Dél-Itália haladóknak II.

11 napos körutazás Dél-Olaszorságban

Gyönyörű, festői hangulatú olasz kisvárosok és települések, rengeteg látnivaló, természeti érték. Ókori és középkori romvárosok, emlékek és varázslatos szigetek. Caserta kastélya, Pompeji városa, Capri szigete, Sorrentói félsziget, Castelleni cseppkőbarlang, városézés a barokk dél-itáliai fővárosban Leccében, ismerkedés az olasz csizma sarkával Gargano félszigettel, Nápoly, Bari, Vezúv .... Tartson velünk és fedezze fel Dél-Itáliát!

Alapár tartalmazza

Az autóbuszos utazást, a helyi autóbuszt az 5. napon (a Vezúvhoz) és a 6. napon (az Amalfi-parton), a 10 éjszakai szállást, 10 reggelit, 9 vacsorát, az útlemondási biztosítást, a programokat és az  ide­gen­ve­ze­tő­t az indulástól az ér­ke­zésig.

Alapár nem tartalmazza

Fakultatív programokat, a be­lé­pő­dí­ja­kat, valamint a Capri programhoz tar­to­zó hajó- és kisbuszjegyeket, a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás, valamint az idegenforgalmi adót. Megjegyzés: Az olasz hatóságok előírásának megfelelően a helyi (10 méteres) autóbusz az Amalfi-parton és a Vezúvra menő szerpentinen kötelező.

Hossz: 
11 nap
Szállás: 
szálloda
****

Szállás

1 éjszaka odaútban egy Arezzo környékén található 3 csillagos szállodában, kétágyas, fürdőszobás szobákban. 9 éjszaka 4 csillagos szállodákban, kétágyas, fürdőszobás szobákban.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Program: 

1. nap:
Elutazás Budapestről reggel 6 órakor a Déli pályaudvartól. Székesfehérvárról az autóbusz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagykanizsa – Tornyiszentmiklós – Maribor – Ljubljana – Mestre útvonalon. Szállás Arezzo környékén (1 éj).

2. nap: Caserta kastélya
Utazás déli irányba, keresztül az olasz csizmán. A ná­po­lyi királyok a Nápoly melletti Caser­tában az 1700-as években egy mo­nu­men­tá­lis barokk kastélyt épít­tettek a Párizs melletti Versailles-i kastély min­tá­já­ra. Hason­lóan Versailles-hoz, a Casertai kas­tély­hoz is egy látvá­nyos park tartozik. Láto­gatás a kas­tély dísz­ter­meiben, majd is­mer­ke­dés a gyönyörű parkkal. 
Szállás Nápoly kör­nyé­kén (5 éj).

3. nap: Pompeji, Paestum
A délelőtt jó részét Pompejiben, Földünk talán leghí­resebb ókori rom­váro­sában töltjük. Pompeji a Római Biro­dalom egyik virágzó városa volt, a Vezúv Krisztus után 79-ben bekö­vet­kezett kitö­rése során pusztult el. Por és kőeső temette be, de ugyan­akkor konzer­válta is az utókor számára.
A déli órákban to­vább­uta­zás Paestum lenyű­göző óko­ri temp­lo­maihoz. A temp­lo­mokat a görögök épí­tet­ték Krisztus előtt 500 körül, hasonló szép­ségű temp­lom­együt­test még Görög­or­szágban sem ta­lá­lunk. Az ásatási terü­leten kívül lehe­tő­ség az igé­nye­sen kialakított helyi múzeum meg­te­kin­té­sé­re is.

4. nap: Sorrento, Capri szigete
Utazás Sorrentóba, szabad program. Lehe­tőség hajó­ki­rán­du­lásra a közeli Capri szigetére, melyet sokan a világ leg­szebb szige­tének tartanak. Baran­golás Caprin kisbu­szokkal a Marina Grande – Anacapri – Capri út­vo­na­lon. Mind Anacapri, mind Capri váro­sában lesz közös séta a központban, és marad egy kis sza­bad­idő is e két pazar fekvésű városka önálló felfedezésére.

5. nap: Vezúv, Nápoly
A Vezúv 1200 méter magas vulkáni kúpja Nápoly kör­nyé­kének egyik jelképe. Kora délelőtt autó­busszal felme­gyünk a csúcs köze­lébe, ahonnan tiszta időben gyönyörű pano­ráma nyílik a Nápolyi-öbölre, Nápoly váro­sára, a Sorrentói-félszi­getre és Caprira. Lehe­tőség sétára a kráterhez.
Ezután is­mer­ke­dés az „Olasz Dél” fővá­ro­sával, Nápollyal, melynek hangu­lata sokáig emlé­ke­zetes marad az ott járt utasok számára (Castel Nuovo – Új Vár, Királyi Palota, San Carlo Színház, I. Umberto Galéria, Viktor Emánuel korzó stb.). A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő, majd lehe­tő­ség a Nemzeti Régé­szeti Múzeum meg­te­kin­té­sé­re. Ez a világ egyik leggaz­dagabb ókori emlé­keket bemu­tató múze­uma, hiszen a Pompejiben és Hercu­laneumban talált műkincsek nagy részét itt helyezték el.

6. nap: Sorrentói-félsziget, Amalfi, Ravello
Körutazás helyi autó­busszal a csodá­latos fekvésű Sorrentói-félszi­geten a Positano – Amalfi – Ravello út­vo­na­lon. Az útvonal a világ egyik leg­szebb pano­rá­ma­út­jának számít. Séta az elbű­völő kis­vá­rosban, Amalfiban, a dóm és a Szt. András emlékek meg­te­kin­té­se, majd sza­bad­idő. (Szt. András apostol Szt. Péter test­vére volt, földi marad­ványai a dóm krip­tá­jában nyug­szanak.) 
Ezt köve­tően is­mer­ke­dés az Amalfi felett 350 méterrel talál­ható Ravello váro­sával. Ravello két nagy ne­ve­zetes­sé­ge a kö­zép­ko­ri Rufolo-palota (gyönyörű medi­terrán kerttel) és a Cimbrone-villa. Ez utóbbi park­jában talál­ható az a kilátó­pont, mely szinte a tenger felett lebeg. Az innen nyíló pano­ráma az Amalfi környéki part­vi­dékre leír­hatatlan látvány (Itália talán leg­szebb panorámája).

7. nap: Herculaneum, Matera
Az első programunk Herculaneum romvá­rosának meg­te­kin­té­se. Herculaneum Pompejihez hason­lóan a Vezúv kitörése nyomán pusztult el Krisztus után 79-ben, vulkáni láva temette be. Jóval kisebb város volt Pompejinél, de a házak, utcák többsége valamivel jobb álla­potban maradt fenn, mint Pompeji esetében.
A késő délelőtti órákban to­vább­uta­zás az olasz csizma sarkának irányába az Appen­ninek szép tájain keresztül. Délután Basilicata régió egyik tarto­mányi fővá­rosát, Materát láto­gatjuk meg. A szép fekvésű óváros egy mély folyó­völgy egyik oldalán talál­ható. A város valaha az „Olasz Dél” elma­ra­dott­sá­gának a jelképe volt, ahol még a XX. század közepén is az emberek jó része a folyó­völgy feletti barlan­gokban élt. A vala­mivel tehe­tő­sebbek a barlangok elé kőépít­mé­nyeket emeltek. Ezt a kü­lön­le­ges óvárost a XX. század utolsó évti­ze­deiben resta­urálták, azóta Dél-Itália kiemel­ke­dően fontos turisz­tikai attrakciói közé tartozik.
A vá­ros­né­zés során sok érde­kes­séget megtud­hatnak utasaink az itt élők egykori életéről, lehe­tő­ség lesz barlang­lakás és barlang­temp­lom meg­te­kin­té­sé­re is. Az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó óváros sok híres film forga­tá­sának hely­színe, 2003-ban például itt forgatták Mel Gibson Passióját, hiszen a 2000 évvel ezelőtti Jeru­zsálem való­szí­nű­leg hason­lított a mostani Materához. 
Szállás Apulia (olaszul Puglia) régió fővá­rosától, Baritól délkeletre (3 éj).

8. nap: Bari, Castellanai cseppkőbarlang, Alberobello
Délelőtt Barival, Dél-Olaszország – Nápoly után – második leg­na­gyobb váro­sával is­mer­ke­dünk. Séta a félszi­getre épült óvárosban, a ka­ted­rá­lis és a Szent Miklós-bazilika meg­te­kin­té­se. Bari városa a XI. században szerezte meg Szent Miklós püspök földi marad­vá­nyait a kis-ázsiai Myrából, a sír fölé emelt bazi­lika a román stílus igazi remek­műve. (Szent Miklósnak, Myra püspö­kének népies alakja a Mikulás, aki december 6-án aján­dékot hoz a gyere­keknek.)
Bari után lá­to­ga­tást teszünk a castellanai bar­lang­rend­szer­ben (az egyik leg­szebbnek tartott csepp­kő­bar­lang Euró­pában), majd a trullik városa, Alberobello követ­kezik. A trullik ősi, fehérre meszelt házacskák, jellegzetes kúp alakú tetővel – Apulia egyedül­álló épít­mé­nyei. Alberobello egyes negyedei csak trullikból állnak, ami egészen kü­lön­le­ges város­képet ered­ményez. Közös séta, majd szabad program, lehe­tő­ség a helyi művészek, kézmű­vesek áruinak meg­te­kin­té­sé­re, megvásárlására.

9. nap: Lecce, Ostuni, Martina Franca
Délelőtt vá­ros­né­zés Leccében, a barokk dél-itáliai főváro­sában. A könnyen megmun­kál­ható leccei mész­kőnek is köszön­hetően a városban a barokk idősza­kában sok csodá­latos temp­lom, palota épült, közülük is kiemel­kedik a dóm és a Santa Croce-temp­lom.
Délután elő­ször Ostuniba, a leg­szebb „fehér városba” láto­gatunk. A tenger­part menti síkságból kiemel­kedő dombra épült siká­toros óváros, az ősi fehérre meszelt házak együt­tese a domb­tetőn álló ka­ted­rá­lissal – nem egy könnyen felejt­hető látvány. Ráadásul az óváros beba­ran­go­lása közben időnként a környező táj pano­rá­máját is élvez­hetjük.
Ostuni után egy újabb szép, ódon hangu­latú kisvá­rossal, Martina Francával is­mer­ke­dünk, ahová a trullik völgyén keresztül vezet az út.

10. nap: Monte Sant'Angelo
Délelőtt a tájképi szépségekben rend­kívül gaz­dag Gargano-félszi­gettel, az olasz csizma sarkan­tyú­jával is­mer­ke­dünk. Séta a hegy­tetőre épült, pazar fekvésű Monte Sant'Angelo han­gu­la­tos tör­té­nel­mi óváro­sában, a Szent Mihály szentély meg­te­kin­té­se. (Monte Sant'Angelo a kora középkor óta az euró­pai Szent Mihály főangyal kultusz egyik leg­fon­to­sabb helye, 2011 óta része a vi­lág­örök­ségnek.) A város­néző séta után sza­bad­idő, lehe­tő­ség a város leg­ma­ga­sabb pontján álló erőd meg­te­kin­té­sé­re (nagyszerű pano­ráma).
Ezt köve­tően búcsú Apuliától, utazás Észak-Olasz­ország irányába a magyar utazók által ritkán használt A14-es autó­pályán, az Adriai-tenger mentén. Az utazás során az egyik oldalon a kék Adriában, a másik oldalon pedig az Appenninek hegy­vi­lá­gában gyö­nyör­köd­het­nek utasaink. 
Szállás Rimini kör­nyé­kén (1 éj).

11. nap:
Hazautazás a Bologna – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagykanizsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Szé­kes­fe­hér­vár­ra és Buda­pest­re az esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a múzeumok nyitva tartásának függvényében esetleg változhat.

Kapcsolódó cikkek

» A Nápolyi-öböl szigetei - Kovács Attila, 2017. december. 06
» Nápoly és nevezetességei - Etédi Alexa, 2013. október. 01
» Vacsora a Dávid-szoborral húszezer euróért - Etédi Alexa, 2013. július. 22
» Magántőkével mentenék meg Pompejit - Etédi Alexa, 2013. július. 02
» Képek Velencéből... - Kovács Attila, 2019. május. 23
» Szicília látnivalói - Kovács Attila, 2019. április. 24
» Róma leghíresebb látnivalói - Kovács Attila, 2019. március. 06
» Acqua alta Velencében - Kovács Attila, 2018. december. 22

Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető.

Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autóbuszos utazást, a helyi autóbuszt az 5. napon (a Vezúvhoz) és a 6. napon (az Amalfi-parton), a 10 éjszakai szállást, 10 reggelit, 9 vacsorát, az útlemondási biztosítást, a programokat és az  ide­gen­ve­ze­tő­t az indulástól az ér­ke­zésig.

Alapár nem tartalmazza: 

Fakultatív programokat, a be­lé­pő­dí­ja­kat, valamint a Capri programhoz tar­to­zó hajó- és kisbuszjegyeket, a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás, valamint az idegenforgalmi adót. Megjegyzés: Az olasz hatóságok előírásának megfelelően a helyi (10 méteres) autóbusz az Amalfi-parton és a Vezúvra menő szerpentinen kötelező.

Kötelező költségek: 

Idegenforgalmi adó.
BBP biztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Olaszországi idegenforgalmi adó: kb. 6 EUR

Az árak tájékoztató jellegűek!
Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Caserta kastély + park EUR 12,-
Pompeji romváros EUR 15,-
helyi idegenvezető EUR 4,-
Paestum ásatási terület + múzeum EUR 9,50
Capri retúr hajójegy + buszjegy Anacapri és Capri falvakba EUR 48,-
Axel Munthe Villa EUR 8,-
Vezúv belépő a kráterhez EUR 10,-
Nápoly Régészeti Múzeum EUR 15,-
Amalfi  Dóm múzeum EUR 3,-
Ravello Rufolo-palota EUR 6,-
Cimbrone-villa EUR 6,-
Herculaneum romváros EUR 11,-
Matera barlanglakás EUR 1,50 
barlangtemplom EUR 2,- 
Castellana cseppkőbarlang EUR 13,-
Ostuni katedrális EUR 1,- 
Monte Sant’Angelo erőd EUR 2,- 

Várható kötelező költségek a helyszínen: 
Olaszországi idegenforgalmi adó: kb. 6 EUR
Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő. Induláshoz képest egy hónapon belüli foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő!

 

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­auto­mata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

1 éjszaka odaútban egy Arezzo környékén található 3 csillagos szállodában, kétágyas, fürdőszobás szobákban. 9 éjszaka 4 csillagos szállodákban, kétágyas, fürdőszobás szobákban.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj félpanziós ellátást tartalmaz. Félpanzió (a vacsorák 3 fogásosak, a reggeli büfé – Olaszországban a büféreggelik általában egyszerűbb svédasztalt jelentenek) Figyelem: Odaútban a forgalom függvényében elképzelhető, hogy csak 21 óra körül érnek a csoportok a tranzitszállásra, ezért az első este nem biztosítunk vacsorát. (Egy autópálya melletti étteremben lesz lehetőség meleg ételt fogyasztani.)
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes útlevéllel, vagy új típusú érvényes személy igazolvánnyal utazhatnak. Vízumra nincs szükség.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése ajánlott. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Javasolt oltások (nem kötelezőek): Hepatitis A , Hepatitis B, Kullancs-encephalitis. Az egészségügyi előírásokról helyi partnereink megkérdezése alapján adtunk tájékoztatást. Ha pontosabb információra van szükségük, akkor utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot (Budapest, IX. Gyáli u. 3/a). Telefon: (0036) (1) 476-1364, honlap: www.oek.hu
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!