Körutazás Dél-Lengyelországban

8 napos buszos körutazás Lengyelországban

Lengyelországban hagyományosan szívesen fo­gadj­ák a magya­rokat, a két nép évszá­zadok óta tartó jó kapcso­lata közismert. Köruta­zásunk a nálunk jóval nagyobb ország terü­le­tének déli har­madát járja be. Nemcsak azért, mert itt van a legtöbb magyar vonat­ko­zású emlék, hanem azért is, mert Lengyel­or­szág ezen része gazda­gabb mű­em­lé­kek­ben és termé­szeti látvá­nyos­sá­gokban, mint az ország középső és északi terü­letei.

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a 7 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést. Nincs éjszakai buszozás.

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, és a belépődíjakat.

Hossz: 
8 nap
Szállás: 
szálloda
***
Program: 

1. nap: Árva vára, Krakkó
Elutazás Székesfe­hér­várról, a Piac téri parko­lóból reggel 5.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Vác – Pa­ras­sapuszta út­vo­na­lon Szlová­kiába, ahol Zólyom – Besz­ter­cebánya – Rózsahegy érinté­sével érkezünk az Árva folyó völgyébe. Láto­gatás Árva várában, mely Európa egyik leglát­vá­nyosabb fekvésű várkas­télya. 
Délután a Kárpátok északi lejtőin leeresz­kedve érkezünk meg Krakkóba, a lengyel királyok ősi szék­váro­sába. A város műem­lékei közül jópárnak magyar vonat­ko­zása is van. Séta a szépen felú­jított óvá­ros­ban. Itt talál­ható a hatalmas főtér, közepén a híres Posztó­csarnokkal. A tér sarkában áll a Mária-temp­lom, melynek a főoltára felett el­he­lyez­kedő szárnyas oltár a gótikus fafa­ra­gó­művészet csodája.
Szállás Krakkóban (3 éj).

2. nap: Krakkó, Wieliczkai sóbánya
Folytatjuk a krakkói vá­ros­né­zést. Látogatás a Wawel épü­let­együt­tesében, mely évszá­za­dokon keresztül a lengyel királyok rezi­den­ciája volt (ka­ted­rá­lis a lengyel királyok sírem­lé­ke­ivel, rene­szánsz királyi palota pazar beren­de­zéssel stb.). Kora délután szabad program, ide­gen­ve­ze­tőnk­kel lehe­tő­ség a zsidó negyed meg­te­kin­té­sé­re.
A nap zárá­saként lá­to­ga­tás a Krakkó melletti Wieliczka sóbá­nyá­jában. Az érdekes bánya­mú­zeum bemu­tatja a bánya régi műkö­dését. A lá­to­ga­tás csúcs­pontja a mi IV. Béla kirá­lyunk lányáról elne­ve­zett hatalmas földa­latti Kinga-kápolna, melynek szinte minden díszítő elemét sóból faragták.

3. nap: Łańcut kastélya, Tarnów
Egész napos kirándulás Délkelet-Lengyelországba. Utazás Rzeszów városán keresztül Łańcutba, ahol Lengyel­ország egyik leg­szebb kastélya talál­ható. A dúsgaz­dag Potocki család egykori rezi­den­ciá­jának pompásan beren­dezett termei szám­talan műkincset rejtenek és látvá­nyos a kastély parkja is.
Vissza­útban Krakkó felé vá­ros­né­zés Bem József szülő­vá­ro­sában, Tarnówban: régi vá­ros­háza, gótikus ka­ted­rá­lis gaz­dagon díszített belső térrel, műemlék házak a főtéren stb. A tarnówi program végén lerójuk kegye­le­tünket „Bem apó” egészen kü­lön­le­ges mau­zó­leu­mánál, mely a város egyik parkjában talál­ható.

4. nap: Ojcówi Nemzeti Park, Ogrodzieniec vára, Częstochowa
Utazás Krakkótól északnyugat felé. Is­mer­ke­dés az Ojcówi Nemzeti Parkkal, melynek ne­ve­zetes­sé­gei közé tartoznak a kü­lön­le­ges formájú szikla­alak­za­tok. Fotó­szünet egy érdekes „vízre épített” fatemp­lomnál.
To­vább­uta­zás Częstochowa irányába. Útközben meg­néz­zük Lengyelország talán leglátvá­nyosabb vár­rom­ját, Ogrodzieniec várát. Częstochowa Lengyel­ország első számú zarán­dok­helye, a csoda­tévő Fekete Madonna képhez több millióan jönnek imád­kozni minden évben (a helyiek szerint a város a világ ötödik legfor­gal­ma­sabb zarán­dok­helye). Láto­gatás a kolostor gyönyörű épü­let­együt­tesében, majd to­vább­uta­zás Sziléziába. Szállás Wrocławban (2 éj).

5. nap: Wrocław, Książ várkastély, Świdnica (Béketemp­lom)
Délelőtt vá­ros­né­zés Wrocławban, Alsó-Szilézia fő­vá­ro­sában (németül Breslau, magyarul Boroszló), mely 2016-ban Európa kul­tu­rá­lis fővá­rosa. Az egyik leggaz­dagabb múltú lengyel város tele van műem­lé­kekkel: lenyű­göző méretű főtér nagy­sze­rűen felú­jított ősi polgár­há­zakkal, Közép-Európa egyik leg­szebb gótikus város­há­zája, kö­zép­ko­ri temp­lomok sora az óvárosban és az Odera folyó szige­tein stb.
Délután kirán­dulás Książ (németül Fürstenstein) vár­kas­té­lyához. A mo­nu­men­tá­lis épü­let­együt­tes egy kü­lön­le­gesen szép keve­réke a XIII. és XX. század között alkal­mazott építé­szeti stílu­soknak. Séta a várkas­tély körül és annak szép park­jában. (A pazar külsőhöz képest a kastély belső termei viszonylag szerényen vannak beren­dezve, ezért azok megte­kin­tését nem java­soljuk.) Vissza­útban Wrocławba lá­to­ga­tás a híres Świdnicai Béke­temp­lomban (UNESCO vi­lág­örök­ség).

6. nap: Pszczyna kastélya, Auschwitz
Utazás a Wrocław – Opole – Gliwice út­vo­na­lon a Katowice környéki Pszczynába. A nagy kelet-sziléziai iparvi­déken talál­ható barokk főúri kastély gyönyörű termei kellemes megle­pe­tést jelen­tenek a tu­ris­ták­nak (Európa egyik leggaz­dagabb család­jának a tulaj­dona volt 1945-ig).
Délután Oświęcimben (németül Auschwitz) lehe­tő­ség a náci haláltábor helyén beren­dezett em­lék­mú­ze­um meg­te­kin­té­sé­re. A világ­tör­té­nelem talán legsö­tétebb idősza­kával való szembe­sülés mindenki szá­má­ra megrázó élményt jelent. To­vább­uta­zás Zako­pa­né­ba, a Magas-Tátra lábainál fekvő hegy­vi­déki üdülőhelyre, szállás (2 éj).

7. nap: Zakopane, Kasprowy Wierch
Egész napos ba­ran­go­lás Zako­panéban és kör­nyé­kén. Délelőtt közös séta a városban, utána sza­bad­idő. Lehe­tőség siklóval felmenni a Gubałówka hegyre (pano­ráma az egész városra és a Magas-Tátrára). Délután kabinos felvo­nóval felme­gyünk a Magas-Tátrához tartozó 2000 méteres Kasprowy Wierch-re, ahol valaha a magyar-lengyel határ húzó­dott (fe­lejt­he­tet­len körpano­ráma a Magas-Tátra hegyvilágára).

8. nap: Nedec vára, Dunajec-áttörés
Utazás han­gu­la­tos hegyi falvakon keresztül a festői fekvésű Nedec várához, mely 1918-ig Magyar­ország egyik északi határ­vára volt. A vár és a benne lévő kis múzeum meglá­to­ga­tása után csoportos tuta­jozás a Dunajec folyó vad­re­gé­nyes szurdok­völ­gyében. 
Délután átkelés Szlová­kiába és haza­uta­zás a Rózsa­hegy – Beszter­ce­bánya – Parassa­puszta – Vác út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra az esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje (2-3. nap) a mú­zeu­mok nyitvatartásának függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het.

Kapcsolódó cikkek

» Túra a Tengerszemnél a Magas-Tátrában - Négyesi Miklós, 2013. január. 07
» Zakopane télen - Kovács Attila, 2012. november. 23
» Hogy kaphatunk segítséget a hegyekben? - magas-tatra.info, 2014. október. 11
» Szilveszteri kirándulás Szlovákiában - Czinke István, 2014. január. 03
» Visszatérés a Gyömbérre és a Chopokra - Nagy Árpád, 2013. november. 25
» A Lengyel-Tátra virágai - Láncos utak a Świnicára - Nagy Árpád, 2013. november. 25
» Varsó és nevezetességei - Etédi Alexa, 2013. szeptember. 02
» Zakopane alvó lovagja, a Giewont - Nagy Árpád, 2013. június. 05
Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a 7 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést. Nincs éjszakai buszozás.

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, és a belépődíjakat.

Kötelező költségek: 

BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Árva vára EUR 5,-
Krakkó Mária templom szárnyas oltára PLN 10,-
Wawel - katedrális PLN 12,-
Wawel - királyi palota PLN 24,-
Wieliczka sóbánya helyi idegenvezetéssel PLN 70,-
Lańcut kastély PLN 30,-
Ogrodzieniec vára PLN 12,-
Książ kastélypark PLN 20,-
Świdnica béketemplom PLN 8,-
Pszczyna barokk kastély PLN 20,-
Auschwitz emlékmúzeum PLN 25,-
Zakopane sikló a Gubalówkára PLN 23,-
Kasprowy Wierch felvonó PLN 99,-
Nedec vára PLN 14,-
Dunajec-áttörés tutajozás PLN 52,-

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Az indulástól számított egy hónapon belül már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­auto­mata).

Szállás: 

Kétágyas, für­dő­szo­bás szállodai szo­bák­ban a kö­vet­ke­zők szerint:
3 éj­sza­ka Krakkóban, a júniusi csoportnál 3 csil­la­gos, az augusz­tusi csoport esetében pe­dig 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban.
2 éj­sza­ka Wrocławban 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban.
2 éj­sza­ka Zakopanéban úszóme­dencés, szau­nás, emelt szintű 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj reggelis ellátást tartalmaz. További étkezéseket egyénileg lehet megoldani a helyszínen, vagy lehetőség van félpanziós ellátás befizetésére.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!