Nagy Benelux körutazás - szélmalmok, csatornák, virágok és csodaszép városok

9 napos körutazás a Benelux államokban

Élményekben gazdag, felejthetetlen körutazás Európa nyugati szegletébe. Utasaink betekintést kapnak Európa egyik sarkának varázslatos világába. Mindhárom ország gyönyörű, könnyű mindegyikbe életreszólóan beleszeretni!

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a 8 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést,

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyeket sétahajózás díja,, a fakultatív programok díját. Utasbiztosítás (BBP) megkötése utazási feltétel!

Hossz: 
9 nap
Szállás: 
szálloda
***

Szállás

Egy-egy éjszaka tranzitszállás (1. és 8. nap) Németországban egy emelt szintű 3 csillagos szállodában; két éjszaka (6. és 7. nap) Hollandiában egy ennél egyszerűbb 3 csillagos szállodában és négy éjszaka (2., 3., 4. és 5. nap) Belgiumban az alábbiak szerint:
Az áprilisi, júliusi és augusztusi csoportok esetén: Brüsszel mellett egy 4 csillagos szállodában.
A szeptemberi csoport esetén: egy antwerpeni 3 csillagos szállodában.
Figyelem: a szeptemberi csoportnál egy autóút melletti szállodát használunk. Ez a kirándulásokhoz ideális, hiszen pár perc alatt el lehet hagyni a várost. Ugyanakkor az autóút felőli szobák zajosabbak lehetnek, bár a szálloda igyekszik csoportunknak minél több szobát biztosítani a csendes oldalon. Sajnos a szobák kiosztásába nincs beleszólásunk.

Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Program: 

1. nap:
Elutazás Szé­kes­fe­hér­vár­ról a Piac téri parkolóból reggel 5.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Linz – Nürnberg út­vo­na­lon. Szállás Németországban (1 éj).

2. nap: Luxemburg
Utazás Luxemburgba, is­mer­ke­dés a nagyher­cegség szép fek­vésű fő­városával, melyet hatalmas erőd­rend­sze­re és fek­vése miatt észak Gibral­tárjának is szok­tak nevezni. Ezután az Ardenneken keresztül to­vább­uta­zás a belgiumi szállodába (4 éj).

3. nap: Brüsszel, Atomium, Waterloo
Brüsszelben lá­to­ga­tás a város egyik jelké­pévé vált épít­mé­nyéhez, az Atomiumhoz. Ezt a kü­lön­le­ges al­ko­tást az 1958-as világ­kiállításra tervezték, és a vas­mo­le­ku­la kristály­rácsát ábrázolja 165 milli­árd­szo­ros nagyí­tásban (102 méter magas). Ezután az egyesült Európa főváro­sában az óvá­ros főbb ne­ve­ze­tes­sé­gei­nek meg­te­kin­té­se követ­kezik (Fő tér a város­házával, Manne­ken Pis szobor, Szé­kes­egy­ház stb.). A nap má­so­dik felé­ben felke­ressük a Brüsszel mellett lezaj­lott waterlooi csata emlék­helyeit: Oroszlán-domb, pano­ráma­kör­kép, emlék­kiállítás. (Akit Waterloo nem ér­de­kel, annak ez idő alatt Brüsszel­ben szabad prog­ram.)

4. nap: Bruges, Gent
Kirándulás Flandria két gyöngy­sze­mébe, Bruges-be és Gentbe, melyekhez hasonló gyönyörű váro­sokat na­gyon keveset lehet látni a világon. Mindkét vá­ros­ban közös séta a leg­fon­to­sabb ne­ve­ze­tes­sé­gek­hez, majd marad elég sza­bad­idő, hogy mindenki fel­fe­dez­hes­se a kö­zép­kor­ból ránk maradt utcákat, házakat. Bruges-ben le­he­tő­ség nyílik részt venni a város­néző csónak­túrán.

5. nap: Antwerpen, Middelburg, Delta-Expo
Is­mer­ke­dés Antwerpennel (gyönyörű ka­ted­rá­lis és fő­tér, hús­csarnok, Schelde-part, vár stb.). A késő dél­előt­ti órák­tól sza­bad­idő Antwerpenben, illetve lehe­tő­ség részt venni az alábbi kirán­duláson:
Fakultatív program: Kirándulás Hollandia Zeeland tarto­má­nyá­ba, a szige­tek és a vizek orszá­gába. A tarto­mány terü­letének nagy része a tenger szintje alatt fek­szik és hatal­mas gát­rend­szerek védik a ten­gertől. Séta Middel­burgban, a tarto­mány szék­helyén, majd a Delta-Expo meg­te­kin­té­se, mely bemu­tatja, hogyan győzte le Hollandia népe az Északi-tengert. Az expo terü­letén egy fe­lejt­he­tet­len séta zárja a prog­ramot az Oosterschelde-dammon, a világ leg­na­gyobb tengeri gátján. 
A fakultatív program ára: 6 300 Ft + belépődíj (garantált indulás).

6. nap: Rotterdam, Delft, Hága
Utazás Európa egyik legkorszerűbb városán, Rot­ter­dam­on keresztül, ahol meg­cso­dál­hat­juk a város jel­leg­zetes modern épü­leteit (égbeszökő torony­házak, egyedül­állóan eredeti kocka­házak, Euro­mast torony). Láto­gatás egy tipikus holland kis­vá­rosban, Delftben, mely világ­hírét az itt elő­állított por­celánnak köszön­heti. Séta a han­gu­la­tos tör­té­nel­mi belvá­rosban, sza­bad­idő. Hága, a holland par­la­ment szék­helye a kö­vet­ke­ző állomás. Is­mer­ke­dés a várossal, lehe­tő­ség a Mauritshuis (világ­hírű képtár) vagy a Madurodam (a világ első mini­városa) meg­te­kin­té­sé­re. Szállás egy közép-hollan­diai szál­lo­dá­ban (2 éj).

7. nap: Amszterdam, Volendam
Utazás Amszterdamba, Hollandia sajátos hangu­latú főváro­sába. Séta­hajózás a csator­nákon, autó­buszos vá­ros­né­zés, egy gyémánt­csi­szoló műhely meg­te­kin­té­se, majd szabad program. Lehe­tőség Amszterdam egyéb ne­ve­ze­tes­sé­gei­nek meg­te­kin­té­sé­re (Rijks­mú­ze­um, Piros­lámpás negyed stb.). A délutáni órákban utazás tipikus holland tájon át Volendamba, a nép­viseletéről és a halá­szairól híres kis­városba. Séta a han­gu­la­tos kikö­tőben és kör­nyé­kén.

8. nap: Gouda / virágpark (tavasszal)
Délelőtt séta egy elragadó holland kisvárosban, Goudában: főtér, városháza (az egyik legszebb Hollandiában), mázsaház (ahol a sajtot mérték) stb. Szabadidő, majd indulás hazafelé, szállás Németországban(1 éj).
Figyelem: A tavaszi csoportok esetében Gouda helyett a Keukenhof virágparkba látogatunk, amely Hollandia egyik legnagyobb turistaattrakciója.

9. nap: Passau
Hazautazás a Nürnberg – Linz – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Útközben a három folyó (Duna, Inn és Ilz) talál­ko­zásánál fekvő bajor várossal, Passauval is­mer­ke­dünk (óváros, Szent István dóm, Residenzplatz stb.). Itteni magyar vonat­kozású em­lék­ként említ­hetjük a Niedern­burg kolostor temp­lomát, ahol Szent István kirá­lyunk fele­sége, Gizella nyugszik. Érkezés Buda­pest­re, majd Szé­kes­fe­hér­vár­ra a késő esti órákban.

Kapcsolódó cikkek

» Amszterdam hangulata - Kovács Attila, 2018. június. 02
» Amszterdami látnivalók - Etédi Alexa, 2013. április. 04
» Látnivalók Amszterdamban: a Dam tér - Etédi Alexa, 2013. március. 29
» Látnivalók Amszterdamban: a Beginaudvar - Etédi Alexa, 2013. március. 29
» Látnivalók Amszterdamban: a Csatornaövezet - Etédi Alexa, 2013. március. 28
» Látnivalók Amszterdamban: a Vörös lámpás negyed és az Erotika Múzeum - Etédi Alexa, 2013. március. 28
» Látnivalók Amszterdamban: Hasis és Marihuána Múzeum - Etédi Alexa, 2013. március. 28
» Látnivalók Amszterdamban: a Rijksmuseum - Etédi Alexa, 2013. március. 28

Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető.

Fakultatív programok

Kirán­dulás Hollandia Zeeland tarto­má­nyába, a szigetek és a vizek orszá­gába. A tarto­mány terüle­tének nagy része a tenger szintje alatt fekszik és hatalmas gátrend­szerek védik a tengertől. Séta Middelburgban, a tartomány szék­helyén, majd a Delta-Expo meg­te­kin­té­se, mely be­mu­tatja, hogyan győzte le Hollan­dia népe az Északi-tengert. Az expo terü­letén egy fe­lejt­he­tet­len séta zárja a prog­ramot az Oosterschelde-dammon, a világ leg­na­gyobb tengeri gátján. 
A fakultatív program ára: 6 300 Ft + belépődíj (garantált indulás).

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a 8 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést,

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyeket sétahajózás díja,, a fakultatív programok díját. Utasbiztosítás (BBP) megkötése utazási feltétel!

Kötelező költségek: 

Utasbiztosítás (BBP) megkötése utazási feltétel! 

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Waterloo kombinált jegy EUR 17,-
Bruges csónakkirándulás EUR 8,-
Delta-Expo EUR 21,-
Hága Mauritshuis EUR 15,50
Amsterdam Rijksmuseum EUR 19,-
sétahajózás EUR 8,50
Keukenhof virágpark EUR 15,50 (tavasszal)

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40%-a, mely a foglaláskor fizetendő. Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

 A teljes részvételi díj 60%-a, mely indulás előtt 30 nappal fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

Egy-egy éjszaka tranzitszállás (1. és 8. nap) Németországban egy emelt szintű 3 csillagos szállodában; két éjszaka (6. és 7. nap) Hollandiában egy ennél egyszerűbb 3 csillagos szállodában és négy éjszaka (2., 3., 4. és 5. nap) Belgiumban az alábbiak szerint:
Az áprilisi, júliusi és augusztusi csoportok esetén: Brüsszel mellett egy 4 csillagos szállodában.
A szeptemberi csoport esetén: egy antwerpeni 3 csillagos szállodában.
Figyelem: a szeptemberi csoportnál egy autóút melletti szállodát használunk. Ez a kirándulásokhoz ideális, hiszen pár perc alatt el lehet hagyni a várost. Ugyanakkor az autóút felőli szobák zajosabbak lehetnek, bár a szálloda igyekszik csoportunknak minél több szobát biztosítani a csendes oldalon. Sajnos a szobák kiosztásába nincs beleszólásunk.

Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj reggelis ellátást tartalmaz. Felár ellenében félpanziós ellátás igényelhető.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Vélemények, értékelések
4.6
1 értékelés alapján
Szervezés értékelése
5.0
Program értékelése
4.0
Szállás értékelése
4.0
Túravezetők értékelése
5.0
Utazás értékelése
5.0
Győrszemere
4.6
Nagyon jól éreztem magam. Sok szép helyen jártunk.A nagy hőség kicsit megviselt, de kárpótolt a sok látnivaló. Az idegenvezetőnek külön köszönet és a sófőröknek.
Írjon véleményt Ön is!
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!