Türingia és Szászország

8 napos körutazás Németországban

Változatos tájak, csodás kínálat várakból és kastélyokból páratlan építészeti és kulturális sokszínűség. Türingia gazdag mondavilággal és számos legendával büszkélkedhet. Szászország történelme során sokszor cserélt gazdát, különösen sok kastély és vár található itt, Németország építészeti és természeti szempontból is egyik legszebb régiójában.

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a 7 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést és a felsorolt progra­mo­kat

Alapár nem tartalmazza

BBP biztosítást és a belépődíjakat.

Hossz: 
8 nap
Szállás: 
szálloda
***

Szállás

3 éjszaka Türingiában, egy Weimar melletti 4 csillagos szállodában, kétágyas, fürdőszobás szobákban. A szálloda rendelkezik egy belső úszómedencével és wellness-részleggel (szauna, gőzfürdő) is, melyet a vendégek térítésmentesen használhatnak.
4 éjszaka Szászországban egy Drezda környéki 3 csillagos szállodában, kétágyas, fürdőszobás szobákban.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Program: 

1. nap:
Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parko­lóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Linz – Passau – Regensburg út­vo­na­lon Türingiába. Szállás Erfurt kör­nyé­kén (3 éj).

2. nap: Wartburg vára, Eisenach, Schmalkalden
A délelőtti programunk az Eisenach városa fölött emel­kedő Wartburg vára, mely ezer szállal kötődik a német törté­ne­lemhez, egyfajta nemzeti emlék­helye Német­or­szágnak. Nekünk magya­roknak is fontos ez a hely, hiszen II. András királyunk lánya, Árpád-házi Szent Erzsébet (a szegé­nyek jóte­vője) itt élte rövid életének nagy részét. Itteni tevé­keny­sé­gének a követ­kez­ménye, hogy Európában ő a kö­zép­ko­ri magyar törté­nelem leg­is­mer­tebb szemé­lyisége.
A várkas­tély pompás dísz­ter­mei közül kiemel­kedik az Énekesek csar­noka (mely a híres kö­zép­ko­ri dalver­seny emlé­kére készült), és az a szoba, ahol gyönyörű moza­ikok mesélik el Szent Erzsébet életét. A dísz­termek közös bejá­rása után lehe­tő­ség lesz a várkas­tély párat­lanul gaz­dag kincs­tá­rának meg­te­kin­té­sé­re. Látjuk majd a Luther-szobát is, ahol Luther Márton 1521-ben németre fordí­totta a Bibliát.
A déli órákban sétát teszünk Eisenachban (Johann Sebastian Bach szülő­váro­sában), majd rövid sza­bad­idő után to­vább­uta­zás Schmalkaldenbe. Ez a kisváros a Türingiai-erdő nevű hegység déli lábainál fekszik. Az óváros épüle­teinek nagy része késő kö­zép­ko­ri favázas ház, nem csoda, hogy a láto­gatók hamar bele­sze­retnek ebbe a bájos tele­pü­lésbe. A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő, majd a Türingiai-erdőn keresztül vissza­uta­zás a szállodába.

3. nap: Weimar, Erfurt
A délelőttöt Weimarban, Goethe és Schiller váro­sában töltjük. Weimar főleg gaz­dag kul­tu­rá­lis örök­sé­gének köŽszön­he­tően világ­hírű, az irodalom, a zene, a művé­szetek városa. Megér­kezés után városnéző séta követ­kezik: Német Nemzeti Színház, Goethe és Schiller emlék­műve, Schiller-ház, Piac tér, Szent Péter és Pál-temp­lom, hercegi kastély, Goethe-ház stb. A közös séta után sza­bad­idő, lehe­tő­ség a hercegi kastély (pompás dísz­termek, páratlan műkin­csek) meg­te­kin­té­sé­re.
Kora délután utazás a közeli Erfurtba, Türingia tarto­mány fővá­ro­sába. Sokak szerint a 16 német tarto­mányi főváros közül Erfurtnak van a leg­szebb belvá­rosa, szám­talan gyönyörű épület megma­radt az elmúlt évszá­za­dokból, egyfajta szabad­téri múzeum az egész óváros. Egészen kü­lön­le­ges neve­ze­tesség a Krämerbrücke (a Szató­csok hídja), melyen végig bájos késő kö­zép­ko­ri favázas házak sora­koznak. A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő, illetve lehe­tő­ség az Egapark meg­te­kin­té­sé­re. Az Egapark Német­ország egyik leg­na­gyobb és egyik leg­szebb tema­tikus virá­gos­kertje. Egy kis ízelítő a látni­va­lókból: japán­kert, rózsás kert, szobor kert, óriási üvegház (benne kaktu­szok, orchideák, trópusi növé­nyek, pillangók, hüllők stb.).

4. nap: Naumburg, Lipcse
Búcsú Türingiától, utazás a híres vásár­város, Lipcse felé. Útközben megállunk a Szász-Anhalt tarto­mányhoz tartozó Naumburgban. Az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó dóm épü­let­együt­tese Német­ország leg­ér­té­ke­sebb kö­zép­ko­ri műem­lékei közé tartozik. Ugyan­akkor érdemes a városban is egy sétát tenni ide­gen­ve­ze­tőnk­kel (szép főtér, han­gu­la­tos polgár­házak, kü­lön­le­ges plébá­nia­temp­lom). 
Lipcse Szás­zország második leg­na­gyobb városa. Itteni prog­ra­munkat egy fotó­szünettel kezdjük a mo­nu­men­tá­lis „Népek csatá­ja” emlék­műnél, majd város­néző séta követ­kezik. A belváros gyöngy­szeme a régi vá­ros­háza pompás rene­szánsz épülete. A közös program után lesz sza­bad­idő is, majd utazás a drezdai vagy Drezda környéki szállodába (4 éj).

5. nap: Drezda, Radebeul
A nap nagy részét Drezdában, Szász­ország tarto­mányi főváro­sában töltjük. Drezda pár száz évvel ezelőtt Európa egyik virágzó mű­vé­sze­ti központja volt, az Elba Firen­zé­jének is nevezték, világ­hírű művé­szek alkottak a városban. A II. világ­há­bo­rúban szinte földig rombolt város ma ismét régi fényében tündököl, a tör­té­nel­mi épüle­teket újjá­épí­tették. A város­néző séta fő attrak­ciói a kö­vet­ke­zők: Staatsoper (Állami Ope­ra­ház), Hofkirche (kato­likus ka­ted­rá­lis), Resi­denz­schloss (az ural­kodó kastélya), Fürstenzug (a szász ural­kodók felvo­nulása – 102 méter hosszú fríz), Brühl-terasz (az Elba felett), Frauenkirche (Német­ország leg­na­gyobb barokk temp­loma), Kultúr­palota (oldalán az NDK-fal) stb.
A város­néző séta után a Zwingerbe láto­gatunk. A palota­együttes a német barokk egyik mester­műve, képtára Európában az egyik legran­go­sabbnak számít. A belé­pőjegy érvé­nyes a Zwinger porcelán múze­umába is (gyönyörű meisseni és távol-keleti porce­lánok). Ezt köve­tően lehe­tő­ség lesz a Residenzschloss egy-két kiállí­tá­sának meg­te­kin­té­sé­re (pl. Neues Grünes Gewölbe – dísztár­gyak, ipar­mű­vé­sze­ti kincsek hihe­tet­lenül gaz­dag gyűjte­ménye).
A késő délutáni órákban sza­bad­idő Drezdában, ezalatt az érdek­lő­dőkkel egy kis buszos kirán­du­lást teszünk a Drezda melletti Radebeulba, ahol Karl May, a híres író házát és kertjét nézzük meg (érdekes kiállítás az íróról és az észak-amerikai indiánokról).

6. nap: Szász-Svájc (Bastei, Königstein, sétahajózás az Elbán ), Pirna
A Szász-Svájc Drezda és a cseh határ között található. Németország egyik legszebb tájegysége ez, gyönyörű folyóvölgyekkel, jellegzetes formájú táblás hegyekkel és fantasztikus sziklaképződményekkel.
A Szász-Svájcban tett körutazásunk egyik fő állomását a Bastei lenyűgöző sziklavilága jelenti. Külön érdekessége ennek a területnek a középkori sziklavár.
Innen továbbutazunk Königstein hatalmas fellegvárához. A vár falairól pazar kilátás nyílik az Elba völgyére. (Mind a Bastei, mind Königstein vára könnyen megközelíthető idősebb utasaink számára is.)
Ezt követően sétahajózás az Elbán Königstein és Pirna közt, mely során a hajóról is megcsodálhatjuk ezt a gyönyörű vidéket.
A nap hátralévő részét Pirnában töltjük. Ezt az Elba-parti kisvárost a Szász-Svájc kapujának is szokták nevezni. Közös séta, majd szabadidő a hangulatos történelmi óvárosban.

7. nap: Meissen, Freiberg
Kirándulás a szép fekvésű Meissenbe. Az Elba-parti városról minden­kinek Európa legelső és leghí­resebb porce­lán­ma­nu­fak­tú­rája jut eszébe, de a gyönyörű óváros műem­lékei is párat­lanok. Séta az alsó­vá­rosban, majd lifttel felme­gyünk a felső­városba, ahol megte­kintjük a pompás gótikus szé­kes­egy­házat és annak múze­umát. Ezt köve­tően sza­bad­idő, ezalatt ide­gen­ve­ze­tőnk­kel lehe­tő­ség lesz az Albrechtsburg (az egykori válasz­tó­fe­j­delmi várkas­tély) nagy­szerű belső terme­inek meg­te­kin­té­sé­re.
Kora délután a porce­lán­ma­nu­fak­tú­rával is­mer­ke­dünk (a porce­lán­ké­szítés bemu­ta­tása, múzeum, vásár­lási lehe­tő­ség), majd tovább­uta­zunk Freiberg váro­sába.
Freiberg az Érc­hegy­ség lába­inál fekszik, a közép­korban az itt bányá­szott ezüstnek köszön­he­tően Szász­ország leggaz­da­gabb városa volt. Erre a gaz­dagságra emlé­keztet a gyönyörű Miasszo­nyunk-szé­kes­egy­ház, melynek nagy ne­ve­zetes­sé­ge a tuli­pános szószék. A bánya­vá­rosi múlt örök­sége a városi kastélyban talál­ható hihe­tet­lenül gaz­dag ásvány­ki­állítás (Terra Mineralia), melynek meglá­to­ga­tására szintén lesz lehe­tő­ség.

8. nap: Görlitz
A délelőtti programunk Németország legke­letibb városa, Szász­ország egyik gyöngy­szeme, Görlitz, ahol több mint 3000 műemlék épület talál­ható. A város a II. világ­há­ború végén harc nélkül került a szovjet csapatok birto­kába, így aztán a vá­ros­né­zés során a korábbi évszá­zadok szinte minden építé­szeti stílusa tanul­má­nyoz­ható a góti­kától a szecesszi­óig. Sétánk során egy rövid időre átkelünk majd a Neisse folyó hídján a szom­szé­dos lengyel városba, Zgor­zelecbe is.
A késő délelőtti órákban indulunk haza­felé. Átkelés Cseh­or­szágba, majd haza­uta­zás a Liberec – Prága – Brno – Pozsony – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re és Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

Figyelem: A napok sorrendje a nyitva tartások függ­vé­nyé­ben felcserélődhet.

Kapcsolódó cikkek

» Képek Szász-Svájcból - Kovács Attila, 2017. augusztus. 07
» Luther Márton nyomában III. - Erfurt - Etédi Alexa, 2013. július. 05
» Luther Márton nyomában II. - Eisenach és Wartburg vára - Etédi Alexa, 2013. július. 04
» Luther Márton nyomában IV. - Wittenberg - Etédi Alexa, 2013. július. 17
» Luther Márton nyomában I. - Eisleben - Etédi Alexa, 2013. július. 03
» A kasseli Wilhelmshöhe hegyi park Németország 38. UNESCO-világöröksége - Etédi Alexa, 2013. június. 28
» A legszebb vasút városa - Etédi Alexa, 2013. június. 05
» Európa legveszélyeztetettebb műemlékei - Etédi Alexa, 2013. május. 10

Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető.

Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a 7 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést és a felsorolt progra­mo­kat

Alapár nem tartalmazza: 

BBP biztosítást és a belépődíjakat.

Kötelező költségek: 

BBP utasbiztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Wartburg vára EUR 9,-
Schmalkalden kastély EUR 5,-
Weimar Goethe ház EUR 12,50
Erfurt Egapark EUR 8,-
Naumburg dóm + kincstár EUR 6,-
Drezda Zwinger EUR 11,-
Radebeul Karl May múzeum EUR 8,-
Bastei középkori sziklavár EUR 1,50
komp EUR 1,20
Königstein vára EUR 10,-
Sétahajózás az Elbán EUR 17,-
Meissen dóm EUR 4,50
Albrechtsburg EUR 6,50
porcelán manufaktúra EUR 8,-
Freiberg dóm EUR 4,-
Terra Mineralia EUR 8,-

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 százaléka, amely foglaláskor fizetendő.
Az indulástól számított egy hónapon belüli foglaláskor már a teljes ár fizetendő.

Hátralék: 

A teljes részvételi díj 60 százaléka, amely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­auto­mata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

3 éjszaka Türingiában, egy Weimar melletti 4 csillagos szállodában, kétágyas, fürdőszobás szobákban. A szálloda rendelkezik egy belső úszómedencével és wellness-részleggel (szauna, gőzfürdő) is, melyet a vendégek térítésmentesen használhatnak.
4 éjszaka Szászországban egy Drezda környéki 3 csillagos szállodában, kétágyas, fürdőszobás szobákban.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj reggelis ellátást tartalmaz. Félpanziós ellátás felár ellenében igényelhető.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Németországba.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás megkötésére.
Vélemények, értékelések
4.8
1 értékelés alapján
Szervezés értékelése
5.0
Program értékelése
5.0
Szállás értékelése
4.0
Túravezetők értékelése
5.0
Utazás értékelése
5.0
Budapest, XI. kerület
4.8
Nagyszerű út volt,jól felkészült idegenvezetővel! A Thüringiai szállásnál hiányoltuk a hűtőszekrényt,a Szászországinál pedig a vízmelegítő kancsót!
Írjon véleményt Ön is!
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!