Kelet-Kanada felfedezése - Montréal, Québec, Ottawa, Toronto

9 napos körutazás Kanadában

Kelet-Kanadában található az ország két legné­pe­sebb tarto­má­nya, a francia nyelvű Québec és az angol nyelvű Ontario, itt él az ország lakos­sá­gának több mint 50%-a. A köru­tazás során ezt a két tarto­mányt mutatjuk be utasa­inknak. Érde­kesség, hogy az 1995-ös népsza­va­záson néhány tized száza­lékon múlt, hogy Québec nem vált ki Kanadából, és nem lett önálló ország.

Alapár tartalmazza

A repülőjegyeket, a helyi autóbuszt, a 7 éj­sza­ka szállást, a 7 reg­ge­lit, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, az ide­gen­ve­ze­tő­t Bu­da­pest­től Budapestig, a helyi ide­gen­ve­ze­té­se­ket, valamint a következő belé­pő­dí­ja­kat: Not­re-Da­me bazilika Montréalban, Ste Anne ba­zi­li­ka, Ste Anne kanyon, Omega Szafari Park, „1000 szi­get” hajótúra, CN-torony, hajó­ki­rán­du­lás a Nia­ga­ránál.

Alapár nem tartalmazza

A repülőtéri illetékeket és díjakat, a baleset-betegség-poggyász biztosítást, belépőket. A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­zető­nek. A helyiek ezt gyakorlatilag kö­te­le­zőnek tekintik. Utasonként összesen kb. 25-30 dollárra kell számítani.

Hossz: 
9 nap
Szállás: 
szálloda
***

Szállás

7 éjszaka jó középkategóriájú szállodákban, két­ágyas fürdőszobás szobákban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Program: 

1. nap: Montreal
Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Montrealba, Kanada második leg­na­gyobb váro­sába. Érkezés (helyi idő szerint) a délutáni órákban, transzfer a város­központi szállodába (1 éj).

2. nap: Montreal
Vá­ros­né­zés Montrealban, mely Párizs után a világ második leg­na­gyobb francia nyelvű városa: óváros a pompás Notre-Dame bazi­li­kával; a belváros modern felhő­kar­co­lói, melyek közre­fogják a római Szent Péter-bazi­lika kéthar­ma­dára kicsi­nyített mását, a „Mária, a világ király­nője” szé­kes­egy­házat; az Olim­piai negyed a híres ferde toronnyal; a Mont Royal hegy; a Szt. József temp­lom, mely a XX. században épült és a világ egyik leg­na­gyobb temp­loma lett stb. A közös prog­ramok után sza­bad­idő az óvárosban, illetve lehe­tő­ség a kü­lön­le­ges föld­alatti város felfe­de­zésére (közel 2000 üzlet, 30 km-es folyo­só­rend­szer).
Késő délután utazás a Szt. Lőrinc-folyó mentén Québec váro­sába, szállás (2 éj).

3. nap: Québec, Ste Anne de Beaupré, Ste Anne kanyon
Québec a francia kultúra bölcsője Amerikában. Több mint 400 évvel ezelőtt alapí­tották, sokak szerint Észak-Amerika leginkább tör­té­nel­mi hangu­latú városa. A vá­ros­né­zés során sétálunk az alsó­város bűbájos utcács­káin és a falakkal körül­vett felső­városban is. Ez utóbbihoz tartozik a város jelké­pévé lett hatalmas Frontenac kastély­hotel, valamint a Szt. Lőrinc-folyó feletti teraszra épült Dufferin-pano­rá­ma­sétány. 
Délután kirándulás a közeli Ste Anne de Beaupré város­kába, a gyönyörű bazi­lika meg­te­kin­té­se (Kana­da talán leg­fon­to­sabb zarán­dok­helye). Ezt köve­tően a Ste Anne folyó víze­séséhez utazunk, séta a vad­re­gé­nyes kanyonban.
Este vacsora egy juhar­szirup­készítő műhely étter­mében Orléans szigetén. A program során bemu­tatót is tartanak a juhar­szirup készí­té­séről, melynek nagy hagyo­mánya van Kana­dában, hiszen az itt élő indiánok készí­tették el elő­ször a mai modern konyha szerint is elis­merten kincseket tartal­mazó termé­szetes édesítőszert.

4. nap: Omega Szafari Park, Ottawa
Utazás Ottawa irányába. Útközben lá­to­ga­tás az Omega Szafari Parkban, ahol gyönyörű környe­zetben Kanada jelleg­zetes álla­taival ismer­ked­hetünk meg (bölény, vapiti, szarvas, medve, farkas, hód stb.). Megér­kezés a kanadai fő­vá­ros­ba késő délután, rövid vá­ros­né­zés, majd a szállodai szobák elfoglalása (1 éj).

5. nap: Ottawa, Kingston
Folytatjuk a vá­ros­né­zést Ottawában. A francia és az angol nyelv­te­rület határán fekvő város egy komp­ro­misszum révén lett Kanada fővá­rosa a XIX. század közepén. A város sok szép épülete közül kiemel­kedik a Kanadai Par­la­ment három­részes, nagy­szerű neogó­tikus épü­let­együt­tese az Ottawa folyó partján. Késő déle­lőttől sza­bad­idő, ezalatt az érdek­lő­dőknek lehe­tő­ségük lesz a Kanadai Törté­nelem Múze­umá­nak meg­te­kin­té­sé­re. A szuper­modern múzeum remek átte­kintést ad a külön­böző indián törzsek nép­rajzáról.

A kora délutáni órákban búcsú Ottawától, utazás az Ontario-tóhoz. Is­mer­ke­dés Kingstonnal, az ország egyik legré­gebbi váro­sával, mely egy időben Kanada fővá­rosa volt. Az Ontario-tó partján emel­kedő Fort Henry a leg­na­gyobb erődít­mény Kana­dában, része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek (fotószünet). Szállás Kingstonban (1 éj).

6. nap: „1000 sziget” hajótúra a Szt. Lőrinc-folyón, Toronto
A Szt. Lőrinc-folyó a világ egyik leg­bő­vizűbb folyója, az észak-amerikai Nagy-Tavak vizét vezeti az Atlanti-óceánba. Ahol a folyó kilép a hatalmas Ontario-tóból, több mint 1000 kisebb-nagyobb sziget talál­ható. Az indiánok a „Nagy Szellem Kert­jének” nevezték ezt a vidéket. A szigetek jó része magán­tu­laj­donban van, nyara­ló­há­zakkal, pazar villákkal. A leglát­vá­nyo­sabb közülük a Boldt várkas­tély, mely a roman­tikus német várak mintá­jára épült.
Egyórás pano­ráma hajó­kirán­dulás a szigetek között, majd to­vább­uta­zás az Ontario-tó északi partja mentén Toron­tóba. Autó­buszos vá­ros­né­zés (fotó­szünetekkel) Kanada leg­na­gyobb, s talán legmo­der­nebb váro­sában (Yonge Street – a világ leghosszabb utcája, a régi és az új vá­ros­háza, Ontario tarto­mány par­la­mentje, a belváros felhő­kar­co­lói, Sky Dome, kikötő stb.). A program fény­pont­jaként felme­gyünk a modern világ egyik csodá­jának tartott CN-toronyba (a XX. század végéig a világ leg­ma­ga­sabb építménye volt). 
Szállás Toronto kör­nyé­kén (2 éj).

7. nap: Niagara-vízesés, Niagara on the Lake
Kirándulás a Niagara-vízeséshez. Séta a vízesések kanadai oldalán, majd a klasszikus hajó­ki­rán­dulás követ­kezik, melynek végcélja a félel­metes robajjal lezú­duló Patkó-vízesés. Lehe­tőség lifttel felmenni a 236 méter magas Skylon-toronyba, ahon­nan léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma nyílik a vízesé­sekre és a környező kanadai és amerikai terü­letekre.
Fakultatív program: 
Kilenc perces heli­kopteres repülés a víze­sések felett.
A fakultatív program ára: kb. 120 CAD (a hely­színen fizetendő).
Délután is­mer­ke­dés Niagara on the Lake város­kával. Ez a bájos tele­pülés ott helyez­kedik el, ahol a Nia­ga­ra folyó bele­ömlik az Ontario-tóba. A XIX. század eleje óta szinte érin­tet­lenül megma­radt íz­lé­ses villáival, épüle­teivel Kanada leg­szebb kis­vá­ro­sai közé tartozik.

8. nap: Toronto
Szabad program Torontóban, lehe­tő­ség belvárosi sétára, vala­mint ide­gen­ve­ze­tőnk­kel a világ nagy múze­umai közé tartozó ROM (Royal Ontario Muse­um) meg­te­kin­té­sé­re. A kiválóan össze­állított kiál­lí­tások közül a leg­ér­de­ke­sebbek a dino­szaurusz galéria, valamint az egyiptomi és a kínai gyűjtemény. 
Este transzfer a repülőtérre, elutazás egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

9. nap:
Érkezés Buda­pest­re a délutáni órákban.

Kapcsolódó cikkek

» Téli kempingezés a kanadai vadonban - Kovács Attila, 2019. augusztus. 14
» A világ a Google Street View nézőpontjából - Kovács Attila, 2019. augusztus. 02
» A Bryce-kanyon csodálatos formái - Kovács Attila, 2019. július. 30
» Toronto - a kerékpáros világváros - Kovács Attila, 2019. július. 23
» Kanada csodálatos hegyvidékein - Kovács Attila, 2019. július. 21
» Kalifornia tájain... - Kovács Attila, 2019. július. 10
» Hihetetlen Oregon... - Kovács Attila, 2019. július. 05
» Hawaii, Mauna Kea: a csillagos égbolt csodája - Kovács Attila, 2019. június. 21

Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető.

Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Fakultatív programok

Kilenc perces helikop­teres repülés a víze­sések felett.
A fakultatív program ára: kb. 120 CAD (a helyszínen fize­tendő).

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyeket, a helyi autóbuszt, a 7 éj­sza­ka szállást, a 7 reg­ge­lit, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, az ide­gen­ve­ze­tő­t Bu­da­pest­től Budapestig, a helyi ide­gen­ve­ze­té­se­ket, valamint a következő belé­pő­dí­ja­kat: Not­re-Da­me bazilika Montréalban, Ste Anne ba­zi­li­ka, Ste Anne kanyon, Omega Szafari Park, „1000 szi­get” hajótúra, CN-torony, hajó­ki­rán­du­lás a Nia­ga­ránál.

Alapár nem tartalmazza: 

A repülőtéri illetékeket és díjakat, a baleset-betegség-poggyász biztosítást, belépőket. A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­zető­nek. A helyiek ezt gyakorlatilag kö­te­le­zőnek tekintik. Utasonként összesen kb. 25-30 dollárra kell számítani.

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték.
BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

A részvételi díj tartalmazza a belépődíjakat a programleírásban megadott helyekre.

További fakultatív lehetőségek:
Ottawa Kanadai Történelem Múzeuma CAD 12,50
Niagara Skylon torony CAD 16,25
Toronto Royal Ontario Múzeum CAD 20,-

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő. 

Hátralék: 

 A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Menetrend szerinti repülőjáratokkal, helyben légkondicionált autóbusszal

Szállás: 

7 éjszaka jó középkategóriájú szállodákban, két­ágyas fürdőszobás szobákban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj 7 reggelit + 1 vacsorát tartalmaz Orléans szigetén. A 3. napon / fakultatív félpanzió.
Vízum: 
A beutazási feltételekről, az esetleges vízum kötelezettségekről és díjaikról információkat a Konzuli Szolgálat honlapján talál:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Védőoltásra nincs szükség.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!