Csehország felfedezése - kastélyok, várak, műemlékvárosok, természeti csodák

8 napos buszos körutazás Csehországban

Utazásunk célja Csehország legnépszerűbb turisztikai céljainak meglátogatása egy-egy hosszabb-rövidebb pillantás erejéig. Dévényi várlátogatás, mely valaha az egyik legfon­to­sabb magyar vár volt a nyugati határ­szé­len, a fenyve­sekből kiemel­kedő bizarr szikla­alak­za­tok által alkotott vad­re­gé­nyes szikla­város a Cseh Paradicson felfedezése, vagy épp a dél-morvaországi Telč melynek főtere szinte minden képzeletet felülmúl.

Alapár tartalmazza

Az autóbuszos utazást, a 7 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat és az idegenvezetést

Alapár nem tartalmazza

Baleset, betegség, poggyász biztosítást, belépőket.

Hossz: 
8 nap
Szállás: 
szálloda
****
Program: 

1. nap: Dévény vára, Brno (Brünn)
Elutazás Szé­kes­fe­hér­vár­ról a Piac téri parkolóból 5.45-kor, Bu­da­pest­ről az autó­busz 7 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Raj­ka – Pozsony út­vo­na­lon. Első programunk a szlo­vák főváros melletti Dévényi vár (a Duna Gib­ral­tár­ja). A Duna és a Morva folyók talál­ko­zásánál egy magas sziklán álló erődít­mény valaha az egyik leg­fon­to­sabb magyar vár volt a nyugati határ­szélen, mára a látvá­nyos romok maradtak meg.
To­vább­uta­zás Brnóba, Cseh­ország második leg­na­gyobb váro­sába. Is­mer­ke­dés a szép belvá­rossal (Dóm, Piac tér, Régi vá­ros­háza – pano­ráma a to­rony­ból stb.), majd szabad program. Szállás a város­köz­pont­ban (2 éj).

2. nap: Morva-karszt, Olomouc (Olmütz)
Délelőtt utazás a Morva karszt­hegy­ségbe, ahol a víz oldó hatá­sára búvó­pa­takok és barlangok káp­rá­za­tos együt­tese képző­dött. Csóna­kázás a föld alatti Punkva folyón egy cseppkő­bar­langban, majd séta a Ma­cocha-szurdokhoz.
Délután kirán­dulás Olomoucba, Cseh­ország mű­em­lé­kek­ben egyik leggaz­dagabb váro­sába: gyönyörű terek, vá­ros­háza, szentháromság-oszlop (a leg­na­gyobb az országban), Szent Vencel-dóm stb.

3. nap: Hradec Králové (Königgrätz), Cseh Paradicsom
Utazás északnyugat felé Hradec Královéba, Kelet-Csehország tartomány főváro­sába. A város inkább német nevén, Königgrätzként vált híressé. Törté­nelmi vá­ros­köz­pont­ja az Elba bal partján szintén a leg­szebbek közé tartozik: Fő tér, Szentlélek-ka­ted­rá­lis, Fehér torony (pano­rámakilátó), vá­ros­háza, Mária Mennybemenetele-temp­lom stb.
To­vább­uta­zás a Cseh Paradicsom nevű nemzeti parkba. A feny­vesekből kiemel­kedő bizarr szikla­alak­za­tok által alkotott vad­re­gé­nyes szikla­város az ország egyik legnép­szerűbb kirán­du­ló­he­lye. Szállás Prága kör­nyé­kén (3 éj).

4. nap: Prága
Vá­ros­né­zés Prágában, a cseh fővárosban: Hradzsin, Szent Vitus-ka­ted­rá­lis, Arany­művesek utcája, Károly híd, Óváros tér a város­há­zával, Vencel tér stb.
A vá­ros­né­zés után marad sza­bad­idő arra, hogy sétál­has­sanak az ősi utcákon vagy beüljenek vala­melyik híres sörözőbe.

5. nap: Karlovy Vary (Karlsbad), Prága
Kirándulás a nyugat-csehországi Karlovy Varyba, Európa egyik híres fürdőváro­sába. A szép fekvésű városban ma is sok pompás épület emlé­keztet az Osztrák-Magyar Monarchia idő­sza­kára, amikor Karls­bad a nemzet­közi arisz­tok­rácia egyik fő ta­lál­ko­zó­he­lye volt.
Karlovy Vary után érkezés a prágai belvá­rosba a késő délu­táni órákban. Közös séta, illetve sza­bad­idő az esti Prágában. 
Figyelem: A félpanziós felárat befize­tőknek a vacsora ezen a napon Prágában, egy belvá­rosi étteremben lesz.

6. nap: Kutná Hora (Kuttenberg), Konopiště kastélya
Délelőtt is­mer­ke­dés Kutná Horával (UNESCO vi­lág­örök­ség). Ez a kisváros 5-600 évvel ezelőtt Prágával vetél­kedett, ebből a korból szár­maznak értékes műem­lékei. Ezek közül is kiemel­kedik a Szent Bor­bála-ka­ted­rá­lis, melyet Közép-Európa egyik leg­szebb gótikus temp­lomának tartanak.
A kö­vet­ke­ző prog­ramunk Konopiště kasté­lyának meglá­to­ga­tása (gaz­dagon díszített belső termek, trófea­gyűj­temény, angol­park). A romantikus épü­let­együt­tes az Osztrák-Magyar Monarchia egykori trón­örökösének, Ferenc Ferdinánd főher­cegnek a tu­laj­do­na volt.
Ezután to­vább­uta­zás Dél-Csehországba, szállás České Budějovicében (2 éj).

7. nap: Český Krumlov (Krumau), Hluboká kastélya, České Budějovice (Budweis)
Utazás Český Krumlovba. Ez a város egy a kö­zép­kor­ból ránk maradt gyöngy­szem, az UNESCO vi­lág­örök­ség része. A Vltava folyó kanya­ru­la­tában el­he­lyez­kedő óvárosa és meg­hök­ken­tően érdekes vára sokáig emlé­ke­zetes marad a turis­táknak.
Délután lá­to­ga­tás Hluboká kasté­lyában, melyet egykori tulaj­do­nosai – a Schwarzenbergek – az angol uralkodó rezi­den­ciájának, a Windsori kastélynak a mintá­jára alakí­tották át. Ma Csehország leg­lá­to­ga­tot­tabb kastélya.
Visszautazás České Budějovicébe. Közös séta, azután szabad program Dél-Csehország tarto­mányi főváro­sában.

8. nap: Telč, Lednice kastélya
Utazás a dél-morvaországi Telčbe, ahol a főtér tö­ké­le­tes­sége szinte minden kép­ze­letet felülmúl (UNESCO vi­lág­örök­ség). Is­mer­ke­dés a várossal, majd indulás haza­felé. Utolsó prog­ramunk az osztrák határ köze­lében fekvő Lednice kasté­lyának meg­te­kin­té­se. A dúsgaz­dag Liechtenstein hercegek egykori pazar palotá­jában tett lá­to­ga­tás méltó lezá­rását jelenti a csehor­szági köruta­zásnak. 
Hazaérkezés Szlovákián keresztül a Pozsony – Rajka – Győr – Tatabánya – Budapest – Székesfehérvár út­vo­na­lon az esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a múzeumok nyitva tartásának függvényében felcserélődhet.

 

Kapcsolódó cikkek

» Cesky Krumlov télen - Kovács Attila, 2016. szeptember. 13
» Látnivalók Prágában: Gyakori kérdések - Etédi Alexa, 2014. március. 26
» Amikor a telefon navigál egy prágai sörtúrán - Etédi Alexa, 2013. július. 08
» Prága eddigi legnagyobb panorámaképe - Etédi Alexa, 2013. június. 25
» Friss képek a prágai árvízről - Kovács Attila, 2013. június. 03
» Csak ritka alkalmakkor állíthatják ki a cseh koronát - Etédi Alexa, 2013. május. 13
» Prága "állatkerti" sörtúra - Szalai Krisztina, 2013. január. 28
» Prága, Európa zenei szíve - Hegedüs Anett, 2012. december. 29
Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autóbuszos utazást, a 7 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat és az idegenvezetést

Alapár nem tartalmazza: 

Baleset, betegség, poggyász biztosítást, belépőket.

Kötelező költségek: 

BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Belépődíjak. Az árak tájékoztató jellegűek!

Dévényi vár EUR 4,-
Morva-karszt Punkva-barlang CZK 180,-
Macocha-szurdok kisvonat és felvonó CZK 140,-
Cseh Paradicsom CZK 60,-
Prága Hradzsin CZK 250,-
Kutna Hora Szent Borbála-katedrális CZK 85,-
Konopište kastélya CZK 240,-
Hluboká kastélya CZK 210,-
Lednice kastélya CZK 230,-

Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Az indulástól számított egy hónapon belül már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­auto­ma­ta).

Szállás: 

7 éjszaka 3-4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban.
2 éjszaka Brnóban egy szép, központi fekvésű, 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, 3 éjszaka Prága kör­nyé­kén egy új, 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban és 2 éj­sza­ka České Budejovicében egy város­köz­ponti, 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj a reggelit tartalmazza. További étkezéseket egyénileg lehet megoldani a helyszínen, vagy lehetőség van félpanziós ellátás befizetésére.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!