München és Altötting Adventkor

München és Altötting Adventkor

3 napos körutazás Adventkor

A kulturális értékek, a kulináris élvezetek, a ka­rá­csonyi vásárok ünnepi hangulata, fényei és a bajor emberek víg kedélye minden korosztálynak él­mény­dús utazást ígér.

Alapár tartalmazza

Az autóbuszos utazást, a 2 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat és az idegenvezetést.

Alapár nem tartalmazza

BBP biztosítást és a belépődíjakat.

Hossz: 
3 nap
Szállás: 
szálloda
***
Program: 

1. nap: Altötting

Elutazás Szé­kes­fe­hér­vár­ról a Piac téri parko­ló­ból reg­gel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – He­gyes­halom – Linz út­vo­na­lon a Bajor­ország szí­vé­nek nevezett Altöttingbe. A híres búcsú­járó hely köz­pont­ja a pompás barokk épüle­tekkel körbe­font, tágas Kápolna tér, itt talál­ható az Isteni Kegyelem ká­pol­nája. Évről évre több mint 1 millió zarándok jön Altöttingbe, nem csoda, hogy a kis temp­lomot bajor nem­ze­ti szentélyként emle­getik. Hercegek, királyok, császárok és pápák is elza­rán­do­koltak már ide a Cso­da­tévő Madonnához, többek között XVI. Benedek pápa, akinek püspöki gyűrűje a Madonna-szobor jogarán van. Érdekes még, hogy a temp­lomot egy ár­ká­dos udvar veszi körül, melynek falai tele vannak há­la­adó képekkel.
Közös séta a belvá­rosban (Isteni Kegyelem ká­pol­nája, vá­ros­háza, plébá­nia­temp­lom, kincstár, Kon­rád-temp­lom stb.), majd sza­bad­idő. A Kápolna tér év­ti­zedek óta a híres altöttingi ka­rá­cso­nyi vásár szín­he­lye. Eredeti minő­ségi kézműves és gaszt­ro­nó­miai ter­mé­kek széles kíná­la­tából vá­lo­gat­ha­tunk, gyö­nyö­rűen díszített betle­he­meket cso­dál­ha­tunk meg. 
Szállás München vagy Altötting kör­nyé­kén (2 éj).

2. nap: München

Egész napos program Münchenben. A II. vi­lág­há­bo­rú­ban súlyos sérü­lé­seket szen­vedett város tör­té­nel­mi város­képe ma ismét a régi: szép tör­té­nel­mi é­pü­letek, bájos terek, csodá­latos piacok, elegancia. A gó­ti­kus város­kapuk által sze­gé­lye­zett óvárosba az Isar-kapun keresztül jutunk el. A Marienplatz, vagyis a Má­ria tér az abszolút város­központ – nyüzsgő for­ga­tag és sok szép műem­lék­épület jellemzi. A teret a Régi Városháza és az Új Városháza homlok­zatai uralják, kávézók, éttermek, üzletek szegé­lyezik, kö­zé­pen a Mária-oszlop Bajor­ország védő­szentjét áb­rá­zolja. Állandóan rendez­vények, feszti­válok szín­te­re, itt építik fel minden évben Német­ország e­gyik leg­szebb ka­rá­cso­nyi vásárát is. 
A késő gótikus Frauenkirche (Miasszo­nyunk temp­loma) 2 kupolás tornyával a város leg­is­mer­tebb jel­ké­pe. A reneszánsz, barokk, rokokó és klasszi­ciz­mus stílus­je­gyeit ötvöző Rezi­dencia, a bajor hercegek, ki­rá­lyok, válasz­tó­fe­je­delmek egykori szék­he­lye min­den­kire nagy hatást gyakorol pompá­zatos terme­ivel és gaz­dag kiállí­tási anya­gával. Az épü­let­komplexum 130 láto­gat­ható termével Né­met­ország leg­je­len­tő­sebb múzeu­mai közé tartozik. Vége­zetül, de nem u­tol­só­sorban láto­gatást te­szünk az Udvari sör­főz­dében, ahol igazi bajor spe­ci­a­litások vásá­rol­ha­tóak, hisz Münchent nem­csak a művészet tet­te világ­hírűvé, a „sör és a vir­sli világ­fő­városa” is. 
A vá­ros­né­zés után lehe­tő­ség további múze­umok e­gyé­ni felfe­de­zé­sére, illetve sza­bad­idő a ka­rá­cso­nyi vá­sár­ban. A nagy múltú, hagyo­má­nyokban gaz­dag münc­he­ni ka­rá­cso­nyi vásár a világ minden részéből vonz­za a látogatókat, a Mária tértől kiindulva csi­llag­sze­rű­en terül el a város szívében.

3. nap: Burghausen

Séta Burghausen han­gu­la­tos óváro­sában, mely a Sal­zach folyó völgyében terül el. Az egykori hercegi szék­hely gaz­dag mű­em­lé­kek­ben. A város jelképe a kö­zép­ko­ri erődített vár, mely több mint 1 km-es hosszú­sá­gával Európa leghosszabb erődít­ménye. A maga nemében egyedül­állónak számító vár­komp­lexum tornyokkal erősített falaival, lakó és gazda­sági épüle­teivel, várá­rokkal, felvo­nó­híddal a kö­zép­ko­ri vár­é­pí­tészet kima­gasló példája, a bajor hercegek ha­tal­mi és repre­zen­tációs törek­vé­seinek bizo­nyí­téka. Gyö­nyör­ködés a pano­rá­mában, lehe­tő­ség a vár­komp­lexum terü­letén beren­dezett kiál­lí­tások meg­te­kin­té­sé­re. Ezt követően leeresz­kedünk a fő­tér­re, melyet szép, kö­zép­ko­ri házak vesznek körbe, em­lí­tésre méltó a vá­ros­háza repre­zen­tatív barokk hom­lok­zatával.
Hazautazás a Linz – Bécs – Hegyes­halom – Győr – Ta­ta­bánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re és Szé­kes­fe­hér­vár­ra az esti órákban.

Kapcsolódó cikkek

» Képek Szász-Svájcból - Kovács Attila, 2014. június. 18
» Luther Márton nyomában IV. - Wittenberg - Etédi Alexa, 2013. július. 17
» Luther Márton nyomában III. - Erfurt - Etédi Alexa, 2013. július. 05
» Luther Márton nyomában II. - Eisenach és Wartburg vára - Etédi Alexa, 2013. július. 04
» Luther Márton nyomában I. - Eisleben - Etédi Alexa, 2013. július. 03
» A kasseli Wilhelmshöhe hegyi park Németország 38. UNESCO-világöröksége - Etédi Alexa, 2013. június. 28
» A legszebb vasút városa - Etédi Alexa, 2013. június. 05
» Európa legveszélyeztetettebb műemlékei - Etédi Alexa, 2013. május. 10
Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autóbuszos utazást, a 2 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat és az idegenvezetést.

Alapár nem tartalmazza: 

BBP biztosítást és a belépődíjakat.

Helyszíni költségek leírása: 

Személyes kiadások, további étkezések, belépők.

Belépődíjak - az árak tájékoztató jellegűek!
München - Residenz EUR 6,-
Burghausen - vár EUR 3,50

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 százaléka, amely foglaláskor fizetendő.
Az indulástól számított egy hónapon belüli foglaláskor már a teljes ár fizetendő.

Hátralék: 

A teljes részvételi díj 60 százaléka, amely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált luxusautóbusszal.

Szállás: 

2 éj­sza­ka 2-3 ágyas, fürdő­szo­bás szállodai szo­bák­ban.

2015.12.04-06-i csoport: A han­gu­la­tos 3 csil­la­gos szál­loda egy Altötting környéki kis­vá­rosban ta­lál­ható.

2015.12.11-13-i csoport: A modern, emelt szintű 3 csil­la­gos szálloda egy München környéki kisváros fő­te­rén talál­ható.

Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj reggeli ellátást tartalmaz. Félpanziós ellátás felár ellenében kérhető.
A területről: 
Altötting, a legjelentősebb német zarándokhely, világhírét egy 15. századi csodának köszönheti, amikor egy 3 éves, vízbe fulladt kisfiú életre kelt a Szűz Máriának szentelt kápolna oltárán. Az Isteni Kegyelem kápolnája, más néven Szent Kápolna az egész világon ismert búcsújáró hely lett. A kedves bajor kisváros meghitt karácsonyi vásárával, híres adventi kórusaival az év legszebb ünnepére hangolja rá a látogatókat. A bajor Alpok lábánál fekvő München a legnagyobb német tartomány, Bajorország fővárosa, már sokak számára ismert. Kedvező földrajzi fek­vésének köszönhetően a legattraktívabb német nagyvárosok között tartják számon. Egykor bi­ro­dalmi főváros, a Wittelsbach hercegek pompás székvárosa, ma pedig egy 21. századi, nemzetközi, virágzó metropolisz, ami képes volt a rendkívül gyors gazdasági fejlődés ellenére megőrizni épí­té­szeti örökségét, tisztelni és ápolni hagyo­má­nyait. Münchenben mindig is erős volt a vágy a mű­vé­szetek iránt. A barokk és a rokokó városa, de a klasszicizmus és a szecesszió idejében is nagyon szép épületekkel gazdagodott. Kétarcú város, ahol a csillogás és a tradíció harmóniában vannak egymással. A művészetekért rajongók para­di­cso­ma, de nemcsak kulturális központ, kimeríthetetlen lehetőségeket kínál a vásárlás terén is.
Vízum: 
Vízum nincs. Érvényes új típusú személyigazolvány vagy útlevéllel utazhatunk.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése ajánlott. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Védőoltásra nincs szükség. Házipatika, sebtapasz, fájdalomcsillapítók csomagolását javasoljuk.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!