Mesebeli India

Mesebeli India 7 éj

9 napos körutazás Indiában

Körutazásunk legfőbb állomásait India 3 leg­lá­to­ga­tottabb városa jelenti: a történelmi emlékekben rendkívül gazdag főváros, Delhi; a Taj Mahal városa, Agra; valamint Jaipur, mely a látnivalókban leg­gaz­da­gabb tartomány, Rajasthan székhelye. Ez a 3 város alkotja az úgynevezett Arany Háromszöget.

Alapár tartalmazza

Repülőjegyeket, a 7 éjszakai szállást félpanzióval, a transzfereket, a helyi autóbuszos közlekedést, az útlemondási biztosítást, a kísérő idegenvezetőt a budapesti indulástól a budapesti érkezésig, a helyi idegenvezetéseket és a felsorolt progra­mo­kat (beleértve a 6. napon az indiai estet is)

Alapár nem tartalmazza

Repülőtéri illetéket, vízumdíj, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, belépőket. Figyelem: a repülőtéri illeték ára változhat!

Hossz: 
9 nap
Szállás: 
szálloda
****
Program: 

1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri át­szál­lás­sal Delhi nemzetközi repülő­terére. Érkezés helyi idő szerint éjfél körül (magyar idő szerint este 8 körül), transzfer a szállodába (1 éj).

2. nap: Delhi (Bahai-temp­lom), Mathura
Késői reggeli után indulás Agra irányába. Delhi külváro­sában meg­néz­zük a város egyik legkü­lön­le­gesebb épít­ményét, a Sydney-i Operaházra emlé­kez­tető, lótusz­virág formájú Bahai-temp­lomot. Délután pihenő Mathurában, a hindu­izmus egyik leg­fon­to­sabb zarán­dok­he­lyén, Krishna születési helyén. Láto­gatás a Krishna-temp­lomban, majd to­vább­uta­zás Agrába, szállás (3 éj).

3. nap: Sikandra, Agra
Egész napos program Agrában és kör­nyé­kén. Elő­ször a szom­szé­dos Sikandrában megte­kintjük Nagy Akbar császár impo­záns mauzó­le­umát, majd a hatalmas Agrai erőd meglá­to­ga­tása követ­kezik. Benne talál­ható Akbar császár gyönyörű pa­lo­ta­komp­lexu­ma. Ezután a mogul építé­szet gyöngy­sze­mét, Itimád-ud-Dauláh sírem­lékét nézzük meg („márvány ékszer­do­boznak” is szokták nevezni). 
A délutáni program fő attrak­cióját a Taj Mahal meg­te­kin­té­se jelenti. A lenyű­göző méretű, fehér márványból készült építmény szép­ségét nem lehet leírni, látni kell. Nem vé­let­le­nül válasz­tották be néhány éve a mostani világ 7 csodája közé.

4. nap: Gwalior
Szabad program Agrában, pihenés a szál­lo­dá­ban.
Fakultatív program: Gwalior
Egész napos kirán­dulás egy ősi, tör­té­nel­mi hangu­latú városba, Gwaliorba (jó 3 órás utazás). Gwalior fő ne­ve­zetes­sé­ge a hegyre épült, rend­kívül látvá­nyos kö­zép­ko­ri erőd­komp­lexum. Az erőd masszív falai egészen kü­lön­le­ges temp­lomokat és palo­tákat őriznek. Az erőd­komp­lexum meg­te­kin­té­se után meg­néz­zük a fényűző Jai Vilas palotát is.
A fakultatív program ára: 9.900 Ft + belépődíjak (ga­ran­tált indulás).

5. nap: Fatehpur Sikri, Sisodia-kert
Búcsú Agrától, utazás Jaipur irányába. Az 1570-es években Akbar császár egy Sikri nevű falu mellett épít­tette fel pompás ural­kodói rezi­den­ci­áját. Néhány év múlva a császár elköl­tö­zött, a palota­együttest többé nem hasz­nálták. Fatehpur Sikri ettől füg­get­le­nül lenyű­gőző, több mint 400 év után is nagy­szerű álla­potban van. Az egykori ural­kodói szék­hely és a mellette lévő impozáns mecset meg­te­kin­té­se. 
Délután, mielőtt megér­kezünk Jaipurba, lá­to­ga­tást teszünk egy szép kertben, melyet a XVIII. században az akkori jaipuri maha­radzsa épít­tetett a fele­ségének, Sisodiának. Szállás Jaipurban (2 éj).

6. nap: Jaipur
Egész napos program Jaipurban, a híres „rózsaszínű” városban és kör­nyé­kén. Az autó­buszból megcso­dáljuk a falakkal körül­vett óváros jelleg­zetes rózsa­színű házso­rait, a város­ka­pukat, fotó­szü­netet tartunk a kü­lön­le­ges, indo-szaracén stílusban épült Albert Hallnál. A rengeteg pompás látni­való közül meg­néz­zük a maha­radzsa elbű­völő városi palota­együt­tesét, a régi India fejlett csil­la­gá­szati isme­re­teit bizo­nyító ősi obszer­va­tó­riumot (Jantar Mantar), vala­mint a világ­hírű Szelek palo­táját (ez utóbbiba is lesz idő bemenni, amire ál­ta­lá­ban csak kevés turis­ta­cso­portnak van lehe­tő­sége). Termé­sze­tesen a bazár­lá­to­ga­tás sem maradhat ki a programból.
Délután néhány Jaipur körüli látni­valóval is­mer­ke­dünk. Az első prog­ramunk Gaitor (művészi ural­kodói sírem­lékek), majd fotó­szünet a roman­tikus Jal Mahalnál; a festői tavi kastély szinte úszik a Man Sagar-tó vizén.
Ezután felme­gyünk a Jaipur fölé emel­kedő Jaigarh-erődbe (gyönyörű pano­ráma Jaipurra és a közeli Amber-erődpalotára). Itt talál­ható a világ leg­na­gyobb kerekes ágyúja.

7. nap: Amber-erődpalota
Egy Jaipur melletti kisváros, Amber mellett talál­ható az a hatalmas XVI. századi erőd­palota, amely a maha­radzsa szék­helye volt, mielőtt megé­pült a jaipuri városi palota. A kívülről talán kevésbé látvá­nyos erőd­komp­lexum belül rengeteg kincset rejt, való­ságos para­dicsoma a művé­szetek kedve­lőinek. A rész­vételi díj tartal­mazza a feljutást az erődhöz dzsipekkel, de való­szí­nű­leg lesz lehe­tő­ség a bejá­ratot elefánt­háton is meg­kö­ze­lí­te­ni. Ennek felára kb. 10 USD / fő.
Az erődpalota meg­te­kin­té­se után utazás Delhibe, szállás (1 éj).

8. nap: Delhi
Egész napos vá­ros­né­zés India főváro­sában, melynek során mind Ódelhi, mind Újdelhi leg­fon­to­sabb ne­ve­zetes­sé­geit látni fogjuk. A főbb attrak­ciók a kö­vet­ke­zők: a hatalmas Vörös erőd, a Jama Masjid (India leg­na­gyobb mecsete), Raj Ghat (Ghandhi emlék­műve), Lakshmi Narayan-temp­lom (az egyik leg­szebb hindu temp­lom), India-kapu, Par­la­ment, Elnöki palota, Humayun mauzó­leuma és a Qutab Minar komp­lexum (a XII. századi 72 méter magas győzelmi toronnyal).
A vá­ros­né­zés után rövid szabad program, majd este vacsora a szál­loda étter­mében. Ezt köve­tően transz­fer a repülő­térre, az éj­sza­kai órákban elutazás Indiá­ból.

9. nap:
Érkezés Buda­pest­re a délelőtti órákban.

Kapcsolódó cikkek

» A világ 10 leglátogatottabb látványossága - Etédi Alexa, 2013. július. 05
» A Holi-ünnep Indiában- a színek fesztiválja - Kovács Attila, 2015. április. 17
» India: Varanaszi, India spirituális fővárosa - Etédi Alexa, 2014. március. 19
» India: Goa, India portugál szeglete - Etédi Alexa, 2014. március. 14
» A mogul India: A kertépítészet - Etédi Alexa, 2014. február. 27
» A mogul India: Lahore, a „mogulok kertje” - Etédi Alexa, 2014. február. 26
» A mogul India: Mumtaz Mahal, a világ legszeretettebb asszonya - Etédi Alexa, 2014. február. 26
» A mogul India: Sah Dzsahan, az ötödik mogul sah - Etédi Alexa, 2014. február. 25
Fakultatív programok

Fakultatív program: Gwalior
Egész napos kirándulás egy ősi, történelmi han­gu­latú városba, Gwaliorba (jó 3 órás utazás). Gwalior fő nevezetessége a hegyre épült, rendkívül látványos középkori erődkomplexum. Az erőd masszív falai egészen különleges templomokat és palotákat őriz­nek. Az erődkomplexum megtekintése után meg­néz­zük a fényűző Jai Vilas palotát is. A fakultatív program ára: 9.900 Ft + belépődíjak (garantált indulás).

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Repülőjegyeket, a 7 éjszakai szállást félpanzióval, a transzfereket, a helyi autóbuszos közlekedést, az útlemondási biztosítást, a kísérő idegenvezetőt a budapesti indulástól a budapesti érkezésig, a helyi idegenvezetéseket és a felsorolt progra­mo­kat (beleértve a 6. napon az indiai estet is)

Alapár nem tartalmazza: 

Repülőtéri illetéket, vízumdíj, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, belépőket. Figyelem: a repülőtéri illeték ára változhat!

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték.
Vízumdíj.
BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­zetőnek és a helyi ide­gen­ve­zetők­nek. Uta­son­ként összesen kb. 25 dollárra kell számítani.
Belépők kb. 78 USD/fő a gwaliori belépődíjakkal együtt
Egyéb étkezések, személyes kiadások.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulás előtt 30 napon belül történő foglalás esetén a teljes részvételi díj fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Menetrend szerinti repülőjáratokkal Delhibe és vissza (egyszeri átszál­lás­sal). Indiában lég­kon­dicio­nált autó­busszal történik az utazás. Az Arany Három­szög városai 200-250 km-re vannak egymástól, ami 5-6 órás autó­buszos uta­zást jelent.

Figyelem: Indiában a turis­ta­buszok sokkal job­bak a tömeg­köz­le­ke­désre hasz­nált bu­szok­nál, de számít­sanak rá, hogy a szín­vo­na­luk el­ma­rad a magyarországon használt autó­buszos uta­zások megszo­kott jármű­ve­kétől.

Szállás: 

7 éjszaka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban. (Figyelem: Indiában a 4 csil­la­gos szállodák Európában inkább erős 3 csil­la­gos szintnek felelnek meg.)
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj tartalmazza a félpanziós ellátást a 2. nap reggelijétől a 8. nap vacso­rá­já­ig (7 büféreggeli, 7 büfévacsora). Termé­sze­te­sen a repülőgépen is szolgálnak fel a nap­szak­nak megfelelő étkezést.
A területről: 
India Földünk második legnépesebb országa, ahol a népsűrűség jóval nagyobb, mint Kínában. Sok Indiát megjárt turista állítja, az indiai utazás után más ember lett, mint amilyen korábban volt. Túl nagyok az ellentétek: a pompás palota-együttesek, a monumentális várkastélyok, a csodálatos mű­em­lé­kek mellett mindenhol ott van a sze­gény­ség, a sok koldus, a falvak évszázadok óta változatlan életformája. Az európai utas számára szokatlan a vallások sokfélesége: hinduk, mohamedánok, szikhek, keresztények élnek egymás mellett – a buddhizmus szülőföldjén. Kevesen tudják, India az utóbbi évtizedben Földünk egyik leggyorsabban fejlődő országává vált, a gazdasági növekedés többször is meghaladta az évi 10%-ot, a mai India a világ 10 legnagyobb ipari nemzete közé tartozik. Az indiaiak egyharmada ma már közel európai színvonalon él. Magyarországhoz képest plusz 4,5 óra.
Időjárás: 
Az ország általunk meglátogatott vidékein a száraz évszak októbertől májusig tart, eső ilyenkor nem várható, a folyamatos napsütés jellemző. A nappali csúcshőmérsékletek sokéves átlagai Delhi környékén a következők: október: 33 °C / november: 29 °C / december: 22 °C / január: 21 °C / február: 23 °C / március: 30 °C / április: 36 °C / május: 39 °C. Agrában és Rajasthanban 1-2 fokkal magasabb hőmérsékleti értékekre lehet számítani.
Vízum: 
Az útlevélnek a hazaérkezés dátumához képest még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie. A vízum pontos díjáról és a vízumügyintézés menetéről bővebb tájékoztatást kb.10 héttel indulás előtt küldünk utasainknak.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére
Egészségügyi tudnivalók: 
Kötelező védőoltást nem írnak elő a hatóságok, azonban a Hepatitis A elleni védőoltás javasolt. Jó szolgálatot tehet valamilyen szúnyogriasztó készítmény, illetve gyógyszer az esetleges hasmenéses megbetegedések kezelésére. Tudomásunk szerint az Arany Háromszög mentén malária elleni gyógyszerre, valamint Hepatitis B és hastífusz elleni védőoltásra nincs szükség, de a biztonság kedvéért azt tanácsoljuk, hogy az utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot.
Vélemények, értékelések
4.6
2 értékelés alapján
Szervezés értékelése
4.5
Program értékelése
5.0
Szállás értékelése
4.0
Túravezetők értékelése
5.0
Utazás értékelése
4.5
Mesebeli India
Szekszárd
4.8
Kíváló idegenvezetővel egy profi utazásszervezéssel csodálatos utazással lettünk gazdagabbak!
Kerepes
4.4
Fenntartásaink voltak a csoportos úttal kapcsolatban, de most egy jó társaságban, kiváló idegenvezetővel találkoztunk
Írjon véleményt Ön is!
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!