Nagy Kanadai körutazás - Montréal, Québec, Ottawa, Toronto és a Nemzeti Parkok

14 napos körutazás Kanadában

A nyüzsgő városokon, a forgalmas országutakon és a rohanó mindennapokon túl léteznek helyek, melyek vadságukkal, érintetlenségükkel és szépségükkel olyannyira lenyűgözőek, hogy alapjaiban képesek megváltoztatni a világról alkotott szemléletedet. Ha szeretnéd megismerni Kanada legszebb természeti tájait, itt a helyed!

Alapár tartalmazza

A repülőjegyeket (be­leértve a belső járatot is), a helyi autóbuszt, a kompátkelést a Vancouver-szigetre,a 12 éj­sza­kai szál­lást, a 12 reggelit, 1 vacsorát a 9. napon, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat, az ide­gen­ve­ze­tő­t Budapesttől Budapestig, a helyi idegenvezetéseket, a belépést a nemzeti parkokba, valamint a következő belé­pő­dí­ja­kat: Notre-Dame bazilika Montréalban, „1000 sziget” hajótúra, CN-torony, hajókirándulás a Nia­ga­rá­nál, felvonó a Banff melletti Sulphur hegy­csúcs­ra, hajózás a Maligne-tavon, Butchart-kertek, Capilano függő­híd. A nemzeti parkokba történő belé­pés Kanada megala­ku­lá­sának 150. évfor­du­lója alkal­mából 2017-ben ingyenes.

Alapár nem tartalmazza

A repülőtéri illetékeket és díjakat, a baleset-betegség-poggyász biztosítást, belépőket, a fakultatív programok árát. A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­zető­nek. A helyiek ezt gyakorlatilag kö­te­le­ző­nek tekintik. Utasonként összesen kb. 25-30 dollárra kell számítani.

Hossz: 
14 nap
Szállás: 
szálloda
***
Program: 

1. nap: Montreal
Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Montrealba, Kanada második leg­na­gyobb váro­sába. Érkezés (helyi idő szerint) a délutáni órákban, transzfer a város­központi szállodába (1 éj).

2. nap: Montreal
Vá­ros­né­zés Montrealban, mely Párizs után a világ második leg­na­gyobb francia nyelvű városa: óváros a pompás Notre-Dame bazi­li­kával; a belváros modern felhő­kar­co­lói; az Olimpiai negyed a híres ferde toronnyal; a Mont Royal hegy; a Szt. József temp­lom, mely a XX. században épült és a világ egyik leg­na­gyobb temp­loma lett stb. A közös prog­ramok után sza­bad­idő az óvárosban, illetve lehe­tő­ség a kü­lön­le­ges föld­alatti város felfe­de­zé­sére (közel 2000 üzlet, 30 km-es folyo­só­rendszer).
Késő délután utazás a Szt. Lőrinc-folyó mentén Québec váro­sába, szállás (1 éj).

3. nap: Québec, Ottawa
Québec a francia kultúra bölcsője Amerikában. Több mint 400 évvel ezelőtt alapí­tották, sokak szerint Észak-Amerika legin­kább tör­té­nel­mi hangu­latú városa. A vá­ros­né­zés során sétá­lunk az alsó­város bűbájos utcács­káin és a falakkal körül­vett felső­városban is. Ez utóbbihoz tartozik a város jelké­pévé lett hatalmas Frontenac kastély­hotel, valamint a Szt. Lőrinc-folyó feletti teraszra épült Dufferin-pano­rá­ma­sétány. 
Délután utazás Ottawába. Megérkezés után is­mer­ke­dés a kanadai fővá­rossal, majd a szállodai szobák elfoglalása (1 éj).

4. nap: Ottawa, „1000 sziget” hajótúra a Szt. Lőrinc-folyón
Folytatjuk az is­mer­ke­dést Ottawával. A sok szép épület közül kiemel­kedik a Kanadai Par­la­ment három­részes, nagy­szerű neogó­tikus épü­let­együt­tese az Ottawa folyó partján. Késő délelőttől sza­bad­idő, ezalatt az érdek­lő­dőknek lehe­tő­ségük lesz a Kanadai Törté­nelem Múze­umának meg­te­kin­té­sé­re. A szuper­modern múzeum remek átte­kintést ad a külön­böző indián törzsek néprajzáról. 
A kora délutáni órákban búcsú Ottawától, utazás a Szt. Lőrinc-folyóhoz. Ahol a folyó kilép a hatalmas Ontario-tóból, több mint 1000 kisebb-nagyobb sziget talál­ható. A szigetek jó része magán­tu­laj­donban van, nyara­ló­há­zakkal, pazar villákkal. A leglát­vá­nyosabb közülük a Boldt várkas­tély, mely a roman­tikus német várak mintá­jára épült. Egyórás pano­ráma hajó­ki­rán­dulás a szigetek között, majd a szállodai szobák elfog­lalása Kingstonban (1 éj). 
Megjegyzés: A jún. 14-i csoport esetében King­ston­ban a kanadai partner­irodánk nem tudta azt a kiváló szállodát foglalni, amit a korábbi csoport­jaink hasz­náltak. Mivel erre­felé kevés szálloda van, így csak egy 2 csil­la­gos szállodát sikerült befog­lalni erre az éjsza­kára, amely viszont a másik szállo­dához képest központi fekvésű.

5. nap: Kingston, Toronto
Is­mer­ke­dés Kingstonnal, az ország egyik legré­gebbi váro­sával, mely egy időben Kanada fővá­rosa volt. Az Ontario-tó partján emel­kedő Fort Henry a leg­na­gyobb erődít­mény Kana­dában, része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek (fotószünet). 
Késő délelőtt to­vább­uta­zás az Ontario-tó északi partja mentén Toron­tóba. A megér­kezés után lehe­tő­ség a világ nagy múze­umai közé tartozó ROM (Royal Ontario Museum) meg­te­kin­té­sé­re. A kivá­lóan össze­állí­tott kiállí­tások közül a leg­ér­de­ke­sebbek a dino­sza­urusz galéria, vala­mint az egyip­tomi és a kínai gyűjte­mény. Ezt köve­tően autó­buszos vá­ros­né­zés (fotó­szü­netekkel) Kanada leg­na­gyobb, s talán legmo­der­nebb váro­sában (Yonge Street – a világ leghosszabb utcája, a régi és az új vá­ros­háza, Ontario tarto­mány par­la­mentje, a belváros felhő­kar­co­lói, Sky Dome, kikötő stb.). Szállás Toronto környékén (2 éj).

6. nap: Toronto, Niagara
Délelőtt a torontói program fénypont­jaként felme­gyünk a modern világ egyik csodá­jának tartott CN-toronyba (a XX. század végéig a világ leg­ma­ga­sabb építménye volt). 
Ezt köve­tően kirán­dulás a Niagara-vízeséshez. Séta a víze­sések kanadai oldalán, majd a klasszikus hajó­ki­rán­dulás követ­kezik, melynek végcélja a félel­metes robajjal lezúduló Patkó-vízesés.

7. nap: Sziklás-hegység, Banff
Elutazás repülőgéppel a kanadai vadnyugat főváro­sába, a prérin fekvő Calgaryba, ahonnan tiszta időben már jól látszanak a Sziklás-hegység láncai. A Kanadai Sziklás-hegység a köru­tazás csúcs­pontja, a világ egyik leg­szebb magas­hegy­sége, az érin­tetlen termé­szet hazája kris­tály­tisz­ta vizű tavakkal, vad­re­gé­nyes szurdo­kokkal, zúgó vízesé­sekkel, óriási gleccser­me­zőkkel, sötétzöld feny­ve­sekkel és hófödte csúcsokkal. A Bow folyó völgyében haladva érkezünk meg a Banff Nemzeti Parkba, majd Banff váro­sába. Ez az alpesi hangu­latú városka a Kanadai Sziklás-hegység leg­je­len­tő­sebb üdülő­helye. Is­mer­ke­dés a várossal, majd felvo­nóval felme­gyünk a közeli Sulphur hegy­csúcsra, ahonnan le­bi­lin­cselő pano­ráma nyílik a Nemzeti Park hegyvi­lágára. Szállás Banff környékén (2 éj).

8. nap: Banff és Yoho Nemzeti Parkok (Johnston-kanyon, Louise-tó, Moraine-tó, Emerald-tó stb.)
Egész napos ba­ran­go­lás a Sziklás-hegység 2 nem­zeti park­jában. Elő­ször séta a Banff környéki Johnston-kanyon alsó víze­sé­séig, majd két vad­re­gé­nyes tó meg­te­kin­té­se követ­kezik. A Louise-tó és a Moraine-tó sokak szerint a világ leg­szebb tavai.
Délután a Nagy Vízvá­lasztón keresztül átruc­canás a Yoho Nemzeti Parkba. A kirán­dulás végcélja a gyönyörű színekben pompázó Emerald-tó (Smaragd-tó), útközben fotó­szünet a Spirális alagu­taknál és a Természetes hídnál.

9. nap: Icefields Parkway (Jégmezők pano­rámaútja)
Az Icefields Parkway a világ egyik leg­szebb pano­rámaútja, Lake Louise és Jasper tele­pülések között húzódik 230 km hosszan. Az utazás során szám­talan fotó­szünetet tartunk pano­rá­ma­pon­toknál, gleccse­reknél, gyönyörű tavaknál, vízesé­seknél. Pihenő a Columbia-jégmező láto­gatói központ­jánál (kilá­tóhely, kiál­lítás, étterem, szuvenír­boltok stb.).
Fakultatív program: gleccser­séta
A láto­gatói központtól autó­busszal megyünk a közeli Athabasca-gleccser széléig, ahol átszál­lunk a ha­tal­mas kerekű ún. hóbu­szokba. Külön­leges él­mény az utazás, majd az azt követő séta a gleccser jegén.
A fakultatív program ára: 12.600 Ft (ga­ran­tált in­dulás).
Szállás a hatalmas hegyek között fekvő Jasper vá­ros­kában (1 éj).

10. nap: Jasper Nemzeti Park, Maligne-tó, Maligne-kanyon, Mount Robson
Délelőtt másfél órás hajó­kirándulás a festői szép­ségű, hatalmas hegyekkel körül­vett, kris­tály­tisz­ta vizű Maligne-tavon. Ezt köve­tően séta a látvá­nyos Maligne-kanyonban, majd pihenő a Mount Robson láto­gatói központnál, ahonnan kivá­lóan látszik a 3954 méter magas Robson-hegy, a Kanadai Sziklás-hegység leg­ma­ga­sabb csúcsa. 
Ezután elbúcsúzunk a Sziklás-hegységtől, de to­vább­ra is szép hegy­vi­déki tájakon utazunk a Csen­des-óceán irányába. Szállás Kamloopsban (1 éj).

11. nap: Brit Columbia, Bridal Veil Falls, Vancouver
To­vább­uta­zás Brit Columbia tartomány válto­zatos tájain át Vancouverbe, Kanada harmadik leg­na­gyobb váro­sába. Útközben könnyű túrá­zási lehe­tő­ség a Menyasszony­fátyol-vízeséshez (Bridal Veil Falls). 
Délután vá­ros­né­zés a nyugati part gyönyörű fekvésű metro­po­liszában, a világ egyik legkoz­mo­po­litább váro­sában: a belváros felhő­kar­co­lói és modern épületei, a régi Vancouvert idéző Gastown a híres gőzó­rával, a Kínai negyed, a 400 hektáros Stanley park stb. Szállás Vancouver központjában (2 éj).

12. nap: Vancouver-sziget (Butchart-kertek, Victoria)
Vancouver városát a hatalmas Vancouver-sziget zárja el a nyílt óceántól. Kora délelőtt kompát­kelés, majd lá­to­ga­tás egy mese­szép virágos­kertben (Butchart Gardens), mely világ­hír­nevét jórészt a csendes-óceáni part­vidék kellemes éghaj­la­tának köszön­heti. Délután is­mer­ke­dés Brit Columbia tarto­mány fővá­ro­sával, Victoriával, mely egész évben tele van virá­gokkal. Lehe­tőség az egészen kü­lön­le­ges Miniature World (makett világ) múzeum meg­te­kin­té­sé­re, majd vissza­uta­zás Vancouverbe. Szerencsés esetben a kompról gyilkos bálnákat is láthatunk.

13. nap: Vancouver
Délelőtt a mo­nu­men­tá­lis Lions Gate hídon keresztül átruc­canunk Vancouver egyik fő neve­ze­tes­ségéhez, a Capilano függő­hídhoz. A 70 méter mély szurdokot átívelő 137 méter hosszú függő­híd mellett több más – ugyan­azon belé­pővel láto­gat­ható – turisz­tikai attrakciót is létr­ehoztak (sétaút az esőerdő fáinak tetején, totem­os­zlopok gyűjteménye stb.).
A lá­to­ga­tást köve­tően rövid sza­bad­idő, majd transzfer a repülő­térre, elutazás egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Budapestre.

14. nap:
Érkezés Buda­pest­re a délutáni órákban.

Kapcsolódó cikkek

» Téli kempingezés a kanadai vadonban - Kovács Attila, 2014. május. 29
» Irány Észak! Bringatúra keresztül a Amerikán - Kovács Attila, 2018. május. 16
» Naplemente a Grand Canyon felett... - Kovács Attila, 2018. április. 29
» A Joshua Tree nemzeti park - Kovács Attila, 2018. március. 10
» A Perseidak meteorraj - Kovács Attila, 2018. március. 05
» Észak-Amerika csodálatos tájain - Kovács Attila, 2018. március. 02
» San Francisco utcáin - Kovács Attila, 2018. február. 19
» Az USA legszebb tájain - Kovács Attila, 2018. február. 13
Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Fakultatív programok

Fakultatív program: gleccser­séta
A látogatói központtól autó­busszal megyünk a közeli Athabasca-gleccser széléig, ahol átszál­lunk a ha­tal­mas kerekű ún. hóbu­szokba. Külön­leges él­mény az utazás, majd az azt követő séta a gleccser jegén. A fakul­tatív program ára: 12.600 Ft/fő (garantált indulás).

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyeket (be­leértve a belső járatot is), a helyi autóbuszt, a kompátkelést a Vancouver-szigetre,a 12 éj­sza­kai szál­lást, a 12 reggelit, 1 vacsorát a 9. napon, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat, az ide­gen­ve­ze­tő­t Budapesttől Budapestig, a helyi idegenvezetéseket, a belépést a nemzeti parkokba, valamint a következő belé­pő­dí­ja­kat: Notre-Dame bazilika Montréalban, „1000 sziget” hajótúra, CN-torony, hajókirándulás a Nia­ga­rá­nál, felvonó a Banff melletti Sulphur hegy­csúcs­ra, hajózás a Maligne-tavon, Butchart-kertek, Capilano függő­híd. A nemzeti parkokba történő belé­pés Kanada megala­ku­lá­sának 150. évfor­du­lója alkal­mából 2017-ben ingyenes.

Alapár nem tartalmazza: 

A repülőtéri illetékeket és díjakat, a baleset-betegség-poggyász biztosítást, belépőket, a fakultatív programok árát. A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­zető­nek. A helyiek ezt gyakorlatilag kö­te­le­ző­nek tekintik. Utasonként összesen kb. 25-30 dollárra kell számítani.

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték.
BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

A helyszínen borravalót illik adni a gépkocsivezetőnek és a helyi idegenvezetőknek. A helyiek ezt gyakorlatilag kötelezőnek tekintik. Utasonként összesen kb. 25-30 dollárra kell számítani.

Az árak tájékoztató jellegűek!

A részvételi díj tartalmazza a belépődíjakat a programleírásban megadott helyekre.
További fakultatív lehetőségek:
Ottawa Kanadai Történelem Múzeuma CAD 17,30
Toronto Royal Ontario Múzeum CAD 20,-
Victoria Miniature World CAD 17,-

Figyelem: Az itt felsorolt programokon a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő. 

Hátralék: 

 A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Menetrend szerinti repülőjáratokkal a Budapest – Montreal, a Toronto – Calgary és a Vancouver – Budapest út­vo­na­lon, a helyszínen lég­kon­di­cio­nált autó­busszal.

Szállás: 

12 éjszaka jó középkategóriájú szállodákban, két­ágyas fürdőszobás szobákban.
Megjegyzés: A júniusi csoportnál a 9. éjsza­kát egy, a többinél vala­mivel egy­sze­rűbb szál­lo­dá­ban tudtuk csak fog­lalni, de kanadai part­ner­iro­dánk véle­ménye alapján a szobák tiszták, rendezettek.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj 12 reggelit + 1 vacsorát tartalmaz a 9. napon. Felár ellenében félpanziós ellátás igényelhető. (9 vacsora és 1 ebéd – napi egy főétkezés a 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és a 10., 11., 12. napon. A 6. napon az ebéd a Niagaránál egy pano­ráma-étteremben lesz.)
Vízum: 
Az érvényes útlevéllel rendelkező magyar állampolgárok vízum nélkül utazhatnak be Kanadába legfeljebb hat hónapos időtartamra turizmus, látogatás vagy üzleti tárgyalás céljából. Az útlevélnek a kanadai tartózkodás teljes időtartama alatt, valamint legalább a visszautazáshoz érvényesnek kell lennie.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára. Védőoltásra nincs szükség.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!