Észak gyöngyszeme - Szentpétervár II.

6 napos városlátogatás Szentpétervár és környékén

A város mo­nu­men­tá­lis méretű palotáinak látványa a legjobban a csatornákon közlekedő sétahajókról élvezhető. Sok turista számára a leg­na­gyobb élményt a város környéki cári kastélyok meg­te­kin­té­se jelenti, hisz fény­űzésben még az abszolutizmus korának francia királyai sem versenyezhettek az orosz cárokkal.

Alapár tartalmazza

A repülőjegyet, a helyi autóbuszt, a 5 éj­sza­kai szállást reggelivel, a regisztrációs díjat, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, a kísérő ide­gen­ve­ze­tő­t az eluta­zástól a hazaérkezésig és a helyi idegenvezetéseket.

Alapár nem tartalmazza

A vízumdíjat, a repülőtéri illetéket, a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, és további belépőket.

Hossz: 
6 nap
Szállás: 
szálloda
***
Program: 

1. nap: Szentpétervár
A kora reggeli órákban elutazás a Fe­hér­vár Travel autó­buszával Bu­da­pest­ről, a Déli pá­lya­ud­vartól a bécsi repü­lő­térre (kb. 2,5 órás út), majd onnan menet­rend szerinti, közvetlen repülő­járattal Szent­pé­ter­várra. Az előzetes menet­rend szerint érkezés a délutáni órákban (helyi idő szerint). 
Az autó­buszos vá­ros­né­zés során ezen a napon első­sorban a belváros nyugati részével is­mer­ke­dünk (Marijinszkij-színház, Bronz­lovas szobra, Szenátus palotája, Admi­ralitás, Vaszilij-sziget, Mensikov-palota, Akadémia, Sztrelka a Rosztrum-oszlopokkal és a Tőzsde­palotával stb.). Szállás Szentpéterváron (5 éj).

2. nap: Szentpétervár
Délelőtt egy 3 órás tárlatvezetés keretében nézzük meg az Ermitázs leg­fon­to­sabb kincseit. Megte­kintjük a Téli Palota fényűző repre­zen­tatív termeit és a „Nyugat művé­szete” gyűjte­ményt, mely magában foglalja például az itáliai rene­szánsz festők alko­tá­sait is. Ezután utasaink választ­hatnak: vagy egyé­nileg baran­golnak tovább az Ermi­tázsban, vagy ide­gen­ve­ze­tőnk­kel egy sétát tesznek a város főut­cáján, a közeli Nyevszkij prosz­pekten. A séta közben lehe­tő­ség lesz a római Szent Péter-bazilikára emlé­kez­tető Kazanyi-szé­kes­egy­ház, és a mese­szép „Véren megváltó” temp­loma meglá­to­ga­tására, valamint a város legré­gibb, és leg­na­gyobb áruhá­zának, a Gosz­tyinij Dvornak a felke­re­sésére (óriási árubőség) is. 
Fakultatív program: Orosz folklór est.
A fakultatív program ára: 12.900 Ft (garantált in­du­lás).
A program ára tartal­mazza a színház­jegyet, a transz­fert és a helyi idegen­vezető költ­ségeit, de nem tartal­mazza a szünetben felszol­gált ital- és étel kíná­latot. (A fél­pan­ziós felárat befi­zető utasok közvet­lenül az előadás előtt a szál­lo­dá­ban vacsoráznak.)

3. nap: Puskin, Pavlovszk, Szentpétervár
Délelőtt Puskin váro­sában, a Carszkoje Szelo birtokon talál­ható Katalin-kastélyt és gyönyörű parkját nézzük meg. A palota homlok­zata 300 méter hosszú, a pazarul beren­dezett termek közül a Boros­tyán­szoba a leghí­re­sebb, az oroszok a világ 8. csodá­jának tartják.
Kora délután a szom­szé­dos Pavlovszkban I. Pál cár klasszi­cista stílusú kasté­lyába láto­gatunk. Ez az épület jóval kisebb a Katalin-kastélynál, de a be­ren­de­zése legalább olyan szép, ugyanis I. Pál és fe­le­sé­ge akko­riban beutazták fél Európát, és rengeteg műkincset vásá­roltak a kastély díszí­té­sére.
Ezt köve­tően vissza­utazunk Szent­pé­ter­várra, ahol egy séta­ha­józáson veszünk részt a várost átszelő csator­nákon és a Néva folyón.

4. nap: Novgorod
Egész napos kirándulás Oroszország legősibb váro­sába, a több mint 1150 éves Novgorodba (közel 3 órás buszozás). Az utazás során ízelítőt kapunk a vidéki Orosz­or­szágból is, mely a csillogó Szent­pé­tervár után az ország egy másik arcát mutatja.
A mind­össze 300 évvel ezelőtt alapí­tott Szent­pé­ter­várhoz képest Novgorodban jóval régebbi műem­lé­kekkel ismer­ked­hetünk meg. A vá­ros­né­zés során meg­néz­zük a Kreml épü­let­együt­tesét a kö­zép­ko­ri Szent Szófia-szé­kes­egy­házzal, a Jaroslav-udvart (a város ősi piac­terét), a temp­lomok negyedét (több mint 40 ortodox temp­lom van még ma is Novgo­rodban), a Szent György-kolostort és a szabad­téri néprajzi múze­umot, a skanzent. Ez utób­biban a környező falvakból származó ősi fatemp­lomok és faházak talál­hatóak – idil­likus környe­zetben.

5. nap: Szentpétervár
Folytatjuk az első napon megkezdett autó­buszos vá­ros­né­zést, ezúttal főleg a belváros keleti részével is­mer­ke­dünk (Szmolnij-komplexum, Tauriszi palota, Cirkusz, Nyári kert, Mars-mező, Nagy Mecset, Auróra cirkáló stb.). Később lá­to­ga­tást teszünk Szent­pé­tervár leg­na­gyobb temp­lomában, az Izsák-szé­kes­egy­házban (belse­jében gyönyörű moza­ikok, freskók, márványok, szobrok, aranyo­zások és érdekes kiál­lí­tások). A vá­ros­né­zés során megte­kintjük a Péter-Pál-erődöt is. A Néva egy szigetét szinte teljesen elfog­laló épít­ményben jópár neve­ze­tesség talál­ható, melyek közül kiemel­kedik a Péter-Pál-szé­kes­egy­ház. Ebben a temp­lomban vannak a Szent­pé­terváron ural­kodó orosz cárok sírem­lékei (Nagy Pétertől egé­szen az utolsó cárig, az 1918-ban kivég­zett II. Miklósig). Délután lehe­tő­ség sétára, vásár­lásra a Nyevszkij proszpekten.

6. nap: PetrodvorecAz utazás méltó befejezése a Finn-öböl partján fekvő Petrodvorec meg­te­kin­té­se. Az orosz Versailles-nak is neve­zett palota­együt­teshez tartozó káp­rá­za­tos park­ban talál­ható a világ leg­na­gyobb és való­szí­nű­leg leglát­vá­nyo­sabb szökő­kút­rend­szere. A Nagy Palota meg­te­kin­té­se és a park beba­ran­go­lása után transzfer a közeli repülő­térre. Haza­utazás egyszeri át­szál­lás­sal. Az előzetes menet­rend szerint érkezés Buda­pest­re a késő esti órákban.
Figyelem: A programok sorrendje a mú­zeu­mok nyitvatartásának függ­vé­nyé­ben felcserélődhet.

Kapcsolódó cikkek

» Moszkva és nevezetességei - Etédi Alexa, 2013. szeptember. 09
» Kerékpárkölcsönzők nyíltak Moszkvában - Etédi Alexa, 2013. június. 11
» A kilenc legszennyezettebb hely a Földön - Etédi Alexa, 2013. június. 05
» 10 hely, ahová soha nem juthatsz el - Etédi Alexa, 2013. május. 16
» Pasman-sziget, Horvátország - Kovács Attila, 2017. december. 12
» Last Great Climb egy egy antarktiszi nagyfal első megmászása - Kovács Attila, 2017. december. 11
» Síelés Heiligenblutban - Hunguest Hotel Heiligenblut téli ajánlat! - Kovács Attila, 2017. december. 10
» Mit tegyünk, ha fázunk?- a kihűlés veszélyei - Kovács Attila, 2017. december. 07
Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Fakultatív programok

Orosz folklór est. A fakultatív program ára: 12.900 Ft/fő (garantált in­dulás).

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyet, a helyi autóbuszt, a 5 éj­sza­kai szállást reggelivel, a regisztrációs díjat, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, a kísérő ide­gen­ve­ze­tő­t az eluta­zástól a hazaérkezésig és a helyi idegenvezetéseket.

Alapár nem tartalmazza: 

A vízumdíjat, a repülőtéri illetéket, a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, és további belépőket.

Kötelező költségek: 

Vízumdíj.
Repülőtéri illeték.
BBP utasbiztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Belépődíjak. Az árak tájékoztató jellegűek!

Szentpétervár Izsák-székesegyház EUR 6,-
Péter-Pál erőd EUR 6,-
sétahajózás EUR 5,-
Ermitázs EUR 10,-
-Véren megváltó- temploma EUR 6,-
Puskin Katalin-kastély és park EUR 19,-
Pavlovszk I. Pál kastélya EUR 10,-
Petrodvorec Nagy Palota és park EUR 20,-

Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Induláshoz képest egy hónapon belüli foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Menetrend szerinti repülőjáratokkal, egyszeri át­szál­lás­sal Szent­pé­ter­várig és vissza, Orosz­or­szágban lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

Szállás: 

5 éj­sza­ka jó 3 csil­la­gos (05.18, 07.18, 08.08, 09.14-es indulásoknál), 4 csillagos (06.07, 08.19-es indulásoknál) városközponthoz közeli szál­lo­dá­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szo­bák­ban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

 

Étkezés: 
A részvételi díj reggelis ellátást tartalmaz, felár ellenében félpanziós ellátás igényelhető.
A területről: 
A világ egymilliónál több lakossal rendelkező városai közül Szentpétervár található a legészakabbra. A városközpontot az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. Több mint 200 éven át Oroszország politikai és kulturális központja volt, ma is lenyűgöző, méltán érdemelte ki az Észak Velencéje, illetve az Északi főváros neveket.
Vízum: 
Oroszországba való belépés vízumköteles. A hazautazás dátumához képest minimum 6 hónapig érvényes útlevél, Oroszországra is érvényes betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás. A magán útlevéllel utazó magyar állampolgárok tehát kizárólag vízum előzetes beszerzésével léphetnek be az Oroszországi Föderáció területére. Vízummal- az ott feltüntetett határidőn belül, a megjelölt napok számát figyelembe véve lehet az országban tartózkodni. A vízumoztatásról bővebben utazása lefoglalásakor tájékoztatjuk. Orosz vízum tájékoztató: http://visa.kdmid.ru
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!