Csillagtúra Toszkánában - kirándulással a Cinque Terre falvaiba

7 napos buszos körutazás Toszkánában

A Cinque Terre az Olasz Riviéra keleti részén ta­lál­ható, egészen közel Toszkánához. Meseszép vidék, a hegyek szinte a tengerből emelkednek ki, a hegy­oldalakon teraszos szőlőskertek, a ten­ger­parton pedig néhány elbűvölő halászfalu. Ezeket a falvakat régen csak hajóval lehetett megközelíteni, el voltak zárva a külvilágtól, ezért is őrizhették meg ősi, évszázadokkal ezelőtti állapotukat.

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a 6 éjszakai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tőt az indulástól az érkezésig.

Alapár nem tartalmazza

Fakultatív programokat, a belé­pő­dí­ja­kat, a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás, valamint az idegenforgalmi adót.

Hossz: 
7 nap
Szállás: 
szálloda
***

Szállás

6 éj­sza­ka két­ágyas, für­dő­szo­bás szállodai szo­bák­ban.
A 4 csillagos szálloda a hangulatos fürdőváros, Montecatini Terme központjában található.
Kivéve az október 16-ai csoport esetén, itt a 3 csillagos szálloda a hangulatos fürdőváros, Montecatini Terme központjában található.

Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Program: 

1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Szé­kes­fe­hér­vár­ról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagykanizsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre – Bologna – Firenze út­vo­na­lon. Szállás Montecatini Termében (6 éj).

2. nap: Volterra, San Gimignano, Montecatini Terme
A mai napi kirándulásunk során Toszkána két kö­zép­kor­ból itt felejtett kisvá­rosát, Volterrát és San Gimignanót nézzük meg.
Az etruszk eredetű Volterra egy hegy tete­jére épült, tipikus toszkán város. Nagymé­retű tör­té­nel­mi óváro­sában számos pompás kö­zép­ko­ri és rene­szánsz palota talál­ható. Híresek a város kézmű­vesei, gyö­nyö­rű fehér szobrok készülnek a közelben bányászott alabást­romból. A város­néző séta után szabad prog­ram, majd to­vább­uta­zás a közeli San Gi­mig­na­nóba, Tosz­kána egyik gyöngy­sze­mébe.
San Gimignano falakkal körül­vett óvárosát kö­zép­ko­ri Manhattannek is szokták nevezni a XIII. században épült tornyos házai miatt. Séta a városban, lá­to­ga­tás a ka­ted­rá­lisban (szép kö­zép­ko­ri freskók), majd lehe­tő­ség felmenni a leg­ma­ga­sabb torony tetejére (pa­no­ráma a sikátorok vilá­gára és a han­gu­la­tos toszkán tájra). 
Délután vissza­térünk a szállo­dánkba, és ezután idegen­ve­zetőnk egy sétát tesz az érdek­lődő uta­sok­kal Montecatini Termében, mely Európa egyik híres fürdő­városa (szép parkok, patinás szállodák és fürdők).

3. nap: Cinque Terre
A Cinque Terre az Olasz Riviéra keleti részén talál­ható, egészen közel Toszká­nához. Mese­szép vidék, a hegyek szinte a tengerből emel­kednek ki, a hegyol­da­lakon tera­szos szőlős­kertek, a ten­ger­parton pedig néhány elbű­völő halász­falu. Ezeket a falvakat régen csak hajóval lehetett meg­kö­ze­lí­te­ni, el voltak zárva a külvi­lágtól, ezért is őriz­hették meg ősi, évszá­za­dokkal ezelőtti álla­po­tukat. A nap során 4 faluban teszünk sétát: Monterossóban, a Cinque Terre fő tele­pü­lésén, Vernazzában, amit a leg­szebbnek tartanak, valamint a meg­hök­ken­tő fekvésű Manarolában és Rio­maggio­réban. 
Mivel autó­busszal ezen tele­pü­lések többsége mind a mai napig nem elérhető, ezért vonattal járjuk be őket. Ha az időjárás engedi, akkor az ápri­listól októ­berig in­duló csopor­tok esetében lehe­tő­ség lesz egy hajó­ki­rán­du­lásra is ezen vad­re­gé­nyes part­szakasz mentén úgy, hogy a hajóról nem­csak a tájat, de a Cinque Terre mind az 5 tele­pü­lését is meg­cso­dál­hat­juk.

4. nap: Firenze vagy Montecatini Terme
Pihenés, szabad program Montecatini Termében, a gyógy­für­dőiről híres üdülő­vá­rosban.
Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás Firenzébe, a rene­szánsz művé­szetek „főváro­sába”. A közös séta során látjuk a város fő ne­ve­zetes­sé­geit, melyek közül a leg­je­len­tő­sebbek: a híres kö­zép­ko­ri híd (Ponte Vecchio), a főtér a pompás kö­zép­ko­ri város­há­zával (Palazzo Vecchio), a mo­nu­men­tá­lis szé­kes­egy­ház gyönyörű ha­rang­tor­nyá­val és a ke­resz­telő­ká­polná­val, a San Lorenzo-bazilika stb. Délután sza­bad­idő, illetve ide­gen­ve­ze­tőnk­kel lehe­tő­ség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re: Santa Croce-temp­lom, Uffizi-képtár.
A fakultatív program ára: 6.700 Ft + eset­le­ges belépődíjak (garantált indulás).

5. nap: Arezzo, Siena
Egész napos kirándulás Toszkána két tarto­mányi szék­he­lyére, Arezzóba és Sienába.
Arezzo, az arany­mű­vesek városa Kelet-Toszká­nában talál­ható, a tör­té­nel­mi óváro­sában tett séta nagy élményt jelent majd utasa­inknak. A szám­talan lát­ni­való közül kiemel­kedik a nagy­szerű főtér, a Piazza Grande pompás épü­let­együt­tese. A város művé­szet­tör­téneti szen­zá­ciója pedig Piero della Francesca csodá­latos rene­szánsz fres­kó­so­ro­zata a San Francesco-temp­lom szen­té­lyében, mely a Szent Kereszt legen­dáját meséli el. (Figyelem: A fres­kó­so­ro­zat meglá­to­ga­tása előzetes fogla­lással le­het­sé­ges, de a belépők csak két hónappal a lá­to­ga­tás napját mege­lő­zően foglal­hatóak. Ezért irodánk is ezekkel a felté­te­lekkel tudja a csoport­be­lé­pőket lekérni, és nagy eséllyel vissza­iga­zoltatni.)
Az arezzói program után to­vább­uta­zás Sienába, Olasz­ország legegy­sé­ge­sebb hangu­latú kö­zép­ko­ri gótikus váro­sába, ahol szinte minden épület mű­em­lék. Ezek közül kiemel­kedik a csodálatos ka­ted­rá­lis (tele műkin­csekkel), Olasz­ország védő­szent­jé­nek, Sienai Szent Kata­linnak a szülő­há­za, melynek egyes helyi­ségeit kápol­nákká alakí­tották (gyönyörű freskók) és a világ­hírű gótikus vá­ros­háza égbe­szökő tornyával a főtéren, mely Olasz­ország talán leglátvá­nyosabb kö­zép­ko­ri tere.

6. nap: Pisa, Lucca
Délelőtt lá­to­ga­tás Pisában, mely valaha Itália egyik leg­je­len­tő­sebb tengeri hatalma volt. A Csodák terén talál­ható a román stílus három lebi­lin­cse­lően szép alko­tása: a ke­resz­te­lő­ká­polna, a szé­kes­egy­ház és a híres pisai ferde torony (a szé­kes­egy­ház ha­rang­tor­nya). Lehe­tőség a Dómmú­zeum és a tér negyedik értékes építmé­nyének, a kö­zép­ko­ri teme­tőnek a meg­te­kin­té­sé­re is.
Délután utazás a szom­szé­dos Luccába, Puccini szülő­váro­sába. Is­mer­ke­dés a fallal körül­vett, nagy­szerű óvárossal (szép román kori temp­lomok, siká­torok, ódon paloták stb.). A város különös ne­ve­zetes­sé­ge az a zárt, ellipszis alakú tér, mely egy római amfi­teátrum helyén épült.

7. nap:
Hazautazás a Firenze – Bologna – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagykanizsa – Sió­fok út­vo­na­lon. Érkezés Szé­kes­fe­hér­vár­ra és Buda­pest­re az esti órákban.

Figyelem: Toszkána több váro­sában a turista­buszok nem mehetnek a főbb látni­valók köze­lébe, ezért egyes helyeken az átla­gosnál hosszabb sétákra kell számítani.

A programok sorrendje a múzeumok nyit­va­tar­tá­sá­nak függvé­nyében felcserélődhet.

Kapcsolódó cikkek

» Siena, Il Campo - Kovács Attila, 2013. július. 30
» San Galgano, avagy mit keres az Excalibur Toszkánában? - Etédi Alexa, 2013. május. 17
» Toszkána tavasszal - Kovács Attila, 2018. március. 06
» Vacsora a Dávid-szoborral húszezer euróért - Etédi Alexa, 2013. július. 22
» Toszkána vetítés - április 30. 19:00 óra Mozsár kávézó - Kovács Attila, 2013. április. 23
» San Gimignano, a középkori felhőkarcolók városa - Etédi Alexa, 2013. február. 18
» Firenzei látnivalók - Etédi Alexa, 2013. február. 13
» Látnivalók Firenzében: a Szépművészeti Akadémia (Accademia di Belle Arti) - Etédi Alexa, 2013. február. 08

Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető.

Fakultatív programok

Egész napos kirándulás Fi­ren­zé­be, a reneszánsz művészetek „fővárosába”. A közös séta során látjuk a város fő ne­ve­zetes­sé­geit, melyek közül a leg­je­len­tő­sebbek: a híres kö­zép­ko­ri híd (Ponte Vecchio), a főtér a pompás kö­zép­ko­ri város­házával (Palazzo Vecchio), a mo­nu­men­tá­lis szé­kes­egy­ház gyönyörű harangtornyával és a keresz­telőkápolnával, a San Lorenzo-bazilika stb. Délután sza­bad­idő, illetve ide­gen­ve­ze­tőnk­kel le­he­tő­ség további ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re: Santa Croce-templom, Uffizi-képtár.
A fakultatív program ára: 6 700 Ft + esetleges belépődíjak (garantált indulás).

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a 6 éjszakai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tőt az indulástól az érkezésig.

Alapár nem tartalmazza: 

Fakultatív programokat, a belé­pő­dí­ja­kat, a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás, valamint az idegenforgalmi adót.

Kötelező költségek: 

Idegenforgalmi adó kb. 6-8 EUR
BBP biztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!
Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

San Gimignano bazilika EUR 3,50
régi városháza + torony EUR 7,-
Cinque Terre kártya EUR 16,-
Cinque Terre hajókirándulás EUR 12,-
Firenze székesegyház ingyenes
Santa Croce-templom EUR 6,-
Uffizi-képtár EUR 24,-
Arezzo San Francesco-templom ingyenes
San Francesco-templom szentélye EUR 8,-
Siena dóm EUR 5,-
Pisa dóm ingyenes
keresztelőkápolna + temető EUR 7,-
ferde torony EUR 18,-
Lucca Guinigi-torony EUR 4,-
Idegenforgalmi adó kb. 6-8 EUR

Várható kötelező költségek a helyszínen: 
Idegenforgalmi adó kb. 6-8 EUR
Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Induláshoz képest egy hónapon belüli foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata). Nincs éjszakai utazás.

Szállás: 

6 éj­sza­ka két­ágyas, für­dő­szo­bás szállodai szo­bák­ban.
A 4 csillagos szálloda a hangulatos fürdőváros, Montecatini Terme központjában található.
Kivéve az október 16-ai csoport esetén, itt a 3 csillagos szálloda a hangulatos fürdőváros, Montecatini Terme központjában található.

Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj félpanziós ellátást tartalmaz. Félpanzió. A vacsorák minimum 3 fogásosak, a reggeli büfé. (Figyelem: Olaszországban a büféreggelik általában egyszerűbb svédasztalt jelentenek.) A márc. 27-i, az ápr. 8-i, az okt. 19-i és a nov. 3-i csoportok esetében a szálloda egyik este egy borkóstolóval egybekötött tipikus toszkán vacsorát biztosít egy hangulatos toszkán farmon, mely a várostól néhány kilométerre található.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése ajánlott. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Vélemények, értékelések
4.5
2 értékelés alapján
Szervezés értékelése
5.0
Program értékelése
5.0
Szállás értékelése
3.0
Túravezetők értékelése
5.0
Utazás értékelése
4.5
Budapest, XIV. kerület
4.6
Kiváló az idegenvezető és a gépkocsivezető felkészültsége ! Nagyon jól éreztem magam!

Pécsvárad
4.4
Hihetetlen az idegenvezető felkészültsége, az autóbusz vezető rutinja és pontossága. Az idegenvezető mindig hagyott elég időt szabad programokra is.
Írjon véleményt Ön is!
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!