Mesebeli India 11 éjszaka körutazás

Mesebeli India 11 éj

13 napos körutazás Indiában

Körutazásunk legfőbb állomásait India 3 leg­lá­to­ga­tottabb városa jelenti: a történelmi emlékekben rendkívül gazdag főváros, Delhi; a Taj Mahal városa, Agra; valamint Jaipur, mely a látnivalókban leg­gaz­da­gabb tartomány, Rajasthan székhelye. Ez a 3 város alkotja az úgynevezett Arany Háromszöget.

Alapár tartalmazza

A repülőjegyeket (beleértve az indiai belső járatot is), a 11 éj­sza­kai szállást félpanzióval (a leírás sze­rint), a transzfereket, a helyi autó­bu­szos köz­le­ke­dést, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az utazási iroda ideg­en­ve­ze­tő­jét a budapesti indulástól a bu­da­pesti érkezésig, a helyi idegenvezetéseket és a felsorolt progra­mo­kat (beleértve az indiai estet is)

Alapár nem tartalmazza

A repülőtéri illetéket, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, belépőket (kb. 97 USD a gwaliori belépődíjakkal együtt). Figyelem: a repülőtéri illeték ára változhat! A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­ze­tők­nek és a helyi ide­gen­ve­ze­tők­nek. Uta­son­ként összesen kb. 35 dollárra kell számítani.

Hossz: 
13 nap
Szállás: 
szálloda
****
Program: 

1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri át­szál­lás­sal Delhi nemzet­közi repülő­terére. Érkezés helyi idő szerint éjfél körül (magyar idő szerint este 8 óra körül), transzfer a szállodába (2 éj).

2. nap: Delhi
Késői reggeli után egész napos vá­ros­né­zés India főváro­sában, melynek során mind Ódelhi, mind Új­delhi leg­fon­to­sabb ne­ve­zetes­sé­geit látni fogjuk. A főbb attrak­ciók a kö­vet­ke­zők: a hatalmas Vörös erőd, a Jama Masjid (India leg­na­gyobb mecsete), Raj Ghat (Gandhi emlék­műve), Lakshmi Narayan-temp­lom (az egyik leg­szebb hindu temp­lom), India kapu, Par­la­ment, Elnöki palota és a Qutab Minar komp­lexum (a XII. századi 72 méter magas győzelmi toronnyal).

3. nap: Delhi (Bahai-temp­lom), Mathura
Indulás Agra irányába. Delhi külváro­sában meg­néz­zük a város egyik legkü­lön­le­gesebb épít­mé­nyét, a Sydney-i Opera­házra emlé­kez­tető, lótusz­virág for­má­jú Bahai-temp­lomot. Délután pihenő Mathurá­ban, a hindu­izmus egyik leg­fon­to­sabb zarán­dok­helyén, Krishna születési helyén. Láto­gatás a Krishna-temp­lomban, majd to­vább­uta­zás Agrába, szállás (2 éj).

4. nap: Sikandra, Agra
Egész napos program Agrában és kör­nyé­kén. Elő­ször a szom­szé­dos Sikandrában megte­kintjük Nagy Akbar császár impo­záns mauzó­leumát, majd a hatalmas Agrai erőd meglá­to­ga­tása követ­kezik. Benne talál­ható Akbar császár gyönyörű pa­lo­ta­komp­lexu­ma. Ezután a mogul építé­szet gyöngy­sze­mét, Itimád-ud-Dauláh sírem­lékét nézzük meg („márvány ékszer­do­boznak” is szokták nevezni). 
A délutáni program fő attrak­cióját a Taj Mahal meg­te­kin­té­se jelenti. A lenyű­göző méretű, fehér márványból készült építmény szép­ségét nem lehet leírni, látni kell. Nem vé­let­le­nül válasz­tották be néhány éve a mostani világ 7 csodája közé.

5. nap: Fatehpur Sikri, Jaipur
Búcsú Agrától, utazás Jaipur irányába. Az 1570-es években Akbar császár egy Sikri nevű falu mellett épít­tette fel pompás ural­kodói rezi­den­ciáját. Néhány év múlva a császár elköl­tözött, a palota­együt­test többé nem hasz­nálták. Fatehpur Sikri ettől füg­get­le­nül lenyű­gőző, több mint 400 év után is nagy­szerű álla­potban van. Az egykori ural­kodói szék­hely és a mellette lévő impo­záns mecset meg­te­kin­té­se után to­vább­uta­zás Jaipurba, a híres „rózsa­színű” városba. Az autó­buszból megcso­dáljuk a falakkal körül­vett óváros jelleg­zetes rózsa­színű házsorait, a város­kapukat, fotó­szünetet tartunk a kü­lön­le­ges, indo-szaracén stílusban épült Albert Hallnál. Termé­sze­tesen a bazárlá­to­ga­tás sem maradhat ki a programból. Szállás Jaipurban (2 éj).

6. nap: Jaipur, Amber-erődpalota
Folytatódik a jaipuri vá­ros­né­zés. Fotó­szünet a Szelek palo­tájánál, majd meg­néz­zük a maharadzsa elbű­völő városi palota­együt­tesét, valamint a régi India fejlett csil­la­gá­szati isme­reteit bizonyító ősi obszer­va­tó­riumot (Jantar Mantar). 
Délután néhány Jaipur körüli látni­valóval is­mer­ke­dünk. Az első prog­ramunk Gaitor (művészi ural­kodói sírem­lékek), majd fotó­szünet a roman­tikus Jal Mahalnál. A festői tavi kastély szinte úszik a Man Sagar-tó vizén. Ezután kirán­dulás egy Jaipur melletti kisvá­rosba, Amberbe. Itt talál­ható az a hatalmas XVI. századi erőd­palota, amely a maha­radzsa szék­helye volt, mielőtt megé­pült a jaipuri városi palota. A kívülről talán kevésbé látvá­nyos erőd­komp­lexum belül rengeteg kincset rejt, való­ságos para­dicsoma a művé­szetek kedve­lőinek. A részvételi díj tartal­mazza a felju­tást az erődhöz dzsipekkel, de való­szí­nű­leg lesz lehe­tő­ség a bejá­ratot elefánt­háton is meg­kö­ze­lí­te­ni. Ennek felára: kb. 10 USD/fő.

7. nap: Pushkar
Utazás a Nagy Indiai Sivatag szélén fekvő Jodhpurba, Rajasthan második leg­na­gyobb váro­sába. Útközben egy kis kitérőt teszünk a „400 temp­lom váro­sába”, Pushkarba, mely egy bájos tó partján talál­ható. A város kü­lön­le­ges ne­ve­zetes­sé­ge a Brahma-temp­lom, hiszen a hindu­izmus főiste­nének csak nagyon kevés temp­lomot szen­teltek egész Indiában. 
Szállás Jodhpurban (2 éj).

8. nap: Jodhpur, Mandore
Félnapos vá­ros­né­zés a „kék városban”, Jodhpurban. A program során látjuk a város több pompás épületét, például a 348 helyi­ségből álló Umaid Bhawan palotát vagy a Jaswant Thada csodá­latos fehér márvány mauzó­leumot. A vá­ros­né­zés fény­pont­ját a város fölé maga­sodó, mo­nu­men­tá­lis Mehran­garh várkas­tély pazar terme­inek meg­te­kin­té­se jelenti. Délután kirán­dulás egy évszá­za­dokkal ezelőtt elha­gyott fő­vá­ros­ba, Mandoréba. A romok és az egykori ural­kodók mauzó­leumai most egy nagyon szép kertben állnak.

9. nap: Ranakpur
Utazás Udaipur váro­sába, Rajasthan legdélibb ré­szé­be. Útközben Ranakpurban egy káp­rá­za­tosan szép temp­lom­együttest nézünk meg (talán a leg­szebb dzsain temp­lom Indiában). A 29 terem mennye­zetét összesen 1444 márványból fara­gott oszlop tartja, melyek között nincs két egyforma, egyik szebb, mint a másik.
Szállás Udaipurban (2 éj).

10. nap: Udaipur
A tavak városa, a hegyekkel körül­vett Udaipur sokak szerint India legro­man­ti­kusabb tele­pülése, nem vé­let­le­nül nevezik a Kelet Velen­céjének. Az egész napot itt töltjük, is­mer­ke­dünk a város mese­szép palo­táival, temp­lomaival, kert­jeivel, szige­teivel. Meg­néz­zük ter­mé­sze­te­sen a város fő attrak­cióját, a maha­radzsa lenyűgöző városi palotaegyüttesét is.

11. nap: Udaipur, Mumbai (Bombay)
Délelőtt pihenés, szabad program Udaipurban, majd délután transzfer a város repülő­te­rére, utazás Mumbaiba. A közel húsz­mil­liós Mumbai (az egykori Bombay) India legfor­gal­masabb kikötő­városa, az ország gazda­sági központja, a világ film­ipa­rának leg­na­gyobb centruma (Bollywood). Szállás Mumbaiban (1 éj).

12. nap: Mumbai (Bombay), Elephanta-sziget
Mumbaiban a félnapos vá­ros­né­zés során látjuk a belváros leghí­resebb épüle­teit az India-kaputól a mo­nu­men­tá­lis Viktória pá­lya­ud­varig, vala­mint lá­to­ga­tást teszünk India egyik leg­je­len­tő­sebb múze­umában, a Prince of Wales Múze­umban. Délután hajó­ki­rán­dulás a közeli Elephanta-sziget több mint 1000 éves barlang­temp­lomaihoz, melyek szobrá­szati re­mek­mű­ve­ket őriznek (UNESCO vi­lág­örök­ség). 
Este vacsora, majd transzfer a repülő­térre, az éj­sza­kai órákban elutazás Indiából.

13. nap:
Érkezés Buda­pest­re a reggeli órákban.

Kapcsolódó cikkek

» A világ 10 leglátogatottabb látványossága - Etédi Alexa, 2013. július. 05
» A Holi-ünnep Indiában- a színek fesztiválja - Kovács Attila, 2015. április. 17
» India: Varanaszi, India spirituális fővárosa - Etédi Alexa, 2014. március. 19
» India: Goa, India portugál szeglete - Etédi Alexa, 2014. március. 14
» A mogul India: A kertépítészet - Etédi Alexa, 2014. február. 27
» A mogul India: Lahore, a „mogulok kertje” - Etédi Alexa, 2014. február. 26
» A mogul India: Mumtaz Mahal, a világ legszeretettebb asszonya - Etédi Alexa, 2014. február. 26
» A mogul India: Sah Dzsahan, az ötödik mogul sah - Etédi Alexa, 2014. február. 25
Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyeket (beleértve az indiai belső járatot is), a 11 éj­sza­kai szállást félpanzióval (a leírás sze­rint), a transzfereket, a helyi autó­bu­szos köz­le­ke­dést, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az utazási iroda ideg­en­ve­ze­tő­jét a budapesti indulástól a bu­da­pesti érkezésig, a helyi idegenvezetéseket és a felsorolt progra­mo­kat (beleértve az indiai estet is)

Alapár nem tartalmazza: 

A repülőtéri illetéket, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, belépőket (kb. 97 USD a gwaliori belépődíjakkal együtt). Figyelem: a repülőtéri illeték ára változhat! A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­ze­tők­nek és a helyi ide­gen­ve­ze­tők­nek. Uta­son­ként összesen kb. 35 dollárra kell számítani.

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték.
Vízumdíj.
BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Belépődíjak kb. 97 USD/fő
A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­ze­tők­nek és a helyi ide­gen­ve­ze­tők­nek. Uta­son­ként összesen kb. 35 dollárra kell számítani.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulás előtt 30 napon belül történő foglalás esetén a teljes részvételi díj fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Menetrend szerinti repülőjáratokkal egyszeri át­szál­lás­sal (érkezés Mumbaiba, elutazás Delhi­ből). Indiában Mumbai és Udaipur között repülőgéppel, egyébként légkondicionált autó­busszal történik az utazás. Udaipurtól Jodhpurig kb. 6 órás, Jodhpurtól Jaipurig kb. 9 órás buszozás várható. Az Arany Háromszög városai 200-250 km-re vannak egymástól, ami 5-6 órás autóbuszos utazást jelent Jaipurból Agrába, illetve Agrából Delhibe is.

Figyelem: Indiában a turistabuszok sokkal job­bak a tömegközlekedésre használt bu­szok­nál, de számítsanak rá, hogy a színvonaluk el­ma­rad a magyar autóbuszos uta­zá­sokon megszokott járművekétől.

Szállás: 

11 éjszaka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas fürdő­szo­bás szobákban. (Indiában a 4 csil­la­gos szállodák Európában inkább erős 3 csil­la­gos szintnek felelnek meg.)
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj félpanziót a 2. nap reggelijétől a 12. nap va­cso­rá­já­ig (11 büféreggeli, 11 büfévacsora). Ter­mé­sze­te­sen a repülőgépen is szolgálnak fel a nap­szak­nak meg­fe­le­lő étkezést.
A területről: 
India Földünk második legnépesebb országa, ahol a népsűrűség jóval nagyobb, mint Kínában. Sok Indiát megjárt turista állítja, az indiai utazás után más ember lett, mint amilyen korábban volt. Túl nagyok az ellentétek: a pompás palota-együttesek, a monumentális várkastélyok, a csodálatos mű­em­lé­kek mellett mindenhol ott van a sze­gény­ség, a sok koldus, a falvak évszázadok óta változatlan életformája. Az európai utas számára szokatlan a vallások sokfélesége: hinduk, mohamedánok, szikhek, keresztények élnek egymás mellett – a buddhizmus szülőföldjén. Kevesen tudják, India az utóbbi évtizedben Földünk egyik leggyorsabban fejlődő országává vált, a gazdasági növekedés többször is meghaladta az évi 10%-ot, a mai India a világ 10 legnagyobb ipari nemzete közé tartozik. Az indiaiak egyharmada ma már közel európai színvonalon él.
Időjárás: 
Az ország általunk meglátogatott vidékein a száraz évszak októbertől májusig tart, eső ilyenkor nem várható, a folyamatos napsütés jellemző. A nappali csúcshőmérsékletek sokéves átlagai Delhi környékén a következők: október: 33 °C / november: 29 °C / december: 22 °C / január: 21 °C / február: 23 °C / március: 30 °C / április: 36 °C / május: 39 °C. Agrában és Rajasthanban 1-2 fokkal magasabb hőmérsékleti értékekre lehet számítani, Mumbaiban (Bombay-ben) viszont az a jellemző, hogy egész évben 30 °C körül van a nappali csúcshőmérséklet.
Vízum: 
Az útlevélnek a hazaérkezés dátumához képest még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie. A vízum pontos díjáról (kb. 60 USD) és a vízumügyintézés menetéről az Indiai Nagykövetség határoz, irodánk a lehetőségekhez mérten maximális segítséget nyújt az ügyintézésben. Erről bővebb tájékoztatást kb. 1 hónappal indulás előtt küldünk utasainknak.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére
Egészségügyi tudnivalók: 
Kötelező védőoltást nem írnak elő a hatóságok, azonban a Hepatitis A elleni védőoltás javasolt. Jó szolgálatot tehet valamilyen szúnyogriasztó készítmény, illetve gyógyszer az esetleges hasmenéses megbetegedések kezelésére. Tudomásunk szerint az Arany Háromszög mentén malária elleni gyógyszerre, valamint Hepatitis B és hastífusz elleni védőoltásra nincs szükség, de a biztonság kedvéért azt tanácsoljuk, hogy az utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!