A Salzkammerguti tóvidéktől a Grossglocknerig I. - osztrák Alpok lenyűgöző világa

6 napos buszos körutazás Ausztriában

Ausztria legismertebb tájegysége Salzburgtól keletre, délkeletre fekszik; ez a gyönyörű Salzkammerguti tóvidék. Nevét az egykori fő bevételi forrásnak számító sóbányákról kapta. A természet varázsát pedig fokozzák az ékszerdobozként kiemelkedő tóparti települések, ilyen többek közt; a Világörökség részét képező Hallstatt, Gmunden, vagy St. Wolfgang.

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a Grossglockner pano­rámaút használati díját, az 5 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést és a felsorolt progra­mo­kat.

Alapár nem tartalmazza

A baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, belépőket.

Hossz: 
6 nap
Szállás: 
szálloda
***

Szállás

5 éj­sza­ka egy 3 csil­la­gos szálloda 2-3 ágyas, kényelmes, szép szobáiban (fürdőszoba, erkély, tv, telefon). A szálloda Salzburgtól délre ta­lál­ható, egy csodálatos fekvésű alpesi falu­ban, 900 méteres tengerszint feletti ma­gas­ság­ban, 2500 méteres hegyek között.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Program: 

1. nap: Gmunden, Traunkirchen, Mondsee
Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reg­­gel 4.45-kor. Buda­pestről az autó­busz 6 órakor in­dul a Déli pálya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – He­­gyes­halom – Bécs – Linz útvo­nalon. Érkezés a Salz­­­kam­­­merguti tóvidékre a kora délutáni órákban. Az el­­ső megállónk a Traun-tó partján fekvő Gmun­den, az egykori sómet­ropolisz. Séta a Tavi Kas­tély­hoz, majd utazás a Traun-tó partján vezető pano­rá­­­ma­ú­ton Traunkirchenbe. A festői fekvésű falu plé­bá­nia­temp­lomának nagy neve­zetes­sége a Halász Szó­szék és a temp­lom mellől nyíló kilátás a vadre­gényes Tra­un-tóra. Traunkirchen után tovább­utazás Mond­see-be, az azonos nevű tó fő telepü­lésére. A városka főterén a hatalmas plébánia­templom nagy­­sze­rű barokk homlok­zata és a hangu­latos, szí­nes­re fes­­tett házak együttese felejt­he­tetlen látványt nyújt.
Szál­lás Salzburgtól délre, egy gyönyörű fekvésű al­pe­si fa­lu­ban (5 éj).

2. nap: Liechtenstein-szurdok, Grossglockner pa­no­rámaút
A kora délelőtti órákban könnyű túrá­zási lehe­tőség a Liechtenstein-szurdokban. A Keleti-Alpok egyik leg­lát­vá­nyo­sabb szikla­szur­doka 800 méter hosszú, a vé­gén egy 50 méter magas vízesés zúdul a mélybe. Tovább­utazás Európa egyik leghí­resebb és leglátvá­nyo­sabb autó­útján, a Grossglockner pano­rámaúton. Az út fő látvá­nyosságai az Edelweiss csúcs környéke (Al­­pe­­si Múzeum, körpano­ráma több tucat három­ezer mé­ter feletti csúcsra), a Hochtor-hágó (2500 méter ma­­gas) és a Ferenc József-magaslat (2369 méter ma­gas, a­lat­ta a Pasterze gleccser, szemben vele pe­dig a 3798 méter magas Grossglockner, Ausztria legma­gasabb hegycsúcsa).

3. nap: Werfen fellegvára, Salzburg, Hell­brun­­ni kastély vízijátékai
Először láto­gatás Ausztria egyik leglátvá­nyosabb közép­kori várában, a nagy­szerű fekvésű Werfeni fel­leg­­várban.
Ezután város­nézés Salzburgban. Salzburgot sokan E­u­­­ró­­­pa egyik legszebb váro­sának tartják, nem ér­­­­dem­­­­­te­­­­lenül. Nagy hegyek között fekszik a se­bes sod­rá­sú Salzach folyó partján, műem­lékei pedig párat­­la­nok (Dóm, Herceg­érseki palota, Ferences temp­lom, Mozart szülő­háza, Mirabell kastély és park­ja stb.). A város­nézés után sza­bad­idő. Ezalatt az ér­dek­­lő­­dők­nek le­he­tőség a Salzburg külváro­sában lé­vő Hell­brun­ni kastély meghök­ken­tően érdekes vízi­já­­té­ka­i­nak megtekintésére.

4. nap: Schafberg, St. Wolfgang, Bad Ischl
A Salzkammerguti tóvidék leg­szebb körpa­norá­máját ad­ja az 1783 méter magas Schafberg. A hegy tetején áll­­va úgy érezzük, hogy ezek a csodá­latos alpesi ta­vak szin­te a lábaink alatt hevernek. Lehe­tőség a St. Wolf­­gang-tótól induló fogas­kere­kűvel felmenni a hegy­­­­csúcs­­­ra. Ezután séta a bájos St. Wolfgang fa­lu­ban, a vi­lág­­hí­rű Michael Pacher-szárnyas­oltár megte­kin­tése a búcsú­járó temp­lomban. Délután ismer­kedés a Salz­kam­mergut fővá­rosának tartott Bad Ischl-lel, a­hol Ferenc József császár 60 éven ke­resz­tül a nya­ra­it töltötte. Láto­gatás a császár kas­té­­lyában, mely­­­ben sok magyar vonat­kozású em­lék is látható, majd a Lehár Múzeum megte­kin­tése (Lehár Ferenc egy­­­ko­­­ri lakóházában).

5. nap: Óriás jégbarlang, Königssee, Gollingi víz­e­sés
Pihenés az Alpokban, séták a szálloda környékén.
Fakultatív program: egész napos kirán­dulás. A Salzach folyó völgye felett nyílik a világ egyik leg­nagyobb jégbar­langja, az Eisriesenwelt, amely­nek 1641 mé­ter magasan lévő bejá­ra­tának köze­lébe ka­bi­nos fel­vo­nó­val lehet eljutni. A barlang bejá­rása i­dő­sek szá­má­ra fárasztó lehet (140 méter szint­kü­lönb­ség 80 perc a­latt), de csak a pano­ráma ked­vé­ért is érdemes fel­­men­­ni.
Délután átruc­canás a Bajor-Alpokba a Königssee-hez (Ki­rály-tó). A meredek sziklákkal határolt tó a nor­vég fjordokra emlé­keztet. Séta­ha­józás St. Bart­ho­­lomä lóhere alap­rajzú zarándok­temp­lomához. Vissza­­­út­­ban a szállodához lehe­tőség könnyű sétára a Gol­­lin­­gi víz­e­sés­hez.
A fakultatív program ára: 5 500 Ft + belépők (garantált in­­­du­lás).

6. nap: Gosau-tó, Hallstatt
Utazás a Salzkammerguti tóvidék talán legvad­re­gé­nyesebb tavához, a 3000 méter magas Dachstein lá­bai­nál fekvő Gosau-tóhoz. Jó idő esetén lehe­tőség tó kö­rü­li sétára vagy kabinos felvonóval egy kilátó­pont el­é­ré­sére. To­vább­uta­zás a Hallstatti-tóhoz, Salz­kam­­mer­­gut egyik legfes­tőibb város­kájába, Hall­statt­ba. A te­le­pü­lés érde­kessége, hogy házai szo­ro­san ta­pad­nak egymáshoz, illetve egymás fölött sora­­koz­nak, mert a hegy és a tó között csak nagyon ki­­csi hely van. Közös séta a város­kában (gyönyörű fő­tér, a katolikus temp­lom két szárnyas­oltárral, csont­ház, Őstör­téneti Múzeum stb.). A szabad prog­ram u­tán indulás ha­za­­­fe­­lé a Keleti-Alpokon ke­resz­tül a Lie­zen – Sem­me­ring – Wiener Neustadt – He­gyes­ha­lom – Győr – Ta­ta­bánya – Budapest – Szé­kes­fe­hérvár útvo­nalon. Hazaérkezés az esti ó­rák­ban.

Figyelem: A napok sorrendje a múzeumok nyitva­tar­tá­­sa és az időjárás függvé­nyében felcse­ré­lődhet.

Kapcsolódó cikkek

» Felhőszakadás után sárlavina öntötte el az UNESCO világörökségi várost, Hallstattot - Etédi Alexa, 2013. június. 26
» Schlögener Schlinge - Hegedüs Anett, 2019. augusztus. 26
» Medve-szurdok túra: egynapos kirándulás Ausztriában - Kovács Attila, 2012. szeptember. 09
» Kiváló síszállás Ausztriában - Dorfhotel Seeleitn - Kovács Attila, 2019. szeptember. 12
» Síelés Heiligenblutban - Hunguest Hotel Heiligenblut téli ajánlat! - Kovács Attila, 2019. szeptember. 08
» Az első hó Karintiában - Kovács Attila, 2016. november. 19
» Túra a Dürre Wandon - Ürögi Beáta, 2014. január. 17
» Wasserloch szurdok, Ausztria - Kovács Attila, 2013. október. 24

Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető.

Fakultatív programok

Egész napos kirán­dulás. A Salzach folyó völgye felett nyílik a világ egyik leg­na­gyobb jégbar­langja, az Eisriesenwelt, amelynek 1641 méter magasan lévő bejá­ra­tának köze­lébe kabinos felvo­nóval lehet eljutni. A barlang bejárása idősek számára fárasztó lehet (140 méter szint­kü­lönbség 80 perc alatt), de csak a pano­ráma kedvéért is érdemes felmenni.
Délután átruc­canás a Bajor-Alpokba a Königs­see-hez (Király-tó). A meredek sziklákkal határolt tó a norvég fjordokra emlé­keztet. Séta­ha­jó­zás St. Bartho­lomä lóhere alap­rajzú zarándok­templomához. Vissza­útban a szál­lodához le­he­tő­ség könnyű sétára a Gollingi vízeséshez. A fakultatív program ára: 5 500 Ft + belépők (ga­rantált indulás).

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a Grossglockner pano­rámaút használati díját, az 5 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést és a felsorolt progra­mo­kat.

Alapár nem tartalmazza: 

A baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, belépőket.

Kötelező költségek: 

A BBP utasbiztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Liechtenstein-szurdok EUR 5,-
Werfen fellegvára (felvonóval) EUR 13,50
Hellbrunni kastély vízijátékai EUR 10,50
Schafberg fogaskerekű EUR 36,30
Bad Ischl Kaiservilla EUR 13,50
Lehár Múzeum EUR 5,10
Óriás Jégbarlang (felvonóval) EUR 22,-
Königssee hajózás EUR 14,-
Golling vízesés EUR 2,40
Hallstatt Csontház EUR 1,50

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Induláshoz képest egy hónapon belüli foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

5 éj­sza­ka egy 3 csil­la­gos szálloda 2-3 ágyas, kényelmes, szép szobáiban (fürdőszoba, erkély, tv, telefon). A szálloda Salzburgtól délre ta­lál­ható, egy csodálatos fekvésű alpesi falu­ban, 900 méteres tengerszint feletti ma­gas­ság­ban, 2500 méteres hegyek között.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj reggelis ellátást tartalmaz. Felár ellenében félpanziós ellátás igényelhető.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!