Észak-Olasz tavak és műemlékvárosok

8 napos buszos körutazás Észak-Olaszországban

A köru­tazás során Észak-Itália 4 leg­na­gyobb taván kívül (Garda-tó, Maggiore-tó, Comói-tó, Iseói-tó) megnézzük a bűbájos Orta-tavat is, kirán­dulást teszünk az Alpok máso­dik leg­ma­ga­sabb hegy­lánca, a Monte Rosa keleti lába­inál talál­ható Macugnaga faluba, és termé­sze­tesen az Alpok mentén fekvő, egykori gazdag keres­ke­dő­városok sem marad­hatnak ki a prog­ramból.

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a 7 éjszakai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést.

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyeket, valamint az idegenforgalmi adót

Hossz: 
8 nap
Szállás: 
szálloda
***
Program: 

1. nap: Padova
Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­var parkolójából. Szé­kes­fe­hér­vár­ról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagykanizsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubl­jana – Mestre út­vo­na­lon Padovába, Szt. Antal váro­sába. Is­mer­ke­dés a várossal, a híres bazi­lika meg­te­kin­té­se (gyönyörű szobrok, dombor­művek, freskók stb.). Szállás Verona kör­nyé­kén (3 éj).

2. nap: Verona, Mantova
Délelőtt vá­ros­né­zés Veronában, Rómeó és Júlia váro­sában. Veronát sokan Olasz­ország egyik leg­vonzóbb váro­sának tartják, nagy élményt jelent a ba­ran­go­lás az Adige folyó kanya­ru­la­tában fekvő óvá­ros­ban. A közös séta során látjuk majd a város gyönyörű tereit (Piazza Bra, Piazza Erbe, Piazza dei Signori), Júlia házát és erké­lyét, a Scaligeri-sírem­lé­keket stb. Lehe­tőség lesz majd a hatalmas római kori amfi­teátrum, az Aréna, és néhány, műkin­csekben gaz­dag temp­lom meg­te­kin­té­sé­re is (Sant'Anastasia, Dóm, San Zeno). A 3 csodá­latos temp­lom közül művé­szet­tör­té­ne­tileg a San Zeno emel­ke­dik ki, mely az euró­pai román stílusú épí­té­szet egyik remek­műve.
A délután hátra­lévő ré­szé­ben a szép fekvésű Man­to­vába kirán­dulunk, ahol a kö­zép­ko­ri hercegi palotát tekintjük meg, mely a leg­na­gyobb kas­tély­együt­tes egész Olaszor­szágban. A pompás dísz­termek be­já­rá­sa igazi csemegét jelent a művé­sze­tek ked­ve­lői­nek.

3. nap: Garda-tó (Sirmione, pano­ráma út, Malcesine, Limone, Riva del Garda)
Az egész napot a Garda-tónál töltjük. Elő­ször egy különös fekvésű ősi kisvá­rosba, Sirmionéba láto­ga­tunk. A városka egy keskeny, a tóba messze benyúló félsziget csücskében talál­ható. Az egykori halász­falu ma a Garda-tó kör­nyé­kének talán leg­nép­szerűbb üdülő­helye (mediterrán hangulat, Scaligeri vár, római kori villa marad­ványai). Fakultatív lehe­tő­ség a fél­sziget körbe­ha­jó­zá­sára motor­csó­na­kok­kal. 
To­vább­uta­zás a Garda-tó keleti partja mentén húzódó pano­rámaúton a tó északi ré­szé­be, amelyik fjord­szerűen, mélyen benyúlik az Alpok hegyó­ri­ásai közé. A 2000 méter feletti Monte Baldo hegy­lánc lába­inál, a tóparton fekszik Malcesine, egy festői kisváros. Séta a siká­toros óvárosban, a tó fölé maga­sodó vár meglá­to­ga­tása (fe­lejt­he­tet­len pano­ráma). Ezt köve­tően lehe­tő­ség komppal átkelni az egyedül­álló fekvésű Limonéba. Az ősi halász­falu manapság már híres turista­központ. A hely kü­lön­le­gességét az adja, hogy az ódon hangu­latú siká­torok szinte be­pré­se­lőd­nek a tó és egy hatalmas hegy közé. 
A Garda-tó környéki ba­ran­go­lásunk utolsó állo­mása a tó északi csücs­kében fekvő Riva del Garda. Séta a han­gu­la­tos kis­vá­rosban, sza­bad­idő, majd a késő délutáni órákban a keleti part pano­rámaútján térünk vissza a szállo­dába. Így az autó­busz jobb oldalán ülők is élvez­hetik a tó és a túlsó parton maga­sodó hegyek panorámáját.

4. nap: Milánó, Comói-tó, Como
Utazás Milánóba, Olaszország második leg­na­gyobb váro­sába. Séta a belvá­rosban, a dóm meg­te­kin­té­se, majd szabad program. Lehe­tőség lifttel felmenni a dóm tetejére, ahol kiválóan tanul­má­nyozható a kö­zép­ko­ri építé­szek és kőfa­ragók zseniális munkája.
A délutáni órákban to­vább­uta­zás a Comói-tóhoz, is­mer­ke­dés magával Como váro­sával (nagy­szerű ka­ted­rá­lis). Szállás a Maggiore-tónál (3 éj).

5. nap: Maggiore-tó, Borromeo-szigetek (Isola Bella, Isola dei Pescatori), Stresa
Hajókirándulás a Borromeo-szigetekre (Isola Bella – Borromeo kastély kü­lön­le­gesen szép tera­szos parkkal, Isola dei Pescatori – ősi halász­falu) és Stresába (híres üdülő­hely ódon hangu­latú óvárossal, szép palo­tákkal és gyönyörű parkokkal).

6. nap: Maggiore-tó, Macugnaga, Monte Rosa, Orta-tó
Pihenés a Maggiore-tónál.
Fakultatív program: Macugnaga, Monte Rosa, Orta-tó
A Maggiore-tó bizonyos pontjairól tiszta időben ki­vá­ló­an látszik a Monte Rosa, az Alpok második leg­ma­ga­sabb hegy­lánca (leg­ma­ga­sabb csúcsa, a Dufour­spitze 4634 méter magas). Utazás egy vad­re­gé­nyes alpesi völgyben Macugnaga faluba, mely a Monte Rosa tömb keleti lábainál talál­ható. Séta a gyönyörű fekvésű faluban és kör­nyé­kén.
A kö­vet­ke­ző programunk az Orta-tó. A roman­tikus, ember­lép­tékű tavat sokan Észak-Itália legel­ra­ga­dóbb termé­szeti csodá­jának tartják. Is­mer­ke­dés a fél­szi­ge­ten fekvő, kö­zép­ko­ri hangu­latú Orta San Giulio város­kával, lehe­tő­ség átha­józni a főtérrel szemben fekvő parányi San Giulio-szigetre, ahol egy gyönyörű bazilika talál­ható.
A fakul­tatív program ára: 5.900 Ft + eset­le­ges be­lé­pő­díjak (garantált indulás).

7. nap: Bergamo, Iseói-tó
Búcsú a Maggiore-tótól, utazás Bergamóba, a Ber­ga­mói-Alpok lábainál elte­rülő tarto­mányi szék­helyre. A város ősi magja, a 100 méteres hegyre épült, ősi falakkal körül­vett Felső­város nagy­sze­rűen megő­rizte kö­zép­ko­ri jellegét (tör­té­nel­mi műem­lékek soka­sága). Siklóval megyünk fel az Alsó­városból, és a közös séta során látjuk a város nagy­szerű dísz­terét, a Piazza Vecchiát, a kö­zép­ko­ri város­házát, a vá­ros­tor­nyot (lifttel fel lehet menni a tetej­ére), a városi könyvtár rene­szánsz palo­táját, a ragyogó homlok­zatú Colleoni-mauzóleumot (az észak-itáliai rene­szánsz egyik gyöngy­szeme) és két csodá­latos temp­lomot, a ka­ted­rá­list valamint a Santa Maria Maggiore-temp­lomot.
Délután az Iseói-tóval is­mer­ke­dünk, mely szép­sé­gé­ben semmivel sem marad el Észak-Olasz­or­szág más, híre­sebb tavaitól. Séta Iseóban, a tópart egyik han­gu­la­tos kisváro­sában, majd lehe­tő­ség részt venni a „3 sziget” hajó­ki­rán­du­láson. Két pici sziget között, a tó közepén emel­kedik az Iseói-tó nagy ne­ve­zetes­sé­ge, a hatalmas Monte Isola (Hegy-sziget), melynek leg­ma­ga­sabb pontja több mint 400 méterrel van a tó szintje felett (egészen kü­lön­le­ges látvány). Szállás Verona kör­nyé­kén (1 éj).

8. nap: Vicenza
Délelőtt Vicenzával is­mer­ke­dünk, az egyik leg­je­len­tő­sebb itáliai építész, Palladio váro­sával. Palladio nagyszerű rene­szánsz palo­tái, épületei miatt Vicenza az építé­szetet kedve­lőknek egyfajta zarán­dok­helye. A város­néző séta során ter­mé­sze­te­sen látjuk a nagy mester két leghí­resebb művét: a főtéren álló palotát (a bazi­likát) és a Teatro Olimpicót. 
Késő délelőtt indulás haza­felé, utazás a Mestre – Ljubl­jana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Szé­kes­fe­hér­vár­ra és Buda­pest­re az esti órákban.

* A jún. 18-i csoportnál a szállodákat fordított sor­rend­ben tudtuk foglalni, ezért a prog­ra­mokat is el­té­rő sorrendben bonyo­lítjuk le az alábbiak szerint:

1. nap: Padova
2. nap: Milánó, Comói-tó, Como
3. nap: Maggiore-tó, Borromeo-szigetek, (Isola Bella, 
             Isola dei Pescatori), Stresa
4. nap: Maggiore-tó, Macugnaga, Monte Rosa, 
             Orta-tó
5. nap: Bergamo, Iseói-tó
6. nap: Verona, Mantova
7. nap: Garda-tó (Sirmione, panoráma út, Malcesine, 
             Limone, Riva del Garda)
8. nap: Vicenza

Tehát valamennyi program teljesülni fog, csak más sor­rend­ben.

Kapcsolódó cikkek

» Egy nap Veronában - Kovács Attila, 2014. augusztus. 25
» Velence mozgásban - Kovács Attila, 2013. július. 05
» Villa del Balbianello - a Comoi-tó gyöngyszeme - Etédi Alexa, 2013. június. 18
» Verona utcáin - Kovács Attila, 2013. február. 26
» A milánói dóm - Ürögi Beáta, 2013. január. 21
» A Nápolyi-öböl szigetei - Kovács Attila, 2016. október. 19
» Egy csipetnyi Velence - Kovács Attila, 2016. október. 05
» Képek Velencéből... - Kovács Attila, 2016. augusztus. 04
Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Fakultatív programok

Fakultatív program: Macugnaga, Monte Rosa, Orta-tó
A Maggiore-tó bizonyos pontjairól tiszta időben kivá­lóan látszik a Monte Rosa, az Alpok második leg­ma­ga­sabb hegy­lánca (leg­ma­ga­sabb csúcsa, a Dufourspitze 4634 méter magas). Utazás egy vad­re­gé­nyes alpesi völgyben Macugnaga faluba, mely a Monte Rosa tömb keleti lába­inál talál­ható. Séta a gyönyörű fekvésű faluban és kör­nyé­kén.
A következő programunk az Orta-tó. A romantikus, ember­lép­tékű tavat sokan Észak-Itália legel­ra­ga­dóbb termé­szeti csodá­jának tartják. Is­mer­ke­dés a félszi­geten fekvő, kö­zép­ko­ri hangu­latú Orta San Giulio város­kával, le­he­tő­ség áthajózni a főtérrel szemben fekvő parányi San Giulio-szigetre, ahol egy gyönyörű bazi­lika talál­ható.
A fakultatív program ára: 5.900 Ft + esetleges belépő­díjak (garantált indulás).

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a 7 éjszakai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést.

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyeket, valamint az idegenforgalmi adót

Kötelező költségek: 

Idegenforgalmi adó kb. 3 EUR
Utasbiztosítás (BBP) megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Idegenforgalmi adó.

Belépődíjak.Az árak tájékoztató jellegűek!

Verona belépő 3 templomba EUR 5,-
Mantova Hercegi palota EUR 13,00
Malcesine vár EUR 5,-, komp Limonéba és vissza EUR 10,60
Milánó dóm EUR 2,-
Borromeo-szk. hajókirándulás EUR 9,50, Borromeo-kastély EUR 12,-
Orta áthajózás a szigetre EUR 4,-
Bergamo sikló EUR 2,30, lift a várostoronyba EUR 3,-
Iseói-tó hajókirándulás EUR 9,-
Vicenza Teatro Olimpico EUR 12,-

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata).

Szállás: 

3+1 éjszaka Verona kör­nyé­kén egy szép 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 3 éjszaka a Maggiore-tónál egy szép fekvésű, kellemes 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 2-3 ágyas, fürdő­szo­bás szobákban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj reggelis ellátást tartalmaz. Felár ellenében félpanziós ellátás igényelhető.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Olaszországba.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!