cso­dá­já­val, a Guggenheim múzeum világhírű, szu­per­mo­dern épü­let­együt­tesével, Santiago de Compostela - a keresztény világ egyik legfontosabb zarándokhelyével, Coimbra - Portugália ősi egyetemi vá­ro­sával, Cabo da Roca, az európai szárazföld legnyugatibb pontjával, mely 145 méter magasra emelkedik ki az óceánból ...

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a 15 éj­sza­kai szállást reggelivel, 13 va­cso­rát, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a kísérő ide­gen­ve­ze­tőét az indulástól az ér­ke­zés­ig, a felsorolt progra­mo­kat és egyes városokban a helyi idegenvezetéseket.

Alapár nem tartalmazza

A repülőtéri illetéket, baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, belépők árát.

Hossz: 
16 nap
Szállás: 
szálloda
****
Program: 

1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről a Déli pá­lya­ud­vartól reggel 5.30-kor. Székesfe­hér­várról az autó­busz 6.30-kor in­dul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre – Verona út­vo­na­lon. Szállás Észak-Olasz­or­szág­ban (1 éj).

2. nap: Carcassonne
Utazás az Olasz Riviérán és Dél-Franciaországon keresztül a Sanremo – Nizza – Montpellier út­vo­na­lon. Késő délután rövid séta Carcassonne hatalmas falakkal körülvett óváro­sában, majd to­vább­uta­zás a Toulouse melletti szállodába (1 éj).

3. nap: San Sebastián
Utazás tovább Franciaország délnyugati részén, a Pireneusoktól északra, a Toulouse – Pau – Biarritz út­vo­na­lon. Átkelés Spanyol­or­szágba, érkezés Baszk­föld egyik neve­zetes váro­sába, San Sebastiánba (baszk nyelven: Donostiába) a kora délutáni órákban. Ez a város egy gyönyörű tenger­öböl partján fekszik, Spanyol­ország legele­gán­sabb ten­ger­par­ti üdülő­he­lyé­nek tartják. Sokan azt mondják: aki meg­lát­ja San Sebastiánt, az azonnal bele­szeret. Vá­ros­né­zés, rövid szabad program, majd to­vább­uta­zás Bilbaóba, Baszk­föld leg­na­gyobb váro­sába, szállás (1 éj).

4. nap: Bilbao, Altamira-barlang, Santillana del Mar, Comillas
Kora délelőtt is­mer­ke­dés Bilbao építé­szeti cso­dá­já­val, a Guggenheim múzeum világ­hírű, szu­per­mo­dern épü­let­együt­tesével. (Figyelem: A múzeum meg­te­kin­té­se nem szerepel a prog­ramban, hiszen ebben az esetben az épület, a „titá­niumból készült virág­köl­te­mény” a fő neve­ze­tesség.) 
Ezt köve­tően búcsú Baszk­földtől, utazás Spa­nyol­or­szág északi partjai mentén, gyönyörű tájakon ke­resz­tül. A part­menti nagy hegyek látványa, az Angliára vagy Norman­diára emlé­kez­tető zöld rétek és erdők, a han­gu­la­tos tele­pü­lések kellemes meg­le­pe­tést je­len­te­nek a turis­táknak. Útközben megné­zünk két gyö­nyö­rű kisvárost, Santil­la­na del Mart és Comillast. Santil­la­na egy igazi késő kö­zép­ko­ri gyöngy­szem, ahol minden ház egy külön tanul­mányt érdemel, sokak szerint Spanyol­ország legbá­josabb kisvá­rosa; Comillas egyik kurió­zuma pedig Gaudí mese­pa­lo­tá­ja, az El Capricho.
A nap szen­zá­cióját az Altamira-barlang múze­umának meg­te­kin­té­se jelenti. Az Altamira-barlangban fe­dez­ték fel a XIX. században a világ talán leghí­re­sebb őskori szik­la­raj­zait (az őskori művé­szetek Sixtus-kápolnája). A barlang turisták számára nem láto­gatható (a szik­la­rajzok megó­vása érde­kében), de a barlang mellett épült múze­umban elké­szí­tették a barlang és a szikla­rajzok pontos má­so­la­tát.
Szállás Asztúria herceg­ségben, egy óceán­parti kis­vá­rosban, Gijón mellett (1 éj).

5. nap: Santiago de Compostela
Utazás Spanyolország északnyugati ré­szé­be, Santi­ago de Compostelába, a keresz­tény világ egyik leg­fon­to­sabb zarán­dok­helyére (itt őrzik Szt. Jakab apos­tol földi marad­vá­nyait). A gyönyörű óváros tele van értékes műem­lé­kekkel, de a leg­fon­to­sabb lát­ni­va­ló a Szt. Jakab-ka­ted­rá­lis, ahol az apostol sírja talál­ható. Vá­ros­né­zés, majd szabad program. Szállás Santiago de Compostelában (1 éj).

6. nap: Porto
Utazás Portóba, Portugália második leg­na­gyobb vá­ro­sába. Törté­nelmi központja része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek. A vá­ros­né­zés során lá­to­ga­tást te­szünk a Szent Ferenc-temp­lomban és a tőzs­de­pa­lo­tá­ban is. Ez utóbbi gyöngy­szeme a le­nyű­gö­ző­en szép arab szalon. A program végén bete­kintés egy bo­ros­pin­cé­be, kóstoló a híres portó­iból. Késő délután lehe­tő­ség fakultatív séta­ha­józásra a Douro folyón. Szállás Portóban (1 éj).

7. nap: Coimbra, Fátima, Óbidos
Utazás Coimbrába, Portugália ősi egyetemi váro­sá­ba. A város valaha királyi szék­hely volt, később pe­dig az ország szellemi központja, hiszen 1307-től sokáig az itteni egyetem volt az egyetlen Por­tu­gá­liá­ban. Vá­ros­né­zés, az egye­temi könyvtár meg­te­kin­té­se, melyet Európa egyik leggaz­dagabb és leg­szebb könyv­tá­rá­nak tartanak. Ezt köve­tően is­mer­ke­dés Fá­ti­má­val, a zarán­dokok váro­sával, ahol 1917-ben fél éven ke­resztül minden hónap 13-án megje­lent a Szűz­anya. Lehe­tőség a Magyar Kápolna meg­te­kin­té­sé­re is. A nap utolsó programja Óbidos, egy dombon fekvő, falakkal körül­vett kisváros, mely teljes egé­szé­ben megő­rizte kö­zép­ko­ri jellegét. Szállás Lissza­bon kör­nyé­kén (3 éj).

8. nap: Lisszabon
Autóbuszos és gyalogos vá­ros­né­zés a portugál fő­vá­ros­ban: Belém-torony, Felfe­dezők emlék­műve, Je­ro­mo­sok kolos­tora – Vasco de Gama sír­em­lé­ké­vel, kilátó­pontok, Avenida Libertade, Gul­ben­ki­an Múzeum stb. Ezután lá­to­ga­tás az 1998-as világ­ki­ál­lítás terü­letén kiala­kított város­ne­gyedbe, lehe­tő­ség az Óce­aná­rium meg­te­kin­té­sé­re.

9. nap: Sintra, Cabo da Roca, Cascais, Lisszabon
Utazás egy közeli roman­tikus kisvárosba, Sintrába, a portugál ural­kodók egykori nyári palo­tájának meg­te­kin­té­se. A kö­vet­ke­ző prog­ramunk a Cabo da Roca, az euró­pai száraz­föld legnyu­gatibb pontja. 145 méter magasra emel­kedik ki az óceánból ez a szikla, mely az óvilág végét jelenti. 
A kora délu­táni órákban séta és szabad program a szép fekvésű Cascaisban, mely a lissza­boniak ked­velt ten­ger­par­ti üdülő­városa. Ezt köve­tően pihenő a szál­lo­dá­ban, illetve az érdek­lő­dőknek lehe­tő­ségük lesz egy kirán­du­lásra a Lisszabon melletti mo­nu­men­tá­lis Krisztus Király emlék­műhöz (gyönyörű pano­ráma Lissza­bonra és a Tejo folyó tor­ko­lat­vi­dé­ké­re).

10. nap: Évora, Cáceres
Délelőtt is­mer­ke­dés Évorával, mely Portu­gália mű­em­lé­kek­ben egyik leggaz­dagabb városa (része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek). Ezt köve­tően átkelés Spanyol­or­szágba, utazás Badajoz érin­té­sével Cá­ce­res­be, melynek tör­té­nel­mi belvá­rosa a kö­zép­kor­ba viszi vissza a láto­gatót (Európa egyik legé­pebben megma­radt kö­zép­ko­ri városa). Vá­ros­né­zés, majd a szállodai szobák elfoglalása (2 éj).

11. nap: Guadalupe, Trujillo
Egész napos program Guadalupéban és Trujillóban. Guadalupe egy szép fekvésű, ódon hangu­latú kis­város, melyet megko­ronáz a hatalmas, mese­szerű erőd­kolostor (UNESCO vi­lág­örök­ség). Séta a városban, lá­to­ga­tás a kolostor pazar épü­let­együt­tesében, ahol rengeteg értékes kincset őriznek. 
Délután Pizarro szülő­vá­rosával, Trujillóval is­mer­ke­dünk. Főtere, a Plaza Mayor az egyik leg­szebb főtér Spanyol­or­szágban. A felette lévő felső­város beba­ran­go­lása felér egy időu­ta­zással. Pizarro Peru meg­hó­dí­tó­ja volt, így nem csoda, hogy a város tele van olyan pompás rene­szánsz palo­tákkal, melyeket az inkák mesés kincseiből emeltek.

12. nap: Candelario, Salamanca
Utazás változatos extremadurai és kasztíliai tájakon keresztül Salamanca irá­nyába. Útközben kitérő egy elbű­völő hegyi faluba, Candelarióba. Délután vá­ros­né­zés Spanyol­ország híres egyetemi váro­sában, Salamancában, ahol egymást érik a látvá­nyos műem­lékek (gyönyörű főtér, a régi és az új ka­ted­rá­lis, a Kagylók háza, az egyetem épületei stb.). A vá­ros­né­zés után szabad program, majd a szállodai szobák elfoglalása (1 éj).

13. nap: Burgos
Utazás Valladolid érintésével Burgosba, Észak-Spanyolország egyik legvon­zóbb váro­sába. A vá­ros­né­zés csúcs­pontját a ka­ted­rá­lis meg­te­kin­té­se jelenti (sokak szerint Spanyol­ország leg­szebb szé­kes­egy­háza). Belül olyan szép, és olyan sok gyönyörű műkincs talál­ható, hogy akár órákat el lehet tölteni a temp­lom épü­let­együt­tesében. Szállás Burgosban (1 éj).

14. nap: Santo Domingo de la Calzada
Délelőtt séta egy kö­zép­ko­ri hangulatú kis­vá­rosban, a híres El Camino zarán­dokút egyik állo­másán, Santo Domingo de la Calzadában. A város ka­ted­rá­lisának érde­kes­sége, hogy benne egy díszes kalit­kában egy élő kakast és egy tyúkot tartanak egy ősi legenda emlé­kére. To­vább­uta­zás Zaragoza és Barcelona érin­tésével a katalán tenger­partra, szállás a Costa Braván (1 éj).

15. nap: Figueres
Délelőtt Salvador Dalí szülőváro­sában, Figueresban a Dalí Múze­umot nézzük meg. Figueres szín­házát maga Dalí alakí­totta át múze­ummá az 1970-es évek elején, 5 emeletén a művész számos meg­hök­ken­tő műve van kiál­lítva (Spanyol­ország egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb múze­uma). Ezután búcsú Spanyol­or­szágtól, utazás Francia­ország földközi-tengeri partvi­déke mentén, majd az Olasz Riviérán. Tranzit­szállás Észak-Olaszországban (1 éj).

16. nap:
Hazautazás a Verona – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Székesfe­hér­várra és Buda­pest­re a késő esti órákban.

Kapcsolódó cikkek

» Egy nap Lisszabonban - Kovács Attila, 2018. január. 28
» Európa legveszélyeztetettebb műemlékei - Etédi Alexa, 2013. május. 10
» Lisszaboni történetek - utazom.com, 2013. március. 20
» A Camino katedrálisai - Burgos - Ürögi Beáta, 2013. március. 18
» Ericeira: a portugál szörfparadicsom - Kovács Attila, 2018. január. 02
» A Guell Park, Barcelona - Kovács Attila, 2017. szeptember. 21
» Tenerife hegyvidéki tájain... - Kovács Attila, 2017. július. 23
» Tenerife csodái - Kovács Attila, 2017. július. 13
Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a 15 éj­sza­kai szállást reggelivel, 13 va­cso­rát, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a kísérő ide­gen­ve­ze­tőét az indulástól az ér­ke­zés­ig, a felsorolt progra­mo­kat és egyes városokban a helyi idegenvezetéseket.

Alapár nem tartalmazza: 

A repülőtéri illetéket, baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, belépők árát.

Kötelező költségek: 

BBP biztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Altamira Múzeum EUR 3,-
Santiago de Compostela katedrális EUR 6,-
Porto Szent Ferenc-templom EUR 3,50
tőzsdepalota EUR 4,50
borkóstoló EUR 6,-
sétahajózás kb. EUR 11,-
Coimbra egyetemi könyvtár EUR 10,-
Lisszabon Jeromosok kolostora EUR 10,-
Óceanárium EUR 14,-
Sintra nyári palota EUR 8,50
Guadalupe kolostor EUR 5,-
Salamanca katedrális EUR 4,-
Burgos katedrális EUR 6,-
Santo Domingo de la Calzada katedrális EUR 3,-
Figueres Dalí Múzeum EUR 9,-

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Induláshoz képest egy hónapon belüli foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

15 éj­sza­ka 4 csil­la­gos (egy-két esetben 3 csil­la­gos) szál­lo­dák­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szo­bákban.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj félpanziós ellátást tartalmaz. Félpanzió Franciaországban, Spanyol­or­szág­ban és Portugáliában (büféreggeli, vacsora), bü­fé­reggeli az olasz tran­zit­szál­lá­son.
Vízum: 
Vízum nem szükséges. Magyar állampolgár turizmus céljából három hónapig vízum nélkül tartózkodhat Spanyolországban és Portugáliában, ha az útlevele legalább még hazaérkezéstől számítva még három hónapig érvényes. Magyar állampolgár érvényes személyi igazolvánnyal is beutazhat.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése ajánlott. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára. Védőoltásra nincs szükség.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!