Bécsi-erdőtől az Osztrák Dunakanyarig II.

6 napos buszos körutazás Alsó-Ausztriában

Niederösterreich tartomány (magyarul Al­só-Auszt­ria) törté­nelmi és kultu­rális emlé­kekben a leg­gaz­da­gabb része Auszt­riának, hiszen a közép­kor óta itt van az ország köz­pontja. Valaha a Habsburgok innen kormá­nyozták hatal­mas biro­dal­mukat. Bécs kör­nyé­kén egy egész sor látvá­nyos kastély, vár, kolostor talál­ható, ezek jó része a Wienerwald (magyarul Bécsi-erdő) nevű hegy­ségben vagy annak lábainál fekszik.
Bécstől nyugatra a Wachau (az Osztrák Duna­kanyar) talán a legszebb tája Auszt­riának, ha az alpesi vidé­keket nem számítjuk. Hangu­latos falvak, kisvá­rosok, szőlős­kertek szegé­lyezik a Dunát, a hegy­te­tő­kön pedig roman­tikus várro­mok látha­tóak.

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a 5 éjszakai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést.

Alapár nem tartalmazza

A baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, belépőket.

Hossz: 
6 nap
Szállás: 
szálloda
***

Szállás

2 éjszaka Bécs környékén egy 4 csillagos, 3 éjszaka pedig az Osztrák Dunakanyarban, egy szép, színvonalas, emelt szintű 3 csillagos szállodában, kétágyas, fürdőszobás szobákban.

Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Program: 

1. nap: Laxenburg, Mödling, Liechtenstein vára, Heiligenkreuz, Mayerling
Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Buda­pestről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pálya­udvartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Laxenburg útvo­nalon. A Laxen­burgi császári kastély parkja manapság a bécsiek egyik kedvenc kirán­du­ló­helye. A parkban lévő tó egyik szigetén, idillikus környe­zetben talál­ható egy „mese­kastély”, a közép­kori várkas­télyokra emlé­kez­tető Franzensburg. A rendkívül gaz­dag beren­dezést az 1800-as évek elején az Osztrák Császárság terü­letén talál­ható kolos­to­rokból, kasté­lyokból gyűjtötték össze, mint például a Magyar Koro­názási Terem Egerből származó mennye­zetét. Láto­gatás a Fran­zens­burg­ban, majd utazás a Bécsi-er­dő lábainál fekvő Mödlingbe. Közös séta a hangu­latos óváros­ban, melynek két gyöngy­szeme a szép rene­szánsz város­háza és a gótikus Szt. Othmar-templom. 
A szabad programot követően fotó­szünet Liechten­stein impo­záns váránál (ez volt valaha a híres Liechtenstein hercegek ősi fészke), utána tovább­utazás a Bécsi-erdő szívében fekvő Heiligen­kreuz faluba. Itt talál­ható Ausztria legrégibb és legje­len­tősebb cisztercita kolos­tora. A közép­korból kiváló álla­potban fennmaradt épület­együttes a közép-európai gótika egyik legér­té­kesebb műem­léke. A vezetés során nem csak a kolostor külön­böző termeit csodál­hatjuk meg, hanem sok érde­kességet is megtud­hatunk a szerze­tesek évszá­zadokkal ezelőtti aszkéta élet­módjáról. Ezután a szom­szédos Mayerlingbe utazunk, ahol egy vadász­házban 1889-ben Ferenc József császár és Sisi egyetlen fiú­gyer­meke, Rudolf trónö­rökös öngyil­kos­ságot követett el a szere­tőjével együtt. A XIX. század egyik legrej­télyesebb esemé­nyének helyszínét a császár átépít­tette egy karmelita kolostorrá, a templom főol­tára pont ott van, ahol a 2 holttestet megtalálták. A templom és a mellette lévő emlék­ki­állítás megte­kin­tése után utazás a Bécs melletti szállodába (2 éj).

2. nap: Bécs, Schönbrunn
Délelőtt ismer­kedés az osztrák fővá­rossal az autó­buszból, közben pihenő az egészen külön­leges Hundertwasser-háznál. Ezt köve­tően közös séta a belvá­rosban, láto­gatás a híres Szent István-székes­egy­házban. A szabad program alatt lehe­tőség a Hofburg világ­hírű kincs­tárának vagy a Császári lakosz­tá­lyoknak, esetleg valamely más múze­umnak a meglá­to­ga­tására. Délután a Habsburgok egykori rezi­den­ciájába, a Bécs egyik külváro­sában talál­ható Schönbrunni kastélyba láto­gatunk. A pompás belső termek megte­kin­tése közben sok magyar vonat­ko­zású emlékkel is talál­kozhatunk. A kastély barokk parkja az osztrák kertmű­vészet egyik legszebb példája.

3. nap: Klosterneuburg, Kreuzenstein vára, Wachau (Krems, Dürnstein)
Klosterneuburgi sétával kezdjük a napot. Ez a kisváros valaha az osztrák hercegek szék­helye volt. A séta után megnézzük az európai hírű ágoston­rendi kolos­tort, melynek legér­té­kesebb kincse a Verduni oltár (sok művé­szet­tör­ténész szerint ez a középkor legnagy­szerűbb zománc­munkája).
Klosterneuburggal majdnem szemben, a Duna túlol­dalán emel­kedik a pazar fekvésű Kreuzenstein vára. Egy közép­kori várrom helyén a XIX. század végén, a XX. század elején épít­tette fel Hans von Wilczek gróf az „eszményi várat”, ráadásul rengeteg értékes közép­kori hasz­nálati tárgyat, búto­rokat, fegyve­reket, festmé­nyeket, szobrokat, iparmű­vé­szeti tárgyakat gyűjtött össze a termek beren­de­zé­sére. Így tényleg az a láto­gató érzése, hogy egy tipikus középkori várba érkezett. 
Délután búcsút veszünk Bécs környé­kétől, és a Wachau, az Osztrák Duna­kanyar felé vesszük az irányt. Krems városa a Wachau keleti kapu­jában egyike Alsó-Ausztria legszebb kisvárosainak, mind a gótika, mind a rene­szánsz, mind a barokk idősza­kából maradtak meg értékes tör­té­nel­mi emlékei. Város­nézés Kremsben, majd a Wachau leglá­to­ga­tottabb kisvá­rosába, a pazar fekvésű Dürnsteinba utazunk. A városka feletti várban rabos­kodott valaha az angol király, Orosz­lánszívű Richárd. Közös séta, majd tovább­utazás a szállo­dához, mely a Duna mentén talál­ható, egy bájos kisvá­rosban a Wachau szívében (3 éj).

4. nap: Wachau (Spitz, Aggstein, sétahajózás, Melk)
Az egész napot az Osztrák Duna­kanyarban, a Wachau­ban töltjük. Ausztria keleti felének talán legel­bű­völőbb vidéke ez. A nap folyamán megis­mer­kedünk egy tipikus „wachaui” kisvárossal, Spitz-cel (Duna-parti sétány, szép rene­szánsz és barokk házak, gótikus plébánia­templom, szőlős­kertek, várrom), láto­gatást teszünk a lenyű­göző fekvésű Aggstein várában (párat­lanul szép pano­ráma a „wachaui” tájra), valamint lehe­tőség lesz séta­ha­józásra is, hiszen a vidék szépsége első­sorban hajóról élvez­hető. A nap egyik csúcs­pontját a Melki apátság, az osztrák barokk mester­mű­vének megte­kin­tése jelenti. A Duna feletti dombra épült hatalmas épü­let­együttes dísz­termei és maga az apátsági temp­lom az egye­temes barokk művészet csúcs­pontját képviselik.

5. nap: Linz, Sankt Florian, Steyr
Szabad program az Osztrák Dunakanyarban, lehe­tőség sétákra, vásá­rlásra, túrá­zásra, kerék­pá­rozásra, stran­dolásra, hajó­zásra.
Fakultatív program: Felső-Ausztria (Linz, Sankt Florian, Steyr)
Egész napos kirán­dulás Oberösterreich (magyarul Felső-Ausztria) tarto­mányba. Első prog­ramunk a tarto­mányi főváros, Linz, mely 2009-ben Európa kultu­rális fővárosa volt. Ausztria harmadik leg­nagyobb városa a Duna két partján terül el. A törté­nelmi óváros hangu­latos utcái, a pompás épületek sétára csábí­tanak minden láto­gatót. A Fő tér egyike Ausztria legszebb tereinek, lenyű­göző össz­hatást alkot szép épü­leteivel. Sétánk során látjuk a városi plébá­nia­temp­lomot, a tarto­mányi szék­házat és Ausztria legnagyobb temp­lomát, a neogó­tikus új kated­rálist is.
Kora délután Sankt Florian gyönyö­rűszép kolos­to­rának megte­kin­té­sére lesz lehe­tőség, mely barokk pompá­jában versenyre kelhet a Melki apát­sággal. A párhuzam nem véletlen, hiszen az egyik legje­len­tősebb barokk építész, Jakob Prandtauer tervezte mind­két épü­let­együttest.
Ezt követően egy kis kitérőt teszünk a Steyr és az Enns folyók talál­kozá­sánál fekvő Steyr város­kába. Séta Ausztria egyik leghan­gu­la­tosabb törté­nelmi óvá­ro­sában, majd vissza­utazás a szállodába.
A fakultatív program ára: 7 000 Ft (garantált in­du­lás).

6. nap: Mariazell, Höllental (Pokol-völgy), Raxalpok, Baden
Búcsú a Wachautól, utazás a St. Pölten – Lilienfeld útvo­nalon az Alpok hegyvi­lágába. Délelőtt rövid időre elhagyjuk Alsó-Ausztriát, és a szomszédos Stájer­ország nagy neve­zetes­ségéhez, a gyönyörű Mariazelli bazi­likához láto­gatunk (Ausztria leglá­toga­tottabb zarán­dok­helye). Mariazell nagy­ságát tulaj­don­képpen a mi Nagy Lajos királyunk alapozta meg, évszá­za­dokon keresztül nagyon sok magyar zarándok is ellá­to­gatott ide. 
Délután egy festői szurdokon, a Pokol-völgyön (Höllental) keresztül érkezünk meg Hirschwang faluba (útközben fotó­szünetek). Lehe­tőség kabinos felvo­nóval felmenni 1550 méteres magas­ságba, a Raxalpok tömbjére. Fentről nagyszerű pano­ráma nyílik a Schneebergre, Alsó-Ausztria legma­gasabb hegy­csú­csára. (Aki nem akar felvo­nózni, annak szabad prog­ram a szom­szédos üdülő­városban, Reichenauban.)
Ezt követően indulás Magyar­ország felé, útközben még egy sétát teszünk Badenben. E Bécs melletti híres üdülő­hely hangu­latos óvárosa és szép parkjai köruta­zásunk méltó lezárását adják. Hazautazás a Hegyes­halom – Győr – Tatabánya útvo­nalon. Érkezés Buda­pestre, majd Székesfe­hér­várra az esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a múzeu­mok nyitva­tartásának függ­vé­nyében felcserélődhet.

Kapcsolódó cikkek

» Schlögener Schlinge - Hegedüs Anett, 2019. augusztus. 26
» Bécs este - Kovács Attila, 2013. október. 14
» Felhőszakadás után sárlavina öntötte el az UNESCO világörökségi várost, Hallstattot - Etédi Alexa, 2013. június. 26
» Medve-szurdok túra: egynapos kirándulás Ausztriában - Kovács Attila, 2012. szeptember. 09
» Síelés Heiligenblutban - Hunguest Hotel Heiligenblut téli ajánlat! - Kovács Attila, 2019. szeptember. 22
» Kiváló síszállás Ausztriában - Dorfhotel Seeleitn - Kovács Attila, 2019. szeptember. 12
» Az első hó Karintiában - Kovács Attila, 2016. november. 19
» Túra a Dürre Wandon - Ürögi Beáta, 2014. január. 17

Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető.

Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Fakultatív programok

Fakultatív program: Felső-Ausztria (Linz, Sankt Florian, Steyr)
Egész napos kirándulás Oberösterreich (magyarul Felső-Ausztria) tartományba. Első programunk a tarto­mányi főváros, Linz, mely 2009-ben Európa kul­tu­rá­lis fővárosa volt. Ausztria harmadik leg­na­gyobb városa a Duna két partján terül el. A tör­té­nel­mi óváros han­gu­la­tos utcái, a pompás épületek sétára csábítanak minden látogatót. A Fő tér egyike Ausztria leg­szebb tereinek, le­nyű­gö­ző összhatást alkot szép épületeivel. Sétánk során látjuk a városi plébá­nia­temp­lomot, a tarto­mányi székházat és Ausztria leg­na­gyobb temp­lomát, a neo­gótikus új ka­ted­rá­list is.
Kora délután Sankt Florian gyö­nyö­rű­szép kolos­to­rának meg­te­kin­té­sé­re lesz lehe­tő­ség, mely barokk pompá­jában versenyre kelhet a Melki apát­ság­gal. A párhuzam nem véletlen, hiszen az egyik leg­je­len­tő­sebb barokk építész, Jakob Prand­tauer tervezte mindkét épü­let­együt­test.
Ezt követően egy kis kitérőt teszünk a Steyr és az Enns folyók talál­kozá­sánál fekvő Steyr városkába. Séta Ausztria egyik leghan­gu­la­tosabb tör­té­nel­mi óváro­sában, majd vissza­uta­zás a szállodába.
A fakultatív program ára: 7 000 Ft (ga­ran­tált indulás).

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a 5 éjszakai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést.

Alapár nem tartalmazza: 

A baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, belépőket.

Kötelező költségek: 

A BBP utasbiztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Laxenburg Franzensburg EUR 13,-
Heiligenkreuz cisztercita kolostor EUR 8,50
Mayerling emlékkiállítás EUR 6,50
Bécs Schönbrunni kastély EUR 16,-
Klosterneuburg kolostor EUR 10,-
Kreuzenstein vára EUR 8,-
Melk apátság EUR 12,-
Sétahajózás EUR 25,50
Aggstein vára EUR 5,90
St. Florian kolostor EUR 9,50 
Hirschwang kabinos felvonó EUR 25,- 

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Induláshoz képest egy hónapon belüli foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

2 éjszaka Bécs környékén egy 4 csillagos, 3 éjszaka pedig az Osztrák Dunakanyarban, egy szép, színvonalas, emelt szintű 3 csillagos szállodában, kétágyas, fürdőszobás szobákban.

Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj reggelis ellátást tartalmaz. Felár ellenében félpanziós ellátás igényelhető. A vacsorák mindkét szál­lo­dá­ban 3 fogásosak, a Du­na­ka­nyar­ban lévő szál­lo­dá­ban salátabüfével kie­gé­szítve.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!