Kelet-Kanada felfedezése - Montréal, Québec, Ottawa, Toronto

9 napos körutazás Kanadában

Kelet-Kanadában található az ország két legné­pe­sebb tarto­má­nya, a francia nyelvű Québec és az angol nyelvű Ontario, itt él az ország lakos­sá­gának több mint 50%-a. A köru­tazás során ezt a két tarto­mányt mutatjuk be utasa­inknak. Érde­kesség, hogy az 1995-ös népsza­va­záson néhány tized száza­lékon múlt, hogy Québec nem vált ki Kanadából, és nem lett önálló ország.

Alapár tartalmazza

A repülőjegyeket, a helyi autóbuszt, a 7 éj­sza­ka szállást, a 7 reg­ge­lit, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, az ide­gen­ve­ze­tő­t Bu­da­pest­től Budapestig, a helyi ide­gen­ve­ze­té­se­ket, valamint a következő belé­pő­dí­ja­kat: Not­re-Da­me bazilika Montréalban, Ste Anne ba­zi­li­ka, Ste Anne kanyon, Omega Szafari Park, „1000 szi­get” hajótúra, CN-torony, hajó­ki­rán­du­lás a Nia­ga­ránál.

Alapár nem tartalmazza

A repülőtéri illetékeket és díjakat, a baleset-betegség-poggyász biztosítást, belépőket. A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­zető­nek. A helyiek ezt gyakorlatilag kö­te­le­zőnek tekintik. Utasonként összesen kb. 25-30 dollárra kell számítani.

Hossz: 
9 nap
Szállás: 
szálloda
***

Szállás

7 éjszaka jó középkategóriájú szállodákban, két­ágyas fürdőszobás szobákban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Program: 

1. nap: Montreal
Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Montrealba, Kanada második leg­na­gyobb váro­sába. Érkezés (helyi idő szerint) a délutáni órákban, transzfer a város­központi szállodába (1 éj).

2. nap: Montreal
Vá­ros­né­zés Montrealban, mely Párizs után a világ második leg­na­gyobb francia nyelvű városa: óváros a pompás Notre-Dame bazi­li­kával; a belváros modern felhő­kar­co­lói, melyek közre­fogják a római Szent Péter-bazi­lika kéthar­ma­dára kicsi­nyített mását, a „Mária, a világ király­nője” szé­kes­egy­házat; az Olim­piai negyed a híres ferde toronnyal; a Mont Royal hegy; a Szt. József temp­lom, mely a XX. században épült és a világ egyik leg­na­gyobb temp­loma lett stb. A közös prog­ramok után sza­bad­idő az óvárosban, illetve lehe­tő­ség a kü­lön­le­ges föld­alatti város felfe­de­zésére (közel 2000 üzlet, 30 km-es folyo­só­rend­szer).
Késő délután utazás a Szt. Lőrinc-folyó mentén Québec váro­sába, szállás (2 éj).

3. nap: Québec, Ste Anne de Beaupré, Ste Anne kanyon
Québec a francia kultúra bölcsője Amerikában. Több mint 400 évvel ezelőtt alapí­tották, sokak szerint Észak-Amerika leginkább tör­té­nel­mi hangu­latú városa. A vá­ros­né­zés során sétálunk az alsó­város bűbájos utcács­káin és a falakkal körül­vett felső­városban is. Ez utóbbihoz tartozik a város jelké­pévé lett hatalmas Frontenac kastély­hotel, valamint a Szt. Lőrinc-folyó feletti teraszra épült Dufferin-pano­rá­ma­sétány. 
Délután kirándulás a közeli Ste Anne de Beaupré város­kába, a gyönyörű bazi­lika meg­te­kin­té­se (Kana­da talán leg­fon­to­sabb zarán­dok­helye). Ezt köve­tően a Ste Anne folyó víze­séséhez utazunk, séta a vad­re­gé­nyes kanyonban.
Este vacsora egy juhar­szirup­készítő műhely étter­mében Orléans szigetén. A program során bemu­tatót is tartanak a juhar­szirup készí­té­séről, melynek nagy hagyo­mánya van Kana­dában, hiszen az itt élő indiánok készí­tették el elő­ször a mai modern konyha szerint is elis­merten kincseket tartal­mazó termé­szetes édesítőszert.

4. nap: Omega Szafari Park, Ottawa
Utazás Ottawa irányába. Útközben lá­to­ga­tás az Omega Szafari Parkban, ahol gyönyörű környe­zetben Kanada jelleg­zetes álla­taival ismer­ked­hetünk meg (bölény, vapiti, szarvas, medve, farkas, hód stb.). Megér­kezés a kanadai fő­vá­ros­ba késő délután, rövid vá­ros­né­zés, majd a szállodai szobák elfoglalása (1 éj).

5. nap: Ottawa, Kingston
Folytatjuk a vá­ros­né­zést Ottawában. A francia és az angol nyelv­te­rület határán fekvő város egy komp­ro­misszum révén lett Kanada fővá­rosa a XIX. század közepén. A város sok szép épülete közül kiemel­kedik a Kanadai Par­la­ment három­részes, nagy­szerű neogó­tikus épü­let­együt­tese az Ottawa folyó partján. Késő déle­lőttől sza­bad­idő, ezalatt az érdek­lő­dőknek lehe­tő­ségük lesz a Kanadai Törté­nelem Múze­umá­nak meg­te­kin­té­sé­re. A szuper­modern múzeum remek átte­kintést ad a külön­böző indián törzsek nép­rajzáról.

A kora délutáni órákban búcsú Ottawától, utazás az Ontario-tóhoz. Is­mer­ke­dés Kingstonnal, az ország egyik legré­gebbi váro­sával, mely egy időben Kanada fővá­rosa volt. Az Ontario-tó partján emel­kedő Fort Henry a leg­na­gyobb erődít­mény Kana­dában, része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek (fotószünet). Szállás Kingstonban (1 éj).

6. nap: „1000 sziget” hajótúra a Szt. Lőrinc-folyón, Toronto
A Szt. Lőrinc-folyó a világ egyik leg­bő­vizűbb folyója, az észak-amerikai Nagy-Tavak vizét vezeti az Atlanti-óceánba. Ahol a folyó kilép a hatalmas Ontario-tóból, több mint 1000 kisebb-nagyobb sziget talál­ható. Az indiánok a „Nagy Szellem Kert­jének” nevezték ezt a vidéket. A szigetek jó része magán­tu­laj­donban van, nyara­ló­há­zakkal, pazar villákkal. A leglát­vá­nyo­sabb közülük a Boldt várkas­tély, mely a roman­tikus német várak mintá­jára épült.
Egyórás pano­ráma hajó­kirán­dulás a szigetek között, majd to­vább­uta­zás az Ontario-tó északi partja mentén Toron­tóba. Autó­buszos vá­ros­né­zés (fotó­szünetekkel) Kanada leg­na­gyobb, s talán legmo­der­nebb váro­sában (Yonge Street – a világ leghosszabb utcája, a régi és az új vá­ros­háza, Ontario tarto­mány par­la­mentje, a belváros felhő­kar­co­lói, Sky Dome, kikötő stb.). A program fény­pont­jaként felme­gyünk a modern világ egyik csodá­jának tartott CN-toronyba (a XX. század végéig a világ leg­ma­ga­sabb építménye volt). 
Szállás Toronto kör­nyé­kén (2 éj).

7. nap: Niagara-vízesés, Niagara on the Lake
Kirándulás a Niagara-vízeséshez. Séta a vízesések kanadai oldalán, majd a klasszikus hajó­ki­rán­dulás követ­kezik, melynek végcélja a félel­metes robajjal lezú­duló Patkó-vízesés. Lehe­tőség lifttel felmenni a 236 méter magas Skylon-toronyba, ahon­nan léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma nyílik a vízesé­sekre és a környező kanadai és amerikai terü­letekre.
Fakultatív program: 
Kilenc perces heli­kopteres repülés a víze­sések felett.
A fakultatív program ára: kb. 120 CAD (a hely­színen fizetendő).
Délután is­mer­ke­dés Niagara on the Lake város­kával. Ez a bájos tele­pülés ott helyez­kedik el, ahol a Nia­ga­ra folyó bele­ömlik az Ontario-tóba. A XIX. század eleje óta szinte érin­tet­lenül megma­radt íz­lé­ses villáival, épüle­teivel Kanada leg­szebb kis­vá­ro­sai közé tartozik.

8. nap: Toronto
Szabad program Torontóban, lehe­tő­ség belvárosi sétára, vala­mint ide­gen­ve­ze­tőnk­kel a világ nagy múze­umai közé tartozó ROM (Royal Ontario Muse­um) meg­te­kin­té­sé­re. A kiválóan össze­állított kiál­lí­tások közül a leg­ér­de­ke­sebbek a dino­szaurusz galéria, valamint az egyiptomi és a kínai gyűjtemény. 
Este transzfer a repülőtérre, elutazás egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

9. nap:
Érkezés Buda­pest­re a délutáni órákban.

Kapcsolódó cikkek

» Téli kempingezés a kanadai vadonban - Kovács Attila, 2019. augusztus. 14
» Elképesztő homokkő formák, vad sziklás vidékek... - Kovács Attila, 2019. október. 28
» Az ég a Mount Baker felett - Kovács Attila, 2019. október. 11
» Nyár a hegyekben - Kovács Attila, 2019. október. 05
» A tavasz Manhattanben - Kovács Attila, 2019. szeptember. 28
» Gyönyörű tájak... - Kovács Attila, 2019. szeptember. 27
» A világ a Google Street View nézőpontjából - Kovács Attila, 2019. augusztus. 02
» A Bryce-kanyon csodálatos formái - Kovács Attila, 2019. július. 30

Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető.

Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Fakultatív programok

Kilenc perces helikop­teres repülés a víze­sések felett.
A fakultatív program ára: kb. 120 CAD (a helyszínen fize­tendő).

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyeket, a helyi autóbuszt, a 7 éj­sza­ka szállást, a 7 reg­ge­lit, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, az ide­gen­ve­ze­tő­t Bu­da­pest­től Budapestig, a helyi ide­gen­ve­ze­té­se­ket, valamint a következő belé­pő­dí­ja­kat: Not­re-Da­me bazilika Montréalban, Ste Anne ba­zi­li­ka, Ste Anne kanyon, Omega Szafari Park, „1000 szi­get” hajótúra, CN-torony, hajó­ki­rán­du­lás a Nia­ga­ránál.

Alapár nem tartalmazza: 

A repülőtéri illetékeket és díjakat, a baleset-betegség-poggyász biztosítást, belépőket. A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­zető­nek. A helyiek ezt gyakorlatilag kö­te­le­zőnek tekintik. Utasonként összesen kb. 25-30 dollárra kell számítani.

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték.
BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

A részvételi díj tartalmazza a belépődíjakat a programleírásban megadott helyekre.

További fakultatív lehetőségek:
Ottawa Kanadai Történelem Múzeuma CAD 12,50
Niagara Skylon torony CAD 16,25
Toronto Royal Ontario Múzeum CAD 20,-

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő. 

Hátralék: 

 A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Menetrend szerinti repülőjáratokkal, helyben légkondicionált autóbusszal

Szállás: 

7 éjszaka jó középkategóriájú szállodákban, két­ágyas fürdőszobás szobákban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj 7 reggelit + 1 vacsorát tartalmaz Orléans szigetén. A 3. napon / fakultatív félpanzió.
Vízum: 
A beutazási feltételekről, az esetleges vízum kötelezettségekről és díjaikról információkat a Konzuli Szolgálat honlapján talál:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Védőoltásra nincs szükség.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!