Nagy angliai körutazás

Nagy angliai körutazás És a Walesi várak

12 napos buszos körutazás Angliában

Tartalmas körutazás az olykor ködös kis szigetország területén. Több ezer éves történelem, tradicionális szokások, kelta hagyományok és csodás tájak várnak. Az ódon kastélyok és zöldellő rétek egyedülálló hangulatát egy kellemesen illatozó ötórai tea mellett idézhetjük fel újra.

Alapár tartalmazza

Az autóbuszos utazást, a kompátkelést Angliába és a vissza­uta­zást a Csatorna Alagúton, a 11 éjsza­kai szállást reggelivel, a 2 vacsorát Közép-Ang­li­á­ban, az útlemondási biztosítást, a fel­sorolt prog­ra­mokat és az idegenvezetést

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, a belépődíjakat és a sétahajózások árát.

Hossz: 
12 nap
Szállás: 
szálloda
Program: 

1. nap:
Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parko­lóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Linz – Nürnberg út­vo­na­lon. Szállás Németországban, a Rajna-vidéken (1 éj).

2. nap: Dover fehér sziklái, Canterbury
Utazás az Aachen – Brüsszel – Calais út­vo­na­lon. Komp­át­kelés a La Manche csatornán Doverbe a délutáni órákban. To­vább­uta­zás Canterburybe, az anglikán egyház központ­jába, Anglia egyik leg­szebb kisváro­sába. Is­mer­ke­dés a várossal. Szállás London kör­nyé­kén (1 éj).

3. nap: Hampton Court, Oxford
Délelőtt VIII. Henrik nagyszerű kastélyának, Hampton Courtnak a meg­te­kin­té­se (dísz­termek, park, sövény­la­bi­rintus, királyi tenisz­pálya stb.), majd utazás Oxfordba, Anglia híres egyetemi váro­sába, mely tele van műem­lé­kekkel. Séta a városban, is­mer­ke­dés a leg­fon­to­sabb kollégiumokkal, majd szabad program. Szállás Coventry kör­nyé­kén (2 éj).

4. nap: Stratford, Warwick, Coventry
Barangolás Shakespeare szülőföldjén, Anglia „szí­vé­ben”. Is­mer­ke­dés Stratforddal, mely egy nagyon han­gu­la­tos kisváros, ahol szinte minden a város szülöt­tére, Shakespeare-re emlékeztet. A nagy író szülő­há­zának meglá­to­ga­tása. To­vább­uta­zás Warwickba, amelynek vára az egyik legim­po­zánsabb egész Angli­ában, belse­jében pedig nagy­szerű kiál­lít­ások láthatók. A nap befe­je­zé­se­képpen utazás Coventrybe. Coventry városa két egymás mellett álló ka­ted­rá­lisáról neve­zetes. Az új ka­ted­rá­list a II. világ­háború után építették fel a hábo­rúban lebom­bázott kö­zép­ko­ri ka­ted­rá­lis mellett, melynek romjait meghagyták, hogy emlé­kez­tessenek a háború borzalmaira.

5. nap: Snowdon, walesi várak
Utazás a Birmingham – Shrewsbury – Llangollen út­vo­na­lon az UNESCO vi­lág­örök­ség részét képező walesi várakhoz. A Snowdon-hegység fenséges hegy­vo­nu­latai mentén megér­kezés Caernarvonba, egy szép kisvá­rosba. A ten­ger­parton álló hatalmas vára arról neve­zetes, hogy itt született I. Edward angol király fia, és ettől kezdve viselik a Wales hercege címet az angol trón­örö­kösök. Az út kö­vet­ke­ző állo­mása Conwy, ahol mind a kö­zép­ko­ri városfalak (21 bástyával), mind a 8 tornyú vár kiváló álla­potban fenn­ma­radtak. Ez az együttes a maga nemében egyedül­álló egész Nagy-Britanniában. Szállás Liverpool központjában (2 éj).

6. nap: Liverpool, Chester
Liverpoolban, a leg­na­gyobb angol kikö­tő­vá­ros­ban, a város 2 híres ka­ted­rá­lisának, a mo­nu­men­tá­lis anglikán és a modern kato­likus ka­ted­rá­lis meg­te­kin­té­se, majd szabad program. Lehe­tőség az Albert Dockban lévő Beatles Múzeum vagy a rend­kívül gaz­dag Tenge­ré­szeti Múzeum meglá­to­ga­tására. Délután is­mer­ke­dés Chesterrel, Anglia egyik legbá­jo­sabb kisvá­ro­sával. Az ókori eredetű város régi, han­gu­la­tos favázas épüle­teivel olyan, mint egy nagy szabadtéri múzeum.

7. nap: Bath, Stonehenge
Utazás a Birmingham – Gloucester – Bristol út­vo­na­lon Bath-ba, Nyugat-Anglia műem­lék­vá­ro­sába. Is­mer­ke­dés a várossal (geor­giánus stílusú épületek, Római fürdő, ka­ted­rá­lis), majd a kö­vet­ke­ző állomás Stonehenge: a rejté­lyesen egymás mellé állított és egymásra rakott kőtöm­böket Európa talán leghí­resebb törté­nelem előtti emlé­kének tartják. Szállás a dél-angliai Southampton kör­nyé­kén (1 éj).

8. nap: Portsmouth, Brighton
Délelőtt a szom­szé­dos Portsmouth-ban szabad program, illetve lehe­tő­ség a kikötőben a Napoleont legyőző Nelson admi­rális egykori vezér­ha­jójának, a Victorynak a meg­te­kin­té­sé­re. To­vább­uta­zás Brigh­ton­ba, a leg­na­gyobb angol üdülő­vá­rosba. Külön­leges élmény végig­sé­tálni a város ten­ger­par­ti sétá­nyán és óriási mólóján, amely olyan, mint egy nagy vidám­park. Brighton egyéb ne­ve­zetes­sé­gei: a Királyi Pavilon (egy keleties stílusú királyi palota) és az Akvá­rium. Szállás London kör­nyé­kén (3 éj).

9. nap: London
5-6 órás autó­buszos és gyalogos vá­ros­né­zés Lon­don­ban (Tower-híd, a City felhő­kar­co­lói, Szent Pál-szé­kes­egy­ház, Oxford street, Hyde-park, Buck­ing­ham-palota, Piccadilly, Trafalgar tér, Par­la­ment, West­minster-apátság stb.). A vá­ros­né­zés után ma­rad sza­bad­idő London egyéni felfe­de­zé­sére, illetve lehe­tő­ség fakul­tatív hajó­ki­rán­du­lásra a Tem­zén, ahova idegen­ve­ze­tőnk is elkíséri az ér­dek­lő­dő­ket.

10. nap: London
Szabad program Londonban. A Fe­hér­vár Travel idegen­ve­ze­tő­jével lehe­tő­ség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re (pl. British Museum – a világ egyik leggaz­dagabb múze­uma, National Gallery – Anglia vezető képtára, mely teljes átte­kintést ad az európai festé­szetről a közép­kortól a XIX. század végéig, Tower – az angol királyok ősi erődítménye stb.).

11. nap: Leeds várkastély, Csalagút
Délelőtt a festői Leeds várkas­télyt és elbű­völő parkját láto­gatjuk meg, majd a Csatorna Alagúton átkelés a konti­nensre. Utazás a Calais – Bruges – Brüsszel – Aachen út­vo­na­lon a Rajna-vidéki tran­zit­szál­láshoz (1 éj).

12. nap:
Hazautazás a Frankfurt – Nürnberg – Linz – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

Kapcsolódó cikkek

» London ünnepi fényben - Kovács Attila, 2016. április. 01
» London időjárása - Etédi Alexa, 2014. február. 10
» Látnivalók Londonban: séta a Sohoban és Chinatown-ban - Etédi Alexa, 2014. február. 07
» Látnivalók Londonban: a Liberty áruház - Etédi Alexa, 2014. február. 06
» Londoni felhőkarcoló körkép - Etédi Alexa, 2014. február. 06
» Látnivalók Londonban: a Hampton Court palota - Etédi Alexa, 2014. január. 30
» Látnivalók Londonban: a Harrods áruház - Etédi Alexa, 2014. január. 27
» Látnivalók Londonban: Kensingtoni séta - Etédi Alexa, 2014. január. 24
Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autóbuszos utazást, a kompátkelést Angliába és a vissza­uta­zást a Csatorna Alagúton, a 11 éjsza­kai szállást reggelivel, a 2 vacsorát Közép-Ang­li­á­ban, az útlemondási biztosítást, a fel­sorolt prog­ra­mokat és az idegenvezetést

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, a belépődíjakat és a sétahajózások árát.

Kötelező költségek: 

BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Belépődíjak
Az árak tájékoztató jellegűek!

Hampton Court GBP 16,50
Stratford Shakespeare szülőháza GBP 17,50
Warwick vára GBP 19,20
Caernarvon vára GBP 7,95
Conwy vára GBP 7,95
Liverpool Beatles Múzeum GBP 14,95
Bath Római Fürdő GBP 11,25
Stonehenge GBP 13,95
Portsmouth Nelson hajója GBP 14,20
Brighton Királyi Pavilon GBP 11,30
London Westminster-apátság GBP 20,-
Szt. Pál-székesegyház GBP 16,-
hajókirándulás a Temzén (retúr) kb. GBP 12,60
British Múzeum ingyenes
National Gallery ingyenes
Tower GBP 20,25
Leeds vára GBP 15,25
Figyelem: nyugdíjas kedvezmény (15-20%) majdnem mindenhol van.

Figyelem: Az itt felsorolt programokon a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Az indulástól számított egy hónapon belül már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata).

Szállás: 

11 éjszaka kétágyas, fürdőszobás, jó középkategóriás szállodai szo­bákban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
Bőséges büfé- vagy angol reggeli, a Coventry környéki szál­lo­dá­ban vacsora is 2 estére (fa­kul­ta­tív vacsora a többi estére az utolsó este ki­vé­te­lével). (8 vacsora az 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. napokon; a 3. és a 4. napra a részvételi díj tartalmazza a vacsorát) Figyelem: Visszaútban a németországi tran­zit­szál­lá­son nincs vacsora, mert az időeltolódás miatt elképzelhető, hogy 21 óra után ér oda a csoport. Egy autópálya melletti étteremben lesz le­he­tő­ség vacsorázni. Félpanziós ellátás felár ellenében igényelhető.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Angliába.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!