Ciprus - A szépség és a szerelem szigete Körút

Ciprus - A szépség és a szerelem szigete

8 napos körutazás Cipruson

A Földközi-tenger harmadik legnagyobb szigete kiváló adottságokkal várja a turistákat: barátságos emberek, remek szállodák, finom ételek, jó köz­biz­ton­ság és nagyon kellemes éghajlat. A három kontinens (Európa, Ázsia, Afrika) találkozásánál fekvő sziget ókori és középkori emlékeinek szokatlan gazdagsága, az elbűvölő hegyi falvak a kulturális körutazások kedvelőinek is elsőrangú látnivalókkal szolgálnak. Az idegenforgalom fel­len­dü­lé­se ellenére Ciprus ma is őrzi eredeti báját, szépségét. Sokan mondják: nem véletlen, hogy Aphrodité, a szépség és szerelem istennője a sziget partjainál született a tenger habjaiból.

Alapár tartalmazza

A repülőjegyet, a transzfereket, a szállodai elhelyezést fél­pan­zi­ó­val, az útlemondási biztosítást, a leírás szerinti prog­ra­mo­kat belépődíjakkal, a cso­port­kísérőt (a budapesti indulástól a buda­pesti érkezésig) és a helyi idegenvezetést.

Alapár nem tartalmazza

A repülőtéri illetéket, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, egyágyas, illetve a tengerre néző szoba felárat. BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Hossz: 
8 nap
Szállás: 
szálloda
***
Program: 

1. nap: Limassol
A délutáni órákban elutazás Feri­hegyről Lar­na­cára, Cip­rus nem­zet­kö­zi repülő­te­rére, transzfer a limassoli szál­lo­dába (7 éj). 
Limassol városa Ciprus déli részén, a Földközi-ten­ger part­ján talál­ható. Központi fekvése révén az or­szág külön­böző részeibe induló kirán­du­lások ide­ális kiin­dulópontja.

2. nap: Nicosia, Lefkara
Egész napos kirándulás Nicosiába, Európa utolsó ket­té­osz­tott fővá­ro­sába. Vá­ros­né­zés: velen­cei város­fa­lak, Fama­gusta-kapu, Érseki Palota, Szt. János-ka­ted­rá­lis, Ciprus Múzeum (az ország leg­je­len­tő­sebb mú­ze­u­ma – régé­szeti kincsek a bronz­kortól a görög és a római korig) stb. 
Ezt köve­tően átruc­canás a törökök lakta Észak-Ni­co­siába (útlevél vagy új típusú személyi igazol­vány szük­séges). Is­mer­ke­dés az óvárossal, láto­gatás az im­po­záns Selimiye-mecsetben, az egykori Szent Zsó­fia-szé­kes­egy­házban, valamint a Büyük Han nevű XVI. századi kara­ván­sze­rájban. Kora délután vissza­té­rünk Dél-Nicosiába, sza­bad­idő a Laiki Yitonia ne­gyed­ben. A festői stílusban resta­urált házak az á­ru­sok­kal, kézműves üzle­tekkel, étter­mekkel az év­szá­za­dok­kal ezelőtti Nicosiába vezetik a láto­ga­tó­kat. 
Délután vissza­uta­zás Limassolba, útközben pihenő Lef­ka­ra faluban, „Ciprus Szent­end­réjében”. A han­gu­la­tos hegyi falu lakói évszá­zadok óta foglal­koznak hím­zés­sel, a hagyo­mány szerint Leonardo da Vinci 1481-ben itt vásárolt oltár­te­rítőt a Milánói dóm szá­má­ra.

3. nap: Limassol
Pihenés, illetve lehe­tő­ség ide­gen­ve­ze­tőnk­kel egy sé­tá­ra Limassol központjában.

4. nap: Kurion, Aphrodité szülőhelye, Paphos, Yeroskipou
Egész napos kirándulás Limassoltól nyugatra. E­lő­ször a több mint 3000 éves ókori város, Kurion ma­rad­vá­nyait láto­gatjuk meg, mely Ciprus leglátvá­nyo­sabb ókori emléke (gyönyörű fekvésű színház). Út­ban Paphos felé pihenő annál a roman­tikus han­gu­la­tú part­sza­kasznál, ahol a legenda szerint Aph­ro­di­té, a szépség és szerelem isten­nője kikelt a ha­bok­ból. 
Vá­ros­né­zés Paphos-ban (UNESCO vi­lág­örök­ség): ki­rály­sí­rok a Krisztus előtti III. századból, Szt. Pál osz­lop, ásatási terület a világ­hírű moza­ikok­kal. Sza­bad­idő a régi kikö­tőben, lehe­tő­ség a kikötői erőd meg­lá­to­ga­tá­sá­ra. Vissza­útban Limassolba meg­néz­zük Ye­ros­kipou-ban az ötku­polás, ezer­éves Ayia Pa­ras­kevi-temp­lomot (gyönyörű freskók).

5. nap: Észak-Ciprus (Famagusta, Bellapais, Ky­re­nia, Szt. Hilarion vára)
Szabad program Limassolban.
Fakultatív program: Észak-Ciprus
Egész napos ba­ran­go­lás Ciprus északi harmadán, a­mely 1974 óta török meg­szál­lás alatt áll. A nap kez­de­te­ként is­mer­ke­dés Fama­gustával, Othello váro­sá­val: hatalmas velen­cei város­falak, Othello-torony, a gó­ti­kus francia ka­ted­rá­lisokra emlé­kez­tető Lala Mus­ta­fa Pasa-mecset – az egykori Szt. Miklós-ka­ted­rá­lis. E különös hangu­latú városban sétálva úgy tűnik, mint­ha megállt volna az idő.
To­vább­uta­zás a Pentadaktilosz-hegy­ségen keresz­tül Bel­la­paisba. E falucska egy gyönyörű fekvésű hegy­ol­dal­ban talál­ható. Láto­gatás az egykori pre­montrei-ko­los­tor félig romosan is pompás gótikus épü­let­e­gyüt­te­sé­ben. A kö­vet­ke­ző állo­má­sunk Kyrenia, a­mely városka bűbájos kikö­tője és a kikötő mellett ál­ló e­rőd so­ká­ig emlé­ke­zetes marad az oda­uta­zók szá­má­ra. A te­kin­télyt paran­csoló erődben egy ér­de­kes ha­jó­roncs mú­ze­um is talál­ható. Az észak-ciprusi kirán­dulás befe­je­zé­se­kép­pen autó­busszal fel­megyünk 700 méteres magas­ságba, az é­sza­ki tenger­part fölé maga­sodó, léleg­zet­el­ál­lító fek­vé­sű Szt. Hilarion várába. Az egy­kori királyi várból káp­rá­za­tos pano­ráma nyílik a part­vi­dékre és Kyrenia vá­ro­sára. A fakul­tatív program ára: 21.900.- illetve 22.700.- Ft (ingulás függvénye), mely tartal­maz­za a kö­vet­ke­ző belé­pő­dí­ja­kat is: Bellapais-a­pát­ság, Kyrenia erődje, Szent Hilarion vára (ga­ran­tált in­du­lás).
Figyelem: az észak-ciprusi prog­ramhoz érvényes út­le­vél vagy új típusú személyi iga­zol­vány szük­séges.

6. nap: Troodos-hegység (Lania, Kikko-ko­los­tor, Makarios Mauzóleum, Kakopetria)
Egész napos kirándulás a Troodos-hegységbe, mely­nek leg­ma­ga­sabb csúcsa (az Olympos) közel 2000 méter magas. Délelőtt séta egy elbű­völő fa­lu­ban, Laniában, majd Ciprus leghí­resebb kolos­to­rát, a Kik­ko-kolostort nézzük meg (az orto­dox világ e­gyik leggaz­da­gabb kolos­tora). A köze­lében, egy hegy­tetőn ta­lál­ható Makarios érsek mau­zó­leuma (szép pa­no­rá­ma). Délután séta egy tipikus ciprusi he­gyi faluban, Ka­ko­petriában, a tele­pülés szélén álló XI. szá­za­di A­yi­os Nikolaos temp­lom értékes fres­kó­inak meg­te­kin­té­se (UNESCO vi­lág­örök­ség).

7. nap: Limassol
Szabadidő, pihenés.

8. nap: Kiti, Larnaca
Délelőtt sza­bad­idő, majd félnapos kirán­dulás Larna­cá­ba. Útközben megállunk Kiti faluban, ahol a helyi temp­lom­ban megné­zünk egy VI. századi bizánci mo­za­i­kot, amit Cipruson a legszebb mozaik­nak tarta­nak. Követ­kező megál­lónk a Hala Sultan tekke: a Larnaca kö­ze­lében talál­ható mecset az iszlám világ leg­je­len­tő­sebb zarán­dok­he­lyei közé tartozik. 
To­vább­uta­zás a Sós-tó mentén Larnacába. A város fő ne­ve­zetes­sé­ge a látvá­nyos Szt. Lázár-temp­lom. A le­gen­da szerint Lázár, miután Jézus feltá­masz­totta, Cip­rus szige­tére hajó­zott, püspökké válasz­tották és itt is te­met­ték el. A temp­lom és a Szt. Lázár ereklyék meg­te­kin­té­se után sza­bad­idő.
Kora este transzfer a larnacai repülő­térre, haza­uta­zás Bu­da­pest­re.

Figyelem: A napok sorrendje felcserélődhet.

Kapcsolódó cikkek

» Larnaca és nevezetességei - Etédi Alexa, 2013. szeptember. 12
» Európa legveszélyeztetettebb műemlékei - Etédi Alexa, 2013. május. 10
» Last Great Climb egy egy antarktiszi nagyfal első megmászása - Kovács Attila, 2016. október. 24
» Kilátó a Mátrára - Galyatető - Kovács Attila, 2016. október. 23
» A Hortobágy csodája - az őszi daruvonulás - Kovács Attila, 2016. október. 23
» Aktív utazások, izgalmas túrák az utazom.com szervezésében - Kovács Attila, 2016. október. 22
» Mit tegyünk, ha fázunk?- a kihűlés veszélyei - Kovács Attila, 2016. október. 20
» A Nápolyi-öböl szigetei - Kovács Attila, 2016. október. 19
Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Fakultatív programok

Fakultatív program: Észak-Ciprus
Egész napos ba­ran­go­lás Ciprus északi harmadán, a­mely 1974 óta török meg­szál­lás alatt áll. A nap kez­de­te­ként is­mer­ke­dés Fama­gustával, Othello váro­sá­val: hatalmas velen­cei város­falak, Othello-torony, a gó­ti­kus francia ka­ted­rá­lisokra emlé­kez­tető Lala Mus­ta­fa Pasa-mecset – az egykori Szt. Miklós-ka­ted­rá­lis. E különös hangu­latú városban sétálva úgy tűnik, mint­ha megállt volna az idő.
To­vább­uta­zás a Pentadaktilosz-hegy­ségen keresz­tül Bel­la­paisba. E falucska egy gyönyörű fekvésű hegy­ol­dal­ban talál­ható. Láto­gatás az egykori pre­montrei-ko­los­tor félig romosan is pompás gótikus épü­let­e­gyüt­te­sé­ben. A kö­vet­ke­ző állo­má­sunk Kyrenia, a­mely városka bűbájos kikö­tője és a kikötő mellett ál­ló e­rőd so­ká­ig emlé­ke­zetes marad az oda­uta­zók szá­má­ra. A te­kin­télyt paran­csoló erődben egy ér­de­kes ha­jó­roncs mú­ze­um is talál­ható. Az észak-ciprusi kirán­dulás befe­je­zé­se­kép­pen autó­busszal fel­megyünk 700 méteres magas­ságba, az é­sza­ki tenger­part fölé maga­sodó, léleg­zet­el­ál­lító fek­vé­sű Szt. Hilarion várába. Az egy­kori királyi várból káp­rá­za­tos pano­ráma nyílik a part­vi­dékre és Kyrenia vá­ro­sára. 
A fakul­tatív program ára: 21.900.- illetve 22.700.- Ft (indulás függvénye), mely tartal­maz­za a kö­vet­ke­ző belé­pő­dí­ja­kat is: Bellapais-a­pát­ság, Kyrenia erődje, Szent Hilarion vára (ga­ran­tált in­du­lás).
Figyelem: az észak-ciprusi prog­ramhoz érvényes út­le­vél vagy új típusú személyi iga­zol­vány szük­séges.

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyet, a transzfereket, a szállodai elhelyezést fél­pan­zi­ó­val, az útlemondási biztosítást, a leírás szerinti prog­ra­mo­kat belépődíjakkal, a cso­port­kísérőt (a budapesti indulástól a buda­pesti érkezésig) és a helyi idegenvezetést.

Alapár nem tartalmazza: 

A repülőtéri illetéket, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, egyágyas, illetve a tengerre néző szoba felárat. BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték.
BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Személyes kiadások, további étkezések.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulás előtt 30 napon belül történő foglalás esetén a teljes részvételi díj fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Menetrend szerinti közvetlen repülőjárattal Larnacára és vissza. Cipruson légkondicionált autóbusszal.

Szállás: 

7 éjszaka Limassol szállodanegyedében, választás szerint: vagy egy 3* szállodában, 2 ágyas, fürdőszobás szobákban, a tengerparti homokos strandtól kb. 200 méterre, vagy 4* szállodában ami a tengerparton helyezkedik el. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj félpanziós ellátást tartalmaz (7 büféreggeli / 7 főétkezés - büfé­va­csora a második naptól a hetedik napig, büfé­ebéd a 8. napon).
A területről: 
A Földközi-tenger harmadik legnagyobb szigete ki­vá­ló adottságokkal várja a turistákat: barátságos emberek, remek szállodák, finom ételek, jó köz­biz­tonság és nagyon kelle­mes ég­hajlat. A szep­tem­beri és októberi nappali csúcs­hőmér­sék­le­tek 25-30 Celsius fok körül várhatóak, a ten­gervíz hő­mérsék­lete pedig még október­ben is általában eléri a 24 Celsius fokot. A három kontinens (Európa, Ázsia, Afrika) talál­kozá­sánál fek­vő sziget ókori és középkori emlékeinek szo­kat­lan gaz­dagsága, az elbű­völő hegyi fal­vak a kulturális kör­uta­zások kedvelőinek is elsőrangú látnivalókkal szol­gálnak. Az idegen­for­galom fellen­dülése elle­nére Ciprus ma is őrzi eredeti báját, szépségét. Sokan mondják: nem véletlen, hogy Aphrodité, a szépség és szerelem istennője a sziget partjainál született a tenger habjaiból.
Időjárás: 
Szeptemberben a nappali csúcshőmérsékletek sokéves átlaga még 30 °C felett van valamivel, októberben pedig 25 és 30 °C között. Az esőnek kicsi az esélye. A tenger vize általában még októberben is 24 °C körül van. Áprilisban a nappali csúcshőmérsékletek 20-25 °C körüliek. Eső esetleg előfordulhat, de áprilisban már nem nagy az esélye. A parkok, a kertek, a mezők a téli esős évszak után sokkal szebbek, mint nyáron. A tenger vizének hőmérséklete áprilisban nagy eséllyel már 20 °C felett van.
Vízum: 
Új típusú személyigazolvány vagy érvényes útlevél szükséges a kiutazáshoz.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére
Egészségügyi tudnivalók: 
Védőoltásra nincs szükség. Az egészségügyi előírásokról helyi partnereink megkérdezése alapján adtunk tájékoztatást. Ha pontosabb információra van szükségük, akkor utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot (Budapest, IX. Gyáli u. 3/a). Telefon: (0036) (1) 476-1364, honlap: www.oek.hu
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!