Ciprus - A szépség és a szerelem szigete Körút

Ciprus - A szépség és a szerelem szigete

8 napos körutazás Cipruson

A Földközi-tenger harmadik legnagyobb szigete kiváló adottságokkal várja a turistákat: barátságos emberek, remek szállodák, finom ételek, jó köz­biz­ton­ság és nagyon kellemes éghajlat. A három kontinens (Európa, Ázsia, Afrika) találkozásánál fekvő sziget ókori és középkori emlékeinek szokatlan gazdagsága, az elbűvölő hegyi falvak a kulturális körutazások kedvelőinek is elsőrangú látnivalókkal szolgálnak. Az idegenforgalom fel­len­dü­lé­se ellenére Ciprus ma is őrzi eredeti báját, szépségét. Sokan mondják: nem véletlen, hogy Aphrodité, a szépség és szerelem istennője a sziget partjainál született a tenger habjaiból.

Alapár tartalmazza

A repülő­jegyet, a transz­fe­re­ket, a szállodai elhe­lye­zést fél­pan­zióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a leírt progra­mo­kat belé­pő­dí­jakkal, a csoport­kí­sé­rőt (a bu­da­pesti indulástól a bu­da­pesti érke­zésig) és a helyi ide­gen­ve­ze­tést.

Alapár nem tartalmazza

A repülőtéri illetéket, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, egyágyas, illetve a tengerre néző szoba felárat.

Hossz: 
8 nap 7 éjszaka
Szállás: 
szálloda
***
Program: 

1. nap: Limassol
A délutáni órákban elutazás Ferihegyről Larnacára, Ciprus nemzet­közi repü­lő­te­rére, transzfer a limassoli szállo­dába (7 éj). Limassol városa Ciprus déli részén, a Földközi-tenger partján található. Központi fekvése révén az ország külön­böző része­ibe induló kirán­du­lások ideális kiindulópontja.

2. nap: Nicosia, Lefkara
Egész napos kirándulás Nicosiába, Európa utolsó ketté­osztott főváro­sába. Vá­ros­né­zés: velencei város­falak, Famagusta-kapu, Érseki Palota, Szt. János-ka­ted­rá­lis, Ciprus Múzeum (az ország leg­je­len­tő­sebb múze­uma – régé­szeti kincsek a bronz­kortól a görög és a római korig) stb. Ezt követően átruc­canás a törökök lakta Észak-Nicosiába (útlevél vagy új típusú személyi igazolvány szük­séges). Is­mer­ke­dés az óvárossal, lá­to­ga­tás az impo­záns Selimiye-mecsetben, az egykori Szent Zsófia-szé­kes­egy­házban, vala­mint a Büyük Han nevű XVI. századi kara­ván­sze­rájban. Kora délután vissza­térünk Dél-Nicosiába, sza­bad­idő a Laiki Yitonia negyedben. A festői stílusban resta­urált házak az árusokkal, kézműves üzle­tekkel, étter­mekkel az évszá­za­dokkal ezelőtti Nicosiába vezetik a láto­gatókat. Délután vissza­uta­zás Limassolba, útközben pihenő Lefkara faluban, „Ciprus Szent­end­ré­jében”. A han­gu­la­tos hegyi falu lakói évszá­zadok óta foglal­koznak hím­zés­sel, a hagyo­mány szerint Leonardo da Vinci 1481-ben itt vásárolt oltár­te­rítőt a Milánói dóm számára.

3. nap: Limassol
Pihenés, illetve lehe­tő­ség ide­gen­ve­ze­tőnkkel egy sétára Limassol központjában.

4. nap: Kurion, Aphrodité szülőhelye, Paphos, Yeroskipou
Egész napos kirándulás Limassoltól nyugatra. Elő­ször a több mint 3000 éves ókori város, Kurion marad­vá­nyait láto­gatjuk meg, mely Ciprus leglátvá­nyo­sabb ókori emléke (gyönyörű fekvésű színház). Útban Paphos felé pihenő annál a roman­tikus hangu­latú part­sza­kasznál, ahol a legenda szerint Aphrodité, a szépség és szerelem isten­nője kikelt a habokból. Vá­ros­né­zés Paphos-ban (UNESCO vi­lág­örök­ség): király­sírok a Krisztus előtti III. századból, Szt. Pál oszlop, ásatási terület a világ­hírű moza­ikok­kal. Szabad­idő a régi kikötőben, lehe­tő­ség a kikötői erőd meglá­to­ga­tására. (Paphos 2017-ben büszkén viseli az „Európa Kultu­rális fővá­rosa” címet.) Visszaútban Limassolba meg­néz­zük Yeroskipou-ban az ötku­polás, ezer­éves Ayia Paraskevi-temp­lomot (gyönyörű freskók).

5. nap: Troodos-hegység (Lania, Kikko-kolostor, Makarios Mauzóleum, Kakopetria)
Egész napos kirándulás a Troodos-hegységbe, melynek leg­ma­ga­sabb csúcsa (az Olympos) közel 2000 méter magas. Délelőtt séta egy elbű­völő faluban, Laniában, majd Ciprus leghí­re­sebb kolos­torát, a Kikko-kolostort nézzük meg (az orto­dox világ egyik leggaz­dagabb kolos­tora). A köze­lében, egy hegy­tetőn talál­ható Makarios érsek mauzó­leuma (szép pano­ráma). Délután séta egy tipikus ciprusi hegyi faluban, Kakopetriában, a tele­pülés szélén álló XI. századi Ayios Nikolaos temp­lom értékes freskó­inak meg­te­kin­té­se (UNESCO vi­lág­örök­ség).

6. nap: Limassol
Szabadidő, pihenés.

7. nap: Észak-Ciprus (Famagusta, Bellapais, Kyrenia, Szt. Hilarion vára)
Szabad program Limassolban. Fakultatív program: Észak-Ciprus. Egész napos ba­ran­go­lás Ciprus északi harma­dán, amely 1974 óta török megszál­lás alatt áll. A nap kezde­te­ként is­mer­ke­dés Famagustával, Othello váro­sával: hatalmas velencei város­falak, Othello-torony, a gótikus francia ka­ted­rá­lisokra emlé­kez­tető Lala Mustafa Pasa-mecset – az egy­kori Szt. Miklós-ka­ted­rá­lis. E különös hangu­latú városban sétálva úgy tűnik, mintha megállt volna az idő. To­vább­uta­zás a Pentadaktilosz-hegységen keresztül Bellapaisba. E falucska egy gyönyörű fekvésű hegy­ol­dalban talál­ható. Láto­gatás az egykori premontrei-kolostor félig romosan is pompás gótikus épü­let­együt­tesében. A kö­vet­ke­ző állo­má­sunk Kyrenia, amely városka bűbájos kikö­tője és a kikötő mellett álló erőd sokáig emlé­ke­zetes marad az odau­tazók számára. A tekin­télyt paran­csoló erődben egy érdekes hajó­roncs múzeum is talál­ható. Az észak-ciprusi kirán­dulás befe­je­zé­se­képpen autó­busszal felme­gyünk 700 méteres magas­ságba, az északi tenger­part fölé maga­sodó, léleg­zet­el­ál­lító fekvésű Szt. Hilarion várába. Az egykori királyi várból káp­rá­za­tos pano­ráma nyílik a part­vi­dékre és Kyrenia városára. A fakultatív program ára: 22.700 Ft, mely tartal­mazza a kö­vet­ke­ző belé­pő­dí­ja­kat is: Bellapais-apátság, Kyrenia erődje, Szent Hilarion vára (ga­ran­tált indulás).

Figyelem: Az észak-ciprusi prog­ramhoz érvényes útlevél vagy új típusú személyi igazol­vány szükséges.

8. nap: Kiti, Larnaca
Délelőtt sza­bad­idő, majd félnapos kirán­dulás Larnacába. Útközben megál­lunk Kiti faluban, ahol a helyi temp­lomban megné­zünk egy VI. századi bizánci moza­ikot, amit Cipruson a leg­szebb moza­iknak tartanak. Követ­kező megál­lónk a Hala Sultan tekke: a Larnaca köze­lében talál­ható mecset az iszlám világ leg­je­len­tő­sebb za­rán­dokhelyei közé tartozik. To­vább­uta­zás a Sós-tó mentén Larnacába. A város fő ne­ve­zetes­sé­ge a látvá­nyos Szt. Lázár-temp­lom. A legenda szerint Lázár, miután Jézus feltá­masz­totta, Ciprus szige­tére hajó­zott, püspökké válasz­tották és itt is temették el. A temp­lom és a Szt. Lázár ereklyék meg­te­kin­té­se után sza­bad­idő. Kora este transzfer a larnacai repülő­térre, haza­uta­zás Buda­pest­re.

Figyelem: A napok sorrendje fel­cse­ré­lőd­het.

Kapcsolódó cikkek

» Larnaca és nevezetességei - Etédi Alexa, 2013. szeptember. 12
» Európa legveszélyeztetettebb műemlékei - Etédi Alexa, 2013. május. 10
» Pasman-sziget, Horvátország - Kovács Attila, 2017. december. 12
» Last Great Climb egy egy antarktiszi nagyfal első megmászása - Kovács Attila, 2017. december. 11
» Síelés Heiligenblutban - Hunguest Hotel Heiligenblut téli ajánlat! - Kovács Attila, 2017. december. 10
» Mit tegyünk, ha fázunk?- a kihűlés veszélyei - Kovács Attila, 2017. december. 07
» A Nápolyi-öböl szigetei - Kovács Attila, 2017. december. 06
» Nyaralás és tengeri kajak - irány a Sporádok! - Kovács Attila, 2017. december. 05
Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Fakultatív programok

Észak-Ciprus
Egész napos ba­ran­go­lás Ciprus északi harma­dán, amely 1974 óta török megszál­lás alatt áll. A nap kezde­te­ként is­mer­ke­dés Famagustával, Othello váro­sával: hatalmas velencei város­falak, Othello-torony, a gótikus francia ka­ted­rá­lisokra emlé­kez­tető Lala Mustafa Pasa-mecset – az egy­kori Szt. Miklós-ka­ted­rá­lis. E különös hangu­latú városban sétálva úgy tűnik, mintha megállt volna az idő. To­vább­uta­zás a Pentadaktilosz-hegységen keresztül Bellapaisba. E falucska egy gyönyörű fekvésű hegy­ol­dalban talál­ható. Láto­gatás az egykori premontrei-kolostor félig romosan is pompás gótikus épü­let­együt­tesében. A kö­vet­ke­ző állo­má­sunk Kyrenia, amely városka bűbájos kikö­tője és a kikötő mellett álló erőd sokáig emlé­ke­zetes marad az odau­tazók számára. A tekin­télyt paran­csoló erődben egy érdekes hajó­roncs múzeum is talál­ható. Az észak-ciprusi kirán­dulás befe­je­zé­se­képpen autó­busszal felme­gyünk 700 méteres magas­ságba, az északi tenger­part fölé maga­sodó, léleg­zet­el­ál­lító fekvésű Szt. Hilarion várába. Az egykori királyi várból káp­rá­za­tos pano­ráma nyílik a part­vi­dékre és Kyrenia városára. A fakultatív program ára: 22.700 Ft, mely tartal­mazza a kö­vet­ke­ző belé­pő­dí­ja­kat is: Bellapais-apátság, Kyrenia erődje, Szent Hilarion vára (ga­ran­tált indulás).

Az észak-ciprusi prog­ramhoz érvényes útlevél vagy új típusú személyi igazol­vány szükséges.

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A repülő­jegyet, a transz­fe­re­ket, a szállodai elhe­lye­zést fél­pan­zióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a leírt progra­mo­kat belé­pő­dí­jakkal, a csoport­kí­sé­rőt (a bu­da­pesti indulástól a bu­da­pesti érke­zésig) és a helyi ide­gen­ve­ze­tést.

Alapár nem tartalmazza: 

A repülőtéri illetéket, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, egyágyas, illetve a tengerre néző szoba felárat.

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték.
BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Személyes kiadások, további étkezések.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulás előtt 30 napon belül történő foglalás esetén a teljes részvételi díj fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

A Wizzair menetrend szerinti közvetlen repülő­já­ra­tával Larnacára és vissza. Cipruson lég­kon­dicio­nált autó­busszal. 
Figyelem: utasa­inknak olyan repülő­jegyet fog­lal­tunk, amely több extra szol­gál­tatást is tar­tal­maz a megszo­kott Wizzair-repülő­je­gyek­ben foglal­takhoz képest, ilyenek pl. a 32 kg-os felad­ható poggyász, a nagyobb méretű kézi­poggyász (56x45x25 cm), vala­mint az elsőbb­ségi beszál­lás lehe­tő­sége.

Szállás: 

7 éj­sza­ka Limassol szállodanegyedében, egy 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban, a ten­ger­par­ti homokos strandtól 200 méterre. A szál­lo­dá­ban étterem, bár, úszó­me­den­ce, teniszpálya, biliárd, asztali­tenisz, vala­mint térítés elle­nében wellness-részleg (szauna, masszázs) áll a vendégek rendel­ke­zé­sére. A szobák minde­gyike erkélyes. A szobák felsze­re­léséhez tartozik: légkon­di­ci­onáló, mű­holdas tv, telefon, haj­szá­rí­tó, széf, hűtő­szek­rény (ez utóbbi kettő csak térítés ellenében).

Lehetőség van arra, hogy uta­saink felár elle­né­ben egy tengerparti 4 csillagos szál­lo­dában kap­janak elhelyezést. Eb­ben az eset­ben a fél­pan­ziós ellátást is a 4 csillagos szál­lo­dában biztosítjuk. Felhívjuk fi­gyel­mü­ket, hogy ide­gen­ve­zetőnk az eredeti rész­vé­te­li díj­ban fog­lalt szállodában tar­tóz­ko­dik majd, de ter­mé­sze­tesen szükség esetén se­gít­sé­get nyújt. 
A 4 csillagos szálloda választása esetén a fenti rész­vételi díjon (és az esetleges egy­ágyas fel­áron) kívül a következő extra költ­sé­gek lép­nek életbe:

4 csillagos szálloda felára: 102.000 Ft
Tengerre néző felár: 80.500 Ft/szoba
(a 4 csillagos szálloda felárán felül)
 
Egyágyas felár felára: 60.000 Ft

Étkezés: 
Félpanzió (7 büfé­reg­geli / 7 főétkezés – bü­fé­va­cso­ra a második naptól a hetedik napig, büfé­ebéd a 8. napon).
A területről: 
A Földközi-tenger harmadik legnagyobb szigete ki­vá­ló adottságokkal várja a turistákat: barátságos emberek, remek szállodák, finom ételek, jó köz­biz­tonság és nagyon kelle­mes ég­hajlat. A szep­tem­beri és októberi nappali csúcs­hőmér­sék­le­tek 25-30 Celsius fok körül várhatóak, a ten­gervíz hő­mérsék­lete pedig még október­ben is általában eléri a 24 Celsius fokot. A három kontinens (Európa, Ázsia, Afrika) talál­kozá­sánál fek­vő sziget ókori és középkori emlékeinek szo­kat­lan gaz­dagsága, az elbű­völő hegyi fal­vak a kulturális kör­uta­zások kedvelőinek is elsőrangú látnivalókkal szol­gálnak. Az idegen­for­galom fellen­dülése elle­nére Ciprus ma is őrzi eredeti báját, szépségét. Sokan mondják: nem véletlen, hogy Aphrodité, a szépség és szerelem istennője a sziget partjainál született a tenger habjaiból.
Időjárás: 
Szeptemberben a nappali csúcshőmérsékletek sokéves átlaga még 30 °C felett van valamivel, októberben pedig 25 és 30 °C között. Az esőnek kicsi az esélye. A tenger vize általában még októberben is 24 °C körül van. Áprilisban a nappali csúcshőmérsékletek 20-25 °C körüliek. Eső esetleg előfordulhat, de áprilisban már nem nagy az esélye. A parkok, a kertek, a mezők a téli esős évszak után sokkal szebbek, mint nyáron. A tenger vizének hőmérséklete áprilisban nagy eséllyel már 20 °C felett van.
Vízum: 
Új típusú személyigazolvány vagy érvényes útlevél szükséges a kiutazáshoz.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére
Egészségügyi tudnivalók: 
Védőoltásra nincs szükség. Az egészségügyi előírásokról helyi partnereink megkérdezése alapján adtunk tájékoztatást. Ha pontosabb információra van szükségük, akkor utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot (Budapest, IX. Gyáli u. 3/a). Telefon: (0036) (1) 476-1364, honlap: www.oek.hu
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!