Mesebeli India 17 éj

18 napos körutazás Indiában

Körutazásunk legfőbb állomásait India 3 leg­lá­to­ga­tottabb városa jelenti: a történelmi emlékekben rendkívül gazdag főváros, Delhi; a Taj Mahal városa, Agra; valamint Jaipur, mely a látnivalókban leg­gaz­da­gabb tartomány, Rajasthan székhelye. Ez a 3 város alkotja az úgynevezett Arany Háromszöget. A legérdekesebb látnivalók errefelé egyrészt Khajuraho pompás templomai a világhírű erotikus szoborcsoportokkal, másrészt pedig a Gangesz-parti Varanasi, a hindu vallás legszentebb helye.

Alapár tartalmazza

A repülőjegyeket (beleértve a 3 indiai belső járatot is), a 17 éj­sza­kai szállást félpanzióval (a fenti leírás sze­rint), a transzfereket, a helyi autó­bu­szos köz­le­ke­dést, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, ideg­en­ve­ze­tő­t a bu­da­pes­ti indu­lás­tól a buda­pesti ér­ke­zé­sig, a helyi ide­gen­ve­ze­té­se­ket és a felsorolt progra­mo­kat (bele­ért­ve a Panna Nem­zeti Park belépődíját)

Alapár nem tartalmazza

Repülőtéri illetéket, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, egyéb belé­pő­dí­ja­kat, borravalókat és az egyéb személyes kiadásokat.

Hossz: 
18 nap
Szállás: 
szálloda
****
Program: 

1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri át­szál­lás­sal Mumbai (Bombay) nemzet­közi repü­lő­te­rére. Érkezés helyi idő szerint hajnali 2 óra körül (magyar idő szerint este fél 10 körül), transz­fer a szállodába (2 éj).

2. nap: Mumbai (Bombay), Elephanta-sziget
A közel húszmilliós Mumbai (az egykori Bombay) India legfor­gal­ma­sabb kikö­tő­vá­rosa, az ország gazda­sági köz­pontja, a világ filmi­pa­rának leg­na­gyobb cent­ruma (Bollywood). A vá­ros­né­zés során látjuk a bel­város leghí­re­sebb épü­le­teit az India-kaputól a mo­nu­men­tá­lis Viktória pá­lya­ud­varig, vala­mint lá­to­ga­tást teszünk India egyik leg­je­len­tő­sebb múze­umában, a Prince of Wales Múze­umban. 
Délután hajó­ki­rán­du­lás a közeli Elephanta-sziget több mint 1000 éves barlang­temp­lo­maihoz, melyek szobrá­szati re­mek­mű­ve­ket őriznek (UNESCO vi­lág­örök­ség).

3. nap: Mumbai (Bombay), Udaipur
Délelőtt a vá­ros­né­zés folytatása, majd transzfer Mum­bai repü­lő­terére, utazás Rajasthan tarto­mány legdé­lebbi ré­szé­be, Udaipur váro­sába. Is­mer­ke­dés a várossal, majd transzfer a szállodába (2 éj).

4. nap: Udaipur
A tavak városa, a hegyekkel körülvett Udaipur sokak szerint India legro­man­ti­kusabb tele­pülése, nem vé­let­le­nül nevezik a Kelet Velen­cé­jének. Az egész napot itt töltjük, is­mer­ke­dünk a város mese­szép palo­táival, temp­lomaival, kert­jeivel, szige­teivel. Meg­néz­zük ter­mé­sze­te­sen a város fő attrak­cióját, a maha­radzsa lenyű­göző városi palotaegyüttesét is.

5. nap: Ranakpur
Indulás északi irányba. Útközben megálló Ranak­purban, ahol egy káp­rá­za­tosan szép temp­lom­együt­test nézünk meg (talán a leg­szebb dzsain temp­lom Indiában). A 29 terem mennye­zetét összesen 1444 márványból faragott oszlop tartja, melyek között nincs két egyforma, egyik szebb, mint a másik.
To­vább­uta­zás a Nagy Indiai Sivatag szélén fekvő Jodhpurba, Rajasthan tarto­mány második leg­na­gyobb váro­sába, szállás (2 éj).

6. nap: Jodhpur, Mandore
Félnapos vá­ros­né­zés a „kék városban”, Jodhpurban. A program során látjuk a város több pompás épületét, például a 348 helyi­ségből álló Umaid Bhawan palotát vagy a Jaswant Thada csodá­latos fehér márvány mauzó­leumot. A vá­ros­né­zés fény­pont­ját a város fölé maga­sodó, mo­nu­men­tá­lis Mehrangarh várkas­tély pazar terme­inek meg­te­kin­té­se jelenti. 
Délután kirándulás egy évszá­za­dokkal ezelőtt elha­gyott fő­vá­ros­ba, Mandoréba. A romok és az egykori ural­kodók mauzó­leumai most egy nagyon szép kertben állnak.

7. nap: Pushkar
Utazás Jaipur irányába. Útközben egy kis kitérőt teszünk a „400 temp­lom váro­sába”, Pushkarba, mely egy bájos tó partján talál­ható. A város kü­lön­le­ges ne­ve­zetes­sé­ge a Brahma-temp­lom, hiszen a hindu­izmus főis­tenének csak nagyon kevés temp­lomot szen­teltek egész Indiában. 
Szállás Jaipurban (2 éj).

8. nap: Amber-erődpalota, Jaipur
Elő­ször néhány Jaipur körüli látni­valóval is­mer­ke­dünk. Amberben azt a hatalmas XVI. századi erőd­palotát nézzük meg, amely a maha­radzsa szék­helye volt, mielőtt megé­pült a jaipuri városi palota. A kívülről talán kevésbé látvá­nyos erőd­komp­lexum belül rengeteg kincset rejt, való­ságos para­di­csoma a művé­szetek kedve­lőinek. A rész­vételi díj tartal­mazza a feljutást az erődhöz dzsipekkel, de való­szí­nű­leg lesz lehe­tő­ség a bejá­ratot elefánt­háton is meg­kö­ze­lí­te­ni. Ennek felára kb. 10 USD/fő.
Ezt követően fotó­szünetet tartunk a roman­tikus Jal Mahalnál (a festői tavi kastély szinte úszik a Man Sagar-tó vizén), majd a Gaitort tekintjük meg (művészi ural­kodói sírem­lékek). 
Délután Jaipurban, a híres „rózsa­színű városban” meg­néz­zük a maha­radzsa elbű­völő városi palota­együttesét, valamint a régi India fejlett csilla­gá­szati isme­re­teit bizo­nyító ősi obszer­va­tó­riumot (Jantar Mantar). Termé­sze­tesen a bazár­lá­to­ga­tás sem maradhat ki a programból.

9. nap: Jaipur, Fatehpur Sikri
A délelőtt egy részét még Jaipurban töltjük: fotó­szünet a Szelek palo­tá­jánál, majd az autó­buszból megcso­dáljuk a falakkal körül­vett óváros jelleg­zetes rózsa­színű házso­rait, a város­kapukat és fotó­szü­netet tartunk a kü­lön­le­ges, indo-szaracén stílusban épült Albert Hallnál.
Ezután búcsú Jaipurtól, utazás Agra irányába. Az 1570-es években Akbar császár egy Sikri nevű falu mellett épít­tette fel pompás ural­ko­dói rezi­den­ciáját. Néhány év múlva a császár elköl­tözött, a palota­együt­test többé nem hasz­nálták. Fatehpur Sikri ettől füg­get­le­nül lenyű­gőző, több mint 400 év után is nagy­szerű álla­potban van. Az egykori ural­kodói szék­hely és a mellette lévő impo­záns mecset meg­te­kin­té­se után to­vább­uta­zás Agrába, szállás (2 éj).

10. nap: Sikandra, Agra
Egész napos program Agrában és kör­nyé­kén. Elő­ször a szom­szé­dos Sikandrában megte­kintjük Nagy Akbar császár impo­záns mauzó­leumát, majd a hatalmas Agrai erőd meglá­to­ga­tása követ­kezik. Benne talál­ható Akbar császár gyönyörű pa­lo­ta­komp­lexu­ma. Ezután a mogul építé­szet gyöngy­sze­mét, Itimád-ud-Dauláh sírem­lékét nézzük meg („márvány ékszer­do­boznak” is szokták nevezni).

A délutáni program fő attrak­cióját a Taj Mahal meg­te­kin­té­se jelenti. A lenyű­göző méretű, fehér márványból készült épít­mény szép­ségét nem lehet leírni, látni kell. Nem vé­let­le­nül válasz­tották be néhány éve a mostani világ 7 csodája közé.

11. nap: Gwalior
Utazás egy ősi, tör­té­nel­mi hangu­latú városba, Gwaliorba. Gwalior fő ne­ve­zetes­sé­ge a hegyre épült, rend­kívül látvá­nyos kö­zép­ko­ri erőd­komplexum. Az erőd masszív falai egészen kü­lön­le­ges temp­lomokat és palo­tákat őriznek. Az erőd­komp­lexum meg­te­kin­té­se után meg­néz­zük a fényűző Jai Vilas palotát is, majd indu­lunk tovább déli-délkeleti irányba. Szállás Orchhában vagy kör­nyé­kén (1 éj).

12. nap: Orchha, Khajuraho
A délelőtt nagyobbik részét Orchhában töltjük. Az egykori királyi szék­hely kissé kiesik a fő turista útvo­na­lakból, ezért aztán az utazók itt még egy kis darab eredeti Indiával talál­koz­hatnak. Séta az ősi ural­kodói paloták, temp­lomok és romok között. Láto­gatás a pompás Jahangir Mahal palota­együt­tesben és a gyönyörű Lakshmi Narayan-templomban.
Ezt követően utazás kelet felé, Khajurahóba. Ebben az isten háta mögötti faluban talál­ható az az 1000 éves épü­let­együt­tes, mely az indiai temp­lomépítészet csúcsát jelenti. Valaha több mint 80 temp­lom volt ebben az ősi városban, melyek a tele­pülés XIII. századi hanyat­lása után 700 évig voltak elrejtve egy sűrű erdőben. Az angolok fedezték fel újra ezt a csodát a XIX. században. A temp­lomok kü­lön­le­ges­ségét a számtalan szobor­dísz adja, melyek iste­neket, isten­nőket, harco­sokat, tánco­sokat ábrá­zolnak, de a vilá­hír­nevet az erotikus jele­ne­teket ábrá­zoló szobroknak köszönhetik.
Megérkezés után a temp­lomok keleti csoportját nézzük meg, majd elfog­laljuk a szállodai szobáinkat (2 éj).

13. nap: Khajuraho – nyugati temp­lomok, Panna Nemzeti Park
Délelőtt a khajurahói temp­lomok nyugati csoport­jához láto­gatunk. Itt talál­ható a 31 méter magas Kandariya Mahadeva temp­lom, melyet a leg­szebbnek tartanak Khajurahóban.
Ezután terepjárókkal kirán­dulás a közeli Panna Nemzeti Parkba, ahol sokféle vadállat él (pl. tigrisek, párducok, hiénák, növényevő patások, hüllők, kü­lön­le­ges madarak stb.).

14. nap: Khajuraho – falusi élet, Varanasi
Reggeli után bejárjuk Khajuraho falut, és így utasaink bete­kintést nyer­hetnek az indiai falusi életbe.
Ezt követően transzfer Khajuraho repülő­te­rére, utazás Varanasiba, a világ egyik legősibb váro­sába. A Gangesz-parti metro­polisz a hinduk legszen­tebb városa, hasonló szerepe van számukra, mint Mekkának a musz­limok esetében. Érdekes a siká­toros óváros, a szám­talan temp­lom, de a fő látni­valót a Gangesz part­jára ezrével érkező zarán­dokok és az általuk végzett szertar­tások jelentik.
A kora esti órákban már részt veszünk egy csóna­ká­záson, hihetetlen látvány lesz az Aarti, az esti tűzszertartás. Szállás Varanasiban (2 éj).

15. nap: Varanasi, Sarnath
Korai ébresztő, majd a varanasi programunk csúcs­pontja követ­kezik: csóna­kázás napkel­tekor a Gangeszen a ghatok (lépcső­sorok) mentén, ahol megfi­gyel­hetjük a zarán­dokok reggeli tevé­keny­ségét. Déle­lőtt vissza­térünk a szállodába, a reggeli után egy kis pihenő követ­kezik.
A nap to­váb­bi ré­szé­ben Varanasi egyéb látni­valóival is­mer­ke­dünk (hindu temp­lomok, egyetem, híres selyem­gyár stb.), vala­mint egy kirán­dulást teszünk a közeli Sarnathba, egy másik világ­vallás szent helyére. A hagyo­mány szerint Buddha a megvi­lá­go­so­dása után itt tartotta első prédi­ká­cióját több mint 2500 évvel ezelőtt (romkert, sztúpák, buddhista temp­lomok, érdekes múzeum).

16. nap: Delhi
Transzfer Varanasi repülőterére, utazás Delhibe. Délután elkezdjük az is­mer­ke­dést a várossal (India-kapu, Par­la­ment, Elnöki Palota stb.). Szállás Delhiben (2 éj).

17. nap: Delhi
Egész napos vá­ros­né­zés India főváro­sában, melynek során mind Ódelhi, mind Újdelhi leg­fon­to­sabb ne­ve­zetes­sé­geit látni fogjuk. A főbb att­rak­ciók a kö­vet­ke­zők: a hatalmas Vörös erőd, a Jama Masjid (India leg­na­gyobb mecsete), Raj Ghat (Gandhi emlék­műve), a Lakshmi Narayan-temp­lom (az egyik leg­szebb hindu temp­lom), Humayun mau­zó­leuma és a Qutab Minar komp­lexum (a XII. századi 72 méter magas győ­zelmi toronnyal). Nap­közben ellá­to­ga­tunk Delhi egyik legkü­lön­le­gesebb épít­mé­nyéhez, a Sydney-i Opera­házra emlé­kez­tető, lótusz­virág formájú Bahai-temp­lomhoz is.

18. nap:
Kora reggel transzfer a repülőtérre, elutazás Indiából. Érkezés Buda­pest­re a késő délutáni órákban.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Kapcsolódó cikkek

» A világ 10 leglátogatottabb látványossága - Etédi Alexa, 2013. július. 05
» A Holi-ünnep Indiában- a színek fesztiválja - Kovács Attila, 2017. szeptember. 17
» India: Varanaszi, India spirituális fővárosa - Etédi Alexa, 2014. március. 19
» India: Goa, India portugál szeglete - Etédi Alexa, 2014. március. 14
» A mogul India: A kertépítészet - Etédi Alexa, 2014. február. 27
» A mogul India: Lahore, a „mogulok kertje” - Etédi Alexa, 2014. február. 26
» A mogul India: Mumtaz Mahal, a világ legszeretettebb asszonya - Etédi Alexa, 2014. február. 26
» A mogul India: Sah Dzsahan, az ötödik mogul sah - Etédi Alexa, 2014. február. 25
Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyeket (beleértve a 3 indiai belső járatot is), a 17 éj­sza­kai szállást félpanzióval (a fenti leírás sze­rint), a transzfereket, a helyi autó­bu­szos köz­le­ke­dést, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, ideg­en­ve­ze­tő­t a bu­da­pes­ti indu­lás­tól a buda­pesti ér­ke­zé­sig, a helyi ide­gen­ve­ze­té­se­ket és a felsorolt progra­mo­kat (bele­ért­ve a Panna Nem­zeti Park belépődíját)

Alapár nem tartalmazza: 

Repülőtéri illetéket, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, egyéb belé­pő­dí­ja­kat, borravalókat és az egyéb személyes kiadásokat.

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték.
Vízumdíj
BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Belépődíjak (kb. 167,- USD)
A helyszínen borravalót illik adni a gépkocsivezetőknek és a helyi idegenvezetőknek. Utasonként összesen kb. 45 dollárra kell számítani.
Egyéb étkezések, személyes kiadások

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulás előtt 30 napon belül történő foglalás esetén a teljes részvételi díj fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Menetrend szerinti repülőjáratokkal egyszeri átszállással (érkezés Mumbaiba, elutazás Delhiből). Indiában Mumbai és Udaipur, Khajuraho és Varanasi, Varanasi és Delhi között repülőgéppel, egyébként légkondicionált autóbusszal történik az utazás. Udaipurtól Jodhpurig kb. 6 órás, Jodhpurtól Jaipurig kb. 9 órás, Jaipurból Agrába kb. 5 órás, Agrából Orchhába kb. 7 órás, Orchhából Khajurahóba kb. 5 órás buszozás várható.

Figyelem: Indiában a turistabuszok sokkal job­bak a tömegközlekedésre használt bu­szok­nál, de számítsanak rá, hogy a szín­vo­na­luk el­ma­rad a magyar autó­bu­szos uta­zá­sokon meg­szokott járművekétől.

Szállás: 

13 éjszaka 4 csillagos szállodákban, 2 éj (Varanasiban) erős 3 csillagos szállodában, 1 éj (Delhiben) 5 csillagos szállodában, kétágyas, fürdőszobás szobákban. (Megjegyzés : Indiában a 4 csillagos szállodák Európában inkább erős 3 csillagos szintnek felelnek meg. Indiai partnerünk szerint a Varanasiban található erős 3 csillagos szálloda is megfelel az európai 3 csillagos színvonalnak.)
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
Félpanzió a 2. nap reggelijétől a 17. nap vacsorájáig (16 büféreggeli, 16 büfévacsora). Természetesen a repülőgépen is szolgálnak fel a napszaknak megfelelő étkezést.
A területről: 
India Földünk második legnépesebb országa, ahol a népsűrűség jóval nagyobb, mint Kínában. Sok Indiát megjárt turista állítja, az indiai utazás után más ember lett, mint amilyen korábban volt. Túl nagyok az ellentétek: a pompás palota-együttesek, a monumentális várkastélyok, a csodálatos mű­em­lé­kek mellett mindenhol ott van a sze­gény­ség, a sok koldus, a falvak évszázadok óta változatlan életformája. Az európai utas számára szokatlan a vallások sokfélesége: hinduk, mohamedánok, szikhek, keresztények élnek egymás mellett – a buddhizmus szülőföldjén. Kevesen tudják, India az utóbbi évtizedben Földünk egyik leggyorsabban fejlődő országává vált, a gazdasági növekedés többször is meghaladta az évi 10%-ot, a mai India a világ 10 legnagyobb ipari nemzete közé tartozik. Az indiaiak egyharmada ma már közel európai színvonalon él.
Időjárás: 
Az ország általunk meglátogatott vidékein a száraz évszak októbertől májusig tart, eső ilyenkor nem várható, a folyamatos napsütés jellemző. A nappali csúcshőmérsékletek sokéves átlagai Delhi környékén a következők: október: 33 °C / november: 29 °C / december: 22 °C / január: 21 °C / február: 23 °C / március: 30 °C / április: 36 °C / május: 39 °C. Agrában és Rajasthanban 1-2 fokkal magasabb hőmérsékleti értékekre lehet számítani, Mumbaiban (Bombay-ben) viszont az a jellemző, hogy egész évben 30 °C körül van a nappali csúcshőmérséklet.
Vízum: 
Az útlevélnek a hazaérkezés dátumához képest még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie. A vízumügyintézés menetéről az indiai kormány határoz, irodánk a lehetőségekhez mérten maximálisan segítséget nyújt az ügyintézésben. Erről bővebb tájékoztatást kb.1 hónappal indulás előtt küldünk utasainknak. Vízumdíj novemberi indulásnál: kb.: 50 USD/fő
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére
Egészségügyi tudnivalók: 
Kötelező védőoltást nem írnak elő a hatóságok, azonban a Hepatitis A elleni védőoltás javasolt. Jó szolgálatot tehet valamilyen szúnyogriasztó készítmény, illetve gyógyszer az esetleges hasmenéses megbetegedések kezelésére. Tudomásunk szerint az Arany Háromszög mentén malária elleni gyógyszerre, valamint Hepatitis B és hastífusz elleni védőoltásra nincs szükség, de a biztonság kedvéért azt tanácsoljuk, hogy az utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!