Észak-Olasz tavak és műemlékvárosok

8 napos buszos körutazás Észak-Olaszországban

A köru­tazás során Észak-Itália 4 leg­na­gyobb taván kívül (Garda-tó, Maggiore-tó, Comói-tó, Iseói-tó) megnézzük a bűbájos Orta-tavat is, kirán­dulást teszünk az Alpok máso­dik leg­ma­ga­sabb hegy­lánca, a Monte Rosa keleti lába­inál talál­ható Macugnaga faluba, és termé­sze­tesen az Alpok mentén fekvő, egykori gazdag keres­ke­dő­városok sem marad­hatnak ki a prog­ramból.

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a 7 éjszakai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést.

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyeket, valamint az idegenforgalmi adót

Hossz: 
8 nap
Szállás: 
szálloda
***

Szállás

3+1 éjszaka Verona környékén egy szép 4 csillagos szállodában, 3 éjszaka a Maggiore-tónál egy szép fekvésű, kellemes 3 csillagos szállodában, 2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Program: 

1. nap: Padova
Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­var parkolójából. Szé­kes­fe­hér­vár­ról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagykanizsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubl­jana – Mestre út­vo­na­lon Padovába, Szt. Antal váro­sába. Is­mer­ke­dés a várossal, a híres bazi­lika meg­te­kin­té­se (gyönyörű szobrok, dombor­művek, freskók stb.). Szállás Verona kör­nyé­kén (3 éj).

2. nap: Verona, Mantova
Délelőtt vá­ros­né­zés Veronában, Rómeó és Júlia váro­sában. Veronát sokan Olasz­ország egyik leg­vonzóbb váro­sának tartják, nagy élményt jelent a ba­ran­go­lás az Adige folyó kanya­ru­la­tában fekvő óvá­ros­ban. A közös séta során látjuk majd a város gyönyörű tereit (Piazza Bra, Piazza Erbe, Piazza dei Signori), Júlia házát és erké­lyét, a Scaligeri-sírem­lé­keket stb. Lehe­tőség lesz majd a hatalmas római kori amfi­teátrum, az Aréna, és néhány, műkin­csekben gaz­dag temp­lom meg­te­kin­té­sé­re is (Sant'Anastasia, Dóm, San Zeno). A 3 csodá­latos temp­lom közül művé­szet­tör­té­ne­tileg a San Zeno emel­ke­dik ki, mely az euró­pai román stílusú épí­té­szet egyik remek­műve.
A délután hátra­lévő ré­szé­ben a szép fekvésű Man­to­vába kirán­dulunk, ahol a kö­zép­ko­ri hercegi palotát tekintjük meg, mely a leg­na­gyobb kas­tély­együt­tes egész Olaszor­szágban. A pompás dísz­termek be­já­rá­sa igazi csemegét jelent a művé­sze­tek ked­ve­lői­nek.

3. nap: Garda-tó (Sirmione, pano­ráma út, Malcesine, Limone, Riva del Garda)
Az egész napot a Garda-tónál töltjük. Elő­ször egy különös fekvésű ősi kisvá­rosba, Sirmionéba láto­ga­tunk. A városka egy keskeny, a tóba messze benyúló félsziget csücskében talál­ható. Az egykori halász­falu ma a Garda-tó kör­nyé­kének talán leg­nép­szerűbb üdülő­helye (mediterrán hangulat, Scaligeri vár, római kori villa marad­ványai). Fakultatív lehe­tő­ség a fél­sziget körbe­ha­jó­zá­sára motor­csó­na­kok­kal. 
To­vább­uta­zás a Garda-tó keleti partja mentén húzódó pano­rámaúton a tó északi ré­szé­be, amelyik fjord­szerűen, mélyen benyúlik az Alpok hegyó­ri­ásai közé. A 2000 méter feletti Monte Baldo hegy­lánc lába­inál, a tóparton fekszik Malcesine, egy festői kisváros. Séta a siká­toros óvárosban, a tó fölé maga­sodó vár meglá­to­ga­tása (fe­lejt­he­tet­len pano­ráma). Ezt köve­tően lehe­tő­ség komppal átkelni az egyedül­álló fekvésű Limonéba. Az ősi halász­falu manapság már híres turista­központ. A hely kü­lön­le­gességét az adja, hogy az ódon hangu­latú siká­torok szinte be­pré­se­lőd­nek a tó és egy hatalmas hegy közé. 
A Garda-tó környéki ba­ran­go­lásunk utolsó állo­mása a tó északi csücs­kében fekvő Riva del Garda. Séta a han­gu­la­tos kis­vá­rosban, sza­bad­idő, majd a késő délutáni órákban a keleti part pano­rámaútján térünk vissza a szállo­dába. Így az autó­busz jobb oldalán ülők is élvez­hetik a tó és a túlsó parton maga­sodó hegyek panorámáját.

4. nap: Milánó, Comói-tó, Como
Utazás Milánóba, Olaszország második leg­na­gyobb váro­sába. Séta a belvá­rosban, a dóm meg­te­kin­té­se, majd szabad program. Lehe­tőség lifttel felmenni a dóm tetejére, ahol kiválóan tanul­má­nyozható a kö­zép­ko­ri építé­szek és kőfa­ragók zseniális munkája.
A délutáni órákban to­vább­uta­zás a Comói-tóhoz, is­mer­ke­dés magával Como váro­sával (nagy­szerű ka­ted­rá­lis). Szállás a Maggiore-tónál (3 éj).

5. nap: Maggiore-tó, Borromeo-szigetek (Isola Bella, Isola dei Pescatori), Stresa
Hajókirándulás a Borromeo-szigetekre (Isola Bella – Borromeo kastély kü­lön­le­gesen szép tera­szos parkkal, Isola dei Pescatori – ősi halász­falu) és Stresába (híres üdülő­hely ódon hangu­latú óvárossal, szép palo­tákkal és gyönyörű parkokkal).

6. nap: Maggiore-tó, Macugnaga, Monte Rosa, Orta-tó
Pihenés a Maggiore-tónál.
Fakultatív program: Macugnaga, Monte Rosa, Orta-tó
A Maggiore-tó bizonyos pontjairól tiszta időben ki­vá­ló­an látszik a Monte Rosa, az Alpok második leg­ma­ga­sabb hegy­lánca (leg­ma­ga­sabb csúcsa, a Dufour­spitze 4634 méter magas). Utazás egy vad­re­gé­nyes alpesi völgyben Macugnaga faluba, mely a Monte Rosa tömb keleti lábainál talál­ható. Séta a gyönyörű fekvésű faluban és kör­nyé­kén.
A kö­vet­ke­ző programunk az Orta-tó. A roman­tikus, ember­lép­tékű tavat sokan Észak-Itália legel­ra­ga­dóbb termé­szeti csodá­jának tartják. Is­mer­ke­dés a fél­szi­ge­ten fekvő, kö­zép­ko­ri hangu­latú Orta San Giulio város­kával, lehe­tő­ség átha­józni a főtérrel szemben fekvő parányi San Giulio-szigetre, ahol egy gyönyörű bazilika talál­ható.
A fakul­tatív program ára: 6 700 Ft + eset­le­ges be­lé­pő­díjak (garantált indulás).

7. nap: Bergamo, Iseói-tó
Búcsú a Maggiore-tótól, utazás Bergamóba, a Ber­ga­mói-Alpok lábainál elte­rülő tarto­mányi szék­helyre. A város ősi magja, a 100 méteres hegyre épült, ősi falakkal körül­vett Felső­város nagy­sze­rűen megő­rizte kö­zép­ko­ri jellegét (tör­té­nel­mi műem­lékek soka­sága). Siklóval megyünk fel az Alsó­városból, és a közös séta során látjuk a város nagy­szerű dísz­terét, a Piazza Vecchiát, a kö­zép­ko­ri város­házát, a vá­ros­tor­nyot (lifttel fel lehet menni a tetej­ére), a városi könyvtár rene­szánsz palo­táját, a ragyogó homlok­zatú Colleoni-mauzóleumot (az észak-itáliai rene­szánsz egyik gyöngy­szeme) és két csodá­latos temp­lomot, a ka­ted­rá­list valamint a Santa Maria Maggiore-temp­lomot.
Délután az Iseói-tóval is­mer­ke­dünk, mely szép­sé­gé­ben semmivel sem marad el Észak-Olasz­or­szág más, híre­sebb tavaitól. Séta Iseóban, a tópart egyik han­gu­la­tos kisváro­sában, majd lehe­tő­ség részt venni a „3 sziget” hajó­ki­rán­du­láson. Két pici sziget között, a tó közepén emel­kedik az Iseói-tó nagy ne­ve­zetes­sé­ge, a hatalmas Monte Isola (Hegy-sziget), melynek leg­ma­ga­sabb pontja több mint 400 méterrel van a tó szintje felett (egészen kü­lön­le­ges látvány). Szállás Verona kör­nyé­kén (1 éj).

8. nap: Vicenza
Délelőtt Vicenzával is­mer­ke­dünk, az egyik leg­je­len­tő­sebb itáliai építész, Palladio váro­sával. Palladio nagyszerű rene­szánsz palo­tái, épületei miatt Vicenza az építé­szetet kedve­lőknek egyfajta zarán­dok­helye. A város­néző séta során ter­mé­sze­te­sen látjuk a nagy mester két leghí­resebb művét: a főtéren álló palotát (a bazi­likát) és a Teatro Olimpicót. 
Késő délelőtt indulás haza­felé, utazás a Mestre – Ljubl­jana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Szé­kes­fe­hér­vár­ra és Buda­pest­re az esti órákban.

* A júl. 23-i csoportnál a szállodákat fordított sorrendben tudtuk foglalni, ezért a programokat is eltérő sorrendben bonyolítjuk le az alábbiak szerint:

1. nap: Padova
2. nap: Milánó, Comói-tó, Como
3. nap: Maggiore-tó, Borromeo-szigetek, (Isola Bella, Isola dei Pescatori), Stresa
4. nap: Maggiore-tó, Macugnaga, Monte Rosa, Orta-tó
5. nap: Bergamo, Iseói-tó
6. nap: Verona, Mantova
7. nap: Garda-tó (Sirmione, panoráma út, Malcesine, Limone, Riva del Garda)
8. nap: Vicenza

Tehát valamennyi program teljesülni fog, csak más sorrendben.

Kapcsolódó cikkek

» Velence mozgásban - Kovács Attila, 2018. március. 08
» Egy nap Veronában - Kovács Attila, 2016. december. 03
» Villa del Balbianello - a Comoi-tó gyöngyszeme - Etédi Alexa, 2013. június. 18
» Verona utcáin - Kovács Attila, 2013. február. 26
» A milánói dóm - Ürögi Beáta, 2013. január. 21
» A Garda-tó a magasból - Kovács Attila, 2019. október. 03
» Szicília látnivalói - Kovács Attila, 2019. szeptember. 17
» Képek Velencéből... - Kovács Attila, 2019. május. 23

Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető.

Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Fakultatív programok

Fakultatív program: Macugnaga, Monte Rosa, Orta-tó
A Maggiore-tó bizonyos pontjairól tiszta időben kivá­lóan látszik a Monte Rosa, az Alpok második leg­ma­ga­sabb hegy­lánca (leg­ma­ga­sabb csúcsa, a Dufourspitze 4634 méter magas). Utazás egy vad­re­gé­nyes alpesi völgyben Macugnaga faluba, mely a Monte Rosa tömb keleti lába­inál talál­ható. Séta a gyönyörű fekvésű faluban és kör­nyé­kén.
A következő programunk az Orta-tó. A romantikus, ember­lép­tékű tavat sokan Észak-Itália legel­ra­ga­dóbb termé­szeti csodá­jának tartják. Is­mer­ke­dés a félszi­geten fekvő, kö­zép­ko­ri hangu­latú Orta San Giulio város­kával, le­he­tő­ség áthajózni a főtérrel szemben fekvő parányi San Giulio-szigetre, ahol egy gyönyörű bazi­lika talál­ható.
A fakultatív program ára: 6 700 Ft + esetleges belépő­díjak (garantált indulás).

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a 7 éjszakai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést.

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyeket, valamint az idegenforgalmi adót

Kötelező költségek: 

Idegenforgalmi adó kb. 4 EUR
Utasbiztosítás (BBP) megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!
Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Verona belépő 3 templomba EUR 5,-
Mantova Hercegi Palota EUR 14,-
Malcesine vár EUR 5,-
hajó Limonéba és vissza EUR 10,60
Milánó dóm EUR 3,-
Borromeo-szk. hajókirándulás EUR 9,50
Borromeo-kastély EUR 14,-
Orta áthajózás a szigetre EUR 4,50
Bergamo sikló EUR 2,30
lift a várostoronyba EUR 5,-
Iseói-tó hajókirándulás EUR 12,-
Vicenza Teatro Olimpico EUR 10,-

Olaszországi idegenforgalmi adó: kb. 4 EUR

Várható kötelező költségek a helyszínen: 
Olaszországi idegenforgalmi adó: kb. 4 EUR
Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

3+1 éjszaka Verona környékén egy szép 4 csillagos szállodában, 3 éjszaka a Maggiore-tónál egy szép fekvésű, kellemes 3 csillagos szállodában, 2-3 ágyas, fürdőszobás szobákban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj reggelis ellátást tartalmaz. Felár ellenében félpanziós ellátás igényelhető.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Olaszországba.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Vélemények, értékelések
4.9
4 értékelés alapján
Szervezés értékelése
5.0
Program értékelése
5.0
Szállás értékelése
4.5
Túravezetők értékelése
5.0
Utazás értékelése
5.0
Miskolc
4.8
Nagyon jól szervezett út volt, kiválóan felkészült idegenvezetővel.
Budapest, XIX. kerület
5.0
Az egész utazás a tökéletességről szólt. Semmiben nem volt kivifogásolni való.
Minden program csodálatos volt. A szervezés kitünő volt. Az idegenvezetőnk rendkívül felkészült, nagytudású, sokrétű ismerettel rendelkező kedves és barátságos személy.
Mindig ilyen utat kívánok magamnak!

Köszönettel!
Bp
4.8
<szöveg nélkül>
Taksony
5.0
<szöveg nélkül>
Írjon véleményt Ön is!
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!