Barangolás a székely magyarok földjén

7 napos buszos körutazás Székelyföldön Szászföldi ízelítővel

Székelyföld egy 2-3 magyar megyényi terület Erdély keleti részén, a Kárpátok lába­inál, a magyar határtól több­száz km-re, ahol a lakosság több mint 90%-a még mindig magyarnak vallja magát. Tartsa­nak velünk egy csodá­latos, fele­melő utazásra a széke­lyek közé, ismer­ked­jenek meg Székely­föld váro­saival, falva­ival, termé­szeti csodá­ival, gyönyörű tája­ival, műkin­cseivel, magyar vonat­ko­zású törté­nelmi emlé­keivel.

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos utazást, a 6 éjszakai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést, a fel­so­rolt progra­mo­kat, valamint a gyimesi csángó lakoma és a székelyderzsi szalonna­la­koma költségeit (az erődtemplom belépőjével együtt).

Alapár nem tartalmazza

A további belépődíjakat, a BBP biztosítást.

Hossz: 
7 nap
Szállás: 
szálloda
***

Szállás

6 éj­sza­ka jó 3 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, ké­nyel­mes, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban (3 éj­sza­ka Csík­sze­redán és 3 éj­sza­ka Szé­kely­ud­var­helyen). 
Mindegyik szálloda rendel­kezik egy kis well­ness-részleggel (szaunák, pezsgő­fürdő), me­lyet a székely­ud­var­helyi szál­lo­dá­ban ingyen hasz­nál­hat­nak a szál­loda vendégei, a csík­sze­re­dai szál­lo­dá­ban egy kisebb összegű térítést kell fizetni.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Program: 

1. nap: Csíkszereda
Elutazás Szé­kes­fe­hér­vár­ról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Szolnok – Ártánd – Nagyvárad – Torda – Marosvásárhely út­vo­na­lon Székelyföldre. Szállás Hargita megye székhelyén, Csíkszeredán (3 éj).

2. nap: Madéfalva, Gyergyószentmiklós, Szárhegy, Ditró, Gyilkos-tó, Békás-szoros
Ezen a napon a Gyergyói-medencével és környékével is­mer­ke­dünk. Odaútban fotó­szünet a madé­falvi vesze­delem emlék­mű­vénél.
Gyergyó­szent­mik­lóson séta a han­gu­la­tos város­köz­pont­ban, majd lá­to­ga­tás a gyönyörű barokk örmény erőd­temp­lomban. Ezt köve­tően Szárhegy faluban a Lázár-várkas­télyt nézzük meg. Figyelem: a kataló­gus ja­nuár végi zárá­sakor a kastély át­me­ne­ti­leg zárva tart, így belülről nem láto­gat­ható. Sor­sá­ról az örökösök később döntenek. Amennyiben a kas­tély meg­te­kin­té­se esetleg nem lehet­séges, akkor ter­mé­sze­te­sen alter­natív programot ajánlunk he­lyette. 
A szom­szé­dos Gyergyó­ditró faluban a neogó­tikus plébá­nia­temp­lom nemcsak szépsé­gével, hanem mére­teivel is elbű­völi a turis­tákat. Tornyai ma­ga­sab­bak, mint a Párizsi Notre Dame-éi.
A délutáni órákban a Keleti-Kárpátok két termé­szeti csodá­jához láto­gatunk. Elő­ször sétálunk a vad­re­gé­nyes Gyilkos-tó partján, majd a Kárpátok keleti lejtőin leeresz­ke­dünk a Békás-szorosba. A Békás-patak szurdo­kának nincs párja az egész Kárpá­tokban, drámai hatá­súak a 200-300 méter magas, szinte függő­leges szikla­falak jó egy km-en keresztül.

3. nap: Szent Anna-tó, Sepsiszentgyörgy, Zágon, Alsócsernáton, Kézdivásárhely
Egész napos kirándulás Székelyföld déli ré­szé­be. Az első prog­ra­munk egy páratlan termé­szeti ritkaság, a Szent Anna-tó (Európa egyetlen nagy­mé­retű vulkáni kráter­tava). 
A késő déle­lőtti órákban Sepsi­szent­györggyel, Ko­vász­na megye szék­he­lyével is­mer­ke­dünk, mely a leg­na­gyobb magyar több­ségű város Székely­földön. Délután elő­ször Mikes Kelemen szülő­fa­lujába, Zá­gon­ba utazunk, lá­to­ga­tás az egykori Mikes-kú­riá­ban beren­dezett em­lék­mú­ze­umban. To­vább­uta­zás Alsó­cser­ná­ton faluba, ahol meg­néz­zük Szé­kely­föld leg­gaz­dagabb néprajzi múze­umát. A Haszmann test­vérek által össze­gyűjtött kiál­lítási anyag mennyi­sége és minő­sége még a sokat látott uta­zó­kat is elkáp­ráz­tatja. 
A napi programot a Kárpát-medence legke­letibb magyar­lakta váro­sának, Kézdi­vá­sár­helynek a meg­te­kin­té­sé­vel zárjuk. A gyönyö­rűen felú­jított főtér és a kü­lön­le­ges város­szerkezet (az ún. udvar­terek) miatt sokan Székely­föld leg­szebb váro­sának tartják Kézdi­vá­sár­helyet, Gábor Áron városát.

4. nap: Csíkszereda, Csíksomlyó, Gyimesbükk, „ezeréves” határ, gyimesi csángó lakoma, Máréfalva
Délelőtt Csíkszeredán meg­néz­zük a Makovecz Imre által terve­zett gyö­nyö­rű­szép Mille­niumi temp­lomot, majd lá­to­ga­tás a Mikó-várban beren­dezett Csíki Székely Múze­umban.
Ezt köve­tően Csík­som­lyóval és annak híres za­rán­dok­temp­lo­má­val is­mer­ke­dünk (a kato­likus széke­lyek vallási központja). 
A délu­táni órákat a Kárpá­tokban, a Gyimesek vi­dé­kén, a gyimesi csángók között töltjük. Gyi­mes­bük­kön lá­to­ga­tást teszünk a Rákóczi-várnál és az „ezeréves” határnál, majd részt veszünk egy igazi csángó mulatságon és lakomán (csángó népdalok, táncok, népviselet, ételek, italok). Sok turista szá­má­ra ez a folklór program az erdélyi utazás leg­na­gyobb él­mé­nyét jelenti. 
Késő délután utazás a Hargita lábai mentén Szé­kely­ud­var­helyre. Útközben rövid séta a szé­kely­ka­pui­ról híres faluban, Máréfalván. Szállás Székely­ud­var­hely központjában (3 éj).

5. nap: Székelyudvarhely, Parajd, Szováta, Korond, Farkaslaka, Szejkefürdő
Székelyudvarhely Erdély „legma­gya­rabb” városa, a lakosság több mint 95%-a ma is magyarnak vallja magát. Kora délelőtt egy sétát teszünk a szépen karban­tar­tott belvá­rosban. A város egyik ne­ve­ze­tes­sé­ge az a szobor­park, mely a magyar és a székely törté­nelem nagy­jainak állít emléket. 
Ezután utazás Parajdra, lá­to­ga­tás a sóbá­nyában, majd séta a szovátai Medve-tó partján. Szováta Székely­földnek a legnép­szerűbb nyári üdülő­helye, a fürdő­telepen gyönyörű villák sora­koznak, melyek jó része még a Monarchia idősza­kában épült. Vissza­út­ban Székely­ud­var­helyre szabad program a faze­kas­mű­vé­sze­té­ről híres Korond községben (erdélyi népmű­vé­sze­ti tárgyak kirako­dó­vására). 
Ezt köve­tően is­mer­ke­dés egy tipikus székely faluval, Farkas­la­kával. Tisz­telgés a nagy székely-magyar író, Tamási Áron síremlé­kénél, majd a szülő­há­zában beren­dezett érdekes emlék­kiállítást mutatják meg az író család­tagjai. 
A nap befe­je­zé­se­képpen ellá­to­gatunk Szejke­fürdőn a „leg­na­gyobb székely”, Orbán Balázs egészen kü­lön­le­ges, 12 külön­böző stílusú székely­ka­puval díszített síremlékéhez.

6. nap: Szászföld (Berethalom, Segesvár, Fehéregyháza), Székelykeresztúr, Agyagfalva, Székelyderzs, szalonnalakoma
Átruccanás Szászföldre. Berethalom város­kában lá­to­ga­tás az impozáns gótikus erőd­temp­lomban (UNESCO vi­lág­örök­ség). Ezt köve­tően a szintén a vi­lág­örök­séghez tartozó Segesvár roman­tikus, kö­zép­ko­ri óváro­sával is­mer­ke­dünk, majd a szom­szé­dos Fehér­egy­házán meg­néz­zük a Petőfi múze­umot és emlék­parkot. Rövid pihenő a falu melletti Petőfi emlék­műnél, nagy költőnk halá­lának felté­te­lezett hely­színén.
Délután vissza­térünk Székely­földre, és Székely­ke­resztú­ron a Gyárfás-kúriához láto­gatunk, ahol Petőfi az utolsó estéjét töltötte. A Petőfi emlék­szoba meg­te­kin­té­se után Székely­derzsre utazunk, útközben rövid fotó­szünetre megállunk Agyag­falván, az 1848-as székely nemzet­gyűlés emlék­mű­vénél. Székely­der­zsen az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó erőd­temp­lomot nézzük meg. A temp­lom belső falán látható a Szt. László legenda nagyon értékes kö­zép­ko­ri freskója. A falu lakossága ősi szokás szerint mind a mai napig a bástyákban tárolja a szalonnát. A temp­lomerőd meg­te­kin­té­se után a csoport részt vesz egy ún. szalonna­la­komán, ahol más helyi készí­tésű ételeket is meg­kós­tol­hat­nak (kolbász, juhsajt, lekvár, tojás, házi kenyér, zöldségek stb.).

7. nap: Marosvásárhely
Délelőtt vá­ros­né­zés Székelyföld leg­na­gyobb váro­sában, Maros­vá­sár­helyen, ahol az elmúlt évtizedek (külö­nösen a Ceauşescu-korszak) elro­má­no­sítási poli­tikája követ­kez­tében mára valamivel 50% alá csökkent a magyarság rész­aránya. A város sok pompás épülete közül kiemel­kedik a magyaros-szecessziós stílusban épült Kultúr­palota. Sokan Erdély leg­szebb épüle­tének tartják. Lehe­tőség a gyönyörű belső termek meg­te­kin­té­sé­re is.
A vá­ros­né­zés után búcsú Székely­földtől, haza­uta­zás a Torda – Nagyvárad – Ártánd – Szolnok út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Szé­kes­fe­hér­vár­ra a késő esti órákban.

Kapcsolódó cikkek

» Európa 9 legolcsóbb nagyvárosa! - Etédi Alexa, 2013. május. 14
» Európa legveszélyeztetettebb műemlékei - Etédi Alexa, 2013. május. 10
» Középkori templomok útja - Etédi Alexa, 2013. május. 10
» Ady Endrén jártunk - Négyesi Miklós, 2012. március. 17
» Székelyföld félreeső 'szegelete': Erdővidék - Hudanik Zsolt, 2012. február. 04
» The North Face Reel Rock Filmfesztivál: kiváló bringás film a WHERE THE TRAIL ENDS - Kollmann András, 2019. augusztus. 17
» Cesky Krumlov hangulata - Kovács Attila, 2019. augusztus. 16
» Kiváló síszállás Ausztriában - Dorfhotel Seeleitn - Kovács Attila, 2019. augusztus. 15

Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető.

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos utazást, a 6 éjszakai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést, a fel­so­rolt progra­mo­kat, valamint a gyimesi csángó lakoma és a székelyderzsi szalonna­la­koma költségeit (az erődtemplom belépőjével együtt).

Alapár nem tartalmazza: 

A további belépődíjakat, a BBP biztosítást.

Kötelező költségek: 

A BBP utasbiztosítás megléte utazási feltétel.

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Gyergyószentmiklós örmény templom RON 2,-
Zágon Mikes Kelemen Emlékház RON 2,50
Alsócsernáton Néprajzi Múzeum RON 10,-
Csíkszereda Csíki Székely Múzeum RON 10,-
Parajd sóbánya RON 30,-
Farkaslaka Tamási Áron szülőháza RON 8,-
Berethalom erődtemplom RON 10,-
Fehéregyháza Petőfi Múzeum RON 3,-
Marosvásárhely Kultúrpalota RON 12,-

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő. Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A teljes részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­auto­mata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

6 éj­sza­ka jó 3 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, ké­nyel­mes, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban (3 éj­sza­ka Csík­sze­redán és 3 éj­sza­ka Szé­kely­ud­var­helyen). 
Mindegyik szálloda rendel­kezik egy kis well­ness-részleggel (szaunák, pezsgő­fürdő), me­lyet a székely­ud­var­helyi szál­lo­dá­ban ingyen hasz­nál­hat­nak a szál­loda vendégei, a csík­sze­re­dai szál­lo­dá­ban egy kisebb összegű térítést kell fizetni.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj büféreggelis ellátást + gyimesi csángó lakomát a 4. na­pon + szalonna­lakomát a 6. napon Székely­der­zsen. Felár ellenében félpanziós ellátás igényelhető, fakultatív vacsora a 4. és a 6. nap kivételével.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Erdélybe.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése ajánlott. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Vélemények, értékelések
4.2
1 értékelés alapján
Szervezés értékelése
5.0
Program értékelése
4.0
Szállás értékelése
4.0
Túravezetők értékelése
4.0
Utazás értékelése
4.0
EGER
4.2
Nagyon jó volt az egész kirándulás.Sok érdekes dolgot megismertünk.Nagyon jól éreztük magunkat a Székely magyarok között, olyan mintha nem is Romániában lettünk volna.

Egyetlen egy gondunk volt: Az autóbusz Budapestről indult, és a kora reggeli, és a késő esti érkezés miatt nehéz volt megoldani az utazást Egerből.
Írjon véleményt Ön is!
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!