Körutazás a Baltikumban - Észtország, Lettország, Litvánia

10 napos körutazás a Balti fővárosokban

A Balti-tenger összesen 9 ország partjait mossa, mégis hagyományosan csak 3 ország tartozik a Balti államok közé: Észtország, Lettország és Lit­vá­nia. Bár a 3 ország nyelve, kultúrája, tör­té­nel­me teljesen különböző, vannak hason­ló­sá­gok is.

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a kompátkelést a Kur-földnyelvre és vissza, a 9 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést és a felsorolt progra­mo­kat.

Alapár nem tartalmazza

Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást és a belépődíjakat.

Hossz: 
10 nap
Szállás: 
szálloda
***
Program: 

1. nap:
Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 4.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 5.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Miskolc – Kassa – Eperjes – Lublin út­vo­na­lon. Szállás Északkelet-Lengyelor­szágban, Bialystokban (1 éj).

2. nap: Riga
Utazás Északkelet-Lengyelországon és Litvánián keresztül Lett­or­szágba. Érkezés Rigába, a Baltikum leg­na­gyobb váro­sába a délutáni órákban. 
Is­mer­ke­dés a rigai óvárossal és a híres szecessziós negyeddel, majd a szállodai szobák elfoglalása (1 éj).

3. nap: Riga, Turaida, Livóniai Svájc, Cesis
A vá­ros­né­zés folytatása a lett fő­vá­ros­ban, Rigában. Az egykor német keres­kedők lakta óvárosban szinte minden építé­szeti korszakból maradtak fenn értékes műem­lékek. Ezek közül a leg­fon­to­sabbak a céh-házak, a vá­ros­háza, a Lőpor­torony, a Svéd­kapu, a 3 fivér házak, a dóm, a kü­lön­le­ges homlok­zatú Fekete­fejűek Háza és a Szt. Péter-temp­lom. Ez utóbbi tornyából gyönyörű pano­ráma nyílik szinte az egész városra (lifttel lehet feljutni). A vá­ros­né­zés után rövid sza­bad­idő, majd a déli órákban utazás a Gauja Nemzeti Parkba. A környéket Livóniai Svájcnak is szokták nevezni. Láto­gatás a Gauja folyó völgye felett emel­kedő Turaida-várban. A vármú­ze­umban sok érde­keset megtud­hatunk Lett­ország törté­nel­méről, a komp­lexumhoz tartozik még egy szép szobor­park, egy fatemp­lom és egy mini­skanzen is.
Útközben Észt­ország felé pihenőt tartunk egy igazi lett kis­vá­rosban, a kö­zép­ko­ri hangu­latot árasztó Cesis­ben (Piac tér, Szt. János-temp­lom, Fő utca, 2 gyönyörű park a kö­zép­ko­ri vár körül stb.). A kora esti órákban érkezünk meg Tartuba, Észt­ország második leg­na­gyobb váro­sába, szállás a város­köz­pont­ban (1 éj).

4. nap: Tartu, Narva, Palmse-birtok
Délelőtt Tartuban a közös séta során meg­néz­zük a város szép főterét a város­há­zával, az egyetem épületét, a Szent János-temp­lomot és az egykori dóm mo­nu­men­tá­lis romjait. Ezt köve­tően szabad program, majd utazás az észt-orosz határ mellett fekvő Narvába, ahol a lakosok döntő többsége orosz­ajkú. A Narva folyó észt oldalán talál­ható Narva vára, vele szemben, a folyó orosz oldalán pedig az orosz város, Ivangorod mo­nu­men­tá­lis erődítménye (kiváló fotó­téma). Lehe­tőség a várban beren­dezett helytör­téneti múzeum meg­te­kin­té­sé­re (rend­kívül moz­gal­mas törté­nelme volt Narvának), majd utazás Tallin irányába. Útközben lá­to­ga­tás a Lahemaa Nemzeti Park terü­letén talál­ható bájos Palmse-birtokon (szép kúria, békés tavacska, látvá­nyos park stb.).
Szállás az észt fő­vá­ros­ban, Tallinban (2 éj).

5. nap: Tallin
Egész napos program az egykori büszke Hanza-városban, Tallinban, ahol a nagy terü­leten fekvő kö­zép­ko­ri óváros beba­ran­go­lása egyike a nagy európai városél­mé­nyeknek. A felső­vá­rosban talál­ható a dóm és az ortodox ka­ted­rá­lis is, 2 kilá­tó­pontról pedig cso­dá­latos pano­ráma nyílik a hatalmas falakkal és bástyákkal körbevett alsóvárosra és a kikötőre. Az alsóvárosban szinte minden kis utca újabb meg­le­pe­tést tartogat, külö­nösen a gyönyörű Város­háza tér kör­nyé­kén. Lehe­tőség lesz a gótikus vá­ros­háza bel­ső terme­inek meg­te­kin­té­sé­re is.
Délután néhány órás szabad program a tallini óvá­ros­ban, ezalatt az érdek­lődők ide­gen­ve­ze­tőnk­kel egy kirán­dulást tesznek a „Rocca al Mare” skan­zen­be, az Észt Szabad­téri Múze­umba. A skanzen Tallin külváro­sában talál­ható, gyönyörű környe­zetben, egy erdős ten­ger­parton.

6. nap: Rundāle-kastély, Keresztek Hegye
Utazás déli irányba Pärnu érin­té­sével Lett­or­szágba, majd tovább a hatalmas Rigai-öböl mentén Lett­ország déli ré­szé­be. Itt talál­ható a Baltikum talán leglát­vá­nyo­sabb kastélya, a Rundāle-kastély. A he­lyi­ek által kis Versailles-nak is nevezett egykori cári palotát ugyanaz az építész tervezte, aki a szent­pé­ter­vári Téli Palotát. A gaz­dagon beren­de­zett belső termek és a szép park meg­te­kin­té­se után átkelés Litvá­niába, ahol első megállónk az immár euró­pai hírű zarán­dok­hely, a Keresztek Hegye lesz. A kis dombon felál­lított több ezer kereszt a litván nép mély vallá­sos­sá­gának és a Szovjet Biro­da­lommal szem­beni ellen­ál­lá­sának nagy­szerű példája.
Szállás a Balti-tengernél fekvő Klaipédában (1 éj).

7. nap: Kur-földnyelv, Nida, Klaipéda
Délelőtt elő­ször komppal átkelünk a Kur-földnyelvre egy keskeny tenger­szo­roson keresztül. A közel 100 km hosszú, átla­gosan 1 km széles félsziget (a Kur-földnyelv) a Baltikum talán leg­je­len­tő­sebb termé­szeti látni­va­lója, része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek. Baran­golás a homok­dűnék különös világá­ban, majd séta egy han­gu­la­tos halász­faluban, Nidában. Ezt köve­tően vissza­térünk komppal Klaipédába, mely a litván part­vidék leg­je­len­tő­sebb városa. A német neve Memel, valaha németek lakták, a Német Biro­dalom egyik fontos városa volt. Rövid vá­ros­né­zés, majd utazás Vilniusba, a litván fő­vá­ros­ba, szállás (2 éj).

8. nap: Vilnius, Trakai
Vilnius gyönyörű fekvésű város, erdős domb­vidékre épült, han­gu­la­tos barokk óvárosa igazi ékszer­doboz közel 30 temp­lommal és rengeteg műem­lékkel. A városvnéző séta fő látni­valói a kö­vet­ke­zők: a Haj­nal­pír-kapu (a Csoda­tévő Madonna képével), a Teréz-temp­lom, az ortodox Szentlélek-temp­lom, a Vá­ros­háza tér, a Domi­nikánus-temp­lom, az An­na-temp­lom (amit szépsége miatt Napóleon Párizsba akart vitetni), az egyetem épületei, az Elnöki Palota és a ka­ted­rá­lis. Ez utóbbi igazi gyöngy­szeme a barokk Kázmér-kápolna. A közös séta után sza­bad­idő, illetve lehe­tő­ség ide­gen­ve­ze­tőnk­kel felmenni a ka­ted­rá­lis mellett álló várdombra (csodá­latos pano­ráma az egész városra). 
Mielőtt délután a közeli Trakaiba indul­nánk, még megállunk az autó­busszal az óvárostól kissé tá­vo­labb eső Péter-Pál-temp­lomnál, amely mintegy megkoro­ná­zását jelenti a vilniusi vá­ros­né­zésnek (egészen egyedül­álló, mese­szép stukkók). 
Vilnius mellett talál­ható egy han­gu­la­tos tóvidék, az egyik tó félszi­getén fekszik a színes háza­iról ismert Trakai falu, a faluval szemben, egy kis szigeten pedig Trakai roman­tikus várkas­télya talál­ható (gyalogos híd vezet át a szigetre). Láto­gatás a várkas­télyban, az érdekes iparmű­vé­sze­ti és tör­té­nel­mi kiállí­tások meg­te­kin­té­se, rövid sza­bad­idő, majd vissza­uta­zás Vilniusba.

9. nap: Kaunas, Varsó
Délelőtt Litvánia második leg­na­gyobb városával, a két világ­há­ború közti időszak fővá­ro­sával, Kau­nas-szal is­mer­ke­dünk (ka­ted­rá­lis, Város­háza tér, Perkunas-ház, Vitautas-temp­lom stb.). Ezt köve­tően sza­bad­idő a han­gu­la­tos sétá­ló­utcán, majd búcsú Litvá­niától, utazás Marijampolé és Suwalki érin­té­sével a lengyel főváros irányába. Késő délután séta Varsó óváro­sában, majd a szál­lodai szobák el­fog­la­lása (1 éj).

10. nap:
Hazautazás a Varsó – Rzeszów – Eperjes – Kassa – Miskolc út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re és Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

Kapcsolódó cikkek

» Varsó és nevezetességei - Etédi Alexa, 2013. szeptember. 02
» Lettország bevezetheti az eurót - Etédi Alexa, 2013. június. 11
» Európa 9 legolcsóbb nagyvárosa! - Etédi Alexa, 2013. május. 14
» CONGO – THE GRAND INGA PROJECT - gyémántkemény vadvízi kajakfilm - Kollmann András, 2017. december. 15
» Kiváló síszállás Ausztriában - Dorfhotel Seeleitn - Kovács Attila, 2017. december. 14
» Villányi hétvége: bor és bringa - Kovács Attila, 2017. december. 13
» Pasman-sziget, Horvátország - Kovács Attila, 2017. december. 12
» Last Great Climb egy egy antarktiszi nagyfal első megmászása - Kovács Attila, 2017. december. 11
Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a kompátkelést a Kur-földnyelvre és vissza, a 9 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést és a felsorolt progra­mo­kat.

Alapár nem tartalmazza: 

Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást és a belépődíjakat.

Kötelező költségek: 

Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Belépődíjak
Az árak tájékoztató jellegűek!

Riga
dóm EUR 3,-
Szt. Péter-templom tornya EUR 9,-
Turaida
várkomplexum EUR 5,-
Narva
Vármúzeum EUR 6,-
Palmse-birtok EUR 7,-
Tallinn
dóm EUR 1,50
városháza EUR 5,-
skanzen EUR 8,-
Rundăle-kastély EUR 4,-
kastélypark EUR 4,-
Vilnius
Gediminas torony EUR 4,-
Trakai várkastély EUR 6,-

Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított egy hónapon belül már a teljes összeg fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

Színvonalas 3 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, fürdő­szo­bás szobákban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj reggelis ellátást tartalmaz. Félpanziós ellátás felár ellenében igényelhető.
A területről: 
Lettország, Litvánia történelméről annyit mindenképpen érdemes tudni, hogy megtelepedett errefelé a Német Lovagrend, majd a Hanza városok gazdag kereskedői virágoztatták fel a Baltikumot. A középkort zivatarosabb évszázadok, a világháborúk, majd a szovjet uralom szomorú évtizedei követték. A két északi ország a függetlenség megszerzése óta hihetetlen fejlődésen ment keresztül. Habár történelmileg sok a közös vonás, kulturálisan számos különbség fedezhető fel a balti országok között. A lett és litván nyelv az indoeurópai nyelvcsalád balti ágához tartoznak. Vallásilag is különböznek, de máshol húzódik a határvonal: Lettország többségében evangélikus, míg Litvánia főleg katolikus.
Vízum: 
Magyar állampolgároknak az utazáshoz az út indulásától számított min. 6 hónapig érvényes útlevél, személyi okmány szükséges! Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak, amennyiben a tartózkodásuk ideje 6 hónapon belül nem haladja meg a 90 napot.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!