Észak -Erdély, Máramaros, Bukovina és moldvai csángók

6 napos buszos körutazás erdélyben

A körutazás Románia északi részének különböző történelmi régióit mutatja be utasainknak. Meg­cso­dálhatjuk majd Bukovina han­gu­la­tos falvait, híres kolostorait, Máramaros szép tájait, ősi fa­templo­mait, Észak-Erdély néhány neve­zetes­sé­gét. Ellá­to­ga­tunk a távoli Moldvába is, hogy ízelítőt kapjunk a magyar nyelvterületből már a nyelvújítás előtt ki­sza­kadt moldvai csángó magyarok kultú­rá­já­ból.

Alapár tartalmazza

A autó­bu­szos uta­zást, az 5 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést, a fel­so­rolt progra­mo­kat, valamint a csángó ebéd költségeit.

Alapár nem tartalmazza

Baleset, betegség, poggyász biztosítás, az egyéb belépődíjakat. Utasbiztosítás (BBP) megkötése utazási feltétel!

Hossz: 
6 nap
Szállás: 
szálloda
***

Szállás

5 éjszaka 3-4 csillagos szállodákban, kényelmes, kétágyas, fürdőszobás szobákban. A marosvásárhelyi és a bukovinai szálloda 4 csillagos (1. és 3. éj), a Piatra Neamt-i és a nagybányai pedig 3 csillagos (2. és 4-5. éj).
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Program: 

1. nap: Nagyszalonta
Elutazás Székesfe­hér­várról, a Piac téri parko­lóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Szolnok – Békés – Sarkad út­vo­na­lon a határ menti Nagysza­lontára, Arany János szülő­vá­ro­sába. A valaha színma­gyar városban még mindig 50% felett van a magyarok résza­ránya. Látogatás a Fő tér melletti Csonka-toronyban beren­dezett Arany János-em­lék­mú­ze­umban, amelyet még a költő fia, Arany László hozott létre apja halála után. Ezt köve­tően rövid sza­bad­idő, illetve lehe­tő­ség elsé­tálni a költő szülő­há­zához. A déli órákban to­vább­uta­zás Nagyvárad érinté­sével Maros­vá­sár­helyre. Közös séta, majd a szállodai szobák elfoglalása (1 éj).

2. nap: Maros völgye, Békás-szoros, moldvai csángó magyarok
Utazás kelet felé a Maros szép völgyében Szászrégen és Gyergyószentmiklós váro­sokon keresztül. Átkelünk a Kárpá­tokon, közben egy sétát teszünk a vadro­man­tikus Békás-szorosban. A Békás-patak szurdo­kának nincs párja az egész Kárpá­tokban, drámai hatá­súak a 200-300 méter magas, szinte függő­leges szikla­falak jó egy km-en keresztül.
A tör­té­nel­mi Erdély terü­letét elhagyva a kora délu­táni órákban érke­zünk meg a moldvai csángó magyarok föld­jére. Sajnos a mai Magyar­or­szágon nagyon kevesen tudnak erről a kis népcso­portról (néhány tízezer emberről van szó). A többi csángó népcso­port (gyimesi csángók, hétfa­lusi csángók) olyan vidéken él, amely Trianon előtt Magyar­ország része volt, a moldvai csángók viszont Moldvában, olyan terü­leten, amelyik nem tartozott Magyar­or­szághoz. Ők már a kiván­dor­lásuk idején, az 1700-as években kisza­kadtak a magyar nemzetből, és kima­radtak az 1800-as évek elején lezajlott nyelvú­jí­tásból. Az itteni falvak fő vonz­ereje éppen az itt élő emberek archaikus beszéd­módja, ők a nyelvú­jítás előtti ősi magyar nyelvet beszélik, amelybe azért jó pár román szó is keveredik.
A csoport Pusztinán, az egyik legti­pi­kusabb csángó faluban részt vesz egy folklór prog­ramon, amelyhez egy helyi speci­ali­tá­sokból álló ebéd is tartozik. A falu lakóival való talál­kozás életre szóló élményt jelent az utasoknak. Lehe­tőség lesz sétára a faluban és a gyö­nyö­rűszép Szent István-temp­lom meg­te­kin­té­sé­re is. To­vább­uta­zás a Keleti-Kárpátok lábainál fekvő Piatra Neamt városba, szállás (1 éj).

3. nap: Bukovinai kolostorok
Utazás Románia legészakibb ré­szé­be, Bukovinába, amely 1918-ig Ausztria része volt, manapság Románia egyik legvon­zóbb vidéke. Szép a táj, han­gu­la­tosak a falvak, jól karban­tar­tott, takaros házakban élnek az emberek, és az egészet megko­ro­názzák a világ­hírű erőd­sze­rű kolos­torok, melyeket az UNESCO már 1993-ban a vi­lág­örök­ség részévé nyilvá­nított. A gyönyörű szép freskók a temp­lomok belső és külső falán a Biblia törté­neteit mesélik el. A nap folya­mán egy kis köruta­zást teszünk Buko­vinában, melynek során legalább 4 kolos­tort megnézünk a leg­je­len­tő­sebbek közül (Sucevita, Moldovita, Voronet, Humor kolostorai). Szállás egy szép fekvésű bukovinai kis­vá­rosban (1 éj).

4. nap: Beszterce, Nagybánya
Búcsú Bukovinától, utazás szép hegyvidéki tájakon nyugat felé. A Keleti-Kárpátok egyik fontos átkelőjén, a Borgói-hágón keresztül érünk vissza Erdélybe. Késő délelőtt rövid séta Észak-Erdély legjelentősebb szász városában, Besztercén (ódon hangulatú városmag, lábasházak a főtéren, gótikus evangélikus templom – tornya a legmagasabb Erdélyben).
Ezt követően továbbutazás Dés érintésével Máramaros megye székhelyére, Nagybányára. A város szép fekvése a XIX. század végén számos festőt vonzott ide, a nagybányai festőiskola a magyar képzőművészet legjelentősebb központja volt. A történelmi óváros bebarangolása mellett lehetőség lesz az európai színvonalú Szépművészeti Múzeum megtekintésére, ahol nagyrészt a művésztelep festőinek képei vannak kiállítva (Hollósy Simon, Ferenczy Károly, Iványi-Grünwald Béla, Czóbel Béla stb.). A város másik nagy attrakciója kapcsolatban van a bányavárosi múlttal. A szintén európai színvonalú Ásványtani Múzeum az új városrészben, a kommunizmus idején felépült betonvárosban található (meghökkentően szép és érdekes ásványritkaságok, kristályok, egyedülálló kőzetek).
Szállás Nagybányán (2 éj).

5. nap: Koltó, Desze, Barcánfalva, Máramarossziget, Szaplonca
Kora délelőtt átruccanunk a szom­szé­dos magyarlakta faluba, Koltóra. Itt talál­ható az egykori Teleki-kastély, ahol Petőfi Sándor és Szendrey Júlia 1847-ben a mézes­he­teiket töltötték. Itt szüle­tett többek között a magyar irodalom egyik leg­szebb szerelmes verse, a „Szep­tember végén”. Az emlék­ki­állítás meg­te­kin­té­se után utazás a Gutin-hágón keresztül a Mára folyó völgyébe. Itt kezdődik az igazi Mára­maros, ahol a falvakban sok helyen megőr­ződött a népi építé­szet, a hagyo­mányos életmód, a színes népvi­selet. Itt még látha­tóak a jelleg­zetes faházak, a hatalmas faragott fakapuk és a híres ortodox fatemp­lomok, melyek egy részét az UNESCO a vi­lág­örök­ség részévé nyilvá­ní­totta. Ezek egyikét meg­néz­zük Desze faluban. A kö­vet­ke­ző úticél az Iza folyó völgyében fekvő Barcánfalva, ahol lá­to­ga­tást teszünk a gyönyörű szép új kolos­torban. A pompás épü­let­együt­teshez egy érdekes néprajzi múzeum is tartozik. Délután az ukrán határ mentén fekvő Mára­maros­sziget váro­sával is­mer­ke­dünk. Trianon előtt ez a tele­pülés volt Mára­maros szék­helye, egyúttal Kelet-Magyar­ország egyik leggaz­dagabb városa. Erre emlé­keztet a város­köz­pont számos szép épülete. A közös séta után sza­bad­idő, ezalatt az érdek­lő­dőknek lehe­tő­ség a város melletti skanzen (Mára­marosi falu­múzeum) meg­te­kin­té­sé­re. Ezt köve­tően a Tisza völgyében megyünk tovább nyugat felé. Útközben meg­néz­zük Szap­loncán a kurió­zumnak számító Vidám temetőt.

6. nap: Szatmárnémeti, Nagykároly, Kaplony, Érmindszent, Érsemjén
Szatmár megye székhe­lyének, Szatmár­né­metinek a lakossága 1910 körül még 95%-ban magyar volt, mára sajnos 40% alá csökkent a magyarság résza­ránya. Délelőtt megcso­dáljuk az óváros gyönyörű főterét a kato­likus ka­ted­rá­lissal, majd elször­nye­dünk a kommu­nizmus idejében felépült új város­központ bizarr főterén.
Ezután a még mindig magyar több­ségű Nagykároly váro­sába utazunk, ahol meg­néz­zük a nagy­sze­rűen felú­jított Károlyi-kastélyt. Nagy­károly mellett talál­ható a magyar­lakta Kaplony község, melynek ferences rendi temp­lomát Ybl Miklós tervezte, a temp­lom alatt talál­ható a Károlyi család ősi kriptája, több díszes szarko­fággal.
A kö­vet­ke­ző állomás egy pici falu, Érmind­szent, ahol Ady Endre nádfe­deles szülő­házát és a mellette lévő kúriában talál­ható érdekes Ady-kiállítást nézzük meg. Végül a nagy nyelv­újító, Kazinczy Ferenc szülő­fa­lujába, Érsem­jénbe láto­gatunk, ahol a Kazinczy-emlékház megte­kin­té­sével búcsú­zunk a Partiumtól. Átkelés Magyar­or­szágra, majd haza­uta­zás a Debrecen – Szolnok út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re és Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

Kapcsolódó cikkek

» Szilveszteri kirándulás Szlovákiában - Czinke István, 2014. január. 03
» Visszatérés a Gyömbérre és a Chopokra - Nagy Árpád, 2013. november. 25
» Tavaszi túra a Tátrában - Kovács Attila, 2013. május. 26
» Európa 9 legolcsóbb nagyvárosa! - Etédi Alexa, 2013. május. 14
» Európa legveszélyeztetettebb műemlékei - Etédi Alexa, 2013. május. 10
» Középkori templomok útja - Etédi Alexa, 2013. május. 10
» Magas-Tátra - túra a Hosszú tavi menedékházhoz - Kovács Attila, 2013. március. 25
» Hótalp, gőzgombóc, Gyömbér - Hegedüs Anett, 2013. február. 04

Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető.

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A autó­bu­szos uta­zást, az 5 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést, a fel­so­rolt progra­mo­kat, valamint a csángó ebéd költségeit.

Alapár nem tartalmazza: 

Baleset, betegség, poggyász biztosítás, az egyéb belépődíjakat. Utasbiztosítás (BBP) megkötése utazási feltétel!

Kötelező költségek: 

Utasbiztosítás (BBP) megkötése utazási feltétel! 

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Nagyszalonta Arany János emlékmúzeum RON 5,-
Bukovina Voronet kolostor RON 5,-
Sucevita kolostor RON 5,-
Humor kolostor RON 5,-
Moldovita kolostor RON 5,-
Nagybánya Szépművészeti Múzeum RON 7,-
Ásványtani Múzeum RON 6,-
Koltó Teleki-kastély kiállítása RON 5,-
Desze fatemplom RON 5,-
Barcánfalva néprajzi múzeum az új kolostorban RON 1,-
Máramarossziget skanzen RON 4,-
Szaplonca Vidám Temető RON 5,-
Nagykároly Károlyi-kastély RON 6,-
Kaplony Károlyi-kripta RON 4,-
Érmindszent Ady kúria RON 3,-
Érsemjén Kazinczy-emlékház ingyenes (adománynak örülnek)

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A teljes részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

5 éjszaka 3-4 csillagos szállodákban, kényelmes, kétágyas, fürdőszobás szobákban. A marosvásárhelyi és a bukovinai szálloda 4 csillagos (1. és 3. éj), a Piatra Neamt-i és a nagybányai pedig 3 csillagos (2. és 4-5. éj).
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj Büféreggelis + csángó ebéd a 2. napon ellátást tartalmaz. Felár ellenében félpanziós ellátás igényelhető.
A területről: 
Erdély Románia egyik turisták által leglátogatottabb régiója, köszönhetően a rengeteg középkori épületnek, templomnak, műemlékeknek és a természeti szépségeknek. A magyar állampolgárok évente több mint egymillió alkalommal keresik fel, viszont ennél jóval kisebb azoknak az aránya, akik turistaként jönnek a régióba. Számottevő még a nyugat-európai turisták száma is.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Vélemények, értékelések
5.0
1 értékelés alapján
Szervezés értékelése
5.0
Program értékelése
4.0
Szállás értékelése
4.0
Túravezetők értékelése
5.0
Utazás értékelése
5.0
Nyárád
5.0
Nagyon jol megszervezett, szuper idegenvezetövel es tökeletes soförrel eltelt utazas volt. Nagyon sokat megtudtunk Erdely törtenelmeröl, a csangok eleteröl, gyönyörü tajakat lattunk, szerencsenk volt, hogy az idö is tökeletes volt. Mindenkinek ajanlanank.
Írjon véleményt Ön is!
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!