Bécsi-erdőtől az Osztrák Dunakanyarig I.

4 napos buszos körutazás Alsó-Ausztriában

Niederösterreich tartomány (magyarul Al­só-Auszt­ria) törté­nelmi és kultu­rális emlé­kekben a leg­gaz­da­gabb része Auszt­riának, hiszen a közép­kor óta itt van az ország köz­pontja. Valaha a Habsburgok innen kormá­nyozták hatal­mas biro­dal­mukat. Bécs kör­nyé­kén egy egész sor látvá­nyos kastély, vár, kolostor talál­ható, ezek jó része a Wienerwald (magyarul Bécsi-erdő) nevű hegy­ségben vagy annak lábainál fekszik.
Bécstől nyugatra a Wachau (az Osztrák Duna­kanyar) talán a legszebb tája Auszt­riának, ha az alpesi vidé­keket nem számítjuk. Hangu­latos falvak, kisvá­rosok, szőlős­kertek szegé­lyezik a Dunát, a hegy­te­tő­kön pedig roman­tikus várro­mok látha­tóak.

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a 3 éjszakai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést.

Alapár nem tartalmazza

A baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, belépőket.

Hossz: 
4 nap
Szállás: 
szálloda
***

Szállás

2 éjszaka Bécs környékén, 1 éjszaka Melk környékén 3 csillagos szállodákban, kétágyas, fürdőszobás szobákban.

Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Program: 

1. nap: Laxenburg, Mödling, Liechtenstein vára, Heiligenkreuz, Mayerling
Elutazás Székesfehérvárról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Budapestről az autóbusz 6 órakor indul a Déli pálya­udvartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyeshalom – Laxenburg útvonalon. A Laxen­burgi császári kastély parkja manapság a bécsiek egyik kedvenc kirán­duló­he­lye. A parkban lévő tó egyik szigetén, idillikus környe­zetben talál­ható egy „mese­kastély”, a közép­kori várkas­té­lyokra emlé­keztető Franzensburg. A rend­kívül gazdag beren­dezést az 1800-as évek elején az Osztrák Csá­szár­ság terü­letén talál­ható kolos­to­rokból, kasté­lyokból gyűjtötték össze, mint például a Magyar Koro­názási Terem Egerből származó mennye­zetét. Láto­gatás a Franzensburgban, majd utazás a Bécsi-erdő lábainál fekvő Mödlingbe. Közös séta a han­gu­latos óvá­ros­ban, melynek két gyöngy­szeme a szép rene­szánsz város­háza és a gótikus Szt. Othmar-templom. 
A szabad programot követően fotó­szünet Liechten­stein impozáns váránál (ez volt valaha a híres Liechtenstein hercegek ősi fészke), utána tovább­utazás a Bécsi-erdő szívében fekvő Heiligen­kreuz faluba. Itt talál­ható Ausztria legré­gibb és legje­lentősebb ciszter­cita kolos­tora. A kö­zép­kor­ból kiváló állapotban fennmaradt épület­együttes a közép-európai gótika egyik legér­té­kesebb műem­léke. A vezetés során nem csak a kolostor külön­böző termeit csodál­hatjuk meg, hanem sok érde­kes­séget is megtud­hatunk a szerze­tesek évszáza­dokkal ezelőtti aszkéta élet­módjáról. Ezután a szom­szédos Mayerlingbe utazunk, ahol egy vadász­házban 1889-ben Ferenc József császár és Sisi egyetlen fiúgyermeke, Rudolf trónörökös öngyil­kosságot követett el a szere­tőjével együtt. A XIX. század egyik legrej­té­lyesebb ese­mé­nyének helyszínét a császár átépít­tette egy karmelita kolos­torrá, a templom főol­tára pont ott van, ahol a 2 holt­testet megta­lálták. A templom és a mellette lévő emlék­kiállítás megte­kin­tése után utazás a Bécs környéki szállodába (2 éj).

2. nap: Bécs, Schönbrunn
Délelőtt ismerkedés az osztrák fővá­rossal az autó­buszból, közben pihenő az egészen külön­leges Hundertwasser-háznál. Ezt köve­tően közös séta a belvá­rosban, láto­gatás a híres Szent István-székes­egyházban. A szabad program alatt lehe­tőség a Hofburg világ­hírű kincs­tárának vagy a Császári lakosz­tályoknak, esetleg valamely más múzeumnak a meglá­to­gatására. Délután a Habsburgok egykori rezi­den­ciá­jába, a Bécs egyik külvá­ro­sában talál­ható Schönbrunni kastélyba láto­gatunk. A pompás belső termek megtekin­tése közben sok magyar vonat­kozású emlékkel is találkoz­hatunk. A kastély barokk parkja az osztrák kertmű­vészet egyik legszebb példája.

3. nap: Klosterneuburg, Kreuzenstein vára, Wac­hau (Krems, Dürnstein)
Klosterneuburgi sétával kezdjük a napot. Ez a kisváros valaha az osztrák hercegek szék­helye volt. A séta után megnézzük az európai hírű ágoston­rendi kolos­tort, melynek legérté­kesebb kincse a Verduni oltár (sok művészet­tör­ténész szerint ez a középkor legnagy­szerűbb zománc­munkája).
Klosterneuburggal majdnem szemben, a Duna túlol­dalán emel­kedik a pazar fekvésű Kreuzenstein vára. Egy közép­kori várrom helyén a XIX. század végén, a XX. század elején építtette fel Hans von Wilczek gróf az „eszményi várat”, ráadásul rengeteg értékes közép­kori haszná­lati tárgyat, búto­rokat, fegyve­reket, fest­mé­nyeket, szobrokat, iparmű­vé­szeti tárgyakat gyűjtött össze a termek beren­de­zésére. Így tényleg az a láto­gató érzése, hogy egy tipikus közép­kori várba érkezett. 
Délután búcsút veszünk Bécs környé­kétől, és a Wachau, az Osztrák Duna­kanyar felé vesszük az irányt. Krems városa a Wachau keleti kapu­jában egyike Alsó-Ausztria legszebb kisvá­rosainak, mind a gótika, mind a rene­szánsz, mind a barokk idősza­kából maradtak meg értékes törté­nelmi emlékei. Város­nézés Kremsben, majd a Wachau legláto­gatot­tabb kisvá­rosába, a pazar fekvésű Dürnsteinba utazunk. A városka feletti várban rabos­kodott valaha az angol király, Oroszlán­szívű Richárd. Közös séta, majd tovább­utazás a szállo­dához, mely a Duna mentén talál­ha­tó, egy bájos kisvá­rosban a Wachau szívében (1 éj).

4. nap: Wachau (Spitz, Aggstein, sétahajózás, Melk)
A nap nagy részét az Osztrák Dunakanyarban, a Wachauban töltjük. Ausztria keleti felének talán legel­bűvölőbb vidéke ez. Megis­merke­dünk egy tipikus „wachaui” kisvárossal, Spitz-cel (Duna-parti sétány, szép rene­szánsz és barokk házak, gótikus plébánia­templom, szőlős­kertek), láto­gatást teszünk a lenyű­göző fekvésű Aggstein várában (páratlanul szép pano­ráma a „wachaui” tájra), vala­mint lehe­tőség lesz séta­hajózásra is, hiszen a vidék szépsége első­sorban hajóról élvezhető. A nap egyik csúcs­pontját a Melki apátság, az osztrák barokk mester­mű­vének megte­kin­tése jelenti. A Duna feletti dombra épült hatalmas épület­együttes dísztermei és maga az apátsági templom az egyetemes barokk művé­szet csúcs­pontját képviselik.
Késő délután haza­utazás a Hegyes­halom – Győr – Tata­bánya útvo­nalon. Érkezés Budapestre, majd Székesfehérvárra a késő esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a múzeumok nyitva­tartá­sának függvé­nyében felcserélődhet.

Kapcsolódó cikkek

» Bécs este - Kovács Attila, 2013. október. 14
» Síelés Heiligenblutban - Hunguest Hotel Heiligenblut téli ajánlat! - Kovács Attila, 2019. november. 03
» Kiváló síszállás Ausztriában - Dorfhotel Seeleitn - Kovács Attila, 2019. október. 24
» Schlögener Schlinge - Hegedüs Anett, 2019. augusztus. 26
» Az első hó Karintiában - Kovács Attila, 2016. november. 19
» Túra a Dürre Wandon - Ürögi Beáta, 2014. január. 17
» Wasserloch szurdok, Ausztria - Kovács Attila, 2013. október. 24
» Felhőszakadás után sárlavina öntötte el az UNESCO világörökségi várost, Hallstattot - Etédi Alexa, 2013. június. 26

Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető.

Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a 3 éjszakai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést.

Alapár nem tartalmazza: 

A baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, belépőket.

Kötelező költségek: 

A BBP utasbiztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Laxenburg Franzensburg EUR 13,-
Heiligenkreuz cisztercita kolostor EUR 8,50
Mayerling emlékkiállítás EUR 6,50
Bécs Schönbrunni kastély EUR 16,-
Klosterneuburg kolostor EUR 10,-
Kreuzenstein vára EUR 8,-
Melk apátság EUR 12,-
Sétahajózás EUR 25,50
Aggstein vára EUR 5,90

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Induláshoz képest egy hónapon belüli foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

2 éjszaka Bécs környékén, 1 éjszaka Melk környékén 3 csillagos szállodákban, kétágyas, fürdőszobás szobákban.

Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj reggelis ellátást tartalmaz. Felár ellenében félpanziós ellátás igényelhető. A vacsorák mindkét szál­lo­dá­ban 3 fogásosak, a Du­na­ka­nyar­ban lévő szál­lo­dá­ban salátabüfével kie­gé­szítve.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!