Izland - A természeti csodák szigete

8 napos körutazás Izlandon

Izland föld­tör­té­ne­tileg nagyon fiatal sziget ennek a ténynek is köszön­heti szép­ségét, kü­lön­le­ges termé­szeti jelen­ségeit. A szigeten tett köru­tazás során látunk majd vulká­nokat, kanyo­nokat, gyönyörű hegysé­geket egészen kü­lön­le­ges formákkal, szép tenger­öb­löket, vad­re­gé­nyes fjordokat, egészen a tenger­szintig lenyúló gleccse­reket és nem utol­só­sorban rengeteg látvá­nyos vízesést. Sokszor kelünk majd át érdekes, hold­béli tájakon, és megte­kin­tünk majd olyan geoló­giai kü­lön­le­gességeket, amiket a legtöbben korábban csak termé­szet­fil­mekben láthattak. Gondo­lunk itt például pszeudo kráte­rekre, geoter­mikus mezőkre, óriási láva­alak­za­tokra, gejzí­rekre, hatalmas jégtöm­bökkel teli gleccser­lagúnákra stb.

Alapár tartalmazza

A repülőjegyeket, a helyi autó­buszos közle­ke­dést, a 7 éj­sza­kai szál­lást büfé­reg­gelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat belé­pő­dí­jakkal (bele­értve a Myvatn-tó „Kék Lagú­náját” és a séta­ha­jó­zást a gleccser­la­gúnán), valamint az iroda ide­gen­ve­ze­tő­jét a bu­da­pesti indul­ástól a bu­da­pesti érke­zésig.

Alapár nem tartalmazza

Repülőtéri illetéket, fakultatív programokat, a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás.

Hossz: 
8 nap
Szállás: 
szálloda
***
Program: 

1. nap: Reykjavík
Délelőtt elutazás Ferihegyrő­l a Finnair jára­tával Helsin­kibe, majd tovább Reykjavíkba. A délu­táni megér­kezést köve­tően autó­buszos vá­ros­né­zés a gyönyörű fekvésű izlandi fő­vá­ros­ban. A fő attrak­ciók a kö­vet­ke­zők: a Höfdi palota (Reagan és Gorbacsov emlé­kezetes 1986-os talál­ko­zójának szín­helye), a szép ten­ger­par­ti sétány, a Harpa üveg­pa­lota, a régi kikötő, a Perlan kilátó, a Hallgrims-temp­lom (melynek homlok­zata az amerikai űrre­pü­lő­gé­pekre emlé­keztet) stb. Szállás Reykjavíkban (1 éj).

2. nap: Hraunfossar-vízesés, Vidimyri-temp­lom, Glaumbaer-skanzen
Délelőtt elbúcsúzunk Reykjavíktól, és elin­dulunk a 6 napos körútra, melynek során körbe­járjuk az egész szigetet. 
Az első megá­llónk az egészen kü­lön­le­ges Hraunfossar-vízesés, ahol a víz egy láva­mező alól bukkan elő közel 1 km-es hosszú­ságban. Hold­béli tájakon utazunk tovább a sziget észak­keleti ré­szé­be. Ott elő­ször a Vidimyri temp­lomot nézzük meg. Ez a tőzegből és fából épült temp­lo­mocska az ősi izlandi temp­lom­épí­tészet egyik leg­ér­té­ke­sebb példánya. Nem messze tőle talál­ható a Glaumbaer skanzen, ahol rengeteg érde­kes­séget megtud­hatunk arról, hogyan éltek korábban az izlandiak ezen a zord vidéken.
Szállás „Észak” fővárosa, Akureyri kör­nyé­kén (1 éj).

3. nap: Akureyri, Godafoss-vízesés, Myvatn-tó vidéke (pszeudo kráterek, láva­alak­zatok, geoter­mikus mező, „Kék Lagúna”)
A délelőtt egy részét a szép fekvésű Akureyriben töltjük, mely a maga 18.000 lako­sával a leg­na­gyobb olyan izlandi város, ami nem tartozik a reykjavíki agglo­me­rációhoz. Kellemes megle­petés a turis­táknak a han­gu­la­tos belváros és a szépen gondo­zott bota­nikus kert. Hihe­tetlen, hogy az északi sarkkör köze­lében ennyi pompás növényben gyö­nyör­köd­he­tünk.
Késő délelőtt tovább­utazunk a sziget északi részén kelet felé a Myvatn-tó irányába. Útközben meg­néz­zük az istenek vízesését, a Godafosst. A Myvatn-tó környéke Izland egyik legvál­to­za­tosabb tája. Mivel a híres geoló­giai törés­vonal mentén fekszik, ezért a vulkáni működés leg­kü­lön­bö­zőbb formá­ival talál­koz­ha­tunk. Meg­néz­zük majd Skútustadirban a sok-sok pszeudo krátert, a bizarr láva­alak­za­tokról neve­zetes Dimmuborgirt. Egészen kü­lön­le­ges élmény lesz a Námafjall hegy lábainál fekvő Hverarönd geoter­mikus mező meg­te­kin­té­se. Ezután még marad idő arra, hogy kipró­bál­hassuk a Myvatn-tó „Kék Lagúnáját”. A híres geotermikus fürdőben a víz hőmér­sék­lete 38 Celsius fok körül van télen, nyáron.
Szállás Húsavik városka mellett (1 éj).

4. nap: Húsavík (bálnales), Asbyrgi-kanyon, Dettifoss-vízesés, Jökulsarg-kanyon
Fakultatív program: Bálnales

Húsavík a bálnales túrák európai fővá­rosa, itt a 3 órás hajó­ki­rán­du­lá­sokon a bálna­ész­lelések való­szí­nű­sége állí­tólag 99%-os, maga­sabb, mint bárhol Euró­pában.
A fakultatív program ára: 19.900 Ft. Jelent­ke­zési határidő: legkésőbb 1 hónappal indulás előtt. (Akik nem mennek a bálna­lesre, azoknak lehe­tő­ségük lesz Húsavíkban a kiváló Bálna-múzeum meg­te­kin­té­sé­re.) A kora délutáni órákban tovább­uta­zunk egy egészen kü­lön­le­ges termé­szeti csodához. A patkó­alakú Asbyrgi-kanyon a 100 méter magas, függő­leges szikla­fa­laival, a kanyon „csücs­kében” talál­ható idil­likus szépségű tavacs­kával mély benyo­mást tesz a láto­ga­tókra. Lehetőség lesz a láto­gatói központban lévő kiállítás meg­te­kin­té­sé­re is. A kö­vet­ke­ző programunk a Dettifoss-vízesés. A festői Jökulsarg-kanyonban lezú­duló víztö­meget sokan a legim­po­zánsabb vízesésnek tartják Euró­pában.
Kora este hold­béli tájakon keresztül haladva ér­ke­zünk meg Egilsstadir város­kába, mely Izland ke­le­ti részének admi­niszt­ratív központja, szállás (1 éj).

5. nap: Fjordvidék (Seydisfjördur, Stödvarfjördur), Djúpivogur
Egy hágón átkelve jutunk el Seydisfjördur város­kába. Az azonos nevű fjord szép­sége a leghí­resebb norvég fjor­dokéval vetek­szik, a csücs­kében lévő kisváros a szép, tarka házaival pedig a leghan­gu­la­to­sabb izlandi tele­pü­lések közé tartozik. A közös séta után lesz egy kis sza­bad­idő is, majd foly­tatjuk utunkat a keleti fjord­vi­déken. A Reydar-fjord és a Fáskruds-fjord érin­té­sével (fotó­szünetek) jutunk el a Stödvar-fjordhoz. A fjord partján, Stödvarfjördur város­kában talál­ható egy híres múzeum: Petra néni kőgyűj­teménye. A bájos múzeum meg­te­kin­té­se után még egy darabig a fjord­vi­déken hala­dunk, majd pihenőt tartunk Djúpivogur városka kikö­tő­jében. A fő neve­ze­tesség itt a „hosszú, vörös ház”, mely Izland egyik legré­gibb épülete.
Szállás Izland délkeleti részén (1 éj).

6. nap: Vatnajökull gleccsermező, Jökulsárlón (gleccserlagúna), Skaftafell gleccser, Fekete-öböl, Skógafoss-vízesés, Seljalandsfoss-vízesés
Utazás nyugat felé Izland déli partjai mentén. A sziget délke­leti részén talál­ható egy óriási gleccser­mező, a Vatnajökull, melynél nincs nagyobb az európai konti­nensen. A több mint 2000 méter magas hegységből lenyúló gleccser­nyelvek leérnek majdnem a tenger­szintig, utazá­sunk során szám­talan gleccserben gyö­nyör­köd­he­tünk. Hosszabb pihenőt tartunk majd a leg­na­gyobb gleccser­la­gúnánál (Jökulsárlón), kü­lön­le­ges élmény az óriási jégtöm­bökkel „teleszórt” tó látványa (a grandiózus gleccserrel a háttérben). Körül­belül 45 perces séta­ha­jó­zás a gleccser­lagúna hatalmas jégtömbjei között, majd a déli, kora délutáni órákban pihenőt tartunk a Skaftafell Nemzeti Park kiváló láto­gatói központ­jánál. Lehe­tőség lesz egy könnyű túrára a Skaftafell gleccserhez. 
Ezután gyö­nyö­rű­szép tájakon keresztül utazunk tovább nyugat felé Izland déli partjai mentén. Délután a Vík városka köze­lében lévő híres Fekete-öböllel is­mer­ke­dünk (óriási bazalt­oszlopok, merész alakú sziklák a tengerben), majd két vad­re­gé­nyes víze­sésnél is megál­lunk hosszabb időre. A Skógafoss kü­lön­le­gessége, hogy a vízesés mentén kiépí­tett turista út­vo­na­lon fel lehet menni a vízesés felső ré­szé­be, míg a Seljalandsfoss esetében a láto­gatók akár a vízesés mögé is besé­tál­hatnak.
Szállás egy Hella nevű város­kában Izland délnyugati részén (1 éj).

7. nap: Skálholt, Arany körút (Gullfoss-vízesés, Geysir, Thingvellir Nemzeti Park), Reykjavík
Skálholt falucska Izlandon fontos tör­té­nel­mi emlék­helynek számít, itt volt valaha a sziget ősi püspöki szék­helye. A modern temp­lom és a hozzá kapcso­lódó kiál­lítás meg­te­kin­té­se után a lenyű­göző Gullfoss-vízesést nézzük meg. Ezt köve­tően izlandi köru­ta­zásunk egyik leg­fon­to­sabb attrak­ciója követ­kezik: Geysir (innen származik a gejzír szó, amit a világ szinte minden nyel­vében hasz­nálnak). Bár az eredeti gejzír néhány évti­zede már nem működik, a mellette lévő Strokkur gejzír továbbra is aktív, 5-10 percenként feltör 15-20 méteres magas­ságig.
Délután az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó Thingvellir Nemzeti Parkba láto­gatunk. Ez utóbbi neve­ze­tesség két okból is nagy jelen­tő­séggel bír. Egyrészt itt tartották a világ egyik legelső par­la­mentjét több mint 1000 évvel ezelőtt, másrészt sehol máshol a Földön nem lehet tanul­má­nyozni ilyen jól a geoló­giai tekto­nikus lemezek szétvá­lását.
Körutazásunk végén a késő délutáni órákban érkezünk vissza az izlandi fő­vá­ros­ba, Reykjavíkba, ahol még lesz egy kis sza­bad­idő a han­gu­la­tos belvá­rosi sétáló­öve­zetben. Szállás Reykjavíkban (1 éj).

8. nap:
A reggeli órákban elutazás a Finnair járatával Helsin­kibe, majd onnan tovább Buda­pest­re. Érkezés Ferihegyre a délutáni órákban.

Kapcsolódó cikkek

» Izland lenyűgöző tájain - Kovács Attila, 2016. szeptember. 09
» Izland csodálatos tájain - Kovács Attila, 2016. szeptember. 02
» Izland nyáron - Kovács Attila, 2015. április. 26
» Vulkánkitörés Izlandon - Kovács Attila, 2014. augusztus. 18
» Izland tájain barangolva - Kovács Attila, 2014. március. 07
» Mi a Hákarl? - Kovács Attila, 2012. november. 08
» Izland gyönyörű tájain - Kovács Attila, 2012. augusztus. 08
» Aktív utazások, izgalmas túrák az utazom.com szervezésében - Kovács Attila, 2016. október. 22
Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Fakultatív programok

Fakultatív program: Bálnales
Húsavík a bálnales túrák európai fővá­rosa, itt a 3 órás hajó­ki­rán­du­lá­sokon a bálna­ész­lelések való­szí­nű­sége állí­tólag 99%-os, maga­sabb, mint bárhol Euró­pában.
A fakultatív program ára: 19.900 Ft.
Jelent­ke­zési határidő: legkésőbb 1 hónappal indulás előtt.

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyeket, a helyi autó­buszos közle­ke­dést, a 7 éj­sza­kai szál­lást büfé­reg­gelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat belé­pő­dí­jakkal (bele­értve a Myvatn-tó „Kék Lagú­náját” és a séta­ha­jó­zást a gleccser­la­gúnán), valamint az iroda ide­gen­ve­ze­tő­jét a bu­da­pesti indul­ástól a bu­da­pesti érke­zésig.

Alapár nem tartalmazza: 

Repülőtéri illetéket, fakultatív programokat, a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás.

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás megléte utazási feltétel!

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Induláshoz képest egy hónapon belüli foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

A Finnair menetrend szerinti járataival, helsinki át­szál­lás­sal. (Nincs éj­sza­kai repülés.)

Szállás: 

7 éj­sza­ka 3 csil­la­gos szín­vonalú szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. Az egyágyas felárról kérjük, érdeklődjön irodánknál!

Étkezés: 
A részvételi díj büféreggelit tartalmaz. Félpanziós ellátás felár ellenében igényelhető.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése ajánlott. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!