Édes Erdély - klasszikus Erdélyi körutazás

9 napos buszos körutazás Erdélyben

9 napos Erdélyi nagykörútra hívjuk. Erdély a mesés táj mellett az ottani körülmények miatt is erős érzelmi hatást vált ki a magyarokból. Kirándulásunk során felkeressük: Nagyváradot, Kolozsvárt, Tordai-hasadékot, Marosvásárhelyet, Csíksomlyót, a Békás-szorost, a Gyilkos-tavat, Temesvárt, Nagyszebent, Déva várát és még sok szép emléket. Utazásunk során megnézzük a Sinaia kastélyt és a Drakula-várat is.

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a 8 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést, a fel­so­rolt progra­mo­kat, valamint a gyimesi csángó lakoma és a székelyderzsi sza­lonna­la­ko­ma költségeit (az erődtemplom belé­pő­jé­vel együtt).

Alapár nem tartalmazza

A helyszíni belépőket, baleset, betegség, poggyász biztosítást.

Hossz: 
9 nap
Szállás: 
szálloda
***

Szállás

8 éj­sza­ka színvonalas 3 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kényelmes, kétágyas, fürdő­szo­bás szo­bák­ban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Program: 

1. nap: Nagyvárad, Kolozsvár
Elutazás Szé­kes­fe­hér­vár­ról a Piac téri parko­lóból reggel 4.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 5.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Szolnok – Ártánd út­vo­na­lon a határ­menti Nagy­vá­radra. Nagy­várad a Trianon előtti Magyar­ország egyik leg­szebb városa volt, lakó­inak több mint 90%-a magyarnak vallotta magát. Láto­gatás a gyönyörű barokk kato­likus szé­kes­egy­házban, majd séta a belvá­rosban (pompás szecessziós stílusú paloták).
To­vább­uta­zás a tör­té­nel­mi Erdély határát jelentő Király-hágón keresztül Kolozs­várra. Is­mer­ke­dés a város híres magyar emlé­keivel: Szent Mihály-temp­lom a Mátyás szoborral, Mátyás király szülő­háza, Házson­gárdi temető stb. Szállás Kolozsváron (1 éj).

2. nap: Tordai-hasadék, Torockó, Marosvásárhely
Kora délelőtt könnyű túrázási lehe­tő­ség a Tordai-hasa­dékban, majd Toroc­kóval is­mer­ke­dünk. Ezt a magyar­lakta tele­pülést sokan Erdély leg­szebb falujának tartják.
A délutáni órákban érkezünk meg Székely­földre. Vá­ros­né­zés Maros­vá­sár­helyen, a leg­na­gyobb székely városban. A sok szép épület közül kiemel­kedik a Kultúr­palota magyaros-szecessziós stílusban épült pompás épü­let­együt­tese. Lehe­tőség a gyönyörű belső termek meg­te­kin­té­sé­re is. 
Késő délután to­vább­uta­zás Székely­ud­var­helyre, szállás a város­köz­pont­ban (2 éj).

3. nap: Székelyudvarhely, Szejkefürdő, Székelyderzs, szalonnalakoma, Fehéregyháza, Segesvár
Székelyudvarhely Erdély „legma­gya­rabb” városa, a lakosság több mint 95%-a ma is magyar. Kora délelőtt egy sétát teszünk a szépen karban­tar­tott belvá­rosban. A város egyik ne­ve­zetes­sé­ge az a szobor­park, mely a magyar és a székely törté­nelem nagy­jainak állít emléket. 
Ezután a szom­szé­dos Szej­ke­für­dőre láto­gatunk, a „leg­na­gyobb székely”, Orbán Balázs egészen kü­lön­le­ges, 12 külön­böző stílusú székely­ka­puval díszített sírem­lékéhez.
Késő délelőtt a közeli Székely­derzs falu UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó erőd­temp­lomát nézzük meg. A temp­lom belső falán látható a Szt. László legenda nagyon értékes kö­zép­ko­ri fres­kója. A falu lakos­sága ősi szokás szerint mind a mai napig a bástyákban tárolja a szalonnát. A temp­lom­erőd meg­te­kin­té­se után a csoport részt vesz egy ún. szalonna­la­komán, ahol más helyi készí­tésű ételeket is meg­kós­tol­hat­nak (kolbász, juhsajt, lekvár, tojás, házi kenyér, zöldségek stb.).
To­vább­uta­zás Fehéregy­házára, a Petőfi múzeum és emlék­park meg­te­kin­té­se. Rövid pihenő a falu melletti Petőfi emlék­műnél, nagy költőnk halá­lának fel­té­te­lezett hely­színén. Ezt követően az egykori szász város, Segesvár roman­tikus, kö­zép­ko­ri óváro­sával is­mer­ke­dünk (UNESCO vi­lág­örök­ség).

4. nap: Korond, Szováta, Ditró, Gyilkos-tó, Békás-szoros, Gyergyószentmiklós
Utazás a Gyergyói-medence irányába. Útközben pi­he­nő a fazekas­mű­vé­sze­téről híres Korond község­ben (erdélyi népmű­vé­sze­ti tárgyak kirako­dó­vá­sá­ra), majd séta a szovátai Medve-tó partján. Szováta Székelyföld legnép­sze­rűbb nyári üdülő­helye, a fürdő­te­lepen gyönyörű villák sora­koznak, melyek jó része még a Monarchia idősza­kában épült. 
Gyergyóditró faluban a neogó­tikus plébá­nia­temp­lom nemcsak szépsé­gével, hanem mére­teivel is elbűvöli a turis­tákat. Tornyai maga­sabbak, mint a párizsi Notre Dame-éi.
A délutáni órákban a Keleti-Kárpátok két termé­szeti csodá­jával is­mer­ke­dünk. Elő­ször sétálunk a vad­re­gé­nyes Gyilkos-tó partján, majd a Kárpátok keleti lejtőin leeresz­ke­dünk a Békás-szorosba. A Békás-patak szurdo­kának nincs párja az egész Kárpá­tokban, drámai hatá­súak a 200-300 méter magas, szinte függő­leges szikla­falak jó egy km-en keresztül.
Késő délután séta Gyergyószent­miklós han­gu­la­tos belváro­sában, majd to­vább­uta­zás a csík­szeredai szállodába (1 éj).

5. nap: Csíkszereda, Csíksomlyó, Gyimesbükk, „ezeréves” határ, gyimesi csángó lakoma
Csíkszeredán, Hargita megye szék­helyén meg­néz­zük a Makovecz Imre által tervezett gyö­nyö­rű­szép Mille­niumi temp­lomot. A csík­sze­redai séta után a szom­szé­dos Csík­som­lyóval és annak híres za­rán­dok­temp­lomával is­mer­ke­dünk (a kato­likus széke­lyek vallási központja). 
A délutáni órákat a Kárpá­tokban, a Gyimesek vidékén, a gyimesi csángók között töltjük. Gyi­mes­bük­kön lá­to­ga­tást teszünk a Rákóczi-várnál és az „ezeréves” határnál, majd részt veszünk egy igazi csángó mulat­ságon és lakomán (csángó népdalok, táncok, népvi­selet, ételek, italok). Sok turista szá­má­ra ez a folklór program az erdélyi utazás leg­na­gyobb élményét jelenti. 
Szállás Székelyföld déli részén, Kovászna megye szék­helyén, Sepsi­szentgyörgy központjában (3 éj).

6. nap: Prázsmár, Alsócsernáton, Kézdivásárhely, Szent Anna-tó
Délelőtt átruccanás Szászföldre. Prázs­máron a meg­hök­ken­tően érdekes és impozáns temp­lom­erődöt láto­gatjuk meg (UNESCO vi­lág­örök­ség). Veszély esetén a falu teljes lakossága beköl­tözött az erődfal többeme­letes celláiba.
Visszatérve Székely­földre utazás Alsó­csernáton faluba, ahol meg­néz­zük Székelyföld leggaz­dagabb néprajzi múze­umát. A Haszmann testvérek által össze­gyűjtött kiállítási anyag mennyi­sége és minő­sé­ge még a sokat látott utazókat is elkáp­ráz­tatja. 
Programunkat a Kárpát-medence legke­letibb ma­gyar­lak­ta városának, Kézdi­vá­sár­helynek a meg­te­kinté­sé­vel foly­tatjuk. A gyönyö­rűen felújí­tott főtér és a kü­lön­le­ges város­szer­kezet (az ún. udvar­terek) miatt sokan Székely­föld leg­szebb váro­sának tartják Kézdi­vá­sár­helyet, Gábor Áron városát.
Befejezésül egy páratlan termé­szeti ritkaság kö­vet­kezik, a Szent Anna-tó, Európa egyetlen nagy­mé­re­tű vulkáni krátertava.

7. nap: Sinaia (Peleş-kastély), Törcsvár (Drakula-vár), Brassó
Erdély határától néhány km-re délre, a Kárpá­tokban, egy Sinaia nevű üdülő­vá­rosban, gyönyörű környe­zetben talál­ható a román királyok egykori kastélya, Románia leg­lá­to­ga­tot­tabb turista-attrakciója. A német roman­tikus várkas­té­lyok mintá­jára emelt, kívül-belül pazar épü­let­együt­tes Európa egyik leg­szebb ural­kodói rezi­den­ciája. Ezt köve­tően vissza­térünk Erdélybe, és a kö­zép­ko­ri Drakula-várat láto­gatjuk meg Törcsvár faluban.
A délután nagyobbik részét Brassóban, Szász­föld központ­jában töltjük. Gyönyörű főtere van a városnak, de leg­na­gyobb ne­ve­zetes­sé­ge a híres Fekete temp­lom (Bécstől délkeletre a leglátvá­nyosabb gótikus temp­lomnak tartják).

8. nap: Nagyszeben, Gyulafehérvár, Déva
Utazás a Fogarasi-havasok lábai mentén Szászföld leg­szebb váro­sába, Nagysze­benbe. A nagy területen el­he­lyez­kedő óvárost 2007-re remekül felújí­tották, ekkor Nagy­szeben Európa kul­tu­rá­lis fővá­rosa volt. A vá­ros­né­zés után szabad program, majd búcsú Szász­földtől, to­vább­uta­zás Gyula­fe­hér­várra. Is­mer­ke­dés az Erdélyi Feje­de­lemség egykor virágzó fővá­rosával, első­sorban annak magyar vonat­kozású emlé­keivel. A kato­likus ka­ted­rá­lis a román kori magyar építé­szet leg­ér­té­ke­sebb alkotása. Benne talál­ható Hunyadi János, Hunyadi László és több erdélyi feje­delem sírem­léke. A nap zárá­saként rövid is­mer­ke­dés Déva városával. Felvo­nóval felme­gyünk a város fölé tornyo­suló várromhoz, mely a Kőműves Kele­menről szóló balla­dából ismert. Szállás Déva váro­sában (1 éj).

9. nap: Vajdahunyad, Temesvár, Arad
Délelőtt lá­to­ga­tás Vajdahunyad várában. Az im­po­záns építmény a régi Magyar­ország leglátvá­nyosabb várkas­télya volt, mai formáját nagy­részt a Hunya­diak idején kapta az 1400-as években. 
Ezt köve­tően utazás nyugat felé Románia egyik leg­na­gyobb váro­sába, Temes­várra. Ez a város a Trianon előtti Magyar­ország legmo­der­nebb vidéki városa volt, ma is sok gyönyörű palota emlé­keztet arra az idő­szak­ra. A város­néző séta során a város díszte­rein és szép temp­lomain kívül látjuk majd Tőkés László egykori lakó­helyét is, a refor­mátus lelkészi hivatalt, ahonnan az 1989-es romá­niai forra­dalom elindult. A temes­váriak élőlánccal vették körül az épüle­tet, így próbálták megaka­dá­lyozni a Securi­tatét, hogy elvigyék Tőkés Lászlót és fele­ségét.
Körutazásunk utolsó állomása Arad városa, közös tisz­telgés a 13 vértanú emlé­kére készí­tett Szabad­ság-szo­bor­nál (Zala György nagy­szerű alkotása). Ezután séta a belvá­rosban, majd haza­uta­zás az Arad – Nagylak – Szeged – Kecskemét út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Szé­kes­fe­hér­vár­ra az esti órákban.

Figyelem: Egyes programok sorrendje a nyitva tartások függvényében felcserélődhet.

Kapcsolódó cikkek

» Európa 9 legolcsóbb nagyvárosa! - Etédi Alexa, 2013. május. 14
» Európa legveszélyeztetettebb műemlékei - Etédi Alexa, 2013. május. 10
» Középkori templomok útja - Etédi Alexa, 2013. május. 10
» Ady Endrén jártunk - Négyesi Miklós, 2012. március. 17
» Székelyföld félreeső 'szegelete': Erdővidék - Hudanik Zsolt, 2012. február. 04
» Last Great Climb egy egy antarktiszi nagyfal első megmászása - Kovács Attila, 2019. augusztus. 21
» CONGO – THE GRAND INGA PROJECT - gyémántkemény vadvízi kajakfilm - Kollmann András, 2019. augusztus. 21
» The North Face Reel Rock Filmfesztivál: kiváló bringás film a WHERE THE TRAIL ENDS - Kollmann András, 2019. augusztus. 17

Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető.

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a 8 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést, a fel­so­rolt progra­mo­kat, valamint a gyimesi csángó lakoma és a székelyderzsi sza­lonna­la­ko­ma költségeit (az erődtemplom belé­pő­jé­vel együtt).

Alapár nem tartalmazza: 

A helyszíni belépőket, baleset, betegség, poggyász biztosítást.

Kötelező költségek: 

A BBP biztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Torda Tordai-hasadék RON 4,-
Torockó Néprajzi Múzeum RON 4,-
Marosvásárhely Kultúrpalota RON 12,-
Fehéregyháza Petőfi Múzeum RON 3,-
Prázsmár templomerőd RON 10,-
Alsócsernáton Néprajzi Múzeum RON 10,-
Sinaia Peleş-kastély RON 30,-
Törcsvár Drakula-vár RON 40,-
Brassó Fekete-templom RON 10,-
Déva felvonó a várromhoz RON 20,-
Vajdahunyad várkastély RON 25,-

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A teljes részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

8 éj­sza­ka színvonalas 3 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kényelmes, kétágyas, fürdő­szo­bás szo­bák­ban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj büféreggelis ellátást + szalonnalakomát a 3. napon Szé­kelyderzsen + gyimesi csángó lakomát az 5. na­pon. Félpanzió felár ellenében kérhető.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Erdélybe.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!