Normandia, Bretagne

10 napos buszos körutazás Nyugat-Franciaországban

Bretagne sokkal több, mint amire elsőre számíthatsz. 2000 kilométernyi tengerpart, vadregényes tájak, idilli városok és misztikus szigetek, figyelemreméltó történelmi örökségek és a világ legszebb őskori tereptárgyai. De ez csak néhány ok, amiért az észak-nyugati franciaországi régiót érdemes felkeresni.

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a 9 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a kísérő ide­gen­ve­ze­tőét és a felsorolt progra­mo­kat.

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, és a belépődíjakat.

Hossz: 
10 nap
Szállás: 
szálloda

Szállás

9 éj­sza­ka középkategóriájú szál­lo­dák­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Program: 

1. nap:
Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Linz – Nürnberg út­vo­na­lon. Szállás Német­or­szágban, a Rajna-vidéken (1 éj).

2. nap: Giverny, Château-Gaillard
Utazás a Saarbrücken – Metz – Reims – Párizs út­vo­na­lon Norman­diába. Givernyben, egy pici Szajna menti faluban talál­ható Claude Monet háza. A világ­hírű impresszi­onista festő 43 évig élt itt. Láto­gatás a beren­de­zett termekben és a híres kertben, mely sok csodá­latos fest­mény elké­szí­té­sére ihlette a mestert. A kerthez tartozik az út túlol­dalán az ún. Vízi­kert, az oly sokszor megfes­tett tavi­ró­zsákkal.
To­vább­uta­zás a Szajna mentén Rouen irányába. Útközben fotó­szünet Oroszlán­szívű Richárd híres váránál (Château-Gaillard). 
Szállás Rouenban (1 éj).

3. nap: Rouen, Jumieges, Honfleur
Délelőtt vá­ros­né­zés Rouenban, Felső-Normandia főváro­sában. Köruta­zá­sunk egyik leg­na­gyobb élményét jelenti a gyönyörű óváros a rengeteg favázas házzal, a szép palo­tákkal, a hatalmas gótikus temp­lomokkal. Közülük is kiemel­kedik a Monet által közel 30-szor megfes­tett ka­ted­rá­lis, mely Francia­ország egyik legnagy­sze­rűbb gótikus temp­loma.
Kora délután a közeli Jumieges faluban egy XI. századi apátság mo­nu­men­tá­lis romjait nézzük meg, majd to­vább­uta­zás a Szajna torko­la­tánál fekvő Honfleurbe. Ezt a bűbájos kisvárost a XIX. században felfe­dezték a művé­szek, nem érdem­te­lenül. A színes kikötői házsor, az óváros, a fából készült gótikus Szt. Katalin-temp­lom, mind egye­dül­álló látvá­nyosság.
Szállás Caen váro­sában (2 éj).

4. nap: Caen, a partraszállás emlékei (Arromanches, Longues-sur-Mer), Bayeux
Délelőtt rövid vá­ros­né­zés Caenban, Hódító Vilmos kedvenc váro­sában. Séta a hatalmas erőd területén, majd lá­to­ga­tás a Férfiak Apát­ságában, melyet maga Hódító Vilmos alapí­tott. Sírem­léke az apát­sági temp­lomban, az oltár előtt talál­ható.
Ezután utazás a tenger­partra, is­mer­ke­dés a világ­tör­té­nelem egyik leg­na­gyobb csatája, az 1944-es norman­diai partra­szállás emlé­keivel (a szövet­sé­gesek által épített mester­séges kikötő marad­vá­nyai Arromanches falunál, pano­rámapont, az események hangu­latát kivá­lóan bemu­tató 360°-os mozi, a Partra­szállás Múze­uma, a német bunkerek marad­ványai Longues-sur-Mer falunál).
A mai napot a közeli Bayeux váro­sában a világ­hírű fali­kárpit megte­kin­té­sével zárjuk. Hódító Vilmos, Normandia hercege 1066-ban elfog­lalta Angliát, és innentől kezdve az ő utódai ural­kodtak a sziget­or­szágban. Ezeket az esemé­nyeket örökíti meg ez a XI. századi, 70 méter hosszú fali­kárpit 58 jele­netben, melyet szokás a világ első képre­gé­nyének nevezni.

5. nap: Mont-Saint-Michel, Saint-Malo, Dol-de-Bretagne
Utazás Normandia nyugati ré­szé­be, Mont-Saint-Michel bencés apát­sá­gának meg­te­kin­té­se. Sokak szerint a világ 7 csodája közé tartozik ez a 80 méter magas sziklára épített épü­let­együt­tes, melyet nagyobb dagályban tenger vesz körül. A kolostor pompás terme­inek bejá­rása után marad idő ba­ran­go­lásra a lábainál elterülő késő kö­zép­ko­ri faluban.
Délután átruccanás a szom­szé­dos Bretagne-ba. Is­mer­ke­dés a kalózok váro­sával, Saint-Malóval, séta a tenger fölé emel­kedő hatalmas várfa­lakon. Vissza­útban Mont-Saint-Michelhez pihenő egy kis­vá­rosban, Dol-de-Bretagne-ban (értékes ka­ted­rá­lis, bájos főtér), majd fotó­szünet a városka melletti közel 10 méter magas menhírnél (a leg­ma­ga­sabb Bretagne-ban). Szállás Mont-Saint-Michelnél, a töltés kezde­tétől pár perc sétára (1 éj). Ezen szállás­hely nagy előnye, hogy utasaink akár este, akár reggel, vagy kora déle­lőtt besé­tál­hatnak Francia­ország egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb turisz­tikai attrak­ció­jához, és így apálykor és dagálykor is tanul­má­nyoz­hatják és fotóz­hatják a tengert, a hegyet és ezt a pazar épü­let­együt­test.

6. nap: Dinan, Josselin
Késő délelőtt vá­ros­né­zés Bretagne egyik leglátvá­nyo­sabb váro­sában, Dinanban (szép fekvés, nagymé­retű kö­zép­ko­ri óváros falakkal körül­véve, favázas házak, bájos folyócska stb.). Ezután utazás Bretagne belső terü­le­tein keresztül a félsziget nyugati csücske irányába. Útközben lá­to­ga­tás Josselinben a Rohan család roman­tikus várkas­té­lyában, majd séta a bűbájos város­kában. Szállás Bretagne nyugati részén, Quimper kör­nyé­kén (2 éj).

7. nap: Nyugat-Bretagne (Pointe du Raz, Locronan, Concarneau, Quimper)
Bretagne nyugati része az a vidék, mely legin­kább megő­rizte a breton (kelta) kultúra érté­keit. Sokak szerint ez az igazi Bretagne. Itt még élnek a régi kelta hagyo­mányok, szokások, a népvi­selet és az ősi breton nyelv. 
Délelőtt a francia száraz­föld egyik legnyu­gatibb pontjához, a Pointe du Razhoz utazunk (a léleg­zet­el­ál­lító keskeny föld­nyelv 70 méter magas, és mélyen benyúlik az Atlanti-óceánba). A kö­vet­ke­ző állomás Locronan, a „legbretonabb” falu. A jelleg­zetes breton házak között sétálva a turisták úgy érzik, hogy itt megállt az idő. 
Ezután Concarneau váro­sával, egy régi halász­ki­kö­tővel is­mer­ke­dünk. A város­köz­ponthoz köze­ledve az öbölben egy erőd­szi­getet pillan­tunk meg, melyet híd köt össze a száraz­földdel. Concarneau kü­lön­le­gessége, hogy itt az erőd terü­letén belül talál­ható a han­gu­la­tos kö­zép­ko­ri óváros.
A nap hátra­lévő részét Quimperben, a breton vidék „fővá­ro­sában”, kul­tu­rá­lis központ­jában töltjük (nagy­szerű gótikus ka­ted­rá­lis, szép óváros egy folyócska partján, virágos hidak, gyönyörű porcelánok).

8. nap: Carnaci megalitok, Rochefort-en-Terre, Vitré
Utazás kelet felé Bretagne leg­is­mer­tebb törté­nelem előtti emlék­he­lyéhez, a Carnac városa mellett talál­ható megalit­me­zőhöz. A világ nagy őstör­té­neti hely­színén a több ezer titok­zatos menhír és egyéb megalitok látványa lenyű­göző, rendel­te­tésük mind a mai napig rejtély a tudósok előtt. 
A kö­vet­ke­ző prog­ramunk Rochefort-en-Terre. Ez a bűbájos falu Francia­ország leg­szebb virágos tele­pülései közé tartozik.
Délután egy kelet-bretagne-i város, Vitré megte­kin­tésével búcsú­zunk Bretagne-tól. Hatalmas vára része volt annak az erődít­mény­láncnak, amely valaha az önálló breton államot védte a francia táma­dások ellen. A vár melletti kö­zép­ko­ri óváros nagyon han­gu­la­tos, tele van szebbnél szebb épületekkel.
Szállás Le Mans kör­nyé­kén (1 éj).

9. nap: Chartres
Franciaország közismerten a gótikus ka­ted­rá­lisok hazája. A rengeteg csodá­latos ka­ted­rá­lis közül mind mére­teiben, mind művé­szet­tör­téneti jelen­tő­sé­gében kiemel­kedő helyet foglal el Chartres szé­kes­egy­háza. 
A chartres-i séta és a ka­ted­rá­lis meg­te­kin­té­se után indulás haza­felé Párizst délről kike­rülve, Burgundia és Franche-Comté tarto­mányokon keresztül. Szállás Elzász déli részén, a svájci határ közelében (1 éj).

10. nap: Utazás az Alpokon keresztül
Utazás Svájcon és az osztrák Alpokon keresztül, a Basel – Zürich – Feldkirch – Innsbruck – Salzburg – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Haza­ér­ke­zés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

Kapcsolódó cikkek

» Emlék Párizsból - Kovács Attila, 2019. április. 29
» Párizs mozgásban, második rész - Kovács Attila, 2016. június. 26
» Látnivalók Párizsban: az Eiffel-torony - Etédi Alexa, 2014. augusztus. 09
» Hogy jutunk el közúton Angliába? - Etédi Alexa, 2014. január. 07
» Aktívan Franciaországban: GR20-tól a síparadicsomokig - Explorer World, 2013. november. 05
» 7 hely, ahol tilos meghalni - Etédi Alexa, 2013. szeptember. 10
» Túra a Lac Cornu hágóba, Franciaország - Kovács Attila, 2013. augusztus. 12
» A világ 10 leglátogatottabb látványossága - Etédi Alexa, 2013. július. 05

Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető.

Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a 9 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a kísérő ide­gen­ve­ze­tőét és a felsorolt progra­mo­kat.

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, és a belépődíjakat.

Kötelező költségek: 

BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!
Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Giverny Monet háza és kertje EUR 8,-
Jumièges apátság EUR 5,-
Arromanches 360º-os mozi EUR 5,-
Partraszállás Múzeuma EUR 6,70
Bayeux Falikárpit Múzeum EUR 7,50
Mont-Saint-Michel apátság EUR 8,-
Josselin Rohan-várkastély EUR 5,80

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

9 éj­sza­ka középkategóriájú szál­lo­dák­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
Az alapár reggelit tartalmaz. További étkezéseket egyénileg lehet megoldani a helyszínen, vagy lehetőség van félpanziós ellátás befizetésére.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Franciaországba.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!