Gyöngyszemek az Olasz csizma sarkában

8 napos körutazás Dél-Olaszorságban

Apulia (olaszul Puglia) az olasz csizma sarkában Itália 18 száraz­földi régiója közül a leg­na­gyobbak közé tartozik. Sajnos a magyar utazók ritkán jutnak el Olasz­ország ezen távoli vidé­kére, pedig szám­talan rangos látni­valója van. Ezek közül a legfon­to­sabbak a következők: Lecce (a barokk Firenzéje), Ostuni (a „fehér város”), Alberobello (a trullik vá­ro­sa), a Castellanai csepp­kő­barlang és Monte Sant'An­ge­lo a csizma sarkan­tyú­jában, a Gargano-félszi­geten.

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos utazást, a 7 éjszakai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tő­t az indulástól az ér­ke­zésig.

Alapár nem tartalmazza

Fakultatív programokat, a belé­pő­dí­ja­kat, valamint a 3. napi hajójegyet, a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás, valamint az idegenforgalmi adót.

Hossz: 
8 nap
Szállás: 
szálloda
****
Program: 

1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Szé­kes­fe­hér­vár­ról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagykanizsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre – Bologna út­vo­na­lon. Szállás Rimini kör­nyé­kén (1 éj).

2. nap: Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo
Utazás az Adriai-tenger mentén délkeleti irányban. Apuliába érke­zé­sünk után elő­ször a tájképi szép­ségek­ben rend­kívül gaz­dag Gargano-fél­szi­get­tel, az olasz csizma sarkan­tyú­jával is­mer­ke­dünk. Séta a hegy­te­tőre épült, pazar fekvésű Monte Sant'Angelo han­gu­la­tos tör­té­nel­mi óváro­sában, a Szent Mihály szentély meg­te­kin­té­se. (Monte Sant'Angelo a kora középkor óta az euró­pai Szent Mihály főangyal kultusz egyik leg­fon­to­sabb helye, 2011 óta része a vi­lág­örök­ségnek.) A város­néző séta után sza­bad­idő, lehe­tő­ség a város leg­ma­ga­sabb pontján álló erőd meg­te­kin­té­sé­re (nagy­szerű pano­ráma).
Szállás a szom­szé­dos San Giovanni Rotondo város­kában (1 éj). Kora este az érdek­lő­dőknek lehe­tő­ség nyílik a Szent Pio atyával kapcso­latos emlékek meg­te­kin­té­sé­re. (Az utóbbi egy-két évti­zedben a XX. század talán legnép­sze­rűbb szentjének kolos­tora és sírja körül világ­hírű zarán­dokhely alakult ki.)

3. nap: Gargano-félsziget (Vieste, hajókirándulás), Trani
Délelőtt utazás a Gargano-félsziget híres ten­ger­par­ti pano­rá­ma­útján (gyö­nyö­rű­szép tenger­öblök). Séta a gyönyörű fekvésű Vieste tör­té­nel­mi óváro­sában, majd szabad program. Lehe­tőség egy 1,5-2 órás hajó­ki­rán­du­lásra Viestéből a Gargano-félsziget part­jai mentén. A hajóról lehe­tő­ség lesz meg­cso­dál­ni a félsziget öblökkel, sziklákkal és barlan­gokkal tűzdelt part­vi­dékét a tenger felől is. (Amennyiben rossz idő miatt a hajó nem indul, a hajózás helyett egy sétát teszünk Peschici bájos óváro­sában.)
Délután búcsú a Gargano-félszigettől, to­vább­uta­zás a csizma sarkának irányába. A nap utolsó prog­ramja Trani váro­sában a híres román kori ka­ted­rá­lis meg­te­kin­té­se.
Szállás Apulia fővá­rosától, Baritól délkeletre (4 éj).

4. nap: Lecce, Ostuni, Martina Franca
Délelőtt vá­ros­né­zés Leccében, a barokk dél-itáliai főváro­sában. A könnyen megmun­kál­ható leccei mész­kőnek is köszön­he­tően a városban a barokk idősza­kában sok csodá­latos temp­lom, palota épült, közülük is kiemel­kedik a dóm és a Santa Croce-temp­lom.
Délután elő­ször Ostuniba, a leg­szebb „fehér városba” láto­gatunk. A tenger­part menti síkságból kiemel­kedő dombra épült siká­toros óváros, az ősi fehérre meszelt házak együt­tese a domb­tetőn álló ka­ted­rá­lissal – nem egy könnyen felejt­hető látvány. Ráadásul az óváros beba­ran­go­lása közben időnként a környező táj pano­rá­máját is élvez­hetjük.
Ostuni után egy újabb szép, ódon hangu­latú kisvá­rossal, Martina Francával is­mer­ke­dünk, ahová a trullik völgyén keresztül vezet az út.

5. nap: Matera, Castel del Monte
Matera szép fekvésű óvárosa egy mély folyó­völgy egyik oldalán talál­ható. A város valaha az „Olasz Dél” elma­ra­dott­sá­gának jelképe volt, ahol még a XX. század közepén is az emberek jó része a folyó­völgy feletti barlan­gokban élt. A vala­mivel tehe­tő­sebbek a barlangok elé kőépít­mé­nyeket emeltek. Ezt a kü­lön­le­ges óvárost a XX. század utolsó évti­ze­deiben res­tau­rálták, azóta Dél-Itália kiemel­ke­dően fontos turis­ztikai attrak­ciói közé tartozik.
A vá­ros­né­zés során sok érde­kes­séget meg­tud­hat­nak utasaink az itt élők egykori életéről, lehe­tő­ség lesz barlang­lakás és barlang­temp­lom meg­te­kin­té­sé­re is. Az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó óváros sok híres film forga­tá­sának hely­színe, 2003-ban például itt forgatták Mel Gibson Passióját, hiszen a 2000 évvel ezelőtti Jeru­zsálem való­szí­nű­leg hason­lított a mostani Materához. 
A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő, majd utazás egy titok­zatos, XIII. századi várhoz, amelyet II. Frigyes német-római császár épít­tetett. A Castel del Monte eredeti funkciója a mai napig rejtély. Láto­gatás a várban, majd vissza­uta­zás a szállodához.

6. nap: Bari, Castellanai cseppkőbarlang, Alberobello
Délelőtt Barival, Dél-Olaszország – Nápoly után – második leg­na­gyobb városával is­mer­ke­dünk. Séta a félszi­getre épült óvárosban, a ka­ted­rá­lis és a Szent Miklós-bazi­lika meg­te­kin­té­se. Bari városa a XI. században szerezte meg Szent Miklós püspök földi marad­ványait a kis-ázsiai Myrából, a sír fölé emelt bazilika a román stílus igazi remek­műve. (Szent Mik­lós­nak, Myra püspö­kének népies alakja a Miku­lás, aki december 6-án ajándékot hoz a gyere­kek­nek.)
Bari után lá­to­ga­tást teszünk a castellanai bar­lang­rend­szer­ben (az egyik leg­szebbnek tartott csepp­kő­bar­lang Euró­pában), majd a trullik városa, Albe­ro­bello követ­kezik. A trullik ősi, fehérre meszelt házacskák, jelleg­zetes kúp alakú tetővel – Apulia egye­dül­álló épít­ményei. Alberobello egyes negyedei csak trullikból állnak, ami egészen kü­lön­le­ges város­képet ered­ményez. Közös séta, majd szabad program, lehe­tő­ség a helyi művészek, kézmű­vesek áruinak meg­te­kin­té­sé­re, megvásárlására.

7. nap: Urbino
Búcsú Apuliától, utazás az Adria mentén Észak-Olasz­or­szág felé. Az Itáliai-félsziget keleti részének nagy ne­ve­zetes­sé­ge Urbino városa. Az óváros szinte érin­tet­lenül megmaradt a XV. századból, abból az időszakból, amikor Urbino a Montefeltro hercegi család uralma alatt a rene­szánsz művé­szetek egyik központja volt. Nem véletlen, hogy az Urbinóban született Raffaello a rene­szánsz egyik leg­na­gyobb művésze lett. Séta a városban, lehe­tő­ség a Palazzo Ducale, a pompás hercegi palota meg­te­kin­té­sé­re, melyben egy híres képtár is talál­ható. 
Szállás Rimini kör­nyé­kén (1 éj).

8. nap:
Hazautazás a Bologna – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagykanizsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Szé­kes­fe­hér­vár­ra és Buda­pest­re az esti órákban.

Kapcsolódó cikkek

» A Garda-tó a magasból - Kovács Attila, 2018. május. 07
» Velence mozgásban - Kovács Attila, 2018. március. 08
» Toszkána tavasszal - Kovács Attila, 2018. március. 06
» A Nápolyi-öböl szigetei - Kovács Attila, 2017. december. 06
» Acqua alta Velencében - Kovács Attila, 2017. november. 20
» Képek Velencéből... - Kovács Attila, 2017. november. 09
» Velencében, gondolával - Kovács Attila, 2017. június. 08
» Szicília látnivalói - Kovács Attila, 2017. június. 02
Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos utazást, a 7 éjszakai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tő­t az indulástól az ér­ke­zésig.

Alapár nem tartalmazza: 

Fakultatív programokat, a belé­pő­dí­ja­kat, valamint a 3. napi hajójegyet, a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás, valamint az idegenforgalmi adót.

Kötelező költségek: 

Idegenforgalmi adó.
BBP biztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Olaszországi idegenforgalmi adó: kb. 9 EUR (a helyszínen fizetendő)

Az árak tájékoztató jellegűek!

Monte Sant’Angelo erőd EUR 2,-
Vieste hajózás EUR 10,-
Ostuni katedrális EUR 1,-
Matera barlanglakás EUR 1,50
barlangtemplom EUR 2,-
Castel del Monte erőd EUR 7,-
Castellana cseppkőbarlang EUR 13,-
Urbino Palazzo Ducale EUR 5,-

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő. Induláshoz képest egy hónapon belüli foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő!

 

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­auto­mata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

7 éjszaka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban.

Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj félpanziós ellátást tartalmaz. (A vacsorák 3 fogásosak, a reggeli büfé. Figyelem: Olasz­országban a büfé­reggelik álta­lában egy­sze­rűbb svéd­asztalt jelentenek.)
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes útlevéllel, vagy új típusú érvényes személy igazolvánnyal utazhatnak. Vízumra nincs szükség.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése ajánlott. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Javasolt oltások (nem kötelezőek): Hepatitis A , Hepatitis B, Kullancs-encephalitis. Az egészségügyi előírásokról helyi partnereink megkérdezése alapján adtunk tájékoztatást. Ha pontosabb információra van szükségük, akkor utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot (Budapest, IX. Gyáli u. 3/a). Telefon: (0036) (1) 476-1364, honlap: www.oek.hu
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!