Délnyugat-Franciaország - A középkor szerelmeseinek II.

9 napos körutazás Délnyugat-Franciaországban

Akik szeretik a kö­zép­ko­ri hangu­latú kisvá­ro­sokat, fal­va­kat, várkas­té­lyokat, azoknak ideális úti cél Fran­cia­or­szág délnyu­gati része. Ezen a vidéken az 1500-as évek óta nem volt jelen­tő­sebb háború, ez is a magya­rá­zata a késő kö­zép­ko­ri emlékek hi­he­tet­len gaz­dag­ságának. Franciaországban komoly rangot jelent, ha egy falut bevá­lasz­tanak a „Francia­ország leg­szebb fal­vai” nevű szövet­ségbe. Nem véletlen, hogy ezen falvak leg­na­gyobb arányban az ország délnyu­gati részén talál­ha­tóak. Az utazás során az elbűvölő tele­pülések látvá­nyát kiegé­szítik, színesítik a Francia-középhegység és a Pireneusok gyönyörű tája.

Alapár tartalmazza

A repülőjegyeket, a helyi autó­buszt, a 8 éj­sza­kai szál­lást regge­livel, egy ebédet, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a szervező iroda ide­gen­ve­ze­tő­jét Buda­pesttől Bu­da­pestig és a felso­rolt progra­mo­kat, de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Alapár nem tartalmazza

A repülőtéri illetéket, a betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, és a belépődíjakat.

Hossz: 
9 nap
Szállás: 
szálloda
***

Szállás

8 éj­sza­ka kétágyas, für­dő­szo­bás szállodai szo­bák­ban. A lourdes-i szálloda 4 csil­la­gos, a többi 3 csil­la­gos.

Program: 

1.nap: Lourdes
Elutazás Ferihegyről egyszeri át­szál­lás­sal Délnyugat-Francia­or­szág leg­na­gyobb váro­sába, Toulouse-ba. A megér­kezés után to­vább­uta­zás autó­busszal a Pi­re­neu­sok lábainál fekvő Lourdes váro­sába, szállás (2 éj).

2. nap: Gavarnie-cirkuszvölgy, Lourdes
Lourdes-tól jó egyó­rányi autó­bu­szo­zásra talál­ható a Pire­neusok egyik legnagy­sze­rűbb termé­szeti cso­dá­ja, a Gavarnie-cirkuszvölgy. A völgyet 3 oldalról 3000 méter feletti hegyek veszik körül, a völgy végé­nél talál­ható Európa egyik leg­ma­ga­sabb víze­sése (422 méter). Könnyű túrázási lehe­tő­ség lesz ezen a fantasz­tikus helyen, illetve sza­bad­idő a han­gu­la­tos Gavarnie faluban, majd a kora délutáni órák­ban szép tájakon keresztül vissza­uta­zunk Lourdes-ba.
A délu­tánt ebben a szép fekvésű kis­vá­rosban töltjük, mely Róma után a keresz­tény világ leg­lá­to­ga­tot­tabb zarán­dok­helye. Francia­or­szágban Párizson kívül nincs még egy olyan város, ahol annyi szál­loda lenne, mint Lourdes-ban. Mindez annak köszön­hető, hogy 1858-ban egy 14 éves, tanu­latlan pász­tor­lánynak összesen 18-szor jelent meg a Szűzanya pár hónap lefor­gása alatt egy barlangnál, és utána ezen a helyen szám­talan csodás gyógyulás történt.
A város­néző séta után lehe­tő­ség lesz ide­gen­ve­ze­tőnk­kel felmenni Lourdes kö­zép­ko­ri várába (lift is rendel­ke­zésre áll), ahol a gyönyörű pano­rámán kívül megte­kintjük a Pirene­usok Múzeumát.

3. nap: Cordes-sur-Ciel, Albi
Kora délelőtt visszaindulunk Toulouse városa irá­nyá­ba, majd tovább Cordes-sur-Ciel-be. Ez a vá­ros­ka töké­letes példája a hegyre épült erődített kö­zép­ko­ri váro­soknak. Kisvo­nattal (dottóval) megyünk majd fel a felső­vá­rosba, ahol a közös séta során szám­talan kö­zép­ko­ri palo­tában gyö­nyör­köd­he­tünk, a régi kö­zép­ko­ri házak jelentős ré­szé­ben pedig kézmű­vesek dolgoznak, illetve kínálják porté­ká­jukat.
Délután to­vább­uta­zás a közeli Albi váro­sába, vá­ros­né­zés az elbű­völő kö­zép­ko­ri óvárosban (UNESCO vi­lág­örök­ség). Az óvárost két impozáns épület uralja, a Tarn folyó fölé emel­kedő Püspöki palota (a kertje és az udvara ingye­nesen bejár­ható), vala­mint a ka­ted­rá­lis, mely a dél-francia gótika mester­műve. Az erőd­sze­rű külsőhöz képest a gyönyö­rűen díszí­tett temp­lom­belső kellemes megle­petés a láto­gatók szá­má­ra. A közös séta után sza­bad­idő az óvárosban, ezalatt az érdek­lő­dőkkel idegen­ve­ze­tőnk lá­to­ga­tást tesz a híres Toulouse-Lautrec múze­umban, mely a Püspöki palo­tában talál­ható. Az egyetemes impresszi­onista festészet egyik leg­je­len­tő­sebb mestere ebben a városban szüle­tett.
Szállás Albiban (1 éj).

4. nap: Conques, Autoire, Castelnau-Bretenoux várkastélya
Utazás a Lot folyó környéki hegyekbe, ahol egy újabb csoda vár ránk, Conques városka. A szinte érin­tet­lenül megma­radt kö­zép­ko­ri tele­pülés, a gyönyörű környezet, a dús vege­táció már hosszú évszá­zadok óta elbű­völi az utazókat. A falu fontos ne­ve­zetes­sé­ge a román kori St. Foy (magyarul Szt. Fides) apát­sági temp­lom a végí­té­letet ábrá­zoló pompás timpa­non­jával, és a kolos­torban elhe­lye­zett kincstár, ahol a kö­zép­ko­ri arany­mű­vesek mester­munkái vannak kiál­lítva.
A conques-i program után to­vább­uta­zás a Dordogne folyó vidé­kére, ahol elő­ször sétát teszünk egy kö­zép­kor­ból itt felej­tett faluban, Autoire-ban, majd Castelnau-Bretenoux várkas­télyát nézzük meg. Az impozáns épü­let­együt­tes a XIX. század végétől egy híres francia opera­énekes tulaj­donában volt, aki a termek egy részét értékes kö­zép­ko­ri búto­rokkal és műkin­csekkel rendezte be.
Szállás egy kis­vá­rosban a Dordogne folyó közelében (3 éj).

5. nap: Dordogne-völgy, Domme, La-Roque-Gageac, sétahajózás, Beynac vára, Sarlat
A Dordogne-folyó kanyargó völgye és a környék mind tájképi szép­ségben, mind kul­tu­rá­lis örök­ségben kiemel­kedő helyet foglal el Francia­or­szágban. Henry Miller, a híres ameri­kai író írta erről a vidékről: „Földünkön ez a hely van a legkö­zelebb a para­di­csomhoz.”
Délelőtt a „Dordogne akro­po­liszával”, Domme-mal is­mer­ke­dünk. Ez a bájos kisváros egy fennsíkra épült a folyó fölé. Egységes stílusú, késő kö­zép­ko­ri háza­ival, a fentről nyíló pano­rá­mával mély benyomást tesz a láto­gatókra. 
A kö­vet­ke­ző állo­másunk La-Roque-Gageac, egy festői falucska, amelyik szinte beszo­rult a Dordogne folyó és egy meredek hegy közé. A közös séta után lehe­tő­ség lesz egy kellemes hajó­zásra is, majd a pazar fekvésű Beynac várához láto­gatunk. Ez a sasfé­szek szinte ural­kodik a Dordogne-völgy felett.
A nap utolsó prog­ramja Sarlat városa, egy igazi kö­zép­ko­ri gyöngy­szem. A XV. századból származó jelleg­zetes okker­sárga háza­ival, palo­táival ez a város része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek. Kevés olyan hely van a világon, ahol ilyen nagy, jól karban­tartott kö­zép­ko­ri óváros talál­ható. A város­néző séta során a turisták úgy érzik, évszá­za­dokat vissza­repültek az időben.

6. nap: Martel, Carennac, Padirac-barlang, Rocamadour
Ezen a napon folytatjuk a Dordogne vidék beba­ran­go­lását. Délelőtt két kö­zép­kor­ból itt felejtett „mese­falut” nézünk meg, Martelt és Carennac-ot, majd a környék fő termé­szeti csodája követ­kezik, a Padirac-barlang. A gigan­tikus méretű csepp­kö­veken kívül kuri­ózumnak számít a csóna­kázás a föld­alatti folyón és a barlang bejá­ratát jelentő 32 méter átmé­rőjű, 75 méter mély szakadék – le­bi­lin­cselő látvány. (A turisták le- és felju­tását 3 lift is segíti, de azért némi gyalog­lásra számí­tani kell.)
A közép­korban Rocamadour Európa egyik leg­fon­to­sabb zarán­dok­helye volt. A városka meglá­to­ga­tása köru­ta­zá­sunk egyik csúcs­pontját jelenti. Mielőtt meg­ér­ke­zünk, megállunk l'Hospitalet faluban, ahon­nan egészen pazar pano­ráma nyílik Roca­ma­dourra, melynek egyes részei nem egymás mellett, hanem egymás fölött helyez­kednek el. Az Alzou folyó kanyarog a szurdok alján, felette a han­gu­la­tos kö­zép­ko­ri falu, felette a kö­zép­ko­ri szenté­lyek, temp­lomok negyede, a szikla tetején pedig az egykori várkas­tély. A délután folyamán lesz elegendő idő a tele­pülés minde­gyik részének megis­me­résére úgy, hogy az egyes negyedek (szintek) között lifttel lehet köz­le­kedni.

7. nap: Pech Merle (ősemberrajzok), St-Cirq-Lapopie, Cahors
Búcsú a Dordogne vidéktől, utazás a Lot folyó szép völgyébe. Francia­or­szágnak ezen a vidékén rengeteg barlang talál­ható, néhányban közülük eredeti őskori szikla­rajzok tanul­má­nyoz­ha­tóak. Ezen „ősember” barlangok között egy olyan van, amelyik egyúttal látvá­nyos csepp­kőbarlang is, ez a Pech Merle-barlang a Lot folyótól pár km-re. A barlanglá­to­ga­tás után egy elra­gadó kö­zép­ko­ri falu, St-Cirq-Lapopie a kö­vet­ke­ző állomás. A falu páratlan fekvése a Lot folyó völgye feletti sziklán, a kö­zép­ko­ri házak, paloták együt­tese még a sokat látott világ­uta­zókat is lenyű­gözi. (Az autó­busz fel tud menni a falu felső részéig.)
Délután a nagy hegyek között kanyargó Lot folyó mentén Cahors váro­sába utazunk. A folyó hajtű­ka­nyar­jában fekvő óváros nagy ne­ve­zetes­sé­ge a XIV. századi erődí­tett Valentré-híd, mely 3 hatal­mas tornyával a kö­zép­ko­ri francia katonai építé­szet egyik leg­je­len­tő­sebb példája. 
Szállás Toulouse-ban (2 éj).

8. nap: Carcassonne, Lastours (kathar várak), Canal du Midi
Egész napos kirándulás Toulouse-tól délkeletre. Elő­ször Carcassonne-ba utazunk, vá­ros­né­zés a hatalmas falakkal körülvett óvárosban. Európa egyik leg­na­gyobb erődvárosa a kö­zép­ko­ri katonai építé­szet szinte töké­letes példája (UNESCO vi­lág­örök­ség). Lehe­tőség lesz sétára a város­fa­lakon és a belső várban beren­dezett múzeum meg­te­kin­té­sé­re is. 
Az egye­temes kö­zép­ko­ri törté­nelem egyik leg­je­len­tő­sebb eretnek vallási mozgalma volt a katharoké (vagy albigenseké), Carcassonne kör­nyé­kén számos várrom őrzi emlé­küket. Talán a leglátvá­nyo­sabb az összes közül az a 4 egymás melletti várrom, melyek Lastours falucska fölött talál­ha­tóak gyönyörű környe­zetben. Lehe­tőség lesz túrá­zásra a romokhoz. Akik nem akarnak túrázni, azokat az autó­busz átszál­lítja a szem­közti hegy­ol­dalon lévő kilá­tó­ponthoz, ahonnan pazar pano­ráma nyílik a várro­mokra.
Vissza­útban Toulouse-ba fotó­szünetet tartunk a Canal du Midi partján. Ezt a csatornát az 1600-as években ásták ki, része annak a vízi útnak, ami össze­köti a Földközi-tengert az Atlanti-óceánnal.

9. nap: Toulouse / Airbus repülőgépgyár
Délelőtt vá­ros­né­zés Francia­ország negyedik leg­na­gyobb váro­sában, Toulouse-ban, a rózsaszín városban. A han­gu­la­tos óváros leg­ér­té­ke­sebb kincsei a mo­nu­men­tá­lis, román stílusú Szt. Sernin-bazilika, és a gyönyörű, gótikus Jakobinus-temp­lom, mely a Domonkos-rend anya­temp­loma volt. 
Ezt köve­tően szabad program a belvá­rosban, vagy: 
Fakultatív program: Airbus repülő­gép­gyár és Aeroscopia repü­lési múzeum.
Toulouse városa Euró­pában a repülő­gép­gyártás központja, itt készülnek a világ leg­na­gyobb utas­szál­lító repü­lő­gépei, az emeletes Airbus 380-asok, melyeken több mint 700 ember utazhat egyszerre. A gyárlá­to­ga­táshoz tartozik egy kis buszos utazás a gyár­ud­varon, valamint az óriás­gépek össze­sze­re­lé­sének bemu­tatása a gyár­tó­csarnok kilá­tó­te­ra­száról. 
A gyárlá­to­ga­tás után megte­kintjük a 2014 őszén elké­szült Aeroscopia nevű repü­lési múzeumot, ahol nem­csak a külön­böző Airbus típu­sokkal, hanem a repülés törté­ne­tével is megis­mer­ked­hetünk.
A fakultatív program ára: 7 400 Ft (belépődíjakkal együtt). 
Figyelem: A programra legkésőbb indulás előtt másfél hónappal kell jelent­kezni.
A délutáni órákban transzfer a toulouse-i repü­lő­térre, elutazás egyszeri át­szál­lás­sal Buda­pest­re. Érkezés Ferihegyre a késő esti órákban (az előzetes me­net­rend szerint).

Kapcsolódó cikkek

» Emlék Párizsból - Kovács Attila, 2019. április. 29
» Párizs mozgásban, második rész - Kovács Attila, 2016. június. 26
» Látnivalók Párizsban: az Eiffel-torony - Etédi Alexa, 2014. augusztus. 09
» Hogy jutunk el közúton Angliába? - Etédi Alexa, 2014. január. 07
» Aktívan Franciaországban: GR20-tól a síparadicsomokig - Explorer World, 2013. november. 05
» 7 hely, ahol tilos meghalni - Etédi Alexa, 2013. szeptember. 10
» Túra a Lac Cornu hágóba, Franciaország - Kovács Attila, 2013. augusztus. 12
» A világ 10 leglátogatottabb látványossága - Etédi Alexa, 2013. július. 05

Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető.

Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Fakultatív programok

Airbus repülő­gép­gyár és Aeros­co­pia repülési múzeum.
Toulouse városa Európában a repülő­gép­gyártás köz­pont­ja, itt készülnek a világ leg­na­gyobb utas­szál­lí­tó repülő­gépei, az eme­letes Airbus 380-asok, me­lye­ken több mint 700 ember utazhat egy­szer­re. A gyár­lá­to­ga­táshoz tartozik egy kis buszos uta­zás a gyár­ud­va­ron, valamint az óriás­gépek össze­sze­re­lé­sé­nek bemu­tatása a gyártó­csarnok kilátó­te­ra­szá­ról. 
A gyárlá­to­ga­tás után megte­kintjük a 2014 őszén elké­szült Aeroscopia nevű repülési múze­umot, ahol nemcsak a különböző Airbus típu­sokkal, hanem a repülés törté­ne­tével is megis­mer­ked­hetünk.
A fakultatív program ára: 7 400 Ft (belépődíjakkal együtt). Figyelem: A programra legké­sőbb indulás előtt másfél hónappal kell jelent­kezni.

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyeket, a helyi autó­buszt, a 8 éj­sza­kai szál­lást regge­livel, egy ebédet, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a szervező iroda ide­gen­ve­ze­tő­jét Buda­pesttől Bu­da­pestig és a felso­rolt progra­mo­kat, de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Alapár nem tartalmazza: 

A repülőtéri illetéket, a betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, és a belépődíjakat.

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték
Baleset-, betegség-,poggyász biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Lastours kathar várak EUR 6,-
(vagy EUR 3,- Le Belvédère kilátópont)
Lourdes vár + Pireneusok Múzeuma EUR 5,-
Cordes-sur-Ciel kisvonat EUR 3,-
Albi katedrális ingyenes
kórus + kincstár a katedrálisban (kombinált jegy) EUR 6,-
Toulouse-Lautrec múzeum EUR 8,-
Conques kincstár EUR 4,50
La-Roque-Gageac hajózás EUR 6,50
Beynac vár EUR 7,-
Padirac-barlang EUR 10,90 
Rocamadour sikló (retúr) EUR 2,40
lift (felfelé) EUR 1,30
vár + várfalséta EUR 2,-
Pech Merle-barlang EUR 10,50
Castelnau-Bretenoux várkastély EUR 6,50 
Carcassonne vár + várfalséta EUR 7,- 

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Menetrend szerinti repülőjáratokkal Tou­louse-ba és vissza, egyszeri át­szál­lás­sal. Fran­cia­or­szágban lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

Szállás: 

8 éj­sza­ka kétágyas, für­dő­szo­bás szállodai szo­bák­ban. A lourdes-i szálloda 4 csil­la­gos, a többi 3 csil­la­gos.

Étkezés: 
Büféreggeli, valamint egy ebéd Lourdes-ban a 2. napon / fakultatív vacsora.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Franciaországba.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő baleset-, betegség-,poggyász biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!