Nagy Portugál körutazás - kirándulással Santiago de Compostelába

11 napos körutazás Portugáliában

Portugáliában még friss és alig szennyezett a levegő, tiszták az esők, ezért az erdők sem pusztulnak. Napjainkban talán ez a legnagyobb előnye az Európa peremén fekvő Portugáliának. A portugálok komótosan élvezik az élet örömeit, melyek többségükben igen szerények: népünnepélyek, olívaolajban úszó, egyszerű de zamatos ételek, elmúlt szerelmeket és letűnt dicsőséget idéző, szívbe markoló dallamok, no meg a hallal, gyümölccsel és virággal ellepett piacok.

Alapár tartalmazza

A repülőjegyet, a bécsi transzfereket, a helyi autóbuszt Portugáliában, a 10 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, a kísérő ide­gen­ve­ze­tő­t (eluta­zástól hazaérkezésig) és a helyi idegenvezetéseket

Alapár nem tartalmazza

A repülőtéri illetékeket, belépőjegyeket, BBP biztosítást.

Hossz: 
11 nap
Szállás: 
szálloda
***
Program: 

1. nap:
Elutazás autó­busszal Székesfe­hér­várról és Bu­da­pest­ről a Déli pá­lya­ud­vartól a bécsi repülő­térre (2,5-3 órás út). Utazás a TAP portugál légi­tár­saság menet­rend szerinti, közvetlen jára­tával Lissza­bonba. A késő délutáni megér­ke­zést köve­tően utazás Setúbalba, szállás (1 éj).

2. nap: Évora, Vila Viçosa, Marvâo
Délelőtt vá­ros­né­zés Évorában, Portu­gália műem­lék­váro­sában (UNESCO vi­lág­örök­ség): ka­ted­rá­lis, Diana temp­lom – az ország legki­emel­ke­dőbb ókori műem­léke stb. To­vább­uta­zás egy szép kisvá­rosba, Vila Viçosába, mely valaha hercegi szék­hely volt. A hercegi palota meg­te­kin­té­se után utazás a spanyol határ köze­lében lévő Marvâóba. Portu­gália egyik gyöngy­szeme ez a falu, mely egy 860 méter magas meredek hegy­tetőn áll. A hegy gránit­szik­láival össze­ol­vadó várfalak teljesen körbe­zárják a bájos tele­pülést. Szállás a közeli Castelo de Vidében (1 éj).

3. nap: Castelo de Vide, Monsanto, Serra da Estrela hegység
Castelo de Vide egy szép kisváros fehérre meszelt házakkal és egy ősi zsidó­ne­gyeddel. Séta a vá­ros­ban. Utazás északi irányba, párhu­za­mosan a spanyol határral. A kö­vet­ke­ző prog­ra­munk Monsanto, a „legpor­tugálabb" falu. A tele­pülés szinte egybe­olvad a gránit­domb­oldallal, amelyen fekszik. A meredek utakat a gránitba vájták, a házak közt hatalmas szikla­tömbök fek­szenek, egyes házakat a szik­lából faragták ki. 
Ezután felka­pasz­kodunk a Serra da Estrela hegység leg­ma­ga­sabb csúcsára (kb. 2000 méter), mely egész Portu­gália leg­ma­ga­sabb pontja. Szállás Viseu-ben (1 éj).

4. nap: Viseu, Lamego, portói borvidék, Amarante
Délelőtt vá­ros­né­zés Viseu ősi, mű­em­lé­kek­ben gaz­dag váro­sában. To­vább­uta­zás északi irányba egy kü­lön­le­ges hangu­latú domb­vi­déken keresztül, ahol szinte mindenhol csak szőlős­kertek látha­tóak. A portói bor hazája ez. Láto­gatás Lamego ka­ted­rá­li­sában, majd pihenő Peso da Réguában (a borvidék leg­fon­to­sabb városa). Lehe­tőség részt venni egy magán­bir­tokon szerve­zett borkós­toló prog­ramon. Késő délután séta Amarantéban, egy szép kis­vá­rosban. Szállás Guimarâes-ben (2 éj).

5. nap: Guimarâes, Braga
Is­mer­ke­dés Észak-Portugália két ősi tör­té­nel­mi városával. Guimarâes volt Portu­gália első fővárosa a XII. században, Braga – a „portugál Róma" – pedig Portu­gália vallási fővá­rosa a XII. század óta. Braga mellett talál­ható a Jó Jézus búcsú­járó temp­lom. A szép fekvésű temp­lomhoz egy gaz­dagon diszí­tett barokk lépcső­soron lehet feljutni (az időseb­beket az autó­busz is felviszi).

6. nap: Santiago de Compostela
Egész napos kirándulás a Spanyolországhoz tartozó Santiago de Compos­telába, a keresz­tény világ egyik leg­fon­to­sabb zarán­dok­he­lyére (itt őrzik Szt. Jakab apostol földi marad­vá­nyait). A gyönyörű óváros tele van értékes műem­lé­kekkel, de a leg­fon­to­sabb látni­való a Szt. Jakab ka­ted­rá­lis, ahol az apostol sírja talál­ható. Vá­ros­né­zés, rövid szabad program, majd vissza­uta­zás Portugáliába, szállás Portóban (2 éj).

7. nap: Porto
Vá­ros­né­zés Portóban, az ország második leg­na­gyobb váro­sában. Törté­nelmi központja része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek. Láto­gatás a Szent Ferenc temp­lomban és a tőzsde­pa­lotában, melynek gyöngy­szeme a lenyű­gözően szép arab szalon. A program végén bete­kintés egy boros­pincébe, kóstoló a híres portó­iból. Délután lehe­tő­ség séta­ha­jó­zásra a Douro folyón.

8. nap: Coimbra, Tomar, Fátima
Utazás Coimbrába, Portugália ősi egyetemi váro­sába. A város valaha királyi szék­hely volt, később pedig az ország szellemi központja, hiszen 1307-től 1911-ig az itteni egyetem volt az egyetlen Portu­gáliában. Vá­ros­né­zés, az egyetemi könyvtár meg­te­kin­té­se, melyet Európa egyik leggaz­dagabb és leg­szebb könyv­tá­rának tartanak. Délután Tomarban lá­to­ga­tás egy különös épü­let­együt­tesben, a Krisztus-rendi lovagok egykori várában és kolos­to­rában. A nap befe­je­zé­se­képpen is­mer­ke­dés Fátimával, a zarán­dokok váro­sával, ahol 1917-ben fél éven ke­resz­tül minden hónap 13-án megjelent a Szűzanya. Lehe­tőség a Magyar Kápolna meg­te­kin­té­sé­re is. Szállás Fátimában vagy környékén (1 éj).

9. nap: Batalha, Nazaré, Óbidos, Cabo da Roca, Estoril
Elő­ször a portugál gótika remek­művét, a Batalhai kolos­tort láto­gatja meg a csoport (UNESCO vi­lág­örök­ség). Az újabb megálló Nazaré, egy bájos ha­lász­falu az Atlanti-óceán partján. To­vább­uta­zás Óbidosba, egy dombon fekvő, falakkal körül­vett kisvá­rosba, mely teljes egészében megő­rizte kö­zép­ko­ri jellegét. Ezután rövid pihenő a Cabo da Rocánál, mely az európai száraz­föld legnyu­gatibb pontja. 145 méter magasra emel­kedik ki a tengerből ez a szikla, amelyik az óvilág végét jelenti. Szállás a Lisszabon melletti ten­ger­par­ti üdülőhelyen, Estorilban (2 éj).

10. nap: Sintra palota, Lisszabon
Délelőtt lá­to­ga­tás egy közeli roman­tikus kis­vá­rosban, Sintrában, a portugál ural­kodók egykori nyári palo­tá­jának meg­te­kin­té­se. A nap to­váb­bi részét Lissza­bonban töltjük. Vá­ros­né­zés: Belém torony, Felfe­dezők emlék­műve, Jero­mosok kolostora – Vasco de Gama sírem­lé­kével, kilátó­pontok, Avenida Libertade stb., a vá­ros­né­zés után szabadidő.

11. nap:
Reggel transzfer a repülőtérre, elutazás Lissza­bonból Bécsbe, majd onnan tovább autó­busszal Buda­pest­re és Székesfe­hérvárra. Érkezés várhatóan a késő délutáni órákban.

Kapcsolódó cikkek

» Egy nap Lisszabonban - Kovács Attila, 2018. január. 28
» Lisszaboni történetek - utazom.com, 2013. március. 20
» Ericeira: a portugál szörfparadicsom - Kovács Attila, 2018. január. 02
» Madeira legszebb helyei: Jardim do Mar - Kovács Attila, 2013. december. 15
» Európa legveszélyeztetettebb műemlékei - Etédi Alexa, 2013. május. 10
» Kiváló síszállás Ausztriában - Dorfhotel Seeleitn - Kovács Attila, 2018. május. 18
» Nyaralás és tengeri kajak - irány a Sporádok! - Kovács Attila, 2018. május. 16
» Last Great Climb egy egy antarktiszi nagyfal első megmászása - Kovács Attila, 2018. május. 15
Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyet, a bécsi transzfereket, a helyi autóbuszt Portugáliában, a 10 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, a kísérő ide­gen­ve­ze­tő­t (eluta­zástól hazaérkezésig) és a helyi idegenvezetéseket

Alapár nem tartalmazza: 

A repülőtéri illetékeket, belépőjegyeket, BBP biztosítást.

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték.
BBP utasbiztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

A belépők összege kb. 107 - EUR/fő

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő. Az induláshoz képest 30 napon belül már a teljes részvételi díj fizetendő!

Hátralék: 

A teljes részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Bu­da­pest­től Bécsig és vissza autó­busszal, Bécsből menetrend szerinti, közvetlen repü­lő­já­rattal Lissza­bonig és vissza. Portu­gá­liában jó minő­ségű, korszerű autó­busszal.

Szállás: 

10 éj­sza­ka 3 csil­la­gos (esetenként 4 csil­la­gos) szállodák két­ágyas, pótágyazható, für­dő­szo­bás, lég­kon­dicio­nált szobáiban, a programban meg­adott helyeken. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj reggelis ellátást tartalmaz. Felár ellenében félpanziós ellátás igényelhető.
A területről: 
Portugália Magyarországgal csaknem azonos területű európai ország, amely az Ibériai-félsziget délnyugati részén található. Északon és keleten egyetlen szárazföldi szomszédjával, Spanyolországgal határos, nyugaton és délen az Atlanti-óceán mossa partjait. Az országot Porto kikötővárosról, az egykori Portói grófság székvárosáról nevezték el. Portugália területéhez tartoznak az Atlanti-óceánban fekvő Azori-szigetek (2335 km²) és a Madeira-szigetek (797 km²). Sokáig portugál fennhatóság alá tartozott Makaó, ami 1999-ben került vissza Kínához. Már jóval ez előtt függetlenné váltak egykori afrikai gyarmatai.
Időjárás: 
Az északi rész éghajlata enyhe, óceáni. Az éves középhőmérséklet 15 °C. A déli partvidéke azonban már mediterrán. Itt az éves középhőmérséklet 18 °C. A csapadék északon több, mint délen; az évi 2500 mm csapadék nagyrészt télen hullik le. A Tejotól délre az évi csapadék már csak 500–700 mm, sőt a déli Algarve tartományban csak 450 mm. A tengerpartról az ország belseje felé haladva erősödik az éghajlat kontinentális jellege: egyre kevesebb a csapadék, nő mind a napi, mind szezonális hőingás.
Vízum: 
Magyar állampolgárok személyazonosításra alkalmas, érvényes útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal, vízum nélkül léphetnek be schengeni területre, tehát Portugáliába is. 90 napig tartózkodhatnak mindenféle külön engedély vagy bejelentés nélkül. A személyazonosító igazolványnak és/vagy az útlevélnek az utazás időtartama alatt érvényesnek kell lennie.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára. Védőoltás nem szükséges.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!