Frankföld elbűvölő városai és kastélyai

7 napos körutazás Németországban

A mai Frank­föld egy negyed­ma­gyar­or­szág­nyi terület Német­ország középső részén. Napóleon adta ezt a vidéket az 1800-as évek elején a vele szövet­séges bajor uralko­dónak. Frank­föld azóta is Bajor­or­szág része, jóllehet sok mindenben külön­bözik Bajor­ország többi részétől. Sokan Frank­földet Német­ország „legné­me­te­sebb” vidé­kének tartják, melynek bájos városkái az ősi favázas házakkal fe­lejt­he­tet­len élményt jelen­tenek a turistáknak.

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a 6 éjszakai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést

Alapár nem tartalmazza

BBP biztosítást és a belépődíjakat.

Hossz: 
7 nap
Szállás: 
szálloda
***

Szállás

6 éj­sza­ka kényelmes, 2-3 ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. Az első 3 éj­sza­ka egy han­gu­la­tos fogadóban lesz Nürnberg kör­nyé­kén (a szobák 3 csil­la­gos színvonalúak), az utolsó 3 éj­sza­ka pedig egy Würzburg melletti emelt szintű 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban.

Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Program: 

1. nap: Regensburg
Elutazás Szé­kes­fe­hér­vár­ról a Piac téri parko­lóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Bécs – Linz – Nürnberg út­vo­na­lon. Útközben séta a Duna menti Regens­burgban, a Szt. Péter-dóm, a kö­zép­ko­ri kőhíd és a kö­zép­ko­ri tornyos házak meg­te­kin­té­se. Szállás Nürnberg kör­nyé­kén (3 éj).

2. nap: Nürnberg
Vá­ros­né­zés Nürnbergben, Német­ország mű­em­lé­kek­ben egyik leggaz­dagabb váro­sában. Nürnberg a közép­korban a Német-Római Biro­dalom egyik leg­fon­to­sabb városa volt, az újonnan megvá­lasztott királyok és császárok itt tartották az első biro­dalmi gyűlé­süket. Évszá­za­dokon keresztül itt őrizték a német-római korona­ék­sze­reket. A nagymé­retű óvárost 7-8 méter magas fal övezi, amelyet bástya­tor­nyokkal erősí­tettek meg. A közös séta kere­tében látjuk a Szt. Lőrinc-temp­lomot, a Szentlélek kórházat, a Miasszo­nyunk-temp­lomot, a régi város­házát, a Szt. Szébaldusz-temp­lomot, Albrecht Dürer házát és a nürnbergi vár pompás épü­let­együt­tesét.
A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő. Az érdek­lődőknek ide­gen­ve­ze­tőnk­kel lehe­tő­ség lesz a Germán Nemzeti Múzeum meg­te­kin­té­sé­re, mely Német­ország leg­na­gyobb kultúr­tör­téneti múzeuma.

3. nap: Bayreuth, Vierzehnheiligen, Bamberg
Egész napos kirándulás Frankföld két híres tör­té­nel­mi váro­sába, Bayreuthba és Bambergbe. Reggeli után utazás a Frank-Svájc szép tájain keresztül Wag­ner váro­sába, Bayreuthba. A közös séta során látjuk a város szép barokk és rokokó palo­táit, a híres Őrgrófi Opera­házat, majd lehe­tő­ség lesz a Wag­ner-villa vagy a mellette talál­ható Liszt Ferenc Mú­ze­um meg­te­kin­té­sé­re. Liszt Ferenc (Wagner apósa) ebben a házban halt meg 1886-ban. A sza­bad program után ellá­to­gatunk Liszt Ferenc sír­já­hoz is.
Kora délután to­vább­uta­zás Bambergbe. Útközben pihenő a frank barokk mes­ter­mű­vé­nek számító Vierzehnheiligen nevű zarán­dok­temp­lomnál. 
Bamberg egy ősi püspöki székhely, mely az ókori Ró­má­hoz hasonlóan 7 dombra épült, és Né­met­or­szág azon kevés városai közé tartozik, melyet megkímélt a II. világ­háború. Cso­dá­la­tos óvá­ro­sa épségben meg­ma­radt, közel 1000 év építé­sze­tével ismer­ked­he­tünk a sétánk során. A vá­ros­né­zés fény­pont­ját a folyó­parti „Kis-Velence” negyed, a kü­lön­le­ges fekvésű, gyö­nyö­rű­szép vá­ros­háza és a ka­ted­rá­lis jelenti. Ez utóbbi az európai román stílusú építészet remek­műve. Benne talál­ható a kö­zép­ko­ri német szob­rászat egyik leg­fi­gye­lem­re­mél­tóbb alkotása, a „Bambergi lovas” nevű szobor, mely való­szí­nű­leg a mi Szent István ki­rá­lyunkat ábrázolja.

4. nap: Dinkelsbühl, Rothenburg, Weikersheim kastélya
A délelőttöt és a kora délutánt két késő kö­zép­kor­ból ittfe­lejtett város, Dinkelsbühl és Rothenburg meglá­to­ga­tásával töltjük. Sokan a leg­szebb német kisvá­rosoknak tartják őket. Mindkét város esetében a nagymé­retű, épségben megma­radt óvárost vaskos, egybe­függő város­falak veszik körül, őrtor­nyokkal és város­ka­pukkal. Az ősi favázas házak, paloták, temp­lomok közt tett séták lázba hozzák még a kevésbé lelkes világ­járókat is.
A nap befeje­zé­seként Weikersheim kastélyát nézzük meg (tör­té­nel­mi bútorok, fest­mények, porce­lánok gaz­dag gyűjte­ménye). Szállás Würzburg kör­nyé­kén (3 éj).

5. nap: Würzburg, Wertheim, Miltenberg
A délelőttöt Würzburgban, Alsó-Frankföld főváro­sában töltjük. Séta a látvá­nyos épüle­tekben gaz­dag óvárosban (Szt. Kilian-dóm, vá­ros­háza, Mária-kápolna, Régi Majna-híd stb.), majd lá­to­ga­tás a Residenz (az egykori herceg­érseki palota) pompás épü­let­együt­tesében. Európa egyik legnagy­szerűbb barokk kastélya 1982-ben az elsők között került fel Német­ország műem­lékei közül az UNESCO vi­lág­örök­ség listára, nagy ne­ve­zetes­sé­ge a lépcsőház fres­kója. A 600 m2-es festmény Tiepolo alko­tása, ez a világ leg­na­gyobb mennye­zet­fres­kója. 
Délután ba­ran­go­lás a Majna völgyében. Elő­ször Wertheimbe utazunk. Séta a han­gu­la­tos óvárosban, majd lá­to­ga­tás a városka felett trónoló várban. A vörös homok­kőből épült kö­zép­ko­ri vár romjai a leg­na­gyobbak közé tartoznak Német­országban. 
A délután hátralevő részét egy elbűvölő Majna-parti kis­vá­rosban, Miltenbergben töltjük. A főutca mentén és a főtér kör­nyé­kén sora­kozó vidám, színes favázas házak a késő középkor vilá­gába viszik vissza a látogatókat.

6. nap: Mespelbrunn vízikastélya, Aschaffenburg (Pompejanum), Frankfurt
Körutazásunk egyik csúcs­pontját jelenti Mespelbrunn bűbájos vízi­kas­té­lyának meg­te­kin­té­se a Spessarti erdőben. Ezt köve­tően Aschaffen­burgban a Pom­pe­ja­nu­mot nézzük meg. A különös építmény az egyik Pompéjiben feltárt római kori villa máso­lata. A XIX. század elején I. Lajos bajor király épít­tette, aki rajongott az antik művé­sze­tekért. 
Délután átruccanás Hessen tarto­mányba, is­mer­ke­dés Német­ország egyik leg­fon­to­sabb városával, Goethe szülő­vá­rosával, a Majna menti Frank­furttal, ahol valaha a német kirá­lyokat válasz­tották. Felhő­kar­colói miatt a „legame­rikaibb” európai nagy­városnak is szokták nevezni.

7. nap: Pommersfelden kastélya
Kora délelőtt egy gyönyörű barokk kastélyt nézünk meg Pommersfeldenben, melyet Bamberg herceg­érseke épít­tetett az 1700-as évek elején, majd haza­uta­zás a Nürnberg – Linz – Bécs – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Szé­kes­fe­hér­vár­ra az esti órákban.

Kapcsolódó cikkek

» Képek Szász-Svájcból - Kovács Attila, 2017. augusztus. 07
» Luther Márton nyomában IV. - Wittenberg - Etédi Alexa, 2013. július. 17
» Luther Márton nyomában III. - Erfurt - Etédi Alexa, 2013. július. 05
» Luther Márton nyomában II. - Eisenach és Wartburg vára - Etédi Alexa, 2013. július. 04
» Luther Márton nyomában I. - Eisleben - Etédi Alexa, 2013. július. 03
» A kasseli Wilhelmshöhe hegyi park Németország 38. UNESCO-világöröksége - Etédi Alexa, 2013. június. 28
» A legszebb vasút városa - Etédi Alexa, 2013. június. 05
» Európa legveszélyeztetettebb műemlékei - Etédi Alexa, 2013. május. 10

Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető.

Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a 6 éjszakai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést

Alapár nem tartalmazza: 

BBP biztosítást és a belépődíjakat.

Kötelező költségek: 

BBP utasbiztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Nürnberg Albrecht Dürer háza EUR 5,-
Germán Nemzeti Múzeum EUR 5,-
Bayreuth Richard Wagner Múzeum EUR 6,-
Liszt Ferenc Múzeum EUR 2,-
Weikersheim kastély EUR 5,80
Würzburg Residenz EUR 6,50
Wertheim vár EUR 2,-
Mespelbrunn vízikastély EUR 4,60
Aschaffenburg Pompejanum EUR 4,50
Pommersfelden kastély EUR 6,-

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 százaléka, amely foglaláskor fizetendő.
Az indulástól számított egy hónapon belüli foglaláskor már a teljes ár fizetendő.

Hátralék: 

A teljes részvételi díj 60 százaléka, amely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­auto­mata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

6 éj­sza­ka kényelmes, 2-3 ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. Az első 3 éj­sza­ka egy han­gu­la­tos fogadóban lesz Nürnberg kör­nyé­kén (a szobák 3 csil­la­gos színvonalúak), az utolsó 3 éj­sza­ka pedig egy Würzburg melletti emelt szintű 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban.

Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj reggelis ellátást tartalmaz. Felár ellenében félpanzió igénylehető.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Németországba.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás megkötésére.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!