Csehország felfedezése - kastélyok, várak, műemlékvárosok, természeti csodák

8 napos buszos körutazás Csehországban

Utazásunk célja Csehország legnépszerűbb turisztikai céljainak meglátogatása egy-egy hosszabb-rövidebb pillantás erejéig. Dévényi várlátogatás, mely valaha az egyik legfon­to­sabb magyar vár volt a nyugati határ­szé­len, a fenyve­sekből kiemel­kedő bizarr szikla­alak­za­tok által alkotott vad­re­gé­nyes szikla­város a Cseh Paradicson felfedezése, vagy épp a dél-morvaországi Telč melynek főtere szinte minden képzeletet felülmúl.

Alapár tartalmazza

Az autóbuszos utazást, a 7 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat és az idegenvezetést

Alapár nem tartalmazza

Baleset, betegség, poggyász biztosítást, belépőket.

Hossz: 
8 nap
Szállás: 
szálloda
****
Program: 

1. nap: Dévény vára, Brno (Brünn)
Elutazás Szé­kes­fe­hér­vár­ról a Piac téri parkolóból 5.45-kor, Bu­da­pest­ről az autó­busz 7 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Raj­ka – Pozsony út­vo­na­lon. Első programunk a szlo­vák főváros melletti Dévényi vár (a Duna Gib­ral­tár­ja). A Duna és a Morva folyók talál­ko­zásánál egy magas sziklán álló erődít­mény valaha az egyik leg­fon­to­sabb magyar vár volt a nyugati határ­szélen, mára a látvá­nyos romok maradtak meg.
To­vább­uta­zás Brnóba, Cseh­ország második leg­na­gyobb váro­sába. Is­mer­ke­dés a szép belvá­rossal (Dóm, Piac tér, Régi vá­ros­háza – pano­ráma a to­rony­ból stb.), majd szabad program. Szállás a város­köz­pont­ban (2 éj).

2. nap: Morva-karszt, Olomouc (Olmütz)
Délelőtt utazás a Morva karszt­hegy­ségbe, ahol a víz oldó hatá­sára búvó­pa­takok és barlangok káp­rá­za­tos együt­tese képző­dött. Csóna­kázás a föld alatti Punkva folyón egy cseppkő­bar­langban, majd séta a Ma­cocha-szurdokhoz.
Délután kirán­dulás Olomoucba, Cseh­ország mű­em­lé­kek­ben egyik leggaz­dagabb váro­sába: gyönyörű terek, vá­ros­háza, szentháromság-oszlop (a leg­na­gyobb az országban), Szent Vencel-dóm stb.

3. nap: Hradec Králové (Königgrätz), Cseh Paradicsom
Utazás északnyugat felé Hradec Královéba, Kelet-Csehország tartomány főváro­sába. A város inkább német nevén, Königgrätzként vált híressé. Törté­nelmi vá­ros­köz­pont­ja az Elba bal partján szintén a leg­szebbek közé tartozik: Fő tér, Szentlélek-ka­ted­rá­lis, Fehér torony (pano­rámakilátó), vá­ros­háza, Mária Mennybemenetele-temp­lom stb.
To­vább­uta­zás a Cseh Paradicsom nevű nemzeti parkba. A feny­vesekből kiemel­kedő bizarr szikla­alak­za­tok által alkotott vad­re­gé­nyes szikla­város az ország egyik legnép­szerűbb kirán­du­ló­he­lye. Szállás Prága kör­nyé­kén (3 éj).

4. nap: Prága
Vá­ros­né­zés Prágában, a cseh fővárosban: Hradzsin, Szent Vitus-ka­ted­rá­lis, Arany­művesek utcája, Károly híd, Óváros tér a város­há­zával, Vencel tér stb.
A vá­ros­né­zés után marad sza­bad­idő arra, hogy sétál­has­sanak az ősi utcákon vagy beüljenek vala­melyik híres sörözőbe.

5. nap: Karlovy Vary (Karlsbad), Prága
Kirándulás a nyugat-csehországi Karlovy Varyba, Európa egyik híres fürdőváro­sába. A szép fekvésű városban ma is sok pompás épület emlé­keztet az Osztrák-Magyar Monarchia idő­sza­kára, amikor Karls­bad a nemzet­közi arisz­tok­rácia egyik fő ta­lál­ko­zó­he­lye volt.
Karlovy Vary után érkezés a prágai belvá­rosba a késő délu­táni órákban. Közös séta, illetve sza­bad­idő az esti Prágában. 
Figyelem: A félpanziós felárat befize­tőknek a vacsora ezen a napon Prágában, egy belvá­rosi étteremben lesz.

6. nap: Kutná Hora (Kuttenberg), Konopiště kastélya
Délelőtt is­mer­ke­dés Kutná Horával (UNESCO vi­lág­örök­ség). Ez a kisváros 5-600 évvel ezelőtt Prágával vetél­kedett, ebből a korból szár­maznak értékes műem­lékei. Ezek közül is kiemel­kedik a Szent Bor­bála-ka­ted­rá­lis, melyet Közép-Európa egyik leg­szebb gótikus temp­lomának tartanak.
A kö­vet­ke­ző prog­ramunk Konopiště kasté­lyának meglá­to­ga­tása (gaz­dagon díszített belső termek, trófea­gyűj­temény, angol­park). A romantikus épü­let­együt­tes az Osztrák-Magyar Monarchia egykori trón­örökösének, Ferenc Ferdinánd főher­cegnek a tu­laj­do­na volt.
Ezután to­vább­uta­zás Dél-Csehországba, szállás České Budějovicében (2 éj).

7. nap: Český Krumlov (Krumau), Hluboká kastélya, České Budějovice (Budweis)
Utazás Český Krumlovba. Ez a város egy a kö­zép­kor­ból ránk maradt gyöngy­szem, az UNESCO vi­lág­örök­ség része. A Vltava folyó kanya­ru­la­tában el­he­lyez­kedő óvárosa és meg­hök­ken­tően érdekes vára sokáig emlé­ke­zetes marad a turis­táknak.
Délután lá­to­ga­tás Hluboká kasté­lyában, melyet egykori tulaj­do­nosai – a Schwarzenbergek – az angol uralkodó rezi­den­ciájának, a Windsori kastélynak a mintá­jára alakí­tották át. Ma Csehország leg­lá­to­ga­tot­tabb kastélya.
Visszautazás České Budějovicébe. Közös séta, azután szabad program Dél-Csehország tarto­mányi főváro­sában.

8. nap: Telč, Lednice kastélya
Utazás a dél-morvaországi Telčbe, ahol a főtér tö­ké­le­tes­sége szinte minden kép­ze­letet felülmúl (UNESCO vi­lág­örök­ség). Is­mer­ke­dés a várossal, majd indulás haza­felé. Utolsó prog­ramunk az osztrák határ köze­lében fekvő Lednice kasté­lyának meg­te­kin­té­se. A dúsgaz­dag Liechtenstein hercegek egykori pazar palotá­jában tett lá­to­ga­tás méltó lezá­rását jelenti a csehor­szági köruta­zásnak. 
Hazaérkezés Szlovákián keresztül a Pozsony – Rajka – Győr – Tatabánya – Budapest – Székesfehérvár út­vo­na­lon az esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a múzeumok nyitva tartásának függvényében felcserélődhet.

Az augusztus 04-i csoportnál a szállodákat fordított sorrendben tudtuk foglalni, ezért a programokat is eltérő sorrendben bonyolítjuk le az alábbiak szerint:

1. nap: Dévény vára, Telč
2. nap: Český Krumlov (Krumau), Hluboká kastélya, České Budejovice (Budweis)
3. nap: Konopiště kastélya, Kutná Hora (Kuttenberg) 
4. nap: Prága 
5. nap: Karlovy Vary (Karlsbad), Prága
6. nap: Cseh Paradicsom, Hradec Králové (Königgrätz) 
7. nap: Morva-karszt, Olomouc (Olmütz)
8. nap: Brno (Brünn), Lednice kastélya

Tehát valamennyi program teljesülni fog, csak más sorrendben.

Kapcsolódó cikkek

» Friss képek a prágai árvízről - Kovács Attila, 2017. augusztus. 13
» Cesky Krumlov télen - Kovács Attila, 2017. május. 22
» Látnivalók Prágában: Gyakori kérdések - Etédi Alexa, 2014. március. 26
» Amikor a telefon navigál egy prágai sörtúrán - Etédi Alexa, 2013. július. 08
» Prága eddigi legnagyobb panorámaképe - Etédi Alexa, 2013. június. 25
» Csak ritka alkalmakkor állíthatják ki a cseh koronát - Etédi Alexa, 2013. május. 13
» Prága "állatkerti" sörtúra - Szalai Krisztina, 2013. január. 28
» Prága, Európa zenei szíve - Hegedüs Anett, 2012. december. 29
Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autóbuszos utazást, a 7 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat és az idegenvezetést

Alapár nem tartalmazza: 

Baleset, betegség, poggyász biztosítást, belépőket.

Kötelező költségek: 

BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Belépődíjak. Az árak tájékoztató jellegűek!

Dévényi vár EUR 4,-
Morva-karszt Punkva-barlang CZK 180,-
Macocha-szurdok kisvonat és felvonó CZK 160,-
Cseh Paradicsom CZK 70,-
Prága Hradzsin CZK 250,-
Kutna Hora Szent Borbála-katedrális CZK 85,-
Konopište kastélya CZK 280,-
Hluboká kastélya CZK 210,-
Lednice kastélya CZK 230,-

Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Az indulástól számított egy hónapon belül már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­auto­ma­ta).

Szállás: 

7 éjszaka 3-4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban.
2 éjszaka Brnóban egy szép, központi fekvésű, 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 3 éjszaka Prága kör­nyé­kén egy új, 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban és 2 éj­sza­ka České Budejovicében egy város­köz­ponti, 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj a reggelit tartalmazza. További étkezéseket egyénileg lehet megoldani a helyszínen, vagy lehetőség van félpanziós ellátás befizetésére.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Vélemények, értékelések
3.8
1 értékelés alapján
Szervezés értékelése
3.0
Program értékelése
5.0
Szállás értékelése
3.0
Túravezetők értékelése
4.0
Utazás értékelése
4.0
Szolnok
3.8
Az indulás szervezésekor többször kértük határidőre megküldeni a szükséges dokumentumokat, ami sajnos későn érkezett meg a címünkre. Mivel az utazás előtti pénteken már elutaztunk a Dunántúlra, így elég problémás volt hozzáférnünk a levelezésünkhöz, a nyomtatásról nem is beszélve (amire miért is volt szükség?)

Mivel a napi terv időben jól behatárolható volt, az utastájékoztatásban esetleg leírható lehetne, hogy a közös programok kb. 8:00-18:00-ig tartanak, két 1:00-1,5:00 órás szabadidővel.

A második szálláson helyhiány miatt tumultus volt a szerényebb választékkal rendelkező reggelinél, a harmadikon pedig a lift-kapacitása alulméretezett a szálloda nagyságához viszonyítva.

A körutazási program korrekten a tájékoztatásban leírtaknak megfelelően alakult.

Az autóbusz a meghirdetett színvonalú volt, vezetője rutinos, tapasztalt sofőr. Az idegenvezetővel együtt "utasbarát"-ok.

Idegenvezetőnk tájékozott az utazási területen. Útközben ismertette a megtekintendő látnivaló történelmi múltját, esetleges érdekességeit, a helyszínen a lehető legtöbb információt tolmácsolta, a kérdésekre kimerítően válaszolt. Nyugodt és türelmes az utasokkal.

Írjon véleményt Ön is!
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!