Ausztrália és Új-Zéland - 19 éj

Ausztrália és Új-Zéland 19 éj

22 napos körutazás Ausztrália és Új-Zéland tájain

Ez a körutazásunk Ausztrália és Új-Zéland azon vidékeit járja be, melyek a leginkább érdeklődésre tarthatnak számot a magyar turisták körében.

Alapár tartalmazza

Az autóbuszos utazást Bécsbe és vissza, a repülőjegyeket (beleértve az összes belső járatot is), a 19 éj­sza­kai szállást a fent megadott ellátással, az út­le­mon­dá­si biztosítást, az idegenvezetést a budapesti indu­lástól a budapesti érkezésig, a transzfereket, a helyi autóbuszos közlekedést és a felsorolt programokat, valamint a kö­vet­ke­ző belépődíjakat: Featherdale állatkert, Sydney Tower, hajókirándulás Sydneyben, Shantytown, hajózás a Milford Soundon (fjordon), felvonó Queenstownban, Sky Tower Aucklandben, Waitomo-barlang, Rotoruában a geotermikus terület, a maori kulturális központ, a maori folklórprogram és az Agrodome. (Egyes ne­ve­ze­tes­sé­gek ingyen látogathatóak, például Can­ber­rá­ban a Parlament, a Nemzeti Galéria és a katonai múzeum.)

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, repülőtéri illetéket.

Hossz: 
22 nap
Szállás: 
szálloda
***
Program: » Részletes program

1. nap:
A délutáni órákban elutazás Ferihegyről a világ egyik legjobb légi­tár­sa­sá­gának tartott Emirates menetrend szerinti, közvetlen jára­tával Dubaiba, majd onnan tovább közvetlen járattal Sydneybe.

2. nap:
Érkezés Sydneybe a késő esti órákban. Transzfer a szállodába (1 éj).

3. nap: Featherdale állatkert, Kék-hegység
Szállás a Kék-hegységben (1 éj).

4. nap: Canberra
Szállás Canberrában (1 éj).

5. nap: Cairns
A megér­ke­zést köve­tően transzfer a ten­ger­par­ti sétány mentén fekvő szállo­dához (4 éj), a nap hátra­lévő részében szabad program.

6. nap: Cairns, Nagy-korallzátony, Green-sziget
Szabad program, pihenés, le­he­tő­ség stran­do­lásra.
Fakultatív program: Egész napos hajó­ki­rán­dulás a Cairnstől 27 km-re talál­ható Green-szigetre.

7. nap: Cairns, Kuranda, vonatozás és felvonózás az esőerdőben, bennszülött park
Szabad program, pihenés, le­he­tő­ség stran­dolásra.
Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás Cairns kör­nyé­kén. 

8. nap: Cairns
Szabad program, pihenés, le­he­tő­ség stran­dolásra.

9. nap: Sydney
Transzfer Cairns repülőterére, késő délelőtt utazás Sydneybe, Auszt­rália leg­na­gyobb városába.
Szállás Sydney központjában (2 éj).

10. nap: Sydney
Délelőtt autó­bu­szos vá­ros­né­zés Sydneyben. A déli órákban egy ebéddel egybe­kötött másfél órás pano­ráma-hajó­ki­rán­du­lá. Délután szabad program.

11. nap: Arthur-hágó pano­rámaútja
Délelőtt elutazás Sydneyből Új-Zéland Déli-szigetére. Szállás a Tasmán-tenger partján fekvő kisvárosban, Greymouthban (1 éj).

12. nap: Punakaiki – Palacsinta-sziklák, Shantytown, Franz Josef-gleccser
Szállás Franz Josef Glacier faluban (1 éj).

13. nap: Fox-gleccser, Matheson-tó, Thunder Creek-vízesés, Haast-hágó
Szállás: Queenstownba, a Déli-sziget turisz­tikai fővá­rosába (1 éj).

14. nap: Fjordvidék, Milford Sound, Mirror Lakes (Tükör-tavak)
Szállás a fjordokhoz legkö­zelebb eső kisvá­rosban, Te Anauban (2 éj).

15. nap: Te Anau, fjordvidék, Doubtful Sound
Szabad program, pihenés Te Anauban, az azonos nevű alpesi tó partján fekvő város­kában.
Fakul­tatív program: Doubtful Sound

16. nap: Kawarau folyó, Arrowtown, Queenstown
Szállás Queenstownban (1 éj).

17. nap: Auckland
Késő délelőtt elutazás Queenstown repülő­teréről Aucklandbe. Szállás a város­köz­pontban (1 éj).

18. nap: Waitomo-barlang, Rotorua (gejzírek, maori kultúra)
Szállás Rotoruában (1 éj).

19. nap: Agrodome, Auckland
Vissza­utazás Aucklandbe, transzfer a repülő­térre, majd a kora esti órákban tovább­re­pülés Ausztrália második leg­na­gyobb városába, Melbourne-be. Ér­ke­zés este 9 óra körül (helyi idő szerint), majd transzfer a város­köz­ponti szál­lodába (2 éj).

20. nap: Melbourne, Great Ocean Road (Nagy Óceáni Út)
Szabad program Melbourne-ben, le­he­tő­ség pi­he­nés­re, a város egyéni felfe­de­zésére.
Fakultatív program: Great Ocean Road (Nagy Óceáni Út)

21. nap: Melbourne
Kora este transzfer a melbourne-i repülő­térre, elutazás az Emirates közvetlen jára­tával Dubaiba, majd onnan tovább közvetlen járattal Buda­pest­re.

22. nap:
Érkezés Ferihegyre a déli órákban.

További információ

Kapcsolódó cikkek

» A fjordok királynője: a Milford Sound, Új-Zéland - Kovács Attila, 2014. február. 10
» Új Zéland: a déli sziget tájain - Kovács Attila, 2016. október. 17
» A világ legmagasabb hintája - Új Zélandon - Kovács Attila, 2016. április. 11
» Akaroa, a "legfranciább" település Új-Zélandon - Kovács Attila, 2014. január. 22
» Új-Zéland legszebb túrái: a Mount Cook - Kovács Attila, 2014. január. 17
» Páfrányok és tengeröblök: Queen Charlotte track, Új-Zéland - Kovács Attila, 2014. január. 17
» Arany homok és tengerpart - Abel Tasman Nemzeti Park, Új-Zéland - Kovács Attila, 2014. január. 13
» A boszorkány konyhája Új-Zélandon: Wai-O-Tapu - Kovács Attila, 2013. december. 29
Részletes program

1. nap:
A délutáni órákban elutazás Ferihegyről a világ egyik legjobb légi­tár­sa­sá­gának tartott Emirates menetrend szerinti, közvetlen jára­tával Dubaiba, majd onnan tovább közvetlen járattal Sydneybe.

2. nap:
Érkezés Sydneybe a késő esti órákban – helyi idő szerint (magyar idő szerint a kora délutáni órákban). Transzfer a szállodába (1 éj).

3. nap: Featherdale állatkert, Kék-hegység
Ausztráliai programunkat a Sydney melletti Feather­dale állat­kert meg­lá­to­ga­tá­sá­val kezdjük, mely arról neve­zetes, hogy itt kizá­rólag Auszt­ráliában őshonos álla­tokat láthatunk (koala, kenguru, wombat, tasmán ördög, dingó, emu, pingvin, óriás­kro­kodil, auszt­ráliai hangyász­sün, kazuár stb.). Nagy élmény lesz a kenguruk simo­ga­tása és a fényké­pez­kedés a koa­lákkal.
Ezt követően to­vább­uta­zás a Kék-hegy­ségbe, mely Sydney lakó­inak a kedvenc kirán­du­ló­helye (ősi euka­liptusz erdők, gyö­nyö­rű­szép völgyek, szaka­dékok, víze­sések). Az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó hegység jelképe a Jamison-völgyből 300 méteres magas­ságba nyúló három egymás melletti szikla­tömb, a „Három Nővér”. Lehe­tőség lesz a Scenic Railway és az üveg­pad­lójú Scenic Skyway kipró­bá­lá­sára. Az előbbi a helyiek szerint a világ legme­re­de­kebb vasúti pályája, az utóbbi pedig egy közel 300 méter mély völgy két oldalát köti össze. A völgybe lezú­duló Katoomba-vízesés léleg­zet­elál­lító látvány. Szállás a Kék-hegységben (1 éj).

4. nap: Canberra
Délelőtt utazás Canberrába, Ausztrália sajátos hangu­latú fővá­ro­sába. Canberra a Sydney és Mel­bourne közti versen­gésnek köszön­heti létét, a XX. században építették fel, a világ egyik legmo­dernebb fővá­rosa lett, amely ugyan­akkor számos szép parkkal, zöld­te­rü­lettel rendel­kezik. A vá­ros­né­zés során meglá­to­gatjuk az új parlament épü­let­együt­tesét is, melyet 1988-ban avatott fel II. Erzsébet királynő. A parla­ment tete­jéről gyönyörű pano­ráma nyílik az egész városra. A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő, ezalatt le­he­tő­ség lesz vagy a Nemzeti Galéria, vagy a Világ­há­borús Emlék­műnél talál­ható katonai múzeum meg­te­kin­té­sé­re. Ez utóbbi igazi csemegét jelent a törté­nelem kedve­lőinek, a világ egyik leglát­vá­nyosabb háborús múze­umáról van szó. Szállás Canberrában (1 éj).

5. nap: Cairns
Utazás Canberrából Sydneybe, majd a kora délutáni órákban repülés Cairns városába, a Korall-tenger partjára. Cairns Ausztrália szub­trópusi éghaj­latú északi részének fő turista­városa, köszön­hetően annak a ténynek, hogy itt van a legkö­zelebb a Nagy-korallzátony a konti­nenshez. A megér­ke­zést köve­tően transzfer a ten­ger­par­ti sétány mentén fekvő szállo­dához (4 éj), a nap hátra­lévő részében szabad program.

6. nap: Cairns, Nagy-korallzátony, Green-sziget
Szabad program, pihenés, le­he­tő­ség stran­do­lásra.
Fakultatív program: Egész napos hajó­ki­rán­dulás a Cairnstől 27 km-re talál­ható Green-szigetre, a Nagy-korallzátony legkö­ze­lebbi szige­tére. A Nagy-korallzátony Földünk egyik legis­mer­tebb termé­szeti csodája, 2300 km hosszan húzódik Ausztrália észak­ke­leti partjai mentén.
Utasaink üveg­fe­nekű hajóról és ún. félten­ger­alatt­já­róról egya­ránt tanul­má­nyoz­hatják a koral­lokat, de a sziget homokos strandján le­he­tő­ség lesz fürdésre és sznor­ke­le­zésre is (felszerelést térítés ellenében bizto­sí­tanak). A pici sziget nagy részét dzsungel borítja, talál­ható itt egy kellemes tanös­vény, valamint az érdek­lődők megnéz­hetik a Marineland Melanesia nevű parkot is (óriás­kro­ko­dilok, teknősök, korallok, benn­szü­löttek fafa­ra­gásai stb.).
A fakul­tatív program ára: 29.300.- illetve 29.500.- Ft az ár az indulás függvénye, mely tartal­mazza a hajó­záson kívül a kikötői transzfert, a büfé­ebédet, valamint a korallok bemu­ta­tását a félten­ger­alatt­já­róról és az üveg­fenekű hajóról.

7. nap: Cairns, Kuranda, vonatozás és felvonózás az esőerdőben, bennszülött park
Szabad program, pihenés, le­he­tő­ség stran­dolásra.
Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás Cairns kör­nyé­kén. A hegyekben, a Barron folyó partján talál­ható egy han­gu­la­tos kisváros, Kuranda, mely kiváló piaca­iról ismert. Az odautat egy pano­rá­ma­vas­úttal tesszük meg a vi­lág­örök­séghez tartozó esőerdőn keresztül. A másfél órás vona­tozás alatt 15 alagúton és 40 hídon megyünk át. Az utazás csúcs­pontja a Barron folyó lenyű­göző vízesése, a több­nyire bővizű trópusi folyó 260 méter magasból zúdul le, fe­lejt­he­tet­len látvány. (Itt 10 percre megáll a vonat.) A vissza­uta­záshoz a Skyrail („égi vasút”) kabinjait hasz­náljuk. A 40 perces utazás a dzsungel felett, a hihe­tet­lenül gazdag vege­táció tanul­má­nyo­zása fentről egészen kü­lön­le­ges élmény.
A nap második felében a Tjapukai Benn­szü­lött Kultu­rális Parkba láto­gatunk, ahol Auszt­rália ősla­kó­inak kultú­rá­jával, legen­dáival, élet­mód­jával, tánca­ival, zené­ivel ismer­kedünk. A bemu­tatók között van például egy holog­ramos színházi előadás is, de a benn­szü­löttek a vadász­fegy­vereik, köztük a bu­me­ráng hasz­ná­latát is megmu­tatják a láto­ga­tóknak.
A fakultatív program ára:  34.800.- illetve 38.700.- Ft, az ár az indulás függvénye.

8. nap: Cairns
Szabad program, pihenés, le­he­tő­ség stran­dolásra. Cairnsnél a tenger­part nem alkalmas fürdésre, a turisták vagy a szál­lodák medencéit hasz­nálják, vagy pedig a kikö­tőnél lévő ún. lagúnát. Ez tulaj­don­képpen egy hatalmas (közel futball­pálya nagyságú) tenger­vizes medence, mely minden korosztály igényeit kielé­gíti. Cairnsben sok egyéb le­he­tő­ség is van a sza­bad­idő kellemes eltöl­té­sére: rengeteg üzlet, étterem, kávézó, de érdekes a város múzeuma és a Flecker Bota­nikus Kert is.
Azért is előnyös ennek a szabad­napnak a beik­tatása, mert nagyon rossz időjárás esetén előfor­dul­hat, hogy a hajók nem közle­kednek a Nagy-ko­rall­zá­tonyhoz. Ebben az esetben ezen a napon lesz le­he­tő­ség a kirán­dulást pótolni.

9. nap: Sydney
Transzfer Cairns repülőterére, késő délelőtt utazás Sydneybe, Auszt­rália leg­na­gyobb városába.
Sokak szerint a Port Jackson-öböl partján elterülő Sydney a világ legszebb fekvésű nagy­vá­rosa. Csodálatos fekvé­séről utasaink is meggyő­ződ­hetnek, hiszen a megér­kezés után felme­gyünk a Sydney Tower közel 300 méter magasan lévő körki­lá­tó­jába. Ezt a pano­rámát nem egy­könnyen felejti el az ember. Ezután közös séta a belvá­rosban (sétáló­utcák, felhő­kar­colók, kated­rális, régi város­háza, Queen Victoria Building stb.). Ez utóbbi egy gyö­nyö­rű­szép XIX. század végi bevá­sár­ló­köz­pont. Szállás Sydney központjában (2 éj).

10. nap: Sydney
Délelőtt autó­bu­szos vá­ros­né­zés Sydneyben. Örök emlék marad utasa­inknak a sok szép villa, a rend, a tiszta­ság, a gondozott kertek, a medi­terrán jellegű növényzet. A vá­ros­né­zés egyik csúcs­pontját jelenti a „Mrs Macquarie's Chair” nevű kilá­tópont felke­re­sése, ahonnan remekül látszik mind a gyönyörű Port Jackson tenger­öböl, mind a felhő­kar­colók negyede, mind pedig Sydney jelképei: a világ­hírű operaház és a hatalmas Harbour Bridge (a Kikötő híd), melynek felső íve több mint 130 méter magasan van. A vá­ros­né­zés során egészen a Csendes-óceán partjáig megyünk. Itt talál­ható a legendás hírű Bondi Beach, a hullám­lo­vasok para­di­csoma.
A déli órákban egy ebéddel egybe­kötött másfél órás pano­ráma-hajó­ki­rán­du­láson vesz részt a csoport a Port Jackson-öbölben. Ez a séta­ha­józás ebben a csodá­latos öbölben minden sydney-i láto­ga­tásnak köte­lező része. Délután szabad program, ezalatt először le­he­tő­ség lesz részt venni egy veze­tett túrán az operaház belse­jében. Ezt köve­tően séta a Királyi Bota­nikus Kertben, ami kiváló alkalom Auszt­rália kü­lön­le­ges növény­vi­lá­gával való is­mer­ke­désre. Később az érdek­lő­dőkkel az egykori kikötő helyén létre­hozott szóra­koz­tató központba megy az idegen­ve­zetőnk (a Darling Harbourba), ahol további attrak­ciók meg­te­kin­té­sé­re lesz le­he­tő­ség.

11. nap: Arthur-hágó pano­rámaútja
Délelőtt elutazás Sydneyből Új-Zéland Déli-szigetére. Érkezés Christchurch repülő­te­rére a délutáni órákban (helyi idő szerint), majd to­vább­uta­zás autó­busszal a sziget nyugati part­vi­dé­kére egy gyö­nyö­rű­szép pano­ráma­úton, az Arthur-hágón keresztül (fotó­szünetek). Már az első új-zélandi napunkon ízelítőt kapunk a Déli-Alpok csodás tája­iból, szinte minden kanyar után más szép­ségben gyö­nyör­köd­he­tünk. Szállás a Tasmán-tenger partján fekvő kisvárosban, Greymouthban (1 éj).

12. nap: Punakaiki – Palacsinta-sziklák, Shantytown, Franz Josef-gleccser
Délelőtt utazás egy látvá­nyos ten­ger­par­ti úton Punakaiki falucs­kába, a Paparoa Nemzeti Park területén talál­ható Palacsinta-sziklákhoz (Pancake Rocks). Felejt­he­tetlen élmény a körséta a morajló tenger fölé emel­kedő kü­lön­le­ges szikla­alak­za­tok között, szerencsés esetben még a gejzír­szerű vízköpő kürtők (blowhole-ok) is tanul­má­nyoz­ha­tóak.
A követ­kező prog­ramunk Shantytown, az egykori aranyásó város helyén létre­hozott nagy­szerű skanzen. Utasaink itt megis­mer­ked­hetnek egyrészt egy XIX. század végi új-zélandi kisváros életével, másrészt a korai aranyásók munká­jával, életkö­rül­mé­nyeivel. Lehetőség lesz az arany­mosás kipró­bá­lá­sára is.
Délután to­vább­uta­zás a Déli-Alpok nyugati lába­inál, a Tasmán-tenger mentén Franz Josef Glacier falucs­kába. Lehe­tőség sétára a Franz Josef-gleccserhez vagy pedig jó idő esetén fakultatív heli­kopteres séta­re­pülésre a gleccserek és hegyóri­ások vilá­gába. Szállás Franz Josef Glacier faluban (1 éj).

13. nap: Fox-gleccser, Matheson-tó, Thunder Creek-vízesés, Haast-hágó
A Déli-sziget nyugati partvidékének nagy ne­ve­zetes­sé­ge az egymás közelében lévő Franz Josef- és Fox-gleccser. Mindkettő a Déli-Alpok legmagasabb csúcsaitól indul, és a tenger­szint felett mindössze 300 méteres magas­ságban végződik, így mindegyik nagyon könnyen megkö­ze­lít­hető. Délelőtt először egy sétát teszünk a Fox-gleccserhez, majd a közeli Matheson-tóhoz utazunk. A mérsé­kelt égövi esőer­dőben talál­ható bűbájos tó partjáról tiszta időben nagy­szerű pano­ráma nyílik a Mount Cookra, Új-Zéland leg­ma­ga­sabb hegy­csú­csára (3754 m).
A déli órákban to­vább­uta­zás szép alpesi tájakon keresztül (fotó­szünetek). Pihenő a sűrű esőerdőben található Thunder Creek-vízesésnél, majd a Haast-hágón átkelve a Wanaka- és a Hawea-tó érin­té­sével érkezünk meg Queenstownba, a Déli-sziget turisz­tikai fővá­rosába. Szállás (1 éj).

14. nap: Fjordvidék, Milford Sound, Mirror Lakes (Tükör-tavak)
Utazás a fjordvidékre Új-Zéland egyik legszebb pano­ráma­útján. A fjordok leghí­re­seb­bike, a Milford Sound sokak szerint a világ egyik legle­nyű­gö­zőbb termé­szeti csodája. Az új-zélandi fjordok közül egyedül ez a fjord van közvetlen össze­kötte­tésben az ország úthá­ló­za­tával, tehát a turisták számára a legkönnyebben megkö­ze­lít­hető (igaz, hogy minimum négy órát kell buszozni Queenstowntól a fjord csücskéig).
A fjordon tett jó másfél órás séta­ha­józás óriási élmény, a hatalmas hegyek, a víze­sések látvá­nyán kívül szerencsés esetben a hajóról az állat­világ is tanul­má­nyoz­ható (fókák, pingvinek, delfinek).
A hosszú autó­bu­szos utazás során termé­sze­tesen fotó­szü­neteket tartunk, például a bűbájos Tükör-tavaknál.
Szállás a fjordokhoz legkö­zelebb eső kisvá­rosban, Te Anauban (2 éj).

15. nap: Te Anau, fjordvidék, Doubtful Sound
Szabad program, pihenés Te Anauban, az azonos nevű alpesi tó partján fekvő város­kában.
Fakul­tatív program: Doubtful Sound
Egész napos kirán­dulás autó­busszal, hajóval, megint autó­busszal és megint hajóval, majd vissza.
A fjordok szerel­mesei szerint egy hely van a világon, amelyik lenyű­gözőbb a Milford Soundnál, ez pedig Új-Zéland másik viszonylag egysze­rűen elér­hető fjordja, a Doubtful Sound. Igaz, megkö­ze­lítése jóval bonyo­lultabb a Milford Soundnál, hiszen először a nagy hegyek között fekvő Manapouri-tavon kell 45 percet hajózni, majd a tó nyugati csücs­kéből induló földúton szállítják a turis­tákat a fjordig egy látvá­nyos út­vo­na­lon, az esőerdőn keresztül. A Wilmot-hágó után a fjordra nyíló pano­ráma léleg­zet­elállító látvány.
Mivel a Doubtful Sound jóval hosszabb a Milford Soundnál, itt háromórás hajó­kirán­du­láson vesznek részt a turisták. A különös formájú hegyó­ri­ások, az érin­tetlen természet, a mérsékelt övi esőerdő, a rengeteg vízesés, a fjordban lévő szigetek együttese lázba hozza a termé­szeti szépsé­geket szerető utazókat. A leg­ma­ga­sabb vízesés több mint 700 méter magasból zúdul le.
A fakul­tatív program ára: 52.000.- illetve 54.500.- Ft, az ár az indulás függvénye (garantált indulás).
Bár maga ez a kirán­dulás több mint 50.000 forintba kerül, mégis úgy gondoljuk, hogy megéri részt venni rajta, hiszen egészen egyedül­álló látványról van szó. Azért is előnyös két napot a fjord­vidéken tölteni, mert sajnos itt elég gyako­riak az esőzések, viszont mivel jellemző módon gyakran változik az időjárás, az azért elég ritka, hogy két egymást követő nap folya­matosan csapa­dékos legyen.

16. nap: Kawarau folyó, Arrowtown, Queenstown
Kora délelőtt vissza­uta­zás Queenstown környé­kére, ahol a nap további részét töltjük. A Wakatipu-tó partján talál­ható szép fekvésű Queenstownt szokták nevezni az extrém sportok világ­fő­vá­ro­sának is. Nem véletlen, hogy a város köze­lében a Kawarau folyó szurdoka felett átívelő híd volt a hely­színe a világon először a bungee jumping halál­ug­rásnak. Láto­gatás ezen a „törté­nelmi” helyen, ahol szinte állandóan lehet látni bungee jumpingo­sokat.
Ezt köve­tően is­mer­ke­dés egy bájos kisvá­rossal, Arrowtownnal. Az egykori aranyásó város központját minta­sze­rűen felújí­tották, itt talál­ható a nívó­díjas Lakes District („tóvidék”) Múzeum.
A kora délutáni órákban felvo­nóval felme­gyünk a Queenstown vá­ros­köz­pont­ja felett emel­kedő hegy­csúcsra, ahonnan pazar pano­ráma nyílik a városra, a tóra és a környező hegy­vi­lágra. Ezt követően rövid közös séta, majd szabad program Queenstown han­gu­la­tos város­köz­pont­jában. Lehe­tőség lesz részt venni valamilyen egyéb programon: Kivipark, séta­ha­józás, Shotover Jet. Ez utóbbi programot a kaland­ked­velő utasa­inknak ajánljuk. A 15 személyes csónakok 70-80 km/órás sebességgel száguldanak a Shotover folyó kanyon­jában, gyakran 360 fokos fordulatot tesznek. Bővebb információ: www.shotoverjet.com
Szállás Queenstownban (1 éj).

17. nap: Auckland
Késő délelőtt elutazás Queenstown repülő­teréről Aucklandbe. Megérkezés után vá­ros­né­zés. Auckland Új-Zéland egyetlen igazi nagy­vá­rosa, itt él az ország lakos­sá­gának egyhar­mada, közel másfél millió ember. A szép fekvésű várost szinte minden oldalról tenger­öblök és szigetek hatá­rolják, itt minden negyedik embernek van hajója. Ezért is nevezik Aucklandet a vitorlák váro­sának. A vá­ros­né­zés során le­he­tő­ség lesz a város egyedül­álló fekvését tanul­má­nyozni a Sky Towerből, mely a déli félteke leg­ma­ga­sabb tornya. A nap folyamán lesz egy kis sza­bad­idő is a város egyéni felfe­de­zé­sére, a múze­umok közül ajánljuk a Tenge­részeti Múzeum megte­kin­tését. Szállás a város­köz­pontban (1 éj).

18. nap: Waitomo-barlang, Rotorua (gejzírek, maori kultúra)
Elutazás az Északi-sziget egyik nagy attrak­ci­ójához, a Waitomo-barlanghoz, ahol a szép csepp­kö­veken kívül az új-zélandi barlangok jelleg­zetes álla­tait, a parázs­fér­geket is láthatjuk. Amikor minden mester­séges fényt lekap­csolnak a vezetők, az az ember érzése, hogy az éj­sza­kai csil­la­gos égbolt van a feje felett.
To­vább­uta­zás Rotoruába, mely város és környéke az Északi-sziget legnép­sze­rűbb turisz­tikai deszti­ná­ciója. Köszön­hető ez egyrészt a híres geoter­mikus jelen­sé­geknek, másrészt Rotorua a maori kultúra fő központja. (A maorik Új-Zéland ősla­kosai, akik az euró­paiak XVIII. század végi megje­le­né­sekor jóval magasabb szinten voltak a fejlő­désben, mint Auszt­rália ősla­kosai.)
A megér­kezés után egy kis is­mer­ke­dés követ­kezik Rotoruával, az azonos nevű tó partján fekvő várossal, majd a város melletti Whakarewarewa geoter­mikus terü­letre láto­gatunk, ahol nagy eséllyel több látványos gejzírt lehet megcso­dálni. Ugyanitt talál­ható egy kiviház és egy maori kulturális központ (ha­gyo­má­nyos maori házak, kézmű­vesek). Este egy maori fol­klór­prog­ra­mon vesz részt a csoport, melyhez bő­sé­ges bü­fé­va­csora is tartozik. Szállás Rotoruában (1 éj).

19. nap: Agrodome, Auckland
Folytatjuk az is­mer­ke­dést az Északi-szigettel. Új-Zé­landon nagyon fejlett az állat­te­nyésztés. Bár­merre jár az ember az országban, mindenfelé lege­lésző birkákat vagy tehe­neket lehet látni. Délelőtt a Rotorua melletti Agrodome-ban nézünk meg egy előadást, melynek leg­ér­de­ke­sebb része a birka­nyírás és a birka­terelő kutyák ügyes­ségének bemu­tatása. Vissza­utazás Aucklandbe, transzfer a repülő­térre, majd a kora esti órákban tovább­re­pülés Ausztrália második leg­na­gyobb városába, Melbourne-be. Ér­ke­zés este 9 óra körül (helyi idő szerint), majd transzfer a város­köz­ponti szál­lodába (2 éj).

20. nap: Melbourne, Great Ocean Road (Nagy Óceáni Út)
Szabad program Melbourne-ben, le­he­tő­ség pi­he­nés­re, a város egyéni felfe­de­zésére.
Fakultatív program: Great Ocean Road (Nagy Óceáni Út)
Egész napos kirán­dulás a Great Ocean Road (Nagy Óceáni Út) mentén. Melbourne-től nyugatra az 1920-as években építettek egy több mint 200 km hosszú ten­ger­par­ti utat, mely az auszt­rálok szerint a világ legszebb autó­útja. Bár ez való­szí­nű­leg túlzás, minden­képpen nagy élményt jelent az utazás ezen a pano­rámaúton (gyönyörű tájak, látványos tenger­öblök, rengeteg szörfös, han­gu­la­tos üdülő­vá­rosok, szép villák). Szerencsés esetben útközben szabadon élő koalákat és kengu­rukat is láthatunk. Az út egy szakasza az Otway Nemzeti Parkon vezet keresztül (mérsékelt égövi esőerdő). Az utazás csúcs­pontját a „Tizenkét Apostol” meg­te­kin­té­se jelenti. Ezek a hatalmas part­menti szikla­tömbök több mint 60 méter magasra emel­kednek ki az örvénylő óceánból.
Felhívjuk a figyel­müket, hogy a kirán­dulás során összesen kb. 500 km buszo­zásra kell számítani, de a termé­szeti szépségek kedve­lőinek a látvány megéri a hosszú uta­zást.
A fakul­tatív program ára: 18.900.- illetve 18.300.- Ft az ár az indulás függvénye (garantált indulás).

21. nap: Melbourne
Félnapos vá­ros­né­zés Victoria állam fő­vá­ro­sá­ban. Melbourne nagyon han­gu­la­tos, kellemes város sok-sok szép épülettel, parkkal, zöld­terü­lettel. A vá­ros­né­zés néhány fő állo­mása: az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó Royal Exhibition Building; a neogó­tikus Szent Patrick-kated­rális; a Fitzroy Gardens (egy gyö­nyö­rű­szép park, benne a Cook's Cottage, Auszt­rália legrégibb épülete); az Olimpiai negyed; a XXII. századot idéző Federation tér; a Bota­nikus kert a világ­há­borús emlék­művel, mely az ókori világ hét csodája közé tartozó Halikarnasszoszi mauzóleum mintá­jára épült; az Albert Park, ahol a Forma I-es autó­ver­se­nyeket tartják stb.
A vá­ros­né­zés után szabad program, ide­gen­ve­ze­tőnk­kel le­he­tő­ség felmenni a 2006-ban épült Eureka-torony kilátó­te­ra­szára (Melbourne leg­ma­ga­sabb felhő­kar­colója), majd a híres Melbourne Múzeum meg­lá­to­ga­tá­sá­ra (állítólag a déli félteke leg­gaz­da­gabb múzeuma).
Kora este transzfer a melbourne-i repülő­térre, elutazás az Emirates közvetlen jára­tával Dubaiba, majd onnan tovább közvetlen járattal Buda­pest­re.

22. nap:
Érkezés Ferihegyre a déli órákban.

Fakultatív programok

Egész napos hajókirándulás a Cairnstől 27 km-re található Green-szigetre - fakultatív program ára: 29.300.-,illetve 29.500.- Ft/fő  mely tar­tal­maz­za a hajózáson kívül a kikötői transzfert, a büfé­e­bé­det, valamint a korallok bemutatását a fél­ten­ger­alatt­já­ró­ról és az üvegfenekű hajóról.

Egész napos kirándulás Cairns környékén. -  fakultatív program ára: 34.800.-, illetve 38.700.- Ft/fő

Doubtful Sound Egész napos kirándulás autóbusszal, hajóval, megint autóbusszal és megint hajóval, majd vissza.  -  fakultatív program ára: 52.000.- illetve 54.500.- Ft/fő (garantált in­du­lás). Bár maga ez a kirándulás több mint 50.000 forintba kerül, mégis úgy gondoljuk, hogy megéri részt venni rajta, hiszen egészen egyedülálló látványról van szó. Azért is előnyös két napot a fjordvidéken tölteni, mert sajnos itt elég gyakoriak az esőzések, viszont mivel jellemző módon gyakran változik az időjárás, az azért elég ritka, hogy két egymást követő nap folya­m­atosan csapadékos legyen.

Great Ocean Road (Nagy Óce­áni Út)
Egész napos kirándulás a Great Ocean Road (Nagy Óceáni Út) mentén.Felhívjuk a figyelmüket, hogy a kirándulás során összesen kb. 500 km buszozásra kell számítani, de a természeti szépségek kedvelőinek a látvány megéri a hosszú uta­zást. -  fakultatív prog­ram ára: 18.900.-  illetve 18.300.- Ft/fő (ga­ran­tált indu­lás).

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autóbuszos utazást Bécsbe és vissza, a repülőjegyeket (beleértve az összes belső járatot is), a 19 éj­sza­kai szállást a fent megadott ellátással, az út­le­mon­dá­si biztosítást, az idegenvezetést a budapesti indu­lástól a budapesti érkezésig, a transzfereket, a helyi autóbuszos közlekedést és a felsorolt programokat, valamint a kö­vet­ke­ző belépődíjakat: Featherdale állatkert, Sydney Tower, hajókirándulás Sydneyben, Shantytown, hajózás a Milford Soundon (fjordon), felvonó Queenstownban, Sky Tower Aucklandben, Waitomo-barlang, Rotoruában a geotermikus terület, a maori kulturális központ, a maori folklórprogram és az Agrodome. (Egyes ne­ve­ze­tes­sé­gek ingyen látogathatóak, például Can­ber­rá­ban a Parlament, a Nemzeti Galéria és a katonai múzeum.)

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, repülőtéri illetéket.

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték - VÁLTOZHAT!
BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!
 

Helyszíni költségek leírása: 

Egyéb étkezések, személyes kiadások

Belépődíjak, az árak tájékoztató jellegűek!

Az ár tartalmazza a belépődíjakat.
További fakultatív lehetőségek:
Kék-hegység Scenic World kombinált jegy AUD 35,-
Sydney Operaház AUD 34,-
Sealife AUD 40,-
Franz Josef-gleccser helikopteres sétarepülés NZD 300,-
Arrowtown Lakes District Múzeum NZD 8,-
Queenstown Shotover Jet NZD 129,-
Kivipark NZD 43,-
Melbourne Eureka-torony AUD 19,50
Melbourne Múzeum AUD 12,-
Cairns Flecker Botanikus Kert ingyenes
Auckland Tengerészeti Múzeum NZD 17,-

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Indulás időpontját megelőző 30 napon belül a teljes összeg fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az idulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

 Budapest – Sydney – Cairns – Sydney – Christ­church / Queenstown – Auckland – Mel­bourne – Budapest út­vo­na­lon menetrend sze­rinti repülőjáratokkal. Ausztráliában és Új-Zé­landon lég­kon­dicio­nált autóbuszokkal.

Szállás: 

19 éjszaka 3-4 csillagos szállodákban, két­ágyas, fürdőszobás szobákban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
19 bőséges reggeli, valamint 3 főétkezés (ebéd a 10. napon, vacsora a 11. és a 18. napokon). További ebédet vagy vacsorát a részvételi díj nem tartalmaz. (A szál­lo­dák­ban, illetve környékükön többféle étkezési lehetőség van, a kiválasztásban az ide­gen­ve­ze­tő ter­mé­sze­te­sen segítséget nyújt.)
A területről: 
Magyarországhoz képest plusz 9 óra Ausztrália keleti részén, plusz 11 óra Új-Zélandon. A tényleges időeltolódásnál még figyelembe kell venni, hogy nálunk alapjában véve áprilistól októberig, náluk pedig októbertől márciusig van nyári időszámítás (plusz egy óra).
Időjárás: 
Az évszakok pont fordítva vannak, mint Európában. Amikor itt tél van, ott akkor van nyár.
Vízum: 
Magyar állampolgárok csak vízummal és a tervezett hazautazástól számítva még minimum 6 hónapig érvényes útlevéllel utazhatnak Ausztráliába. A turistavízum jelenleg ingyenes. Vízumkérelmet elektronikus formában lehet benyújtani Ausztrália Bevándorlási Hivatalához a következő címen: http://www.immi.gov.au/. Magyar állampolgárok részére az „eVisitor (subclass 651)” vízum jogosít az utazásra többszöri belépéssel. A vízumügyintézéshez irodánk indulás előtt kb. két hónappal részletes tájékoztatót küld. Új-Zélandra vízum nélkül utazhatnak be a magyar állampolgárok, megérkezéskor majd egy belépési nyilatkozatot kell kitölteni.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Védőoltásra nincs szükség. Az erős napsütés ellen célszerű védekezni napolajjal, sapkával, napszemüveggel.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!