Zugspitzétől a Zillertali-Alpokig

6 napos buszos barangolás Bajorországban és Tirolban

Bajorország déli része és Tirol Európa legszebb régiói közé tartoznak. Van errefelé számos rangos látnivaló, ezeket szeretnénk megmutatni uta­saink­nak egy alpesi program keretében. Szállásunk az osztrák Alpok egyik meseszép völ­gyé­ben lesz, egy 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban.

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, az 5 éj­sza­kai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést.

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyeket.

Hossz: 
6 nap
Szállás: 
szálloda
***

Szállás

5 éjszaka egy szép fekvésű 3 csillagos szállodában, kétágyas (pótágyazható), fürdőszobás szobákban. A szálloda az osztrák Alpok egyik legszebb völgyében, a tiroli Zillertalban található, egy hangulatos alpesi faluban.

Felár ellenében egyágyas elhelyezés kérhető, maximum 4 szoba áll rendelkezésre.

Program: 

1. nap: Burghausen, Altötting
Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Linz út­vo­na­lon Burg­hausenbe, mely az osztrák-német határ­folyó, a Salzach német (bajor) oldalán fek­szik. A városka nagy ne­ve­zetes­sé­ge a kö­zép­ko­ri vár, mely több mint 1 km-es hosszú­sá­gával Európa leghosszabb erődít­ménye. A maga nemében egyedül­állónak számító vár­komp­lexum tornyokkal erősített fala­ival, lakó- és gazda­sági épüle­te­ivel, várá­rokkal, felvo­nó­híddal a kö­zép­ko­ri várépí­té­szet kima­gasló példája. 
Séta a várkomp­lexum terü­letén, gyönyörködés a panorá­mában, majd to­vább­uta­zás a közeli Altöt­ting­be. A leg­je­len­tő­sebb német zarán­dok­hely világ­hírét egy XV. századi csodának köszön­heti. Séta a szép kis­vá­rosban, lá­to­ga­tás a csoda hely­színén, az Isteni Kegyelem kápol­nájában.
A kora esti órákban érkezünk meg a tiroli szállo­dába, amely az osztrák Alpok egyik leg­szebb völgyében, a Zillertalban talál­ható, egy han­gu­la­tos alpesi faluban (5 éj).

2. nap: Mayrhofen, Hintertux (nyári sípályák), Kitzbühel
Barangolás a Ziller-völgyben. Délelőtt a völgy fő tele­pü­lésével, Mayrhofennel is­mer­ke­dünk, melyet ha­tal­mas hegyek vesznek körül. Séta a bájos kis­vá­rosban, közben az Európa-házban meg­néz­zük a Zillertali-Alpok geoplasz­tikáját (makettjét). A Ziller­tali-Alpok leg­ma­ga­sabb csúcsai 3500 méter körüliek.
Mayrhofenből egy vad­re­gé­nyes völgyön keresztül érjük el Hintertux szállo­da­te­le­pülést a völgy végén, köze­lében egy szép vízesés zúdul le. Hintertux felett Ausztria egyetlen olyan sípá­lya­rend­szere talál­ható, ahol az év minden napján lehet síelni egy gleccseren.
Kabinos felvo­nóval lehe­tő­ség lesz felmenni 2100 vagy 2650 vagy akár 3250 méteres magas­ságba. A nyári sípályák 3250 méteres magas­ságból indulnak, és ál­ta­lá­ban a kabinos felvonó alatta lévő állo­má­sáig, 2650 méterig lehet lesí­elni. Aki csak 2100 méterig megy, annak is nagy élményben lesz része, hiszen az alpesi táj szépsége talán ebben a magas­ságban élvez­hető a legjobban.
A kora délutáni órákban vissza­térünk a szállo­dába, majd az érdek­lő­dőkkel kirán­dulást teszünk Tirol híres nagy­vi­lági üdülő­he­lyére, Kitzbühelbe. Ausztria egyik leg­fon­to­sabb téli sport­köz­pont­jának óvárosa a késő közép­korba viszi vissza a láto­ga­tókat (patinás, szép polgár­házak; műem­lék­temp­lomok; városkapuk stb.).

3. nap: Ambras-kastély, Hall in Tirol, Achensee
Utazás az Inn alpesi völgyében Innsbruck, a tiroli főváros irányába. Innsbruck mellett, egy hegy­ol­dal­ban építtette fel II. Ferdinánd tiroli főherceg pompás rene­szánsz kasté­lyát a fele­sége számára. A gyö­nyö­rű parkban el­he­lyez­kedő kastély Tirol leg­lá­to­ga­tot­tabb ne­ve­zetes­sé­gei közé tartozik. Ízelítő a látni­va­lókból: nagysza­bású fegyver­gyűj­te­mény, dísz­ter­mek, dísz­udvar, XVI. századi fürdő­szoba, Habs­burgok portré­ga­lé­riája, műkincsek és csodák (kurió­zumok) galé­riája stb. Ez utóbbi igazi kü­lön­le­gesség, amilyet csak nagyon kevés helyen lehet látni a világon.
A déli órákban egy műemlék­vá­rossal is­mer­ke­dünk. Hall in Tirol a késő közép­korban gazda­sá­gilag jelen­tő­sebb volt Innsbrucknál, ekkor épült gyönyörű óvárosa, melynek pompás épületei a város egykori dicső­ségét hirdetik.
A mai napi kirán­dulás lezá­rá­sa­képpen lehe­tő­ség lesz séta­ha­jó­zásra Tirol leg­na­gyobb és leg­szebbnek tartott taván, az Achensee-n. A 9 km hosszú, néhány száz méter széles tó a norvég fjordokra emlé­keztet, mindkét oldalról hegy­óri­ások veszik körül.

4. nap: Zugspitze, Eibsee, Garmisch-Partenkirchen, Ettal
Egész napos kirándulás a Bajor-Alpok leg­ma­ga­sabb kiszö­gel­lé­seihez. Az osztrák-német (tiroli-bajor) határon lévő Zug­spitze nemcsak Bajor­or­szágnak, hanem egész Német­or­szágnak a leg­ma­ga­sabb csúcsa. Lehet­séges mind az osztrák, mind a német oldalról felvo­nóval felmenni a csúcsra, ahonnan jó időben az Alpok egyik leg­szebb körpano­rá­má­já­ban lehet gyönyör­ködni. 
A hegy „meghó­dítása” után pihenőt tartunk a Zugspitze lábainál elte­rülő, kris­tály­tisz­ta vizű, mese­szép tónál, az Eibsee-nél. Ezt köve­tően séta követ­kezik a szom­szé­dos Garmisch-Par­ten­kirchen­ben, mely Német­ország első­számú téli üdülő­helye. Itt rendezték 1936-ban a téli olim­piai játé­kokat. A szép fekvésű város gyönyörű festett háza­ival elbű­völi a turis­tákat.
A nap zárá­saként még átruc­canunk a közeli Ettalba, ahol meg­néz­zük az ősi bencés rendi kolostor pompás barokk temp­lomát.

5. nap: szabad nap az Alpokban, Schwaz
Szabadidő, lehe­tő­ség különböző prog­ra­mokra: túrázás, séták, kerék­pá­rozás, stran­dolás, felvo­nózás, a szálloda wellness szolgál­ta­tá­sa­inak igény­be­vétele stb. Az idegen­ve­zető ter­mé­sze­te­sen segít­séget nyújt a prog­ram­vá­lasz­tásban. A nap folyamán az ér­dek­lő­dő­ket az autó­busz beviszi a közeli Schwaz város­kába, ahol lehe­tő­ség lesz egy sétára a szép tör­té­nel­mi város­köz­pont­ban.

6. nap: Herrenchiemsee kastélya
Búcsú Tiroltól, utazás hazafelé Bajor­or­szágon keresztül. Útközben megállunk a han­gu­la­tos Prien város­kában, a bajor tengernek is neve­zett Chiem-tónál. Lehe­tőség lesz hajóval átkelni az Urak szige­tére, ahol II. Lajos bajor király híres kastélya talál­ható. Ezt a fényűzően beren­dezett palotát a hóbortos ural­kodó a Versailles-i kastély mintá­jára épít­tette, hiszen nagy tiszte­lője, rajon­gója volt a francia kirá­lyoknak. 
A kastély meg­te­kin­té­se után vissza­ha­józunk Prienbe, és indulunk haza­felé a Salzburg – Linz – Bécs – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re és Székesfe­hér­várra a késő esti órákban.

Figyelem: A napok sorrendje a nyitva­tartások és az időjárás függ­vé­nyé­ben felcserélődhet.

Kapcsolódó cikkek

» Hótalpas túrák: a havasok csendjének mélyén - Kovács Attila, 2012. október. 12
» Kiváló síszállás Ausztriában - Dorfhotel Seeleitn - Kovács Attila, 2019. augusztus. 15
» Síelés Heiligenblutban - Hunguest Hotel Heiligenblut téli ajánlat! - Kovács Attila, 2019. augusztus. 11
» A Dachstein-gleccser és Ausztria felett: hőlégballonnal - Kovács Attila, 2019. június. 15
» Schlögener Schlinge - Hegedüs Anett, 2019. március. 02
» Képek Szász-Svájcból - Kovács Attila, 2017. augusztus. 07
» Az első hó Karintiában - Kovács Attila, 2016. november. 19
» Túra a Dürre Wandon - Ürögi Beáta, 2014. január. 17

Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető.

Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, az 5 éj­sza­kai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést.

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyeket.

Kötelező költségek: 

A BBP utasbiztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Hintertux felvonó 2100 m-re EUR 13,50
(vagy EUR 25,- 2660 m-re)
(vagy EUR 37,- 3250 m-re)
Ambras kastély EUR 8,-
Achensee hajózás EUR 10,40
Zugspitze  felvonó EUR 39,50
Chiemsee  hajózás EUR 7,70
Herrenchiemsee kastélya   EUR 10,-

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A teljes részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

5 éjszaka egy szép fekvésű 3 csillagos szállodában, kétágyas (pótágyazható), fürdőszobás szobákban. A szálloda az osztrák Alpok egyik legszebb völgyében, a tiroli Zillertalban található, egy hangulatos alpesi faluban.

Felár ellenében egyágyas elhelyezés kérhető, maximum 4 szoba áll rendelkezésre.

Étkezés: 
Félpanzió (büféreggeli, háromfogásos menüvacsora salátabüfével). Megjegyzés: a júl. 9-i csoportnál a vacsora egy a szállodától pár perc sétára található étteremben lesz.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!