Dél-Afrika, a szivárványország

Dél-Afrika, a szivárványország

12 napos körutazás Dél-Afrikában

Dél-Afrika az utóbbi években az egyik jelentős fo­gadó országa lett a nemzetközi turizmusnak. Ehhez hozzájárultak a jó szállodák, a kiváló infrastruktúra, a kellemes éghajlat, a barátságos emberek, a meg­fizethető árak és a látnivalók sokasága: a cso­dá­la­tos tájak, a nemzeti parkok hihetetlenül gaz­dag állatvilága, a különleges vegetáció, az őslakosság egzotikus kultúrája, a történelmi emlékek bősége és a gyönyörű városok szebbnél szebb épületei. E sokféleség és az itt élő emberek legkülönfélébb bőrszíne és származása miatt szokták Dél-Afrikát szivárványországnak nevezni.

Alapár tartalmazza

A repülőjegyeket (beleértve a belső járatot is), a helyi autóbuszt, a 9 éj­sza­kai szállást félpanzióval, egy ebédet a 7. napon, a csomaghordást a szál­lo­dák­ban, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat belépődíjakkal, valamint a helyi idegenvezetők és a kísérő idegenvezetőjének költ­sé­geit.

Alapár nem tartalmazza

A reptéri illetéket, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőket és a fakultatív programokat. BBP utasbiztosítás megléte utazási feltétel!

Hossz: 
12 nap
Szállás: 
szálloda
***
Program: 

1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri át­szál­lás­sal Dél-Af­rikába.

2. nap: Johannesburg, Sun City
Érkezés Dél-Afrika leg­na­gyobb váro­sába, Johannes­burgba. A rövid autó­buszos vá­ros­né­zés után to­vább­uta­zás Sun Citybe, Dél-Afrika Las Vega­sába. Délután sza­bad­idő, illetve is­mer­ke­dés Sun Cityvel (előkelő szállodák és üzletek, elegáns parkok, szeren­cse­játékok, az Elveszett Város Palo­tája, az Idő hídja, vízipa­ra­dicsom, dzsungel­ösvény stb.). Szállás Sun Cityben (1 éj).

3. nap: Pilanesberg Nemzeti Park, Lesedi bennszülött skanzen
Látogatás a Pilanesberg Nemzeti Parkban, mely köruta­zásunk egyik csúcs­pontja. A közel 1000 négyzet­kilo­méteres terü­leten a „nagy ötök" (elefánt, orrszarvú, bivaly, oroszlán, leopárd) mellett szám­talan más állatfaj is él: gepárd, zsiráf, víziló, krokodil, zebra, gnú stb. A Pilanesberg Nemzeti Park előnye a többi nagy nemzeti parkkal szemben (Kruger, Hluhluwe), hogy malária­mentes. Fakultatív lehe­tő­ség dzsipes vadlesre is a Nem­zeti Parkban.
Fakultatív program: dzsipes vadles a Nemzeti Parkban
A fakultatív program ára: 9.500 Ft (ga­ran­tált in­du­lás). Jelentkezési határidő: legkésőbb 1 hó­nap­pal indulás előtt.
Figyelem: az autó­buszos és a dzsipes lá­to­ga­tás egy időben zajlik, tehát csak az egyiken van lehe­tő­ség részt venni.
Délután lá­to­ga­tás a Lesedi benn­szülött skan­zenban, ahol öt külön­böző törzs élet­mód­jával, kultú­rájával, táncaival ismerked­hetünk meg. Szállás Pretoria és Johannesburg között, egy 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban (2 éj).

4. nap: Pretoria, Gold Reef City, Aranybánya
Dél-Afrika fővárosa, Pretoria jellemzői a széles utcák, a szép parkok, az elegáns épü­letek és az emlék­művek. Déle­lőtt vá­ros­né­zés (Templom tér, Város­háza, Melrose-ház, Kruger-ház, Union Buildings, Voortrekker emlékmű stb.), majd a Johannes­burg melletti Gold Reef City tema­tikus parkba láto­gatunk, amely a nagy arany­láz (az 1890-es évek) Johannes­burgjának élet­teli mása szóra­kozási lehe­tő­ségekkel és múzeu­mokkal. A program része egy arany­bánya meglá­to­ga­tása és az arany­öntés meg­te­kin­té­se is. Ezt követően rövid autó­buszos vá­ros­né­zés, is­mer­ke­dés napjaink Johannesburgjával.

5. nap: Port Elizabeth
Délelőtt továbbrepülés Port Elizabeth-be, az In­diai-óceán part­jára. Délután séta Port Elizabeth szépen karban­tartott tör­té­nel­mi város­köz­pont­jában, majd pihenés a ten­ger­parton. Fakul­tatív lehe­tő­ség a város feketék lakta negye­dének megis­me­résére. Szállás Port Elizabeth-ben (1 éj).

6. nap: Addo Elefánt Nemzeti Park, Garden Route, Tsitsikamma Nemzeti Park
Látogatás Dél-Afrika egyik leg­je­len­tő­sebb vadre­zer­vá­tu­mában, az Addo Elefánt Nemzeti Parkban (malária­mentes). Az elefán­tokon kívül más vadak is élnek itt, pl. orrszarvúk, zebrák, gnúk, struccok stb. Fakul­tatív lehe­tő­ség dzsipes vadlesre is a Nemzeti Park terü­letén. 
Délután to­vább­uta­zás a híres pano­rá­ma­úton, a Gar­den Route-on keresztül az óceán mentén nyugati irányba (fotó­szünetek). Megálló a Tsitsikamma Nemzeti Parkban, könnyű túrázási lehe­tő­ség az őser­dőben a Storms folyó torko­latához (roman­tikus függőhíd). 
Szállás a Gar­den Route egyik híres üdü­lő­helyén (1 éj).

7. nap: Knysna, Oudtshoorn – struccfarm
A délelőttöt Knysnán töltjük, amely egy gyönyörű lagúna partján fekszik, Dél-Afrika leg­na­gyobb őshonos erdeje által körül­ölelve. Hajózás a lagúna bejá­ratát védel­mező sziklákig (Knysna Heads) – ebéd a hajón.
Ezután tovább­utazunk a Garden Route pano­rá­ma­úton, majd eltá­vo­lodva az óceán part­jától érkezünk meg a strucc­te­nyész­tés főváro­sába, Oudtshoornba, ahol nagyon látvá­nyosak az egykori strucc­bárók palotái. Láto­gatás egy strucc­farmon (érdekes bemu­tató). Szállás Oudtshoorn kör­nyé­kén (1 éj).

8. nap: Cango barlangok, Paarl
Délelőtt kitérő a kü­lön­le­ges csepp­kö­veiről híres Cango barlan­gokhoz. A barlan­gok fenséges terme­inek bejá­rása egy kényelmes séta kere­tében. 
A szikla­alak­za­tokkal tarkított, festői 62-es úton tovább­utazva érkezés Paarlba, az Afrikaans Nyelv Emlék­mű­vének meg­te­kin­té­se. Szép pano­ráma nyílik innen arra a 3 gránit­hegyre, melyeknél nagyobb csak Közép-Auszt­rá­liában talál­ható (Ayers Rock). 
Szállás Fokvárosban (3 éj).

9. nap: Fokváros (Cape Town), Table-hegy
Autóbuszos és gyalogos vá­ros­né­zés Fokvá­rosban, melyet sokan a világ leg­szebb váro­sának tartanak, köszön­hetően pazar fekvé­sének és nagy­szerű építé­sze­tének (a belváros felhő­kar­co­lói, a Maláj negyed, Jóre­ménység vára, anglikán ka­ted­rá­lis, Company's Gardens a par­la­ment épüle­tével, a Dél-Afrika Múzeum a híres bushman diorá­mákkal stb.). A város jelképe az 1085 méter magas Table-hegy, ahova kabinos felvo­nóval megy fel a csoport (léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma).

10. nap: Fókasziget, Groot Constantia, pingvinkolónia, Jóreménység Foka, Kirstenbosch Botanikus Kert
Egész napos kirándulás a Cape (Fok) félszigetre – gyönyörű tájak. Hout Bay-ben fakultatív lehe­tő­ség hajó­ki­rán­du­lásra a fókák szige­téhez, majd a Groot Constantia több száz éves borgaz­daság meg­te­kin­té­se (borkós­toló, múzeum, kastély). Ezt köve­tően a félsziget egyik kü­lön­le­ges látvá­nyos­sága következik, az afrikai pingvinek koló­niája Simon's Town mellett. A Jóre­ménység Fok Nemzeti Park a kö­vet­ke­ző állomás, majd a késő délutáni órákban a világ­hírű Kirstenbosch Bota­nikus Kert jelenti a nap csúcs­pontját, ahol az egyedül­álló fokföldi növé­nyek és virágok páratlan gaz­dag­ságában gyö­nyör­köd­he­tünk.

11. nap: Fokváros
Szabadidő a Victoria és Alfred Waterfrontnál. Az egykori kikötőt alakí­tották át az utóbbi években, és így jött létre ez a modern szóra­koz­ta­tó­köz­pont, tele üzle­tekkel, piacokkal, étter­mekkel, szóra­ko­zó­he­lyek­kel, múze­umokkal. Fakul­tatív lehe­tő­ség a modern Két Óceán Akvá­rium meg­te­kin­té­sé­re. 
Kora délután transzfer a repülő­térre, elutazás Fokvá­rosból egyszeri át­szál­lás­sal Buda­pest­re.

12. nap:
Érkezés Buda­pest­re a délelőtti órákban.

Kapcsolódó cikkek

» Különös házasság Dél-Afrikában - Etédi Alexa, 2013. május. 09
» CONGO – THE GRAND INGA PROJECT - gyémántkemény vadvízi kajakfilm - Kollmann András, 2016. október. 17
» Tájak a Baktértő alatt... - Kovács Attila, 2016. szeptember. 16
» Namíbia csodálatos tájai és vadvilága - Kovács Attila, 2016. augusztus. 11
» Seychelle-szigetek: paradicsom az Indiai-óceánon - Kovács Attila, 2016. május. 13
» Lányok a parketten- női bicikli - Fóti Lázár, 2016. április. 26
» Egyiptom - Kovács Attila, 2016. február. 21
» A Természet csodái - a nagy állatvándorlás - Kovács Attila, 2015. szeptember. 28
Fakultatív programok

Dzsipes vadles a Nemzeti Parkban: 9.500 Ft/fő (ga­ran­tált in­du­lás). Jelentkezési határidő: legkésőbb 1 hó­nap­pal indulás előtt.

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyeket (beleértve a belső járatot is), a helyi autóbuszt, a 9 éj­sza­kai szállást félpanzióval, egy ebédet a 7. napon, a csomaghordást a szál­lo­dák­ban, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat belépődíjakkal, valamint a helyi idegenvezetők és a kísérő idegenvezetőjének költ­sé­geit.

Alapár nem tartalmazza: 

A reptéri illetéket, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőket és a fakultatív programokat. BBP utasbiztosítás megléte utazási feltétel!

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték.
BBP utasbiztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Borravalók, belépők, további étkezések, személyes kiadások.

Az ár tartalmazza a belépődíjakat, valamint a Pilanesberg és Addo Elefánt Nemzeti Parkokban az autóbusszal történő látogatást.
További fakultatív lehetőségek:
Pilanesberg Nemzeti Park vadles dzsippel ZAR 475,-
Port Elizabeth Feketék negyede ZAR 550,-
Addo Elefánt Nemzeti Park vadles dzsippel ZAR 380,-
Hajózás a fókák szigetére ZAR 90,-
Fokváros Két Óceán Akvárium ZAR 138,-

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

 

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Indulás időpontját megelőző 30 napon belül a teljes összeg fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az idulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

A Budapest – Johannesburg, a Johannesburg – Port Elizabeth és a Fokváros – Budapest út­vo­na­lon menetrend szerinti repülőjáratokkal, Dél-Af­ri­kában lég­kon­dicio­nált autó­busszal.
A menetrend szerinti repülőjáratok a hosszú repülési szakaszokon nem tartanak félúton tech­ni­kai szünetet üzemanyagfelvétel céljából. Ezeken a nagyméretű gépeken általában jóval kényelmesebb ülések vannak, mint azon kis­gépek esetében, melyeket gyakran char­te­re­zés­re használnak az utazási irodák.

Szállás: 

9 éj­sza­ka 3 csil­la­gos (esetenként 4 csil­la­gos) szintű szállodák kétágyas, fürdő­szo­bás szo­bái­ban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében igényelhető.

Étkezés: 
A részvételi díj félpanziós (büféreggeli, büfévacsora) ellátást tartalmaz. A hetedik napon a hajón ebédet is kap a csoport.
Időjárás: 
Dél-Afrikában az évszakok pont fordítva vannak, mint Európában. Novemberben már hosszúak a nappalok, ebből a szempontból az ottani november a mi májusunknak felel meg. A nappali csúcshőmérsékletek novembertől márciusig általában 24 és 30 °C között mozognak. Azért nem melegebb, mert Johannesburg és környéke 1700 méter magasan fekszik a tenger szintje felett, a déli partok mentén pedig érvényesül az óceán mérséklő hatása. Novembertől márciusig az ország keleti részén (Johannesburg és Durban környéke) a délutáni órákban gyakrabban kell esőre számítani, míg az ország nyugati részén (Fokváros környéke) nagyon kicsi az eső valószínűsége.
Vízum: 
Az útlevélnek a hazautazástól számítva még fél évig érvényesnek kell lennie, és a határőrizeti szervek megkövetelik, hogy legyen benne legalább 2 üres oldal egymás mellett. Vízumkötelezettség nincsen.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Egészségügyi előírások: Védőoltásra nincs szükség. Az egészségügyi előírásokról helyi partnereink megkérdezése alapján adtunk tájékoztatást. Ha pontosabb információra van szükségük, akkor utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot! Cím: Budapest, IX. Gyáli u. 3/a, telefon: 06-1 476-1364, honlap: www.oek.hu
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!