A Pireneusoktól Gibraltárig

14 napos buszos körutazás Spanyolországban

Európát átszelő körutazás részesei lehetnek. A 14 napos utazásunk kihagyhatatlan élmények tárháza: Valencia - az öröm városa, Andalúzia, Ronda, kirándulási lehetőség Gibraltárra, városnézések Sevilla, Cordoba, Toledo Madrid, El Escorial kolostorpalotáját is megcsodálhatjuk.

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a 13 éj­sza­kai szállást reggelivel, 10 va­cso­rát Spanyolországban, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a kísérő ide­gen­ve­ze­tőt az in­du­lástól az érkezésig, a felsorolt progra­mo­kat és egyes városokban a helyi idegen­ve­ze­té­se­ket.
Figyelem: A részvételi díj 4-5 városban a helyi ide­gen­ve­zetéseket is tartalmazza, ami elég je­len­tős költségnövelő tényező (kb. 12.000 Ft/fő), de sajnos Spanyol­or­szágban csak így biz­to­sít­ható, hogy egyes fontos ne­ve­zetes­sé­geken belül utasaink szak­szerű ide­gen­ve­ze­tést kap­janak.

Alapár nem tartalmazza

A baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, belépők árát, valamint az idegenforgalmi adót.

Hossz: 
14 nap
Szállás: 
szálloda
****
Program: 

1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről a Déli pá­lya­ud­vartól reggel 5.30-kor. Székesfe­hér­várról az autó­busz 6.30-kor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mest­re – Verona (a május 19-ei időpontnál a Veszprém – Sárvár – Szombathely – Bucsu – Klagenfurt – Udine – Mestre – Verona)út­vo­na­lon. Szál­lás Észak-Olasz­or­szág­ban (1 éj).

2. nap: Spanyol tengerpart
Átkelés az Appennineken, majd utazás az Olasz Riviérán és Dél-Francia­or­szágon keresztül a Genova – Nizza – Montpellier – Perpignan út­vo­na­lon. Érkezés Spanyol­or­szágba a késő délutáni órákban, szállás Barcelona kör­nyé­kén egy ten­ger­par­ti üdülőhelyen (1 éj).

3. nap: Valencia
Utazás a Földközi-tenger partjai mentén Valenciába, Spanyolország harmadik leg­na­gyobb váro­sába. A kellemes éghajlatú városnak a kö­zép­ko­ri arab hó­dítók az „öröm városa” nevet adták. Is­mer­ke­dés a főbb látni­va­lókkal (gaz­dag beren­de­zésű ka­ted­rá­lis, a selyem­börze késő gótikus épülete stb.). To­vább­uta­zás dél felé, szállás a Földközi-tenger partján, Ali­can­te kör­nyé­kén (1 éj).

4. nap: Granada
Utazás Murcia érintésével Spanyolország legdélibb régi­ójába, Andalúziába. Granadában is­mer­ke­dés a várossal, lehe­tő­ség a Királyi Kápolna meg­te­kin­té­sé­re. Ezt követően a mórok utolsó szultáni rezi­den­ciája, a világhírű Alhambra palota és a Generalife kertek meg­te­kin­té­se. (2008 januárjától az Alhambra be­lé­pő­fog­la­lá­sá­val kapcso­latban új szabá­lyozás lépett érvénybe. E szabá­lyozás szerint a belépők csak két hónappal a lá­to­ga­tás napját mege­lőzően fog­lal­ha­tó­ak. Ezért partner­irodánk is a fenti fel­té­te­lek­kel tudja a csoport­be­lé­pőket lekérni, és nagy eséllyel vissza­iga­zolni. Az elmúlt 8 év alatt – tehát a fenti szabá­lyozás beve­zetése óta – a több mint 70 spa­nyol­or­szági köru­ta­zásunk során egyszer sem for­dult elő, hogy vala­melyik csoport ne tudta volna az Al­hambrát meglá­to­gatni.) Szállás Grana­dá­ban (1 éj).

5. nap: Ronda
Utazás az egyedülálló fekvésű Ronda váro­sába, mely nevével ellen­tétben Andalúziának egyik leg­szebb városa. Az ódon hangu­latú óvárost két részre osztja egy több mint 100 méter mély szurdok. Séta a városban, sza­bad­idő, majd to­vább­uta­zás Spa­nyol­or­szág szubtró­pusi tenger­part­jára, a Costa del Solra, a „Napospart”-ra. Szállás Torremolinosban (2 éj).

6. nap: Costa del Sol, Gibraltár
Pihenés a ten­ger­parton.
Fakultatív program: Kirándulás Gibraltárba, az Ibériai-félsziget legdélibb ré­szé­be, amely 1704 óta brit felség­te­rület.
A fakul­tatív program ára: 10.600 Ft, mely tar­tal­maz­za a város­néző kisbusz árát is (garantált indulás).

7. nap: Sevilla, Córdoba
Kora délelőtt (fél nyolc körül) elutazás Sevillába, Andalúzia főváro­sába. Vá­ros­né­zés: Plaza de Espana, Santa Cruz negyed (az egykori zsidó negyed), a világ egyik leg­na­gyobb ka­ted­rá­lisa a híres ha­rang­to­ronnyal (a Giraldával) stb.
To­vább­uta­zás Córdobába, a Córdobai Kali­fátus egy­kori főváro­sába. A Nagy Mecset meg­te­kin­té­se, mely a város legfőbb látni­va­lója, valaha a nyugati iszlám főme­csetje volt (20.000 négyzet­méter alap­te­rület, 850 márvány­oszlop). Ezt köve­tően séta az óváros szűk utcáin, illetve a Zsidó negyedben. Szállás Córdobában (1 éj).

8. nap: Toledo
Utazás Madrid irányába, útközben vá­ros­né­zés a spa­nyol királyok ősi szék­vá­ro­sában, a pazar fekvésű Toledóban: XIV. sz-i ka­ted­rá­lis, Kincstár, El Greco-emlékek, zsina­góga stb. Toledót a világ mű­em­lé­kek­ben egyik leggaz­dagabb városának tartják. To­vább­uta­zás Madridba, szállás (3 éj).

9. nap: Madrid
Autóbuszos és gyalogos vá­ros­né­zés a spanyol fő­vá­ros­ban: óváros, a Habsburg és a Bourbon dinasz­tiák Madridja, a Királyi Palota, a modern Madrid a hivatali negyeddel stb., majd sza­bad­idő, ezalatt lehe­tő­ség Európa egyik leggaz­dagabb képtárának, a Pradónak a meg­te­kin­té­sé­re.

10. nap: Segovia, El Escorial
Kirándulás Segoviába a Guadarrama-hegységen keresztül. A vá­ros­né­zés során megte­kintjük a híres római vízve­ze­téket, valamint az óvárost ősi nemesi háza­ival és román stílusú temp­lomaival. Lehe­tőség a csupa torony Alcázar palota és a ka­ted­rá­lis meg­te­kin­té­sé­re is. 
Délután az El Escorialt, a világ nyolcadik csodá­jának tartott kolos­tor­pa­lotát láto­gatjuk meg (II. Fülöp királyi lakosz­tályai, nagytemp­lom, a spanyol királyok mau­zó­leuma stb.).

11. nap: Zaragoza, Montserrat
Búcsú Madridtól, utazás keleti irányba. Elő­ször Zaragozába, az egykori Aragóniai Királyság főváro­sába láto­gatunk. A vá­ros­né­zés fő attrak­ciója az Ebro partján álló hatalmas zarán­dok­temp­lom (Basílica de Nuestra Senora del Pilar), a város jelképe.
Ezután egy kis kitérőt teszünk a lenyű­göző fekvésű Montserrati bencés kolos­torhoz (Katalónia híres zarán­dok­helye). Szállás Barcelona kör­nyé­kén, egy ten­ger­par­ti üdülőhelyen (2 éj).

12. nap: Barcelona
Szabad program, pihenés a ten­ger­parton.
Fakultatív program: Egész napos kirándulás Bar­ce­lo­nába. Autó­buszos és gyalogos vá­ros­né­zés a katalán fő­vá­ros­ban: gótikus negyed; a Kolumbusz-emlékmű; a Ramblák; Gaudí világhírű temp­loma, a Sagrada Familia; Güell-park stb., majd sza­bad­idő.
A fakultatív program ára: 9.900 Ft + belépők (ga­ran­tált indulás).

13. nap: Nîmes
Búcsú Spanyolországtól, indulás hazafelé Fran­cia­or­szág földközi-tengeri part­vidéke mentén. Pihenő Nîmes váro­sában. Itt egy rövid sétát teszünk az óvárosban, melynek során látjuk a híres római kori amfi­te­átrumot, valamint a Maison Carrée-t (római kori szentélyt) is. To­vább­uta­zás a Francia és az Olasz Riviérán. Tranzit­szállás Észak-Olasz­or­szág­ban (1 éj).

14. nap:
Hazautazás a Verona – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok (a május 19-ei időpontnál a Verona – Mestre – Udine – Klagenfurt – Bucsu – Szombathely – Sárvár – Veszprém) út­vo­na­lon. Érkezés Székesfe­hér­várra és Buda­pest­re a késő esti órákban.

Kapcsolódó cikkek

» A Guell Park, Barcelona - Kovács Attila, 2017. szeptember. 21
» A nyár Barcelonában - Kovács Attila, 2017. június. 30
» Barcelona hangulata - Kovács Attila, 2016. december. 23
» A legszebb park a világon – Park Güell - Etédi Alexa, 2013. július. 23
» Barcelona újra alkot: Tündérmese és Kísértetház keveredik - Etédi Alexa, 2013. május. 17
» La Sagrada Familia - Ürögi Beáta, 2013. január. 28
» Tenerife hegyvidéki tájain... - Kovács Attila, 2017. július. 23
» Tenerife csodái - Kovács Attila, 2017. július. 13
Fakultatív programok

Kirándulás Gibraltárba, az Ibé­riai-félsziget legdélibb részébe, amely 1704 óta brit felségterület. A fakultatív program ára: 10.600 Ft, mely tar­tal­maz­za a városnéző kisbusz árát is (garantált indulás).
Egész napos kirándulás Bar­ce­lo­nába. Autóbuszos és gyalogos vá­ros­né­zés a ka­ta­lán fővárosban: gótikus negyed; a Kolumbusz-emlékmű; a Ramblák; Gaudí világhírű temploma, a Sag­rada Familia; Montjuïc stb., majd sza­bad­idő. A fakultatív program ára: 9.900 Ft + belépők (ga­rantált indulás).
 

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a 13 éj­sza­kai szállást reggelivel, 10 va­cso­rát Spanyolországban, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a kísérő ide­gen­ve­ze­tőt az in­du­lástól az érkezésig, a felsorolt progra­mo­kat és egyes városokban a helyi idegen­ve­ze­té­se­ket.
Figyelem: A részvételi díj 4-5 városban a helyi ide­gen­ve­zetéseket is tartalmazza, ami elég je­len­tős költségnövelő tényező (kb. 12.000 Ft/fő), de sajnos Spanyol­or­szágban csak így biz­to­sít­ható, hogy egyes fontos ne­ve­zetes­sé­geken belül utasaink szak­szerű ide­gen­ve­ze­tést kap­janak.

Alapár nem tartalmazza: 

A baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, belépők árát, valamint az idegenforgalmi adót.

Kötelező költségek: 

Idegenforgalmi adó kb. 3EUR
BBP biztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Idegenforgalmi adó!

Az árak tájékoztató jellegűek!

Granada Alhambra EUR 26,-
Sevilla katedrális EUR 9,-
Córdoba Nagy Mecset EUR 8,-
Toledo katedrális és kincstár EUR 8,-
zsinagóga EUR 2,50
Santo Tomé EUR 2,50
Madrid Prado EUR 15,-
El Escorial EUR 8,-
Segovia Alcázar palota EUR 3,50
Zaragoza zarándoktemplom EUR 2,-
Barcelona katedrális EUR 5,-
Sagrada Familia EUR 20,-
Güell-park EUR 7,-

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Induláshoz képest egy hónapon belüli foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

1-1 éj­sza­ka tran­zit­szál­lás Olaszországban egy modern 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 11 éj­sza­ka Spa­nyol­or­szágban 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, fürdő­szo­bás szobákban.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj félpanziós ellátást a tranzit szálláson reggelis ellátást tartalmaz. Félpanzió Spanyolországban (büféreggeli, va­cso­ra a 2. naptól a 12. napig, a 11. nap kivé­te­lé­vel), büféreggeli az olasz tran­zit­szál­lá­son.
Vízum: 
Vízum nem szükséges. Magyar állampolgár turizmus céljából három hónapig vízum nélkül tartózkodhat Spanyolországban, ha az útlevele legalább még hazaérkezéstől számítva még három hónapig érvényes. Magyar állampolgár érvényes személyi igazolvánnyal is beutazhat.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése ajánlott. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára. Védőoltásra nincs szükség.
Vélemények, értékelések
5.0
1 értékelés alapján
Szervezés értékelése
5.0
Program értékelése
5.0
Szállás értékelése
5.0
Túravezetők értékelése
5.0
Utazás értékelése
5.0
Budapest, XVII. kerület
5.0
Csodalatos elmenyek, szervezes. Idegenvezeto 5* ost erdemel. Buszsoforok nagyon megbizhatoan vezettek. Szallodak jo helyen, kellemes kornyezetben helyezkedtek el. Etkezes megfelelo volt, talan a menus vacsoraknal lehetne a jovoben valasztasi:-)lehetoseget biztositani. Nem voltak helyi specialitasok ezt tobben hianyoltuk. Egy jol szervezett, elmenyekben gazdag, csodalatos uton voltunk.
Írjon véleményt Ön is!
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!